Du är här

Om Vasa

Svenskspråkiga sektionen för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har en finsk- och en svenskspråkig sektion som 1) beslutar om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet 2) i fråga om gymnasiernas angelägenheter beslutar sektionerna för den egna språkgruppens del om ärenden som har föreskrivits höra till utbildningsanordnarens uppgifter, om inte uppgiften har föreskrivits eller bestämts höra till en annan myndighet. Sektionerna utövar inom ramen för de resurser som fullmäktige beviljat och nämnden fastställt självständig beslutanderätt i utbildningsadministrativa ärenden gällande den egna språkgruppen. Vad gäller de tvåspråkiga läroanstalterna behandlar sektionerna de ärenden i anslutning till undervisningen och dess utveckling som rör den egna språkgruppen.

mötesdagar 2019:

  • 19.3.
  • 18.6.
  • 22.10. (Beslut: Utbildningsnämnden, svenskspråkig sektion 18.6.2019: Sektionens möte 15.10.2019 flyttas och hålls 22.10.2019.)
  • 10.12.

sammanträden hålls:
på tisdagar kl. 16.30 vid Vamia Hansa 4 Krutkällarvägen 4 mötesrum L310 3. våning

mötesprotokoll finns framlagda:
onsdagen efter sammanträdet på stadens webbsidor

tilläggsuppgifter: Berit Mäkinen

protokoll som tillhör denna sida:
Utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion 18.12.2018 14 sammanträden år 2019


länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till den svenskspråkiga sektionen för utbildningsnämnd

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Utbildningsnämnden
Finskspråkiga sektionen för utbildningsnämnd