Du är här

1 § Tillämpande av verksamhetsdirektiven för arkivfunktionen

Stadens arkivfunktion skall enligt arkivlagen organiseras av stadsstyrelsen. Dessa verksamhetsdirektiv utgör en stadga som utfärdats med stöd av lagen, vars bestämmelser iakttas inom stadens arkivfunktion utöver vad som bestämts i lagar, förordningar, riksarkivets direktiv eller stadens instruktioner.

2 § Arkivfunktionen

Arkivfunktionen har i uppgift

- att säkerställa att handlingar hålls tillgängliga, vilket omfattar