Du är här

Havainnekuva Smart Technology Hubista ja toimistorakennuksesta Frilundintieltä_Wärtsilä
20.6.2019 - 13:07
Teknologikoncernen Wärtsilä berättar i sitt pressmeddelande 20.6 att projektet Smart Technology Hub har framskridit från planeringsskede till förverkligande. Vasa stadsfullmäktige godkände 6.5 detaljplane- och tomtindelningsändringen för området, och 14.6 kungjordes att detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggnads- och miljönämnden beviljade i sin tur 19.6 byggtillstånd för Smart Technology Hub.
Vaskiluoto, Sami Peltoniemi
7.11.2018 - 16:14
Förnyandet av delgeneralplanen för Vasklot i Vasa har påbörjats. Delgeneralplanens program för deltagande och bedömning finns framlagt på Planläggningens anslagstavla och på Planläggningens webbsidor 5.11-7.12.2018. Under den tiden kan både invånarna och företagarna ta ställning genom att lämna in en åsikt till Planläggningen eller genom att fylla i en internetenkät.

Det huvudsakliga målet för delgeneralplanen kan anses vara utveckling av Vasklot som ett enhetligt område och som en del av Vasas stadsområde genom sammanjämkning av olika intressen och användningsändamål på området. De mångsidiga funktionerna på området, såsom boende (både nuvarande och nytt), rekreation, turism, industri, arbetsplatser, service och hamnverksamhet, bör tryggas, samtidigt som behoven av att utveckla dem bör beaktas i och med att markanvändningen utvecklas.

Vaskiluoto ilmakuva syksy 2016
23.3.2018 - 10:42
Vasa stads tekniska sektor ordnar VASKLOT WORKSHOP som är öppen för allmänheten onsdag 28.3.2018 kl. 18–20 i Vasa huvudbiblioteks Dramasal. Under tillställningen skapar man tillsammans visioner om i vilken riktning Vasklot bör utvecklas och hurdant byggande som skulle vara lämpligast på området. Även resultaten av enkäten om Vasklot och boende presenteras.

Sidor