Du är här

21.2.2018 - 14:57

Runsor Express börjar trafikera 

Runsor Express kuva
En ny snabb bussförbindelse Runsor Express börjar trafikera 5.3. I planeringen av linjen har 346 arbetsresenärer deltagit.  

Från Gerby till Runsor går 700 enskilda arbetsresor per dygn. – En direkt bussförbindelse har saknats och de nuvarande linjerna betjänar centrum bäst. Användningen av kollektivtrafik skulle minska köerna på Alskatvägen, beskriver kollektivtrafikplanerare Lotta Rautio läget.  

Runsor Express är stadens experiment med en snabb bussförbindelse mellan stadens norra delar och arbetsplatsområdet i Runsor. – Experimenteringsvilja och planering som utgår från användarna har från första början varit i fokus, berättar projektkoordinator Jaakko Löytynoja.   

Inför planeringen av linjen granskades data som berör arbetsplatstrafiken, utreddes vilka synpunkter arbetsgivarna i Runsorområdet har samt efterfrågades bl.a. arbetsresenärernas önskemål om tidtabeller och hållplatser. 

Till planeringen av linjen tog 346 personer ställning i en webbenkät under tiden 31.1–11.2.2018. De angav på kartan ca 200 önskemål om var bussen borde stanna i Gerby, Västervik, Storviken och Infjärden samt uppgav vilka avgångstider som passar dem bäst.  

Hållplatserna och tidtabellerna valdes utgående från användarnas önskemål 

Runsor Express trafikerar 5.3–1.6.2018 som en första försöksperiod. Alla kan åka med bussen och betala med Waltti-kortet eller med kontanter.  

Bussen startar i korsningen av Västerviksvägen och Gerby strandväg och stannar på de hållplatser i Gerbyområdet som föreslogs mest. Därifrån går rutten direkt längs med bussrutten i Storviken till Alskatvägen och längs med Förbindelsevägen via Ladugårdsvägen till Runsor. 

– Om alla hållplats- och ruttönskemål uppfylldes, skulle expresslinjen inte vara någon snabb linje. Så utgående från svaren och övriga data kom vi fram till en rutt och tidtabeller som ska betjäna så många som möjligt, berättar Rautio. 

– I enkäten kom det exempelvis fram att en bussförbindelse behövs till Yrkesakademin invid Ladugårdsvägen och därför togs den hållplatsen med i rutten, fortsätter Rautio. 

Hållplatserna, rutten och tidtabellerna publiceras på adressen:  vaasa.fi/sv/runsor-express  

Resan tar ca 30 minuter. 

Nästan alla är beredda att ta en snabb bussförbindelse i stället för bilen 

Av dem som svarade på enkäten uppgav 72 procent att de inte använder den nuvarande kollektivtrafiken. Nästa alla, dvs. 92 procent av dem som svarade, uppgav att de skulle ta bussen i stället för bilen, om det skulle finnas en snabbare bussförbindelse till Runsor från det egna bostadsområdet. Av dem som inte använder den nuvarande kollektivtrafiken skulle 89 procent vara beredda att ta en snabb bussförbindelse i stället för bilen. 

– Med hjälp av experimentet får vi nya uppgifter om hur nödvändig linjen är och om användarnas erfarenheter. Samtidigt funderar vi på hur linjen eventuellt kan fortsätta efter försöket, berättar Rautio.   

Enligt Rautio och Löytynoja är målet för detta experiment, som genomförs utgående från användarna, att skapa ett sådant alternativ till privatbilism som är värt att beakta.  

Relaterade artiklar: 

Senaste

hulevesiviemäröintiTS
7.12.2018
Tekniska nämnden i Vasa stad besluter på sitt sammanträde 12.12.2018 om verkställigheten av dagvattenfakturering. Enligt beslutsförslaget faktureras fastigheterna för dagvatten första gången våren...