Du är här

Om Vasa

Familjedagvård

Familjedagården erbjuder yrkesmässig, pålitlig och trygg småbarnspedagogik på barnets villkor.

Familjedagvård som drivs av kommunen är dagvård i en liten grupp för barn under skolåldern. Syftet med familjedagvården är att genomföra småbarnspedagogik i en hemlik miljö, där barnets helhetsmässiga välbefinnande beaktas. Detta uppnås med ett tätt pedagogiskt samarbete med barnets vårdnadshavare.  Med anledning av små barngrupper kan man skapa en individuell uppväxtmiljö samt ta barnets särskilda behov i beaktande.

Verksamhetsformer inom familjedagvården i Vasa:

  • Familjedagvård som sker i familjedagvårdarens eget hem. I gruppen kan finnas högst fyra barn under skolåldern, vårdarens egna barn under skolåldern medräknat.
  • Gruppfamiljedagvård, där 2–3 familjedagvårdare vårdar 8–12 barn i utrymmen som staden har skaffat, i ett gruppfamiljedaghem.
  • Trefamiljsdagvård, där familjedagvårdaren vårdar högst fyra barn under skolåldern i familjens eget hem.

Verksamheten inom familjedagvården

Syftet med verksamheten är att skapa en rofylld, trygg atmosfär där barnet har möjlighet till spontan kreativ lek tillsammans med de yngre och äldre barnen i gruppen. I en liten grupp får barnen närhet och individuell uppmärksamhet. Familjedagvårdaren tillverkar maten själv vilket för sin del ökar hemlikheten.  Barnen lär sig hemmets vardagssysslor och kan delta i små arbetsuppgifter i hemmet. I en familjedagvårdsgrupp finns det barn av olika åldrar vilket innebär att barnen lär sig att fungera tillsammans med olika åldersgrupper.

Samtliga familjedagvårdare är av kommunen anställda arbetstagare som har avlagt yrkesexamen i familjedagvård eller annan utbildningen inom vård och fostran. Om det i ett gruppfamiljedaghem finns tre anställda som vårdare, ska en av dem ha en yrkesinriktad grundexamen. 

Vårdarna arbetar självständigt och svarar själva för verksamheten i sin grupp. Familjedagvårdarens arbete styrs av planen för småbarnspedagogik i Vasa, samt barnets individuella plan för småbarnspedagogik som uppgörs tillsammans med vårdnadshavarna. Som förman för familjedagvårdaren fungerar familjedagvårdsledaren eller daghemsföreståndaren. Förmannen leder, stöder och övervakar familjedagvårdarens vård- och fostringsverksamhet.

Information om familjedagvården i Vasa områdesvis, områdesvisa verksamhetsidéer samt de ansvariga familjedagvårdsledarna finns i länken nedan:
Länk till familjedagvården områdesvis.

Familjedagvårdens basmatsedel är utarbetad på basis av näringsrekommendationerna.
Länk till basmatlista t.o.m. 18.8.2019 (www.teese.fi)

Vårdtider  

Inom familjedagvården formas vårdarens arbetstider utgående från barnens vårdtider. Innan dagvården inleds kommer man närmare överens om barnets vårdtider i ett serviceavtal.

Reservvård

  • För varje barns del överenskommes om en reservvårdsplats ifall vårdaren insjuknar, har semester eller dylikt. 
  • Det är bra att bekanta sig med reservvårdsplatsen i förväg. 
  • Om behov av reservvård inträffar, ska vårdaren eller föräldern alltid meddela reservvårdsplatsen om att barnet kommer dit, barnets vårdtider, allergier osv.

Dagvårdsavgifter

Dagvårdsavgifterna bestäms på lika grunder som i daghemsvården. Dagvårdsavgiften bestäms enligt avtalet som ingåtts i förväg, där antalet dagvårdstimmar och procenter har definierats.
Länk till klientavgifter inom barndagvården och i klubbverksamheten.

Sök till familjedagvård med dagvårdsansökan.
Länk till elektronisk ärendehantering.

 

Tilläggsinformation