Du är här

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Elevhandledning

Elever inom den grundläggande utbildningen har rätt till elevhandledning. Förutom studiehandledaren hör det till varje lärares uppgifter att handleda eleven i studierna och i att utveckla sina inlärningsfärdigheter samt att förebygga inlärningssvårigheter. Elevhandledning innebär också att stöda elevens självförtroende, personliga utveckling och förmåga till delaktighet. Handledningen är särskilt viktig i skolgångens stadieövergångar, dvs. när eleven byter skola. På lågstadiet sker elevhandledningen vanligtvis i samband med annan undervisning och verksamhet. På högstadiet har eleverna elevhandledningstimmar där man behandlar förutom studiefärdigheter och självkännedom även möjligheter till fortsatta studier, yrken och arbetslivet. Varje elev får också personlig rådgivning individuellt eller i smågrupper.
I Vasa i grundskolans årskurs 1-6 ansvarar klassläraren för elevhandledningen medan huvudansvaret i årskurs 7-9 ligger hos elevhandledaren, men handledningen hör till alla aktörers uppgifter och yrkesövergripande verksamhet betonas speciellt vid studiernas övergångsskeden. Elevhandledningens uppgift är att erbjuda eleven handledning för inlärning och studier samt planering av det egna livet och karriären under hela studiestigen. Genom elevhandledningen får eleven också psykosocialt stöd för utvecklande av sina studiefärdigheter och sin självständighet i samarbete med elevhandledaren, andra lärare och vårdnadshavare. Elevhandledningen som helhet erbjuder eleven en möjlighet till handledning i klassform, individuell handledning, handledning i smågrupper och praktisk arbetslivsorientering.
Ytterligare information ger skolornas elevhandledare.

Telefonservice

Borgaregatans skolans elevhandledare

+358401531756
Ansvarig person: