Du är här

Erhållande av klient- och patientuppgifter

Du har rätt att begära dina klient- och patientuppgifterna. Du har också rätt att tillämpa din rätt till insyn om du vill veta, vilka uppgifter som lagrats om dig i olika register. På detta vis kan du även försäkra dig om att de uppgifter som registrerats om dig är korrekta. 

Service

TyöskentelyPaperillaJaKoneella640x427KatjaLösönen

Du har rätt att veta varifrån dina uppgifterna skaffas, till vad uppgifterna används och hur de överlåts. Klientdata inom social- och hälsovården är sekretessbelagd. För förverkligande av vården upprätthålls ett personregister med klient- och patientuppgifter.Klient- och patientuppgifterna förvaras enligt de ikraftvarande bestämmelserna (SHM:s förordning om patientdatahandlingar och Lagen om klienthandlingar inom socialvården). 

Handlingar och datasystem som innehåller patientuppgifter används för att sköta klient- och patientförhållanden i den omfattning arbetsuppgifterna förutsätter.

Förverkligandet av dataskyddet övervakas regelbundet av de dataskyddsansvariga.

Du har rätt att få veta, vilka uppgifter om dig som antecknats i patient- och klientregistren. Du noterar väl att barnskyddsklientskap inom socialservicen har skapats för barnet, inte målsmannen, så rätt till insyn bör ansökas på barnets namn.

Uppgiftskontrollen är avgiftsfri, ifall den inte är ogrundad eller oskälig (i synnerhet, om begäranden förekommer återkommande). I detta fall ska den personuppgiftsansvarige uppvisa oskäligheten eller att begäran är ogrundad. De avgifter som debiteras för handlingarna baserar sig på beslut från Vasa stadsstyrelse (kopieringsavgift). 

Begäran om insyn ska göras skriftligt.

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarige korrigerar felaktiga uppgifter i registret. Korrigeringskravet för uppgifterna görs skriftligt. Ifall personuppgiftsansvarige inte går med på att korrigera uppgiften, bör denne ge dig ett intyg, från vilket orsakerna till avslaget finns. Efter detta kan du vända dig till dataombudsmannen.

Överlåtande av uppgifter för en avliden: Sekretessskyldigheten och integritetsskyddet förutsätter även efter att en person dött (patientlagen 785/1992 13§). De uppgifter som lagrats i fråga om hälso- och sjukvården under personens levnadstid kan i enskilda fall överlåtas till den person, som behöver uppgifterna för att utreda sina viktiga förmåner eller rättigheter eller också för förverkligande av dessa till delar som uppgifterna är nödvändiga för att förmånerna eller rättigheterna ska förverkligas (t.ex. testamentsärenden).

De överlåtna uppgifterna får inte användas eller överlåtas vidare för andra än ovan nämnda bruksändamål. Begäran görs skriftligt.(Ansökan om överlåtande av uppgifter om en avliden)

 

 

 

 

 

 

Hur jag använder servicen

Fyll i Begäran om granskning av socialvårdens personuppgiftsregisterdata, Begäran om granskning av patientregisterdata eller Rättelseyrkande till registerdata och skicka till den ansvariga för beslutsfattandet inom serviceområdet(socialvård),serviceområdeschefen/hälsostationens ansvariga läkare(patientregister) eller serviceområdeschefen(hem- och anstaltsvård).

Kopieringsavgifter (pdf) enligt Vasa stad.

Social- och hälsosektor; redogörelser över integritetsskydd: Hem- och anstaltsvårdens klientregister (pdf), Patientregister (pdf), Vuxensocialarbete (pdf), Barn-och familjesocialarbete (pdf), Service för barn och familjer (pdf) och Service för personer i arbetsålder (pdf).

Tilläggs till ämnet