Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

NuoretTaiteidenYössä640x427KatjaLösönen

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning efter grundskolan som ger beredskap för studier på universitet och yrkeshögskolor samt för yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets lärokurs. Eleven kan välja gymnasiet han eller hon söker till. Gymnasierna väljer sina studeranden. Medeltalsgränserna varierar årligen och skolorna emellan. Gymnasiets lärokurs är treårig och ska avläggas under högst fyra år om inte eleven pga. godtagbara skäl beviljas tilläggstid. Lärokursen kan också avläggas genom att delta i separata prov. För att utexamineras från gymnasiet ska eleven avlägga minst 75 kurser. På vuxengymnasiet är minimimängden 44 kurser. Gymnasieutbildning ordnas av kommuner, samkommuner, registrerade samfund eller stiftelser som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet för att ordna gymnasieutbildning.
Gymnasiet är en kursformad, allmänbildande, årskurslös skola. Gymnasieutbildningen leder till studentexamen. Utbildning ordnas bl.a. i gymnasier och vuxengymnasier. Gymnasiets lärokurs omfattar tre år, men du kan förkorta eller förlänga studietiden om du vill. Vid gymnasier i Vasa kan du studera på finska, svenska och engelska. I Vasa finns fyra gymnasier: Vaasan lyseon lukio och dess vuxenlinje, Vasa gymnasium, Vasa övningsskola gymnasium och Vasa övningsskolas IB-linje och Vasa svenska aftonläroverk.

Gör så här

Till gymnasiet söker man via gemensam ansökan.
Bekanta dig med gymnasierna på gymnasiernas webbsidor. Du kan söka till gymnasium genom gemensam ansökan.
Undervisningen är avgiftsfri. Eleven betalar läroböckerna själv.