Du är här

Hemservice för barnfamiljer

En vårdare inom hemservice för barnfamiljer har hand om barnen tillsammans med föräldrarna, ger uppfostringsråd, stöd i föräldraskapet, i hanteringen av vardagsrutiner och stöd som syftar till att förbättra familjens förmåga att fungera i förändrade livssituationer.

Service

TytötRiippumatossa640x427KatjaLösönen

Hemservice kan ges tillfälligt eller under längre tid och planenligt. Det finns också möjlighet att få effektiverat familjearbete och korrigerande familjearbete som stödåtgärd inom öppenvården.

Klienten betalar en månadsavgift för hemservicen som baserar sig på bruttoinkomsterna, familjens storlek och servicekvantiteten eller en besöksavgift som baserar sig på besökets längd (förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården).

Kriterier för beviljande av hemservice:

 • Det finns under 18 åriga barn i familjen
 • Särskilt hjälpbehov som berör graviditet eller förlossning
 • Flerlingsfamiljer
 • En förälders överraskande insjuknande, utmattning eller annan krissituation i familjen
 • Terapeutisk och pedagogisk vägledning för barn
 • Behärskande och stärkande av familjens vardagsrutiner
 • Akuta förändringar i livet och stödande av familjens egen funktionsförmåga i ändringssituationer
 • Stödande av växelverkan mellan förälder och baby
 • Skada eller långvarig sjukdom hos föräldern eller barnet
 • Stödande och handledande av familjer som lider risk för utslagning
 • Annat särskilt behov som utvärderas tillsammans med andra instanser som arbetar med familjer

 

Hemservice för barnfamiljer beviljas inte i följande situationer:

 • Vård av barn som akut insjuknat, ifall föräldern har rätt att stanna hemma och sköta barnet
 • Enbart städning
 • Dagvård är den primära servicen för enbart barnomsorgsbehov i fråga om barn i dagvårdsålder
 • Barnomsorgsbehov för små skolbarn som beror på morgon-, eftermiddags- och semestertider
 • P.g.a. distansarbete som utförs hemma, studier eller hobbyn
 • För sjukvårdsliga situationer, t.ex. givande av medicin.

Hur jag använder servicen

Ytterligare uppgifter om hemservice för barnfamiljer ger hemserviceledaren tfn 06 325 2359.