Du är här

Personlig assistans för funktionshindrade

Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en person med svår funktionsnedsättning har behov av hemma eller utanför hemmet såsom hjälp i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt i upprätthållande av sociala kontakter.

Service

Ohjaaja ja tyttö kangaspuilla

Svårt funktionshindrad anses den som till följd av en långvarigt eller framskridande funktionsnedsättning eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Behovet av hjälp beror inte i främsta hand på sjukdomar och funktionshinder som har samband med normalt åldrande. Personlig assistans i de dagliga sysslorna och i arbete och studier ska ordnas i den utsträckning det är nödvändigt för den svårt funktionshindrade. I fråga om funktioner utanför hemmet ska assistans ordnas minst 30 timmar per månad, om inte ett lägre timantal räcker för att tillförsäkra den svårt funktionshindrade nödvändig hjälp.

Personlig assistans ordnas på olika sätt:

  • med hjälp av systemet med personlig assistent
    (Den handikappade personen är själv arbetsgivare till den personliga assistenten.)
  • med servicesedel
  • som köptjänst från offentliga eller privata sektorn
  • som stadens egen verksamhet

Tilllämpningsinstruktioner för personlig assistans för gravt handikappade

Hur jag använder servicen

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn)

socialhandledare handledning och rådgivning tel.tid tisdag och torsdag kl. 9-10 tfn 06 325 2953

socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-L)

socialarbetare ftn 06 325 2602 (efternamn M-Ö)

ledande socialarbetare tfn 06 325 4398

 

Vuxensocialarbete

Nya kunder:

Bedömning av servicebehov

ma-fre kl 8-11

tfn: 040-5753109

Övrig kan kontakta handikappserviceteamet direkt
socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)
ledande socialarbetare tfn 06 325 2947

 

Boendeservice för personer med utvecklingsstörda
socialhandledare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 235 3957 eller 06 325 3959

Ansökningsblankett