Du är här

Servicesedel

Med servicesedel kan klienten köpa en privat serviceproducents tjänster för den beviljade personliga vården och omsorgen. Servicesedeln är ett alternativ till den kommunala hemservicen och närståendevårdens vikarieservice. 

Service

gb_kotihoito.jpg

Servicesedeln är i bruk också inom hem- och anstaltsvårdens serviceboende med heldygnsomsorg.

Om beviljande av servicesedel beslutar hemserviceledaren/närståendevårdsledaren enligt prövning.

Hemservicens servicesedel är inkomstrelaterad. Närståendevårdens servicesedels värde är lika för alla klienter. Klienten betalar själv skillnaden mellan servicesedeln och serviceproducentens fakturerade pris. Servicesedeln kan endast användas för köp av beviljad service.

Seniorer i Vasa har möjlighet att med hjälp av en servicesedel välja det lämpligaste stället att bo på bland enheterna för serviceboende med heldygnsomsorg.

Utgångspunkten för servicesedeln är alltid att klienten uppfyller de av social- och hälsovårdsnämnden fastställda kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg. Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för personer som behöver hjälp dygnet runt och där servicen som tillhandahålls hemma inte längre är tillräcklig. Då klienten valt en lämplig enhet, ingår serviceproducenten och klienten sinsemellan ett hyresavtal om bostaden och ett serviceavtal.
 

Anvisningar för företag som söker sig till att vara servicesedelföretagare.

Hur jag använder servicen

Kontakt med det egna områdets servicehandledare, hemsjukvården eller närståendevården.

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet