Du är här

Stöd för närståendevård

Med stöd för närståendevård stöder man funktionshindrade, långtidssjuka och äldre personers möjligheter att bo hemma. Stödet för närståendevård består av vårdarvode åt närståendevårdaren samt av tjänster och stöd som ges vårdtagaren och vårdaren. Vid fastställande av vårdarvode beaktas den vårdades funktionsförmåga, vårdbehovets mängd samt hur bindande och krävande vården är.

Service

Tyttö työskentelee
Ikäkeskus

Handikappservicens ansvarsområde omfattar:

  • alla barn och unga under 18 år
  • personer med utvecklingsstörning i alla åldrar

Handikappservicens ansökan om stöd för närståendevård
Handikappaservicens kriterier för beviljande av närståendestöd

Hemvårdens ansvarsområde omfattar:

  • personer över 18 år och åldringar

Hemvårdens ansökan om stöd för närståendevård
Hemvårdens kriterier för beviljande av närståendestöd

Till ansökan om stöd för närståendevård fogas läkarutlåtande, av vilket framgår vårdtagarens dagliga vårdbehov. Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omvårdnad som är möjlig att ordna i vårdtagarens hem. Vården bör vara mer bindande och krävande än normal omsorg mellan medlemmar i en familj. Vårdbehovet utreds alltid från fall till fall.

Närståendevårdarnas lediga dagar kan ordnas:

  • med servicesedlar
  • med hjälp av intervall-/tillfälligvård
  • med hjälp av närståendevikarie

Ett närståendevårdsavtal ingås mellan närståendevårdaren och Vasa stad. Stödet är beskattningsbar inkomst för vårdaren och berättigar till pension. Stöd för närståendevård beviljas enligt budgeterade medel.

Hur jag använder servicen

Handikappservicens ansvarsområde omfattar:

  • alla barn och unga under 18 år
  • personer med utvecklingsstörning i alla åldrar

Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn)

socialhandledare handledning och rådgivning tel.tid tisdag och torsdag kl. 9-10 tfn 06 325 2953

socialarbetare tfn 06 325 2321 (efternamn A-L)

socialarbetare ftn 06 325 2602 (efternamn M-Ö)

ledande socialarbetare tfn 06 325 4398

Vuxensocialarbete
socialarbetare tel.tid kl. 9-10 tfn 06 325 2678 (efternamn A-K + svenskpråkiga) och tfn 06 325 4230 (efternamn L-Ö + Lillkyro)
ledande socialarbetare tfn 06 325 2947

Hemvårdens ansvarsområde omfattar:

  • personer över 18 år och åldringar

Tilläggsuppgifter: kl. 9-11 A-K tfn 06 325 2362, fax 3252239 och L-Ö samt Lillkyro tfn 06 325 2371, fax 3252239

Tjänster som också kanske intresserar dig

Tilläggs till ämnet