Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

Aura-auto liikenteessä

Underhåll av gator och allmänna områden

Kommunen ansvarar för underhåll och rengöring av gator, torg, gatutorg, parker, planteringar och övriga jämförbara allmänna områden i detaljplanerade områden. Du som äger en tomt är skyldig att se till att gatuområdet som gränsar till tomten är rent och snyggt. Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd körbana. Kommunen har också hand om underhållet av gatumöbler, plattformar, skyddsräcken, trafikmärken och motsvarande utrustning. Till gatuunderhållet hör att avlägsna snö och is samt bekämpa halka. Kommunen kan besluta att ett visst område underhålls på vintern endast delvis, om det inte orsakar påtagligt besvär för trafiken.
I Vasa är gatorna indelade i underhållsklasser i enlighet med i vilken ordning gatorna underhålls. Underhålls- och renhållningsansvaret för gator har delats in i vinterunderhåll, renhållning och övrigt underhåll. Vinterunderhåll omfattar att avlägsna snö och is, bekämpa halka och ta bort sand, transportera bort snövallar och hålla rännstenar och regnvattenrännor snöfria och isfria; renhållning att ta bort smuts, löv, skräp, ogräs och lösa föremål och att snygga upp växtligheten och övrigt underhåll att reparera beläggningar, sköta gatuinventarier samt trafikmärken och skyltar.
I anslutning till vinterunderhållet kan du ringa kommunteknikens journummer efter tjänstetid kl 16.00-07.00.
Enligt lagen ska tomtägarna själva sköta sina infartsvägar, dvs. bland annat avlägsna störande snö, sanda och se till att gallerbrunnarna hålls öppna.

Telefonservice

Jour för vinterunderhåll kl 16.00-07.00

+358401371913
Ansvarig person: 
Underhållsmästare
Phone numbers: 
0401939975
Kommunteknik