Du är här

Undervisning i finska eller svenska som andra språk

Undervisning i finska eller svenska som andraspråk kan ges till elever med invandrarbakgrund vars kunskaper i finska eller svenska inte är i nivå med modersmålet på alla språkets delområden. Undervisningens mål och innehåll skiljer sig från modersmålsundervisningen. Förkortningen S2/R2 används ofta för undervisningen. Målet med undervisningen i finska eller svenska som andraspråk är att stärka den studerandes flerspråkiga identitet och bygga en grund för funktionell tvåspråkighet.
I Vasa erbjuds undervisning i finska eller svenska som inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Alla elever som deltar i förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen undervisas i finska eller svenska som andra språk.
Mera information om undervisningen i finska eller svenska som andra språk får du på stadens webbsidor.

För vem och på vilka villkor

Förutom invandrare är undervisningen avsedd för återinflyttare och adopterade barn som behöver stöd i att utveckla språket.

Nätservice