Du är här

Om Vasa

Tobak och nikotinprodukter

I tobakslagen (693/1976) stadgas bl.a. om minutförsäljning av tobaksprodukter, tobaksförbud i vissa lokaler och begräsningar samt reklam.

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar med stöd av tobakslagen försäljningen av tobaksprodukter och rökdon samt tillsammans med andra myndigheter också iakttagandet av rökförbudet.

Övervakningen av rökförbud och -begränsningar

Hälsoskyddsmyndigheten övervakar med stöd av tobakslagen tillsammans med andra myndigheter iakttagandet av rökförbuden och –begränsningarna bl.a. i skolorna, daghemmen och vårdinrättningar för minderåriga och på uteområdena vid dem.

Vid evenemang utomhus är tobaksrökning förbjuden på läktare, under tak och på områden där publiken vistas stillastående.

Minutförsäljning av tobak

För försäljning av tobaksprodukter krävs minutförsäljningstillstånd, som beviljas av hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där försäljningsplatsen finns. Verksamhetsutövaren ska göra en ansökan om tillstånd till minutförsäljning beträffande försäljningen av tobak och en egenkontrollplan som ska fogas till ansökan. Anvisningar för tillståndsansökan och egenkontrollplanen samt försäljningstillståndsansökan finns på Valviras (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) sidor.

Avgiften för tillståndet för minutförsäljning av tobak och den årliga övervakningsavgiften för försäljningen av tobaksprodukter bestäms enligt miljöhälsovårdens i Vasa stads och Laihela kommuns samarbetsområde avgiftstaxa. Ett register över minutförsäljningstillstånd för tobaksprodukter upprätthålls av Valvira.

Minutförsäljning av nikotinprodukter

Nikotinprodukter som är till för att man ska sluta röka är klassificerade som läkemedel, och det är möjligt att sälja dem utöver i apotek även i affärer, kiosker, servicestationer och förplägnadsrörelser som säljer tobak. Försäljningen av nikotinprodukter på ovan nämnda platser förutsätter att verksamhetsutövaren har ett i läkemedelslagens (1987/395) 54 a § avsett, av kommunen beviljat tillstånd till minutförsäljning av nikotinprodukter. Tillstånd ansöks hos hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där försäljningsplatsen finns med en ansökan om tillstånd till minutförsäljning av nikotinprodukter. Hälsoskyddsmyndigheten övervakar försäljningen av nikotinprodukter. Produkterna får säljas enbart till dem som har fyllt 18 år.

Avgiften för tillståndet till minutförsäljning av nikotinprodukter och den årliga övervakningsavgiften för försäljningen av nikotinprodukter bestäms enligt miljöhälsovårdens i Vasa stads och Laihela kommuns samarbetsområde avgiftstaxa. Ett riksomfattande register över försäljningsplatserna för nikotinprodukter upprätthålls av Fimea (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet).