Du är här

Om Vasa

Utvärdering och revision

Utvärdering och revision

Den under stadsfullmäktige lydande revisionsnämnden sköter om organiseringen av granskningen av förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid, bereder ärenden som gäller granskingen av förvaltningen och ekonomin som fullmäktige skall fatta beslut om samt bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts.

Till revisionsväsendet hör revisionsnämnden, revisionsenheten och ett OFGR-revisorssamfund. Revisionsväsendet utgör stadens externa revision.

Revisionsnämnden består av 9 medlemmar, av vilka ordföranden och vice ordföranden skall vara fullmäktigeledamöter. Vid revisionsenheten, som bistår nämnden, arbetar två tjänsteinnehavare.