Du är här

Huvudmeny

Delaktighetssteg för sysselsättningsstigar – ESF-projekt 2017–2020

Målet med ESF-projektet är att förbättra arbets- och funktionsförmågan hos utslagningshotade arbetslösa och personer som är utanför arbetslivet genom inkluderande verksamhet med låg tröskel. Målområdena är Korsnäståget, Lillkyro och Vasas centrumområde.
istutus_shutterstock_382235269.jpg
eu_eakr_esr_fi_vertical_20mm_rgb.png

 

Vipuvoimaa -logo

 

Inom projektet ordnas verksamhet som aktiverar personerna inom målgruppen, bland annat workshoppar, kurser, utflykter, grupper, olika aktiviteter från motion till kultur och för lärande av nytt. Dessutom finns det verksamhet som främjar mental hälsa, välmående och rehabilitering samt hjälper till att identifiera de egna resurserna. För genomförandet av projektverksamheten har ett åtgärdsprogram utarbetats. Genomförandet av projektet följs upp med olika mätare (t.ex. Kykyviisari).

 

I bakgrunden ligger ett länge konstaterat behov att vidta åtgärder i synnerhet i de stadsdelar där det bor många arbetslösa och där det förekommer segregerande utveckling.

 

Projektets mål

 

Projektets verksamhetshelhet består av fem funktionella steg med låg tröskel, vilka genomförs på individ-, sammanslutnings- och servicesystemnivå. Projektmålgruppens arbets- och verksamhetsförmågefrämjande åtgärder konkretiseras som funktionella och rehabiliterande delaktighetssteg på följande delområden: 

 

1) Att nå ut till målgruppen i vardagsmiljön - uppsökande och patrullerande arbete

2) Att främja livskompetens och välbefinnande - vardagskompetens som främjar arbets- och funktionsförmågan

3) Resurser, kompetens, behov och önskemål - målinriktade stigar som stärker arbets- och funktionsförmågan

4) Mot rehabiliterings-, utbildnings- och sysselsättningsstigar - en kundorienterad servicestyrning som stöd för de fortsatta stegen

5) Ett branschöverskridande samarbetsnätverk som struktur för servicestyrningen som främjar arbets-och funktionsförmågan – utvecklande och koordinering av verksamheten

 

Inom projektet främjas och stärks arbets- och funktionsförmågan hos målgruppen med metoder för social delaktighet för att rehabiliterings-, utbildnings- och sysselsättningsstigarna ska bli möjliga.  Som delaktighetsfrämjande åtgärder tillämmpas servicevariationer som siktar på att stärka såväl kamratstödet, nätverken och gemenskapen som livskompetensen och de egna resurserna i anslutning till välbefinnande och psykisk hälsa. Uppsökande, bemötande och experimentella åtgärder samt åtgärder som erbjuder möjligheter förebygger marginalisering och uppmuntrar till egen aktivitet och utnyttjande av resurserna.

 

Projektets finansiering och genomförare

 

Projektet finansieras av NTM-centralen i Mellersta Finland.

 

Vasa stad är projektets huvudgenomförare och Vasanejdens Föreningar rf, Vasa Settlementförening rf, Vasanejdens förening för mental hälsa rf, Vaasan suomalainen seurakunta och Vähänkyrön seurakunta delgenomförare. Alla delgenomförare har egna projektanställda.

 

Vasa stads bostadschef Jonas Nylén är projektchef och utvecklingsplanerare Marjo Hannu-Jama projektsakkunnig. Vasa stad har anställt två projektarbetare till projektet. Projektet pågår 4.5.2017–30.4.2020.

 

Projektresultat

 

Projektresultaten på individnivå minskar risken för marginalisering och främjar arbets- och funktionsförmågan hos målgrupper i en svagare ställning samt deras framfart på sysselsättnings- och delaktighetsstigarna. Delaktighet och erfarenheter av meningsfullhet, exempelvis frivilligarbete eller inom en gemenskap, kan ge krafter och öka livskompetensen samt det upplevda välmåendet. Projektaktörerna genomför tillsammans med målgruppen och partnerskapsnätverket en ny verksamhetsmodell som baserar sig på samarbete, och som på kort sikt och med multiplikatoreffekter på lång sikt bättre tillgodoser människornas behov och fungerar uppifrån och ner mer effektivt och kvalitativt än det nuvarande systemet.

 

Gemenskapen och medborgaraktiviteten bland personerna i målgruppen stärks med hjälp av projektet. Ökad gemenskap stärker på lång sikt det sociala kapitalet hos personerna i målgruppen samt förtroendet mellan dem. Samtidigt främjas en hållbar social välfärdsutveckling och livskraft inom projektets målområden.

 

Under projektet förbättras koordineringen mellan olika aktörer och olika pågående projekt i projektets målområden, vilket tillgodoser utvecklingsbehovet som nätverket som berett projektansökan har identifierat. Både på kort och på lång sikt uppnås synergieffekter, som producerar hela och högklassiga servicehelheter och minskar överlappande verksamhet. På lång sikt leder det gemensamma utvecklandet, som baseras på ömsesidigt lärande för målgruppens personer, organisationer, föreningar och den offentliga sektorn, till ett stärkt medborgarsamhälle och empowerment i gemenskaperna.

 

Erfarenheterna av utvecklingsverksamheten samt undersöknings- och utvecklingsresultaten inklusive verksamhetsmodellerna beskrivs elektroniskt och av projektresultaten produceras material för regional och nationell distribution.

 

Kontaktuppgifter:

Projektchef Jonas Nylén, jonas.nylen(at)vasa.fi, tfn 040 139 3617

Projektchef Marjo Hannu-Jama, marjo.hannu-jama(at)vasa.fi, 040 136 5972

Projektarbetare Teija Masanen, teija.masanen(at)vasa.fi 040 660 7969

Projektarbetare Nina Waxlax, nina.waxlax(at)vaasa.fi, 040 162 8262


Projektet finns även på Facebook under namnet Osallisuuden askeleet työllistymispoluille

 

Kompletterande material: Projektets åtgärdsprogram (på finska)

 

 
eu_eakr_esr_fi_vertical_20mm_rgb.png

 

 

setlementti_logo_uusi.png
mielenterveysseura_logo.png

 

vipuvoima.png

 

seurakunta_logo.jpg

 

seudun_yhdistykset_logo.png

 

vähänkyrön seurakunta logo

 

vaasa logo_uusi.jpg

 

esr_2017_2020_logo.jpg