Du är här

13.3.2017 - 14:15

Skolans nykomlingar avgjorda  

vaasa_lansimetsan_koulu_s6a3330_vaakanetti.jpg
Sammanlagt 771 Vasabarn inleder sin skolgång i höst. Språkbadsundervisning ges i två skolor under hela lågstadietiden under det nya läsåret. Däremot söker man nya alternativ för musikklassen med anledning av få sökanden.  

Av dessa nykomlingar inleder 549 barn sin skolstig inom den finskspråkiga och 222 barn inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Man har lyssnat noggrant på önskemålen som föräldrarna till de blivande förstaklassisterna har och nästan varje önskemål har gått att uppfylla. 

Största delen av besluten om elevantagning har fattats i början av mars. Besluten som berör den intensifierade undervisningen, så som språkbad, fattas inom mars månad efter att föräldrarna har fått framföra sina önskemål om barnets skolstig.

Språkbadsundervisning i två skolor

Språkbadsundervisning för elever i åk 1–6 ordnas numera i Keskuskoulu och Länsimetsän koulu i Gerby. Den finskspråkiga sektionen som lyder under nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning fattade i fjol beslut om att eleverna från Länsimetsän koulu inte längre övergår till språkbadsundervisning till Keskuskoulu (åk 3–6), utan de språkbadsklasser som inleder sin skolgång i Länsimetsän koulu fortsätter i samma skola under hela lågstadietiden.  

- Vårt mål är att de familjer som bor inom området som sträcker sig från stadens centrum till norr om staden kan få språkbadsundervisning för sina barn i en skola inom det egna området under hela lågstadietiden, berättar områdesrektor Kari Nummela.  

Ändringsförslag för musikklassen

I år kom det in mindre ansökningar till musikklassen än under de föregående åren. I höst skulle 15 elever i stället för drygt 20 elever börja i musikklassen. För den finskspråkiga sektionen som lyder under nämnden för småbarnsfostran och grundläggande utbildning föreslås att sökandena som sökt till musikklassen placeras i sin egen närskol under det inkommande läsåret. 

- Exempel: om en elev som sökt till musikklassen har Onkilahden koulu som sin närskola, placeras sökandena i samma klass, men klassen kompletteras med elever från allmän undervisning, berättar Markku Nirkkonen, tf. rektor för Onkilahden koulu

Efter förändringen kommer eleverna i klassen att få musikundervisning som förbereder för musikklassen och timantalet är samma som i en musikklass. I årskurs 2 kan man under våren söka på nytt till musikklassen. En egentlig musikklass kan bildas om tillräckligt många elever ansöker.

I Vasa har man kunnat välja den intensifierade musikundervisningen ända från första klass. Vid övriga orter börjar den intensifierade musikundervisningen i regel från åk 3. Det är även meningen att undervisningen som betonar motion vid Nummen koulu påbörjas först i åk 3. Med anledning av få sökanden kommer det dock inte att ske under inkommande läsår 2017–2018.

 

Senaste