Du är här

12.3.2018 - 15:01

Vasa stad övergår till användning av grön el

Luonto
Vasa stad övergår 1.4.2018 till att skaffa el från förnybara energikällor, s.k. grön el. Anskaffningen görs för användning i stadens fastigheter, gatubelysningen samt vid vattenreningen och i funktioner i anslutning till avloppsvattenhantering.

 Övergången till grön el minskar koldioxidutsläppen med ca 12 000 ton per år.

– Av alla de åtgärder som staden har förbundit sig till är det här den mest betydande enskilda åtgärden för minskning av utsläppen, berättar utvecklingschef Maija Alasalmi.

el från förnybara energikällor avses el producerad genom vindenergi, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt från biogas.

Enligt direktören för tekniska sektorn Markku Järvelä skaffar Vasa stad el som produceras i form av en kombination av dessa förnybara energikällor enligt ursprungsgarantier som är giltiga inom det europeiska ursprungsgarantienergisystemet. – Av de förnybara energikällorna väljs de vid vederbörande tidpunkt förmånligaste produktionskombinationerna, berättar Järvelä.

Övergången till grön el är en viktig åtgärd för att minska utsläppen. Beslutet är baserat på stadens strategi, stadsdirektörernas energi- och klimatavtal (Covenant of Mayors) och den därtill anknutna åtgärdsplanen för energianvändning (Sustainable Energy Action Plan, SEAP), Energi- och klimatprogrammet samt uppnåendet av de mål som är fastställda inom FISU-nätverket (Finnish Sustainable Communities).

Stadsstyrelsen beslutade 12.3.2018 om anskaffning av grön el. Användningen av grön el medför tilläggskostnader på ca 35 000–40 000 euro per år för staden.

Senaste