Du är här

Om Vasa

Vasa stads hamnordning

Godkänd av Hamnens direktion 9.12.2004 § 25
Fastställt av stadsfullmäktige 7.2.2005 § 46
Träder i kraft 1.3.2005I

KAPITLET Allmänna bestämmelser

II KAPITLET Anmälningar som skall göras till hamnmyndigheterna

III KAPITLET Fartygets ankomst och placering i hamnen

IV KAPITLET Hamnsäkerheten

V KAPITLET Lossning, lastning och lagring av gods

VI KAPITLET Miljöbestämmelser

VII KAPITLET Förebyggande av eldsvåda

VIII KAPITLET Fordons- och järnvägstrafik

IX KAPITLET Åtgärder vid skada och överträdelser

X KAPITLET Särskilda bestämmelser

Denna hamnordning för Vasa stad träder i kraft den 1 mars
2005, varvid den hamnordning för Vasa stad som fastställdes
den 18 juli 2001 upphävs, inklusive de ändringar och tillägg som senare gjorts till den.

Vasa stads hamnordning

I KAPITLET

Allmänna bestämmelser

1 § Inom Vasa stads hamnområde skall, utöver lagar och förordningar samt med stöd av dessa utfärdade föreskrifter, bestämmelserna i denna hamnordning iakttas.

2 § Till i denna hamnordning åsyftade hamnområde hör det vattenområde, vars gräns börjar vid västra ändan av Kolkajen till vågbrytarens norra spets N 63° 5, 39' O 21° 32, 50' och vidare längs vågbrytaren till dess södra spets N 63° 5, 10' O 21° 32, 25', från vilken punkt vidare längs positionerna till mitten av brovalvet under Sundombron: N 63° 5, 03' O 21° 33,02', N 63° 4, 90' O 21° 33, 60 och N 63° 4, 73' O 21° 34,80', från denna punkt längs brobankens västra kant i riktning norrut till Vasklot.

Inre hamnens vattenområde börjar vid kvarnens elevator och fortsätter utåt 50 meter, varefter vidare mot söder 50 meter från kajkanten utåt förbi tullhuset och slutar vid södra sidan av den s.k. Strömbergs tungtransportrampen, i rampens riktning. Inre hamnens landområde omfattar fartygskaj samt tungtransportramp. Övriga gränser för hamnområdets landområde är markerade på kartorna som fogats till denna hamnordning.

Hamnområdets gränser har utmärkts på den karta som bifogas till denna hamnordning.

3 § Hamnen förvaltas av affärsverksnämnden under tillsyn av stadsstyrelsen. Under affärsverksnämnden handhas hamnförvaltningen av Vasa hamn.

Uppgifterna för de hamnmyndigheter som övervakar efterlevnaden av denna hamnordning fastställs i instruktionerna för affärsverksnämnden och Vasa hamn.

Hamnmyndigheterna i Vasa stad är affärsverksnämnden, Vasa hamn och hamndirektör.

II KAPITLET

Anmälningar som skall göras till hamnmyndigheterna

4 § Transportören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg som anlöper hamnen skall till hamnen göra en förhandsanmälan om fartyget minst 24 timmar innan fartyget anlöper hamnen, eller senast när fartyget lämnar föregående hamn, om resan räcker mindre än 24 timmar; eller om följande hamn inte är känd eller den har ändrats under resan, genast när uppgiften finns att tillgå.

Anmälan skall innehålla sådana uppgifter som hamnmyndigheten förutsätter samt uppgifter om den säkerhetsnivå som fartyget iakttar. Ingen förhandsanmälan behöver göras om ett fartyg som trafikerar enligt tidtabell om inte hamnen särskilt kräver det.

5 § Fartygets ankomst- och avgångsanmälan bör lämnas till hamnen genast efter att fartyget ankommit och avgått om inte annat avtalats. Anmälan skall innehålla sådana uppgifter om lossat och lastat gods samt om mängden passagerare, som anlänt och avrest, som Sjöfartsverket, hamnmyndigheten och Tullverket förutsätter. Likaså skall fartygets befälhavare eller ombud ge alla andra uppgifter som behövs för att debitera de avgifter som hamnen tar ut och för att främja fartygstrafikens säkerhet. Anmälningarna skall även innehålla en anmälan om säkerhetsnivån enligt ISPS-koden och även andra uppgifter som ISPS-koden förutsätter skall ges.

6 § Passagerarfartygens tidtabeller och ändringar i dessa skall meddelas i god tid. Trafiken kan inledas först efter att hamnen godkänt tidtabellen.

7 § Om bogserbåtar, sjöbussar, fisketrålare och andra med dem jämförbara fartyg, som används för kommersiell verksamhet samt är verksamma i och trafikerar utgående från hamnen, skall hamnen informeras innan trafiken inleds.

8 § Om ett fartyg som ägs av finska staten behöver anmälan endast göras när fartyget används för handelssjöfart. Samma gäller även för båtar som används för fritidsbruk. Om en dylik båt behöver heller ingen förhandsanmälan göras.

9§ Om ämnen som klassificerats som farliga skall till hamnen göras en förhandsanmälan 24 timmar innan varupartiet förs till hamnområdet, om inte annat avtalats. Med ämnen som klassificerats som farliga avses ämnen som upptas i den internationella koden för sjötransport av farligt gods (IMDG), det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) och reglementet för internationell järnvägstransport av farligt gods (RID).

Vid transport av särskilt farliga ämnen eller stora mängder farliga ämnen skall man därutöver på förhand försäkra sig om att varupartiet får föras till hamnområdet (förhandsförfrågan).

10 § Anmälningarna bör göras med hjälp av datasystemet PortNet eller på annat sätt som särskilt avtalats.

11 § Om fartyget anländer från en ort som angripits av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller om någon ombord på fartyget under resan insjuknat i en allmänfarlig sjukdom, sjukdom som misstänks vara smittsam eller i en okänd sjukdom, skall detta i god tid anmälas till hamnen och anvisningar därifrån inväntas innan hamnen anlöps.

Om ett djur under resan dött eller allvarligt insjuknat på fartyget, skall detta anmälas till hamnen. I dylika fall får djuren föras från fartyget endast med tillstånd av stadsveterinären eller annan myndighet för djursjukdomar.

III KAPITLET

Fartygets ankomst och placering i hamnen

12 § Den högsta tillåtna hastigheten är 10 kilometer i timmen om det inte anges annat med sjötrafikmärken. Hastigheten bör regleras så att den inte ger upphov till skada, olägenhet eller fara.

13 § Fartyget skall förtöjas eller ankras på den plats som hamnmyndigheten anvisat och får inte flyttas utan hamnmyndighetens samtycke. Kajplatserna anvisas i regel i den ordning som fartygen anländer till hamnområdet. Genom hamnmyndighetens beslut eller med särskilt avtal kan man dock avvika från detta.

Fartygets befälhavare bör ha vetskap om det aktuella vattendjupet på den plats som fartyget anvisats.

14 § När ett fartyg förtöjs vid eller kastar loss från kajen samt när det ligger vid kajen, skall nödvändig försiktighet iakttas för att undvika att kajen och de lyftkranar som finns på kajen skadas. Vid behov skall bogserhjälp anlitas när fartyget förtöjs vid eller kastar loss från kajen. Hamnmyndigheten kan även ålägga ett fartyg att använda bogserhjälp.

Man bör undvika att använda ankare vid kajerna. När fartyget ligger vid kajen, skall ett tillräckligt antal fendrar utsättas på fartygets sidor.

Landgångar och trappor skall förses med räcken och skyddsnät samt hållas upplysta under de mörka tiderna av dygnet.

Dävertar, bommar, lyftkranar, landgångstrappor och andra anordningar som når utanför fartyget, skall placeras så att de inte hindrar flyttning av lyftkranar eller fartygstrafiken på sjösidan.

Före fartygets ankomst till kajen samt under den tid fartyget är i hamnen skall kloak- och övriga ledningar vara täckta, så att varken smuts eller vatten kommer på kajen.

Propellern på ett fartyg, som ligger förtöjt vid kajen, får användas endast på prov med sakta fart, när fartyget förbereder sig för avfärd, såvida inte annat avtalats med hamnmyndigheten.

15 § Fartyget skall flyttas till annan plats om hamnmyndigheten påbjuder det.

Inom hamnområdet skall det på varje fartyg, som inte är upplagt, finnas tillräckligt med manskap så att fartyget vid behov kan flyttas.

16 § Ett tankfartyg, på hamnmyndighetens förordnande även ett annat fartyg, som transporterar farliga ämnen skall efter förtöjningen för eventuell nödbogsering kasta två bogsertrossar, den ena från fören, den andra från aktern, längs fartygets utsida så, att trossarnas öglor är nära havsytan.

17 § För att placera ett upplagt fartyg i hamnen skall tillstånd erhållas av hamnmyndigheten. Fartyget skall förtöjas vid en plats som hamnmyndigheten anvisar och på ett sätt som hamnmyndigheten godkänner. Fartygets ägare eller innehavare skall se till att fartygets förtöjningsanordningar alltid är i skick.

Ett upplagt fartygs ägare eller ombud skall anförtro fartygets service åt en pålitlig person, vars namn och adress skall delges hamnmyndigheten.

IV KAPITLET

Hamnsäkerheten

18 § Obehörig vistelse är förbjuden på hamnområde som avstängts med stängsel eller förbudsskylt (hamnstruktur enligt ISPS-koden). Den som önskar tillträda ett dylikt hamnområde skall på begäran uppvisa ett personkort, som godkänts av hamnmyndigheten, en passersedel eller på annat sätt styrka sin identitet. Obehöriga som vistas på hamnområdet kan avlägsnas, vid behov med hjälp av polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheterna.

19 § Alla är skyldiga att meddela hamnen sådana uppgifter som kan inverka på hamnsäkerheten och på den hamn- och sjöfartssäkerhet som avses i ISPS-koden.

20 § När fartyget är i hamnen skall det för passagekontroll meddela hamnen inkommande och avgående person- och godstrafik.

V KAPITLET

Lossning, lastning och lagring av gods

21 § Vid lossning och lastning av gods skall man se till att kajkonstruktionerna och den hamnutrustning som används vid lastningen eller lossningen inte skadas. Vid placering av tunga lyftkranar på kajen bör ägaren till lyftkranen hos hamnmyndigheten försäkra sig om kajens hållbarhet och få hamnmyndighetens medgivande gällande placeringsplatsen.

22 § Gods eller lastenheter får inte i samband med lossnings- och lastningsarbete placeras i vägen för kajlyftkranar, på kaj, på gata, på gångbana, framför lagerdörr, på brandpost, framför livräddningsredskap och inte heller någon annanstans där de hindrar trafiken, utom i undantagsfall med tillstånd som ges av hamnmyndigheten separat för varje enskilt fall.

23 § Stuverimateriel och arbetsmaskiner, som tillhör privatpersoner och som används inom hamnområdet, skall förses med ägarens namn eller kännetecken, arbetsmaskinerna därtill med kodnummer. Stuverimateriel och arbetsmaskiner får inte kvarlämnas på kajområdet efter avslutat arbete.

24 § En förutsättning för lossning och lastning av farliga ämnen är att de, med undantag av bulkgods, är märkta med ändamålsenliga märkningar, t.ex. sådana som anges i IMDG-koden, eller att de är packade så som förutsätts i nämnda kod eller på annat ändamålsenligt sätt.

Om farligt gods inte märkts och packats på ovannämnt sätt, kan hamnmyndigheten förbjuda lossningen från fartyget eller landtransport av godset till hamnområdet för lastning eller vidta andra säkerhetsåtgärder.

25 § När farliga ämnen lossas och lastas i bulk, är fartygets befälhavare eller godsinnehavaren skyldig att på egen bekostnad anordna, när hamnmyndigheten så fordrar, en tillräckligt effektiv bevakning och vidta andra säkerhetsåtgärder. Tillträde för obehöriga till lossnings- och lastningsområdet skall förbjudas med skyltar och förhindras med ändamålsenliga bommar.

När flytande bränslen lossas eller lastas i en oljehamn skall dessutom hamnens egna säkerhetsföreskrifter följas.

26 § Om förekomst av skadedjur i fartygets last konstateras, skall lossningen omedelbart avbrytas. Fartygets befälhavare är skyldig att underrätta hamnmyndigheten om förekomsten och invänta hamnmyndighetens anvisningar innan lossningen fortsätter.

27 § Vid lagring av gods på hamnområdet skall hamnmyndighetens föreskrifter följas. Godset får inte lagras så att det hindrar trafiken eller användningen av räddnings- och släckningsutrustning.

Godsinnehavaren skall från hamnområdet ofördröjligen avlägsna gods som på grund av läckage, lukt eller någon annan orsak förorsakar olägenhet eller skada.

28 § Explosiva och radioaktiva ämnen får lagras på hamnområdet endast om det är tillåtet i lag eller förordning eller om tillstånd till detta beviljats med stöd av lag eller förordning.

VI KAPITLET

Miljöbestämmelser

29 § Fartygets befälhavare skall se till att det från fartyget inte kommer ut förorenande ämnen eller avfall i omgivningen. Befälhavaren skall också se till att fartygets verksamhet inte förorsakar oskälig olägenhet för andra hamnanvändare. Fartygets befälhavare skall dessutom se till att hamnverkets/hamnens anvisningar om avfallshantering följs vid avfallshanteringen och -sorteringen.

30 § Fartygets befälhavare eller godsinnehavaren är skyldig att omedelbart underrätta hamnmyndigheten om gods som fallit i vattnet eller olja eller andra förorenande ämnen som hamnat i vattnet samt att vidta åtgärder för att avlägsna dessa.

31 § Vid hantering av gods på hamnområdet skall godshanteraren se till att hamnen i samband med hanteringen inte i onödan nedsmutsas och att onödigt buller inte förorsakas. Hamnmyndigheten kan avbryta hanteringen av godset ifall hanteringen orsakar damm eller buller som medför olägenhet för omgivningen.

Godshanteraren och den som låter utföra arbetet skall se till att skräp, avfall, flak som använts under godset samt presenningar förs till anvisade platser och att nedsmutsade ställen rengörs.

VII KAPITLET

Förebyggande av eldsvåda

32 § Om fartygslasten innehåller lättantändligt gods är det förbjudet att göra upp eld, utföra reparationsarbeten, som alstrar gnistor, och att röka i fartygets yttre utrymmen samt på kajen eller vattenområdet i fartygets närhet.

Tankfartyg skall genast efter förtöjningen jordas med jordkabel. Jordningen får lösgöras först när fartyget avgår från hamnen. Vädring av sådana fartygstankar i vilka eldfarliga ämnen har förvarats är förbjuden utan hamnmyndighetens tillstånd.

På hamn- och lagerområden för brännbara vätskor är det förbjudet att göra upp eld och att röka utomhus. Förbudet gäller också på vattenområdet inom en radie av 50 m från lagerområdena, kajerna och fartygen.

Om uppgörande av eld på hamnområdena i övrigt har särskilt föreskrivits.

33 § Markerade brandvägar i hamnområdets lager och lagerområden samt vägar som leder till brandposter, brandbrunnar och släckningsrör skall alltid hållas fritt trafikabla. Släcknings- och räddningsredskap samt automatiska branddetektorer och släckningsanordningar skall ständigt hållas i skick och förstahandssläckare lätt tillgängliga.

34 § Besättningarna på de fartyg som befinner sig i hamnen skall efter förmåga delta i räddningsverksamheten och bortflyttningen av fartyg från riskfyllda platser enligt myndigheternas föreskrifter.

VIII KAPITLET

Fordons- och järnvägstrafik

35 § Alla fordon skall väja för tåg, passagerarbrygga eller lyftkran som rör sig på spår, samt för annan materiel som rör sig på spår. Föraren till ett fordon som parkerats på lyftkranarnas eller järnvägens spårområde får inte avlägsna sig från sitt fordon.

36 § Den högsta tillåtna hastigheten för fordon, parkeringsplatser samt annan trafikreglering har angivits med trafikmärken.

37 § Om körning med ett motordrivet fordon på ett istäckt vattenområde föreskrivs särskilt.

IX KAPITLET

Åtgärder vid skada och överträdelser

38 § Om ett fartyg eller en båt stött på grund, fyllts med vatten eller sjunkit i hamnområdet, skall ägaren eller innehavaren undanskaffa det så snart som möjligt.

Om ett sjunket fartyg eller annat föremål i vattnet medför fara eller olägenhet för trafiken, skall ägaren eller innehavaren förse det med varningsmärken. Om detta inte görs, ser hamnmyndigheten till att föremålet märks på ägarens eller innehavarens bekostnad.

39 § Om kajen eller andra anordningar i hamnen skadas av hamnanvändaren, skall detta omedelbart anmälas till hamnen. Hamnmyndigheten förrättar en värdering av de uppkomna skadorna och till denna förrättning kallas också den som föranlett skadan eller dennes ombud.

40 § Om ett fartyg, en båt eller gods har placerats utan tillstånd eller på annat sätt i strid med hamnordningen eller på ett sätt som stör trafiken, och varken befälhavaren, transportören, ägaren eller innehavaren ser till att föremålet förflyttas, kan hamnmyndigheten verkställa förflyttningen på vederbörandes bekostnad.

41 § Om gods, en arbetsmaskin eller ett fordon placerats inom hamnens landområde i strid med hamnmyndighetens bestämmelser och varken befälhavaren, ägaren, transportören eller innehavaren ser till att föremålet förflyttas, kan hamnmyndigheten verkställa förflyttningen på vederbörandes bekostnad.

X KAPITLET

Särskilda bestämmelser

42 § Båtar för fritidsbruk skall undvika onödig trafik inom hamnområdet och alltid väja undan för handelsfartyg.

Sådana båtar som avses ovan får inte förtöjas vid kajer som är reserverade för lossning och lastning av fartyg och inte heller vid sjömärken eller på andra platser där de kan störa trafiken.

43 § Utan hamnmyndighetens tillstånd får inget som medför olägenhet för trafiken placeras i hamnområdet.

Fiske, som medför olägenhet, är förbjudet på farled, på bro, i hamnbassäng, på kaj eller på annan därmed jämförbar plats. Simning är förbjuden i hamnbassängerna och farlederna. Endast med tillstånd av hamnmyndigheten får en farled öppnas utanför den allmänna farleden.

44 § Överträdelse av denna hamnordning och de föreskrifter som hamnmyndigheterna utfärdat med stöd av den bestraffas med böter, om inte förbrytelsen är ringa och särskilt straff inte har bestämts i lag eller förordning. Överträdaren är dessutom enligt lag skyldig att ersätta de skador och kostnader som förorsakats.