Förbigå menyn

Information om coronaviruset

vaasa ilmasta

Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor samt anmälan om partiförsäljning

Ett riksomfattade register över försäljningsplatserna för nikotinprodukter upprätthålls av tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Gör så här

Ansökan om detaljhandelsstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor eller anmälan om partiförsäljning kan göras antingen med en elektronisk eller en skriftlig blankett. Den ifyllda blanketten lämnas in till kommunen där försäljningsstället ligger. Om försäljningen sker i ett transportmedel ska anmälan lämnas in till den sökandes hemkommun. I ansökan/anmälan ska finnas följande uppgifter:

  • den sökandes namn eller firmanamn samt kontaktuppgifter i Finland, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer (FO-nummer) samt adressen för produkternas försäljningsställe
  • en utredning om vilka produkter tillståndet för försäljning gäller
  • plan för egenkontroll
  • en utredning om antalet försäljningspunkter och var de ligger i försäljningsstället
  • en utredning om hur tobaksprodukterna, tobakssurrogaten, röktillbehör, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor tänker placeras på försäljningspunkten.

Anvisningar för tillståndsansökan och egenkontrollplanen samt försäljningstillståndsansökan hittas på Valviras hemsida.

Kostnader

Kommunen uppbär en avgift enligt fastställd taxa för behandling av tillståndsansökan/anmälan. Dessutom uppbär kommunen för varje försäljningspunkt en tillsynsavgift som fastställs årligen.
Avgiften för detaljhandelstillståndet för tobaksprodukter och nikotinpreparat och den årliga tillsynsavgiften gällande försäljningen fastställs enligt avgiftstaxan för miljöhälsoskydd inom Vasa stads och Laihela kommuns samarbetsområde.

Tidsgräns

Ansökan om detaljhandelsstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor ska anhängiggöras i tillräckligt god tid innan ett ny försäljningsställe öppnas. Försäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor kan inte inledas innan kommunen har beviljat detaljhandelstillstånd. Partiförsäljningen av tobaksprodukter och nikotinvätskor kan inledas genast efter att anmälan har gjorts.

Tillståndsansökan behandlas i regel inom en månad. Om ansökan är bristfällig begärs kompletteringar och behandlingen förlängs.

Den beräknade behandlingstiden är 1-4 veckor.

Giltighet

Detaljhandelstillstånden för tobaksprodukter och nikotinvätskor kan beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Tillståndet beviljas för viss tid om verksamhetens karaktär så förutsätter. Partiförsäljningsanmälan gäller tills vidare eller tills näringsidkaren meddelar kommunen om att verksamheten har upphört.
Ett detaljhandelstillstånd på viss tid kan beviljas för högst ett år. Försäljaren ska meddela om avslutande av partiförsäljning.

Ta kontakt!

Hälsoskyddets gemensamma e-mail adress

Vasa stads miljöavdelning