Du är här

Om Vasa

Verksamhet och kontaktuppgifter

Valkolinna
Inom Hussektorn arbetar cirka 20 personer och verksamheten är uppdelad på tre enheter:

Fastighetsförvaltning och utveckling

Enheten svarar för styrningen och utvecklingen av fastighetsverksamheten och för hyresverksamheten och disponentskapet gällande stadens lokaler. Största delen av lokalerna används av stadens egna enheter.    

 

Lokalitetsdirektör Tapio Ollikainen p. 0400-665090
Byråingenjör Pekka Lahti                     p. 040-7155520
Hyresärenden / Heidi Berg                                          p. 040-7499709

 

Byggherreverksamhet

Projekteringsenheten svarar för planeringen och beställningen av bygg- och renoveringsprojekt och för övervakningen av genomförandet. Det är viktigt för användarna att lokalerna är fungerande, ändamålsenliga samt kan användas på ett mångsidigt sätt, och behovskartläggningen och planeringen av objektet genomförs därför i samarbete med slutanvändaren. Särskild uppmärksamhet fästs vid lokal-, energi- och kostnadseffektivitet och vid kontroll av fukt och täthet. Den årliga investeringsnivån är cirka 15 – 20 miljoner euro. 

Kontaktpersoner

Projekteringschef Kukka Potka       p. 040-8251770
Projektchef Harri Hyvönen                      p. 040-7519933
Projektingenjör Emilia Sorama p. 040-1846100
Planeringsingenjör Ulrika Lustig          p. 040-5421240
 
Arkitekt Timo Viitala                  p. 0400-863142
VVSA-Expert Kari-Pekka Virta                     p. 040-6353005
Planeringsassistent Soile Åkers               p. 040-6492265

 

Underhåll 

Underhållsenheten kartlägger kontinuerligt byggnadernas behov av underhåll, service, skötsel och grundlig renovering i samarbete med serviceenheterna. Utifrån kartläggningarna uppgörs och genomförs såväl årliga underhålls- och renoveringsprogram som program på längre sikt. Särskild uppmärksamhet riktas mot energieffektivitet, säkerhet, hälsosam inomhusluft och kostnadseffektivitet. Vår enhet satsar på snabb och sakkunnig service även vid problemsituationer. 

 

Fastighetsskötseln svarar för koordineringen av fastighetsskötsel och underhåll och för energi- och avfallshanteringsärenden.

Byggnadstekniken sköter byggnadstekniskt underhåll och byggnadsteknisk service och logistik.

Till hustekniken hör hustekniskt underhåll och husteknisk service.

 

Kontaktpersoner

Fastighetschef Hanna Pekkala p. 040-7397273
VVSA -servicechef Mikko Pekkarinen       p. 040-8364468
Felanmälningar efter tjänstetid p. 040-5924610
Fastighetsmanager Kåre Skoglund p. 040-5813137
Fastighetsmanager Vesa Isomöttönen p. 040- 6309570
Inomhuslufts expert Kalevi Aho p. 040-7408026
   

 

ADRESSER

E-postadresser

fornamn.efternamn@vasa.fi

Besöksadress

 

Kyrkoesplanaden 26 A, 65100 VASA

 

Postadress

PB 2, 65101  VASA

FAKTIRERINGSADRESS

Vasa Stad, Affärsverket Vasa Hussektor, PB 517 65101 VASA

VERKKOLASKUTUSOSOITE  

ovt -kod: 00370 20960 26008, operattori: CGI, välittäjätunnus: 00370 357 5029