Du är här

Om Vasa

Äldrerådets verksamhetsstadga

Godkänd av stadsstyrelsen 31.3.2009 § 154, träder i kraft 1.4.2009. Godkänd av stadsstyrelsen 20.5.2013 § 284, träder i kraft 1.7.2013. Stadsstyrelsen 10.4.2017 § 159, träder i kraft 1.6.2017

VERKSAMHETSSTADGANS UPPBYGGNAD
I    ÄLDRERÅDET
II    UPPGIFTER FÖR LEDAREN FÖR FRIVILLIGARBETE BLAND ÄLDRE
III    UPPGIFTER FÖR LEDAREN FÖR STIMULERANDE VERKSAMHET
SYFTET MED VERKSAMHETEN
1    §
Syftet med äldrerådets verksamhet är att verka som ett påverkans-, informations- och samarbetsorgan mellan de äldre, myndigheterna, beslutsfattarna och andra samarbetsparter. Genom att följa med och påverka stadens olika förvaltningars verksamhet och beslutsfattande stöder och främjar rådet de äldres totala välmående och deras möjligheter att klara av olika aktiviteter.
2    §
SAMMANSÄTTNING OCH MANDATTID
Stadsstyrelsen utser för sin mandattid till äldrerådet tio (10) ordinarie ledamöter, varav en är från Lillkyroområdet och därtill lika många personliga ersättare. Rådets medlemmar har täckande representerat de registrerade pensionärsföreningarna i staden. 
Stadsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande för pensionärsrådet.
UPPGIFTER
3    §
Äldrerådet
1.    framlägger förslag och initiativ samt ger utlåtanden till stadens myndigheter och andra parter i ärenden som gäller de äldre och förbättrande av de äldres situation och utvecklande av den service som riktar sig till dem,
2.    främjar de äldres möjligheter att få information om aktuella ärenden som gäller dem och öka de äldres möjligheter att påverka planeringen och beredningen av ärenden som gäller dem,
3.    följer med förverkligandet av det äldrepolitiska programmet, ger utlåtanden om det, deltar i uppdateringen av programmet och andra utvecklingsprojekt,
4.    följer med Vasa stads beslutsfattande och de av staden producerade tjänsterna, i synnerhet tjänsterna inom social- och hälsovården, och försöker medverka till att det finns tillräckligt av dem och att de motsvarar de äldres behov,
5.    främjar möjligheterna för de äldre till deltagande och gemenskap på deras egna villkor utgående från de egna resurserna samt följer med utvecklingen inom frivilligarbetet,
6.    strävar efter att påverka anskaffandet av nödvändiga verksamhetslokaler för den ökande brukargruppen,
7.    strävar efter att påverka möjligheterna för de äldre att på deras egna villkor ta del av servicen inom fritidsverksamheten,
8.    främjar tillsammans med andra parter utvecklandet av lokaltrafiken så att den åldrande befolkningens behov tas i beaktande,
9.    främjar kontakterna mellan myndigheterna och föreningar och organisationer som representerar pensionärerna samt samarbetet mellan föreningarna och organisationerna,
10.    ordnar vid behov för alla öppna informations-, diskussions- och rådplägningsmöten där de äldres ärenden behandlas samt för äldre avsedda rekreations- och festevenemang i samarbete med pensionärsföreningarna och andra aktörer,
11.    deltar i mån av möjlighet i riksomfattande äldrerådsdagar samt i för äldre avsedda informations-, utbildnings- och diskussionsmöten,
12.    ger utlåtande om av lokala pensionärsföreningar till staden riktade ansökningar om understöd,
13.    utarbetar budget och verksamhetsberättelse,
14.    behandlar övriga ärenden som stadsstyrelsen ålagt äldrerådet.
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
4    §
Äldrerådet sammanträder utifrån ordförandens kallelse, eller vid dennes förhinder av vice ordförandens kallelse.
5    §
Ledaren för de äldres frivilligarbete föredrar de ärenden som ska behandlas i äldrerådet och fungerar som sekreterare för rådet. Ledaren för stimulerande verksamhet handhar de praktiska arrangemangen för av äldrerådet ordnade fest- och rekreationsevenemang som är öppna för alla.

6    §
De handlingar som uppgörs på basis av äldrerådets beslut undertecknas av rådets ordförande eller vice ordförande och kontrasigneras av sekreteraren.
II    UPPGIFTER FÖR LEDAREN FÖR FRIVILLIGARBETE BLAND ÄLDRE
Social- och hälsosektorns ledare för frivilligarbetet bland äldre har som uppgift att fungera som kontaktperson mellan staden och pensionärsföreningarna och –organisationerna. Ledaren verkar i samarbetscentret som medlem i samarbetsgruppen. Ledaren har till uppgift att följa med verksamheten inom föreningar och organisationer som arbetar bland äldre i Vasa och Vasaregionen. Ledaren uppmuntrar till samarbete med tredje sektorn, koordinerar denna verksamhet och hjälper till i arrangemangen för evenemang som ordnas i samarbete. Ledaren deltar i det regionala utvecklingsarbetet då det gäller frivilligarbete och äldrearbete. Ledaren fungerar som sekreterare för äldrerådet. 
III    UPPGIFTER FÖR LEDAREN FÖR STIMULERANDE VERKSAMHET
Till uppgifterna för social- och hälsovårdsverkets ledare för stimulerande verksamhet hör att planera och förverkliga individuella aktiviteter och gruppaktiviteter utgående från klienternas behov. Ledaren planerar och förverkligar evenemang samt fungerar som kontaktperson i samarbetet med stadens organisation och utomstående aktörer. Ledaren deltar i äldrerådets och pensionärernas dagcenters uppgifter.  
Bilaga till Äldrerådets verksamhetsstadga
UPPGIFTER FÖR LEDAREN FÖR FRIVILLIGARBETE BLAND ÄLDRE
1.    bereder tillsammans med äldrerådets ordförande pensionärsrådets möten och handhar verkställigheten av besluten,
2.    sköter tillsammans med äldrerådets ordförande utarbetandet av inbegärda utlåtanden, förslag och initiativ samt deltar i utvecklingsarbetet då det gäller pensionärsrådet,
3.    bereder understödsansökningar som pensionärsföreningarna riktat till äldrerådet,
4.    utarbetar årlig statistik om brukarantalet vid pensionärernas dagcenter, föreningarnas medlemsantal och samarbetet med pensionärsföreningarna,
5.    utarbetar verksamhetsberättelse i samarbete med äldrerådet,
6.    inbegär förslag till kandidater för hedersutnämningen årets aktör inom äldreomsorgen i enlighet med äldrerådets beslut,
7.    ber pensionärsföreningarna utse kandidater till äldrerådet,
8.    rapporterar till äldrerådet om rådens nationella utvecklingsarbete samt om ärenden som gäller de äldre,
9.    främjar, stöder och samordnar samarbetet mellan pensionärsföreningarna samt med andra föreningar,
10.    följer med frivilligarbetets verksamhetsförutsättningar och främjar dem,
11.    ansvarar för anslagsanvändningen inom sitt verksamhetsområde och uppgör budget, sakgranskar fakturor, uppgör utanordningar av medlemmarnas mötesarvoden och av rådet fastslagna arvoden för framträdanden,
12.    deltar i rådgivnings- och handledningsarbetet för klienterna vid pensionärernas dagcenter samt sköter tidsbokningar i centret,
13.    uppdaterar äldrerådets kontaktuppgifter,
14.    utför övriga till det egna verksamhetsområdet hörande uppgifter.
UPPGIFTER FÖR LEDAREN FÖR STIMULERANDE VERKSAMHET
1.    deltar på anmodan i äldrerådets möten och fungerar som ersättare för äldrerådets sekreterare,
2.    sköter de praktiska arrangemangen för av äldrerådet ordnade rekreations- och festevenemang som är öppna för alla, såsom sammankallande av möten och utarbetande av promemorior:
     arrangemang för Villa-vårjippot,
      praktiska arrangemang för Brages allsångsevenemang,
     arrangemang kring De äldres vecka
      uppgifter i anslutning till arrangemangen för Seniorfesten,
3.    sköter tidsbokningar i pensionärernas dagcenter tillsammans med brukarna,
4.    ordnar vid behov gemensamma diskussionsmöten i anslutning till den stimulerande verksamheten och deltar i rådgivnings- och handledningsarbetet för klienterna,
5.    uppdaterar pensionärsföreningarnas kontaktuppgifter,
6.    utför övriga till det egna verksamhetsområdet hörande uppgifter.