Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för centralförvaltningen

Baserar sig på den av stadsfullmäktige 29.1.2001 § 70 godkända instruktionen för stadsstyrelsen. Godkänd av allmänna sektionen 22.3.2001 § 99. Godkänd av planeringssektionen 3.4.2001 § 35. Godkänd av stadsstyrelsen 26.2.2001 § 109. Ändring godkänd av stadsstyrelsen 27.12.2001 § 747 (konsument- och skuldrådgivningen). Ändring godkänd av stadsstyrelsen 20.1.2003 § 23 (projektchefen). Ändring godkänd av stadsstyrelsen 28.4.2003 § 231 (stadsplaneringen och näringslivsväsendet). Träder i kraft 1.9.2003. Ändring godkänd av stadsstyrelsen 19.5.2003 § 251 (projektchefen). Godkänd av stadsstyrelsen 14.2.2005 § 51. Godkänd av stadsstyrelsen 4.12 2006 § 490 (§ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11). Godkänd av stadsstyrelsen 3.9.2007 § 391, träder i kraft 1.10.2007. Godkänd av stadsstyrelsen 28.6.2010 § 288, träder i kraft 1.7.2010 (ekonomisektorn). Godkänd av stadsstyrelsen 20.12.2010 § 529, träder i kraft 1.1.2011. Godkänd av stadsstyrelsen 15.11.2011 § 560, träder i kraft 1.1.2012. Godkänd av stadsstyrelsen 10.2.2014 § 56. Godkänd av stadsstyrelsen 17.6.2015 § 271, träder i kraft 18.6.2015. Godkänd av stadsstyrelsen 9.11.2015 § 399 och 400. Godkänd av stadsstyrelsen 21.12.2015 § 475, träder i kraft 1.1.2016

1 §
Resultatområden och resultatenheter inom centralförvaltningen

Inom centralförvaltningen finns följande resultatområden:

-    Stadsutveckling
-    Planläggning 
-    Ekonomi- och ägarstyrning 
-    Förvaltningsservice
-    Personalförvaltning
-    Lillkyros områdesförvaltning

Resultatområdena består av serviceområden (motsvarar resultatenheter inom ekonomin) och serviceenheter på det sätt som bestäms i denna verksamhetsstadga. Serviceenheterna kan vid behov fördelas på team. Centralförvaltningens resultatområdesdirektörer beslutar om teamstrukturen inom det egna resultatområdet. 

Centralförvaltningens resultatområden svarar i egenskap av organisationer underställda stadsstyrelsen för stadens ekonomi-, personal-, allmänförvaltnings- och utvecklingsservice som ett centraliserat styr- och planeringsorgan för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektören samt sektordirektörerna samt som ett berednings- och verkställighetsorgan enligt de godkända målen. 

Centralförvaltningens resultatområden lyder administrativt under stadsdirektören. Planläggningen lyder under tekniska direktören. Resultatområdesdirektörernas och andra förmäns befogenheter bestäms i enlighet med paragraferna 8, 9, 10 och 11 i denna verksamhetsstadga.

2 §
Stadsutveckling

Resultatområdet Stadsutveckling leds av utvecklingsdirektören. 

Resultatområdet sköter följande uppgifter: 

1    näringspolitisk programmering och näringslivskontakter
2    strategiarbete
3    ärenden i anslutning till regionutveckling, regionalt samarbete och stadsutveckling
4    informations- och statistikproduktion
5    utveckling av förvaltningen
6    internationell verksamhet och EU-ärenden

3 §

Planläggning

Resultatområdet Planläggning leds av planläggningsdirektören. 

Planläggningsdirektören beslutar om följande ärenden: 

- fastställande av avgifter inom det egna verksamhetsområdet enligt 145 § i markanvändnings- och bygglagen i enlighet med de i taxan godkända grunderna 

- uppbärande av kostnader för utarbetande och behandling av detaljplan i enlighet med 59 § i markanvändnings- och bygglagen i enlighet med de godkända grunderna 

- beviljande av stadens samtycke i anslutning till delningsbegränsningar inom ramen för de av planeringssektionen godkända principerna vid styckningsförrättningar i enlighet med i fastighetsbildningslagen 

- utlåtanden som ges för bygglov inom det egna verksamhetsområdet 

- inledandet av utarbetandet av nya planer, om planen har funnits i planläggningsöversikten

- godkännande av program för deltagande och bedömning som avses i 63 § i markanvändnings- och bygglagen vad gäller en sådan detaljplan som har funnits i planläggningsöversikten eller om vilken planläggningsbeslut har fattats separat i planeringssektionen

- fattande av beslut om hörande i beredningsskedet vad gäller annan än en till konsekvenserna betydande detaljplaneändring som hör till planeringssektionens godkännande

- tillstånd för miljöåtgärder som avses i 128 § i markanvändnings- och bygglagen 

- på område i behov av planering om speciella förutsättningar för bygglov föreligger enligt 137 § i markanvändnings- och bygglagen, om avgörandet som gäller planeringsbehov är under 300 m2 vy till storleken och är enligt den i generalplanen anvisade markanvändningen 

- undantag som beviljas med stöd av 171 § i markanvändnings- och bygglagen från tomtindelning och tomtregistrering samt tillstånd till avvikelse på strandområde, då beslutanderätten i ärendet hör till staden 

- avgivande av stadens utlåtande till närings-, trafik- och miljöcentralen i ärende om tillstånd till undantag, då ansökan gäller projekt för 1-2 bostäder eller anordning eller byggnad under 50 m2 för samhällsteknisk försörjning 

- resultatområdets avtal gällande upphandlingar, planeringsuppgifter och andra tjänster inom verksamhetsområdet inom ramen för de upphandlingsbefogenheter som allmänna sektionen har fattat beslut om separat 

Resultatområdet sköter följande uppgifter:

1)    utarbetande av general- och detaljplaner i enlighet med markanvändnings- och bygglagen samt utredningar som deras innehållskrav förutsätter 
2)    samhällsstrukturs- och trafikplanering i anslutning till generalplaneringen
3)    beredning och verkställande av andra planer och utredningar inom det egna verksamhetsområdet som ska föreläggas stadsstyrelsen och -fullmäktige för beslutsfattande 
3a) programmering av genomförandet av markanvändningen i samarbete med fastighetssektorn
4)    beredning av avgöranden gällande planeringsbehov och undantag gällande strandbyggande samt beredning av undantag på detaljplaneområden och därtill hörande rådgivning
5)    beredning av planläggningsöversikten
6)    upprätthållande av kontakter med andra myndigheter som svarar för planeringen av markanvändningen
7)    miljö- och landskapsplanerings- och utredningsuppgifter samt beredning av beslut om tillstånd för miljöåtgärder 
8)    kvarters- och närmiljöplanering i anslutning till detaljplaneringen och rådgivning som berör denna
9)    beredning av planeringssektionens utlåtanden, avgivande av myndighetsutlåtanden och uppgörande av sakkunnigutredningar till de beslutsfattande organen i ärenden som ansluter sig till resultatområdets uppgiftsområde
10)    namnärenden
11)    upprätthållande av planregister

4 §
Ekonomi- och ägarstyrning
Resultatområdet Ekonomi- och ägarstyrning leds av ekonomidirektören
Ekonomidirektören har rätt att fatta beslut om referensräntor på lån, placering av kassamedel, upptagande av kortfristig finansiering för skötsel av betalningsberedskapen samt leasingfinansieringsavtal till ett anskaffningspris om högst 30 000 €.

Resultatområdet sköter följande uppgifter: 
1) fungerar som en stadsstyrelsen underlydande organisation som stadsfullmäktiges, stadsstyrelsens och stadsdirektörens centraliserade planerings-, styr- och verkställighetsorgan för ekonomi och koncernstyrning enligt de godkända målen.  
2) svarar för koncernstyrningen och utvecklandet av stadens (inklusive affärsverken och separat överenskomna koncernsamfund) ekonomiförvaltning samt svarar för produktionen av ekonomiservice och upphandlingsservice.  Enheten styr och bedömer den interna kontrollens och riskhanteringens samt koncernkontrollens tillstånd. 
Till ekonomi- och ägarstyrningen hör följande serviceområden: 
-    ekonomiplanering
-    upphandlingsservice
-    ekonomiservice

Serviceområdenas uppgifter 
Ekonomiplanering 
Serviceområdet Ekonomiplanering leds av budgetchefen. 
Serviceområdets uppgift är att: 
1)     i enlighet med de godkända målen sköta planeringen och uppföljningen av stadens ekonomi och verksamhet, följa upp stadens strategi samt styra och bedöma den interna kontrollens och riskhanteringens samt koncernkontrollens tillstånd i bokslutet. 
2) sköta uppgifter i anslutning till finansiering, donationer och riskhantering
3) i enlighet med de godkända målen sköta stadskoncernens koncernstyrning samt planering och verkställande av ärenden som beror på organisationsförändringar, bolagiseringar och strukturförändringar  
4) delta i resultatområdets gemensamma utvecklingsuppgifter
5) se till styrningen av datateknikutnyttjandet som hör till det egna uppgiftsområdet enligt de i stadsorganisationen godkända målen. 
Upphandlingsservice 
Serviceområdet Upphandlingsservice leds av upphandlingschefen. 
Upphandlingschefen har rätt att föra stadens talan i marknadsdomstolsbehandlingar gällande upphandlingar som konkurrensutsatts av upphandlingsservicen.  

Serviceområdet har i uppgift att

1    leda och styra upphandlingsverksamheten inom stadens organisation 
2    utveckla upphandlingsfärdigheterna och förenhetliga upphandlingskulturen
3    tillhandahålla sakkunnigservice och stöda förvaltningarna i förverkligandet av upphandlingsprocesserna
4    leda och utveckla den regionala upphandlingsringen
5    genomföra kollektiva och sektorspecifika konkurrensutsättningsprocesser
6    genomföra processer för konkurrensutsättande av specialupphandlingar och första inredning

Ekonomiservice
Serviceområdet Ekonomiservice leds av ekonomiservicechefen. 
Ekonomiservicechefen har rätt att fatta beslut om öppnande och avslutande av stadens bankkonton, beviljande av användningsrättigheter för dem, grundande och avslutande av kontantkassor samt beviljande av grundkassor till kontantkassorna.
Ekonomiservicechefen har rätt att fatta beslut om returnering av inkomster och avskrivning av fordringar upp till 10 000 €.

Serviceområdet har i uppgift att
1) producera bokförings-, betalningsrörelse-, inköpsprocess- och försäljningsprocesservice och annan ekonomförvaltningsservice centraliserat till stadens olika enheter och avtalsbaserat till koncernsamfunden.
2) för sin del se till utvecklingen inom redovisningen och delta i resultatområdets gemensamma utvecklingsuppgifter 
3) se till styrningen av datateknikutnyttjandet som hör till det egna uppgiftsområdet enligt de i stadsorganisationen godkända målen. 
Till ekonomiservicen hör följande serviceenheter:  
-    Bokföring och betalningsrörelse
-    Försäljningsprocessen
-    Inköpsprocessen

5 §
Förvaltningsservice 

Resultatområdet Förvaltningsservice leds av förvaltningsdirektören. 

Förvaltningsdirektören svarar för utvecklingsuppgifterna inom den allmänna förvaltningen och för utvecklandet av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges verksamhet.

Resultatområdet sköter följande uppgifter: 

1) sekreterarservicen för stadsfullmäktige och -styrelsen och dess sektioner samt stadens högsta tjänsteinnehavar- och förtroendeledning samt sakkunniga som biträder stadens ledning och berednings- och verkställighetsuppgifter inom det egna verksamhetsområdet. 

2) service inom allmän förvaltning, kommunikation, informationsförvaltning och stöd för beslutsfattande som produceras för stadens förvaltning centraliserat samt ordnandet av samservice som erbjuds stadsborna. 

Förvaltningsservicen består av följande serviceområden: 

-    Stöd för beslutsfattandet 
-    Kommunikation 
-    IT-förvaltning 
-    Ekonomi- och skuldrådgivning

Serviceområdenas uppgifter 

Stöd för beslutsfattandet

Serviceområdet Stöd för beslutsfattandet leds av kanslichefen.

Kanslichefen ansvarar för 
- organisationsuppgifter i anslutning till av stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadsdirektören och sektordirektörerna samt inom centralförvaltningen i övrigt anordnade tillställningar
- vänortsärenden
- uppgifter inom centralförvaltningen gällande allmänna val
- skötsel av stadens representations- och PR-verksamhet enligt av stadsdirektören givna direktiv
- uppgifter i anslutning till invånardemokratin som sköts inom centralförvaltningen 

Serviceområdets uppgift är att 
1)    sköta ordnandet av sekreterarservice som ska produceras för stadens förvaltning,
2)    leda stadens dokumentförvaltning,
3)    uppgöra möteskallelser för organen och sända ut och publicera dem,
4)    producera översättningsservice som förvaltningen behöver, 
5)    svara för stadens samservice, 
6)    svara för stadens telefonservice. 

Till stödet för beslutsfattandet hör följande serviceenheter
- Sekreterarservice
- Dokumentförvaltning
- Övrig stödservice

Serviceenheternas uppgifter

Sekreterarservice

För serviceenheten Sekreterarservice svarar sekreterarservicens serviceansvariga.

Serviceenheten sköter följande uppgifter: 

1)    gemensam sekreterarservice inom allmän förvaltning, ekonomiförvaltning och personalförvaltning
2)    den högsta tjänsteinnehavar- och förtroendeledningens sekreterarservice

Dokumentförvaltning

Serviceenheten Dokumentförvaltning leds av dokumentförvaltningschefen. 

Serviceenheten sköter följande uppgifter: 

1    ledande och utvecklande av stadens dokumentförvaltning, arkivfunktion samt datasekretessen i anslutning till handlingar
2    ledande och utvecklande av förvaringssätten för det datamaterial som stadens förvaltningar mottar och producerar samt utnyttjandet inom förvaltningen och bland kommuninvånarna av det informationsmaterial som uppstår
3    skötseln av diarieförings- och arkiveringsuppgifter 
4    skötseln av stadens centralarkiv och förvaringen av och tillgängligheten för det datamaterial som finns där
5    skötseln av informationstjänsten i anslutning till de handlingar som funktionen förvaltar
6     uppgörande och sändande av möteskallelser för fullmäktige, stadsstyrelsen och dess sektioner samt nämnderna och direktionerna samt slutförande och publicering av protokoll. 

Dokumentförvaltningschefen beslutar om följande ärenden: 

-     förvaringstiderna och förstöringssätten för handlingar som ska förvaras en bestämd tid, då uppgiften inte har getts åt någon annan myndighet
-     utlåning ur arkivet av handlingar som förvaras i stadens centralarkiv
-    beviljande av forskningstillstånd i fråga om privatarkiv med begränsad användning, vilka förvaras i stadens centralarkiv

Övrig stödservice

För serviceenheten Övrig stödservice svarar kanslichefen.

Serviceenheten sköter följande uppgifter: 
1)    produktion av översättningsservice
2)    ordnande av samservice (Medborgarinfon)
3)    produktion och utvecklande av telefonservice

Kommunikation

Serviceområdet Kommunikation leds av kommunikationschefen. 

Kommunikationschefen leder stadens kommunikation i enlighet med stadsstyrelsens allmänna anvisningar samt svarar för grafiska tjänster.

Till serviceområdet Kommunikation hör följande serviceenheter: 

- Information
- Marknadsföring
- Grafiska tjänster

Serviceenheternas uppgifter

Information 

För serviceenheten Information och för arbetsgemenskapskommunikationen svarar informationschefen. 

Serviceenheten sköter följande uppgifter: 

1)    utvecklandet och genomförandet av stadens informationsverksamhet
2)    utvecklande av arbetsgemenskapskommunikationen och genomförande av den centraliserade arbetsgemenskapskommunikationen

Marknadsföring

För serviceenheten Marknadsföring och för stadens marknadsföringsverksamhet ansvarar och verksamheten koordineras av marknadsföringschefen. 

Serviceenheten sköter följande uppgifter: 

1)    utvecklande och genomförande av kommunmarknadsföringen
2)    gemensam marknadsföring med intressentgrupper
3)    koordinering av stadens marknadsföringsåtgärder
4)    koordinering av evenemang

Grafiska tjänster 

För serviceenheten Grafiska tjänster svarar kommunikationschefen. 

Serviceenheten sköter följande uppgifter: 

1)    producerar tryckningsservice som stadens förvaltning behöver 
2)    producerar planeringsservice inom den grafiska branschen 

IT-förvaltning

Serviceområdet IT-förvaltning leds av IT-förvaltningschefen. 

Serviceområdets uppgifter är att:

1    sköta utvecklings-, koordinerings-, planerings-, drifts-, tillämpningsservice- och rådgivningsuppgifter inom databehandlingsverksamheten
2    utveckla och genomföra IT-strategier
3    producera och anskaffa IT-service som motsvarar förvaltningarnas behov samt främja samarbetet mellan förvaltningarna
4    ansvara för lönsamheten hos IT-lösningar
5    sköta planerings-, genomförings- och övervakningsuppgifter i anslutning till datanätet 
6    koordinera och utveckla stadens informationssäkerhet

Till IT-förvaltningen hör följande serviceenheter: 

- Applikationsservice
- Driftsservice
- Datateknik för undervisning och bildning

Serviceenheternas uppgifter

Applikationsservice

För serviceenheten Applikationsservice svarar IT-planeringschefen. 

Serviceenheten sköter följande uppgifter: 
1) koordinering av anskaffande av program och applikationer som förvaltningarna behöver och bistående vid deras anskaffningar 
2) styrning och kvalitetskontroll i fråga om applikationsleverantörer 
3) underhåll och kontroll av program och applikationer och huvudanvändarstöd för centrala tillämpningar. 

Driftsservice
För serviceenheten Driftsservice svarar IT-driftschefen. 
Serviceenheten sköter följande uppgifter:  
1) utvecklar stadens servrar och datanät och ansvarar för att de fungerar
2) ansvarar för arbetsstations- och utskriftsservice samt helpdesk-verksamhet

Datateknik för undervisning och bildning
För serviceenheten Datateknik för undervisning och bildning svarar datateknikchefen. 
Serviceenheten sköter följande uppgifter:  
1) utveckling och genomförande av datateknik inom småbarnsfostran, grundläggande utbildning och andra stadiet
2) utvecklande av annan datateknik inom bildningsväsendet i anslutning till undervisningen 

Ekonomi- och skuldrådgivning

Serviceområdet Ekonomi- och skuldrådgivning leds av ledande ekonomi- och skuldrådgivaren. 

Serviceområdets uppgift är att: 

1)    handha stadens och Vasaregionens avtalskommuners ekonomi- och skuldrådgivning på det sätt som därom separat har stadgats och bestämts.

6 §
Personalservicen

Resultatområdet Personalservice leds av personaldirektören. 

Personaldirektören svarar för den allmänna personal- och arbetsgivarpolitiken samt samarbetet. 

Resultatområdet sköter följande uppgifter:
1) planering av stadens personalpolitik och -förvaltning
2) personalfrågor som gäller hela staden som arbetsgivare
3) lokal förhandlings- och avtalsverksamhet som baserar sig på huvud- och samarbetsavtal och tjänste- och arbetskollektivavtal
Till personalservicen hör följande serviceområden: 
- Kompetensutveckling
- Rekryterings- och anställningsförhållandeservice
- Arbetsvälmåendeservice
- Sysselsättningsservice 
Huvudförtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktige i huvudsyssla hör till personalservicen. 

Serviceområdenas uppgifter
Kompetensutveckling
Serviceområdet Kompetensutveckling leds av personalutvecklingschefen. 
Serviceområdets uppgift är: 
1) personal- och utbildningsplanering
2) stödande av kompetensledning
3) personaluppföljning och rapportering
4) allmän introduktion
Rekryterings- och anställningsförhållandeservice 
Serviceområdet Rekryterings- och anställningsförhållandeservice leds av personalchefen.  
Personalchefens uppgift är: 
- förhandlingsförfarande och lokala avtal
- löneombudsuppgifter
- disciplinära åtgärder

Till Rekryterings- och anställningsförhållandeservicen hör följande serviceenheter:  
-    Rekryteringsservice
- Anställningsförhållandeservice
- Löneförvaltningsservice

Serviceenheternas uppgifter
Rekryteringsservice
För rekryteringsservicen svarar enhetens serviceansvariga.
Serviceenheten sköter följande uppgifter: 
1) allmän arbetsgivarmarknadsföring 
2) utvecklande av rekryteringsprocessen
3) planering och genomförande av rekrytering av ordinarie och vikarier
4) vikarieförmedling

Anställningsförhållandeservice
För anställningsförhållandeservicen svarar enhetens serviceansvariga. 
Serviceenheten sköter följande uppgifter:  
1) stöd i anslutning till problem med anställningsförhållande
2) rådgivning gällande anställningsförhållande
3) verkställande av kollektivavtal

Löneförvaltningsservice
För löneförvaltningen svarar enhetens serviceansvariga.
Serviceenheten sköter följande uppgifter:   
1) beräkning och utbetalning av löner och arvoden samt upprätthållande och utvecklande av lönebetalningssystemet och -processen
2) pensionsrådgivning

Arbetsvälmåendeservice 
Serviceområdet Arbetsvälmående leds av personaldirektören. 
Serviceområdets uppgift är: 
1) ordnande, upprätthållande och utvecklande av samarbete inom arbetarskyddet mellan arbetsgivare och arbetstagare
2) koordinering av hanteringen av arbetssäkerhetsrisker 
3) deltagande i arbetarskyddskontroller och undersökningar samt vidtagande av nödvändiga åtgärder för att eliminera upptäckta brister eller missförhållanden
4) stödande och utvecklande av ledarskap för arbetsförmåga
5) ordnande av företagshälsovård för stadens personal
Därtill har arbetssäkerhetschefen ansvar för de uppgifter som hör till arbetarskyddschefen enligt lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen och arbetarskydds- och samarbetsavtalet inom den kommunala sektorn. 

Sysselsättningsservice    
                    
Serviceområdet Sysselsättning leds av sysselsättningschefen.     
        
Serviceområdets uppgift är: 
                    
1) koordineringsuppgifter inom skötseln av sysselsättningen                 
2) sysselsättning av långtidsarbetslösa med lönesubvention och annan aktivering         
3) sysselsättande sommartid av skolelever och studerande        

7 §
 
Lillkyros områdesförvaltning

Resultatområdet Lillkyros områdesförvaltning leds av områdesdirektören.

Områdesförvaltningens uppgift är att svara för Lillkyroområdets allmänna förvaltning, samserviceställe och arbetsverkstaden Arpeeti.

Resultatområdets och områdesdirektörens uppgifter fastställs närmare i instruktionen för områdesnämnden i Lillkyro.

8 §
Resultatområdesdirektörernas uppgifter och beslutanderätt

Resultatområdesdirektörerna fungerar underställda stadsdirektören. Direktören för resultatområdet Planläggning lyder under tekniska direktören. Resultatområdesdirektörernas uppgifter är, utöver vad som ovan har bestämts: 

1    att som sakkunniga sköta om utvecklandet av det egna ansvarsområdet i hela staden
2    att sköta beredningen av det egna resultatområdets ärenden för beslutsfattande samt att som sakkunniga biträda stadens ledning
3    att i samarbete med personalen sätta upp mål för resultatområdet och sköta samarbetet inom centralförvaltningens serviceområden samt att övervaka att målen nås 
4    att handha beredningen av budgeten, ekonomiplanen och bokslutet 
5    att besluta om uppgifter och arbetsfördelning för det egna resultatområdets personal
6    att besluta om ärenden som gäller personalens löne- och anställningsförhållandeärenden för det egna resultatområdets personal på det sätt som allmänna sektionen särskilt har förordnat om detta 
7    att sköta annat beslutsfattande i anslutning till personalförvaltningen, om inte uppgiften till någon del i denna verksamhetsstadga har överförts till serviceområdes förman
8    att godkänna fakturor inom det egna resultatområdet, om godkännandet inte har överförts till annan personal
9    att se till att utvecklingssamtal förs
10    att i stadsstyrelsens sektion föredra de ärenden som hör till det egna resultatområdet, om stadsdirektören inte själv har upptagit ärende för föredragning
11    att underteckna handlingar och avtal inom det egna resultatområdet

9 §
Serviceområdenas förmäns uppgifter och beslutanderätt

Serviceområdes förman har utöver vad som ovan har bestämts i uppgift att

1    leda, utveckla och styra det serviceområde som han eller hon ansvarar för och se till att de uppställda målen nås i samarbete med personalen,
2    framlägga sitt förslag till budget och ekonomiplan för serviceområdet,
3    besluta om uppgifter och arbetsfördelning för personalen inom serviceområdet, om inte resultatområdesdirektören själv har övertagit beslutanderätten
4    bistå förvaltningarna inom det egna specialområdet
5    bereda ärenden inom det egna serviceområdet för beslutsfattande
6    vid behov vara närvarande vid stadsstyrelsens och dess sektioners sammanträden som sakkunnig 
7    underteckna handlingar som gäller det egna serviceområdet samt avtal som baserar sig på den egna beslutanderätten
8    anställa tillfällig arbetskraft för högst ett år.

Som föredragande i allmänna sektionen fungerar serviceområdenas förmän om inte resultatområdesdirektören själv har övertagit ärende för föredragning. 

10 §

Serviceenheternas förmän

Serviceenheternas förmän och serviceansvariga är berättigade att godkänna semestrar, arbetsledigheter samt tjänsteresor för personal inom den egna enheten, om inte resultatområdesdirektören själv har övertagit beslutanderätten. Sekreterarservicens serviceansvariga kan anställa tillfällig personal för högst ett år. 

11 § 
Teamansvariga

De teamansvariga sköter om arbetsfördelningen och arbetsarrangemangen för dem som hör till det egna teamet. På deras ansvar är utvecklandet av teamets verksamhet enligt anvisningar av serviceenhetens förman. Inom sekreterarservicen kan de teamansvariga anställa vikarier och visstidsanställda personer för högst en vecka, bevilja semestrar, arbetstidsutjämningsledigheter samt korta (högst 5 dagar långa) sjukledigheter. 

12 §
Sakkunniga som biträder stadens ledning

Inom centralförvaltningen verkar underställda stadsdirektören följande sakkunniga. HR- och ekonomicontrollrarna är befattningshavare underställda sektordirektörerna, tekniska sektorns jurist, planläggningsjuristen och social- och hälsosektorns jurist tjänsteinnehavare och befattningshavare underställda sektordirektörerna

-    stadsjurist
-    specialsakkunnig (välfärdssektorn, stadsmiljösektorn)
-    specialsakkunnig (sektorn för växande och kunskap)
-    interna revisorer
-    HR- och ekonomicontrollrar

Deras ansvarsområden är följande:

Stadsjuristen 

- juridisk rådgivning vad gäller hela förvaltningen 
- bistående vid skötseln av indrivningsuppgifter
- avtals- och bolagsjuridik
- ledning och koordinering av stadens juristuppgifter 
- beslut om skadestånd i enlighet med de av allmänna sektionen fastställda grunderna 
- beslut om att inte överklaga i beskattningsärenden 
- beredande av ärenden inom det egna ansvarsområdet för stadsstyrelsen och allmänna sektionen
- vid behov föredragande av skadeståndsärenden för allmänna sektionen
- närvarande vid stadsstyrelsens sammanträden 
- bildningssektorns juristfunktioner

Som stadens ombud för stadsjuristen eller av honom eller henne förordnad person stadens talan i domstolar och hos förvaltningsmyndigheter:

- kan ta emot stämningar och meddelanden
- väcka och föra talan i domstolar samt vid skiljemanna- och tvångsinlösningsförfarande
- representera staden och bevaka stadens intressen vid rättegångar och förvaltningstvistemål, där staden är svarande, målsägande eller sökande samt i ärenden som gäller konkurs, exekutiv auktion, offentlig stämning, fusion och härmed jämförbara ärenden, som också kan skötas som köpservice.

Social- och hälsosektorns jurist
-social- och hälsosektorns juristfunktioner
-verkar inom sitt verksamhetsområde som stadens ombud i domstolar och hos förvaltningsmyndigheter, om inte i något enskilt fall befogenhet har getts åt någon annan
-tar emot stämningar och delgivningar
Tekniska sektorn jurist
- tekniska sektorns juristfunktioner
- beslutar inom sitt verksamhetsområde om skadestånd enligt de grunder som allmänna sektionen har bestämt
- verkar inom sitt verksamhetsområde som stadens ombud i domstolar och hos förvaltningsmyndigheter, om inte i något enskilt fall befogenhet har getts åt någon annan
- sköter ansökan om fastighetsförrättningar på detaljplaneområde samt fungerar som stadens representant vid dem
- fungerar under polisinrättningschefens ledning och övervakning som kommunal parkeringsövervakare
Planläggningens jurist
- planläggningens juristfunktioner 
-de av tekniska sektorns jurist koordinerade juristfunktionerna inom det tekniska verksamhetsområdet 

Specialsakkunnig (välfärdssektorn och stadsmiljösektorn) 
- berednings- och verkställighetsuppgifter inom social- och hälsovårdsväsendet samt idrottsväsendet och ungdomsväsendet
- beredning av ärenden och projekt samt verkställighetsuppgifter inom tekniska sektorn
- representant och intressebevakare för staden i de bolag som hör till den egna sektorn
- sakkunniguppgifter i anslutning till utvecklandet av förvaltningen
- övriga av sektordirektören förordnade sakkunniguppgifter  
Specialsakkunnig (sektorn för växande och kunskap)

- berednings- och verkställighetsuppgifter inom bildningsväsendet
- övriga av sektordirektören förordnade sakkunniguppgifter

Interna revisorer

- ansvarar för stadens interna revision
- granskar och bedömer den interna kontrollens och riskhanteringens funktionsduglighet
- deltar i utvecklandet av den interna kontrollen, riskhanteringen och förvaltningen
- koordinerar funktioner som ansluter sig till stadens övergripande riskhantering

HR- och ekonomicontrollrar

HR-controller

- stöd för strategisk planering, styrning och utveckling i anslutning till sektorns personalärenden
- operativt stöd för ledningen
- koordinerar utvecklandet av verksamheten vad gäller personalförvaltningen inom sektorn samt mellan sektorn och centralförvaltningen
- ansvarar för separat definierade specialuppgifter inom personalförvaltningen
- övriga av sektordirektören förordnade sakkunniguppgifter

Ekonomicontroller

- stöd för strategisk planering, styrning och utveckling i anslutning till sektorns ekonomiärenden
- operativt stöd för ledningen
- koordinerar utvecklandet av verksamheten vad gäller ekonomiförvaltningen inom sektorn samt mellan sektorn och centralförvaltningen
- ansvarar för separat definierade specialuppgifter inom ekonomiförvaltningen
- övriga av sektordirektören förordnade sakkunniguppgifter

Stadsstyrelsen beslutar om övriga tjänsteinnehavares och befattningshavares rätt att bereda ärenden för stadsstyrelsen. 

13 §
Anställande och uppsägning av personal

Stadsstyrelsen anställer och säger upp resultatområdesdirektörer, med undantag för Lillkyros områdesdirektör. Samma bestämmelse gäller i fråga om beviljande av avsked. Den övriga personalen anställs och sägs upp och beviljas avsked av stadsdirektören vad gäller sakkunnig som biträder stadens ledning, sektordirektörerna vad gäller de dem underlydande juristerna samt HR- och ekonomicontrollrarna och resultatområdesdirektörerna vad gäller förmän för serviceområde eller serviceenhet och serviceområdenas förmän vad gäller övrig personal som är underställd dem, om inte resultatområdesdirektören själv har övertagit beslutanderätten.  

Om behörighetsvillkoren beslutar den myndighet som förrättar valet, om inte annorlunda har stadgats, bestämts eller beslutats om dessa separat. 

14 §
Personalens verksamhetsställen och vikariat

Stadsdirektören beslutar på förslag av resultatområdesdirektören vem som fungerar som vikarie för resultatområdesdirektören, då denna är förhindrad eller frånvarande. Då det gäller Planläggningen fattas beslutet av tekniska direktören. Inom resultatområdet beslutar resultatområdesdirektören om vikariat.

Stadsdirektören beslutar om överföring av personal från ett resultatområde inom centralförvaltningen till ett annat. Inom ett resultatområde beslutar resultatområdesdirektören om överföring av personal. Om personalöverföringar mellan planläggningen och övriga resultatområden inom tekniska sektorn beslutar tekniska direktören.  

15 §
Undertecknande av handlingar

Om undertecknande av protokoll har bestämts i förvaltningsstadgan och stadsstyrelsens instruktion.