Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för de under byggnads- och miljönämnden lydande resultatområderna

Verksamhetsstadgan baserar sig på Vasa stads förvaltningsstadga, som gogkändes av stadsfullmäktige 20.2.2017 § 16. Godkänd av byggnads- och miljönämnden 27.9.2017 § 69.

                      

KAPITEL 1
ORGANISATIONEN UNDER BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN
    
1 §
Organisering av de under byggnads- och miljönämnden lydande resultatområdena

Byggnads- och miljönämndens uppgiftsområde omfattar följande resultatområden: 
- Byggnadstillsynen
- Miljösektorn

2 §
Byggnadstillsynen

Resultatområdet leds av byggnadsinspektören. 

Resultatområdets uppgift är att svara för de uppgifter inom byggnadstillsynen som påförts kommu-nen, att stöda genom främjande, handledning och övervakning av att ett högklassigt byggnadsbe-stånd och en trivsam miljö skapas och bevaras samt att betjäna stadsborna och se till att allmänna intressen beaktas. 

3 §
Miljösektorn

Resultatområdet leds av miljödirektören. 

Resultatområdets uppgift är att svara för de uppgifter och den service inom miljöskyddet och miljö- och hälsoskyddet som påförts kommunen. 

Serviceområden och deras uppgifter

Miljösektorns resultatområde indelas i serviceområdena miljöavdelningen och veterinärvården. 

Miljöavdelningen leds av miljödirektören. 

Miljöavdelningens har i uppgift att 
1)    sköta de uppgifter som påförts den kommunala miljövårdsmyndigheten, den kommunala hälsoskyddsmyndigheten och den kommunala tillsynsmyndigheten för livsmedelstillsyn
2)    sköta tillstånds- och tillsynsuppgifter gällande nikotinpreparat som påförts kommunen i to-bakslagen och läkemedelslagen
3)    sköta tillstånds- och tillsynsuppgifterna i marktäktslagen samt 
4)    sköta uppgifterna som kommunens myndighet för campingområden. 

 
Veterinärvården leds av praktiserande veterinären. 

Veterinärvårdens uppgift är att sköta de uppgifter som i enlighet med veterinärvårdslagen, djur-skyddslagen och lagen om djursjukdomar ankommer på kommunen. 


KAPITEL 2
TJÄNSTEINNEHAVARORGANISATIONEN UNDER BYGGNADS- OCH MILJÖ-NÄMNDEN

4 §
Byggnadstillsynen

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter

Byggnadsinspektören har i uppgift att
1)    fatta beslut om alla bygglov och åtgärdstillstånd samt rivningstillstånd med undantag av bygglov och åtgärdstillstånd eller rivningstillstånd som stadsbildsmässigt eller i övrigt är be-tydande. Byggnadsinspektören avgör betydelsen. 
2)    på ansökan bevilja befrielse från ledande av fastighetens dagvatten (MarkByggL 103f) och för samordnande av fastighetens dagvattensystem och kommunens dagvattensystem anvisa  gränspunkter som behövs i fastighetens omedelbara närhet (MarkByggL 103g §)  och utfär-dar bestämmelser i anslutning till ledande av dagvatten
3)    besluta om stiftande, ändring eller upphävande genom överenskommelse mellan parterna av byggnadsservitut (MarkByggL 158§, 159§, 160§) samt samreglering för fastigheter (Mark-ByggL 164§) 
4)    besluta om förlängning av bygglovs giltighetstid i förhållande till inledande och slutförande för tillståndet (MarkByggL 143§) 
5)    besluta om förberedande åtgärder för användande av förvaltningstvångsmedel
6)    besluta om inledande av byggande mot säkerhet. 

5 §
Miljösektorn

Resultatområdesdirektörens uppgifter

Miljödirektören har i uppgift att
1)    behandla anmälningar i enlighet med 116 § 1 mom. och 116 § 3 mom. i miljöskyddslagen
2)    utfärda bestämmelser enligt 122 § i miljöskyddslagen
3)    meddela förelägganden i 175 § i miljöskyddslagen i brådskande fall
4)    behandla anmälningar enligt  100 § i avfallslagen 
5)    utfärda bestämmelse enligt 15 § i marktäktslagen
6)    utfärda förordnande i 46 § i hälsoskyddslagen om inspektion av bostadslägenhets sanitära skick. 

Serviceområdeschefens uppgifter

Praktiserande veterinären anställer personal för viss tid till veterinärvårdens serviceområde och be-viljar den avsked. Resultatområdesdirektören anställer ordinarie personal till serviceområdena och beviljar den avsked. 
 
KAPITEL 3 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER

6 §
Byggnadstillsynen

Den byggnadsregisteransvariga har i uppgift att sköta upprätthållandet av uppgifterna i byggnads- och lokalregistret jämte byggprojektsuppgifter.

Utöver byggnadsinspektören har den personal som utför tillståndsberedning och syneförrättningar och som i respektive fall övervakar byggnadsarbetet, rätt att avbryta byggnadsarbete i de fall som avses i 180 § i markanvändnings- och bygglagen. 

Byggnadsinspektören och den personal som utför syneförrättningar av byggnadsarbete har rätt att under byggnadsarbetet ge samtycke till avvikelser från den plan som godkänts i tillståndsbeslutet (MarkByggL 150e §) samt vid behov förutsätta särskilt förfarande (MarkByggL 150d §).   

7 §
Miljösektorn

Miljöingenjör, hälsoingenjör och miljöinspektör har i uppgift att  
1)    handlägga anmälan och ge livsmedelföretagare ett intyg enligt 13 § 1 mom., 13 § 3 mom. och 14 § i livsmedelslagen
2)    godkänna anläggning som producerar livsmedel av animaliskt ursprung i enlighet med 13 § 2 mom. och 15 § i livsmedelslagen
3)    behandla anmälan och ge anmälaren ett intyg enligt 15 § 1 mom. i hälsoskyddslagen 
4)    i enlighet med 18 § i hälsoskyddslagen godkänna enheter där hushållsvatten behandlas (mindre än 10 000 användare) samt för dessa enheters del enligt 20 § och 20a § i hälso-skyddslagen övervakande av hushållsvattnet, utfärdande av förpliktelser om kontroll och be-stämmelser om användning och behandling av vatten, förebyggande och utredande av sjuk-dom som sprids med hushållsvatten
5)    meddela föreläggande i 27 § 2 mom. hälsoskyddslagen för utredande, avhjälpande eller be-gränsande av sanitär olägenhet i bostad eller vistelseutrymme
6)    utfärda förbud i enlighet med 29 § 2 mom. i hälsoskyddslagen att nyttja allmän simbassäng eller badstrand
7)    utfärda ålägganden i 31 § 1 mom. i hälsoskyddslagen för utrotande av sådana mikrober och skadedjur som orsakar sanitär olägenhet
8)    fatta beslut om försäljningstillstånd för nikotinpreparat enligt 54 a-d § i läkemedelslagen 
9)    bevilja detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor enligt 44 § i tobaksla-gen 
10)    behandla anmälan i anslutning till detaljhandel med nikotinvätskor enligt 48 § i tobakslagen 
11)    göra en anmälan som ska underrättas Valvira i anslutning till detaljhandel med tobakspro-dukter och nikotinvätskor enligt 49 § i tobakslagen
12)    behandla anmälan i anslutning till partihandel med tobaksprodukter och nikotinvätskor enligt 50 § i tobakslagen 
13)    meddela rökförbud i bostadssammanslutning enligt 79 § 2 mom. i tobakslagen på ansökan och på motsvarande sätt återkalla rökförbud enligt 79 § 3 mom. i tobakslagen
14)    inspektions- och tillsynsuppgifter enligt 14 § 1 mom. i marktäktslagen och 7 § i förordningen om marktäkt.