Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för invandrarrådet

Godkänd i stadsstyrelsen 7.12.2005, träder i kraft 1.1.2006. Ändring 2.2.2009 § 169.

1 §

Sammansättning

I Vasa stad fungerar ett invandrarråd, som är en i § 17 i kommunallagen avsedd kommitté som stadsstyrelsen i Vasa tillsätter för sin mandatperiod.

Till kommittén väljs 13 ordinarie medlemmar och personliga ersättare för var och en av dem. Av medlemmarna utses fem bland representanterna i de med tanke på invandrarärendena viktigaste nämnderna. Två medlemmar representerar stadsstyrelsen, av vilka den ena utses till ordförande. Vice ordföranden väljs bland medlemmarna. Sex medlemmar utses så att de representerar olika invandrargrupper.

Som hjälp och beredningsorgan för kommittén fungerar en sakkunniggrupp, i vilken stadens myndigheter som behandlar invandrarärenden är representerade samt som inkallade utomstående sakkunniga.

2 §

Invandrarrådets uppgifter

Invandrarrådet är ett rådgivande organ, vars uppgift är:

1) att framlägga förslag och initiativ och ge utlåtanden till stadens myndigheter i ärenden som gäller invandrare för förbättrande av deras ställning och utvecklande av den service de behöver

2) att främja samarbetet mellan myndigheterna och invandrarna och deras organisationer samt olika myndigheters samarbete i invandrarärenden

3) att ordna information och rådgivning om sitt verksamhetsområde

4) att årligen lämna in en verksamhetsberättelse över sin verksamhet

5) att behandla övriga av stadsstyrelsen förordnade ärenden

3 §

Övriga bestämmelser

Vid invandrarrådets möten följs stadens förvaltningsstadga. Kommitténs sekreteraruppgifter sköts av den tjänsteinnehavare vid utlänningsbyrån som social- och hälsovårdsdirektören förordnat. Invandrarrådets handlingar undertecknas av ordföranden och sekreteraren tillsammans.