Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för invandrarrådet

Godkänd av stadsstyrelsen 7.12.2005, träder i kraft 1.1.2006. Ändrad 2.2.2009 § 169 Ändrad 5.6.2017 § 287

                                

1 § Sammansättning

I Vasa stad fungerar ett invandrarråd, som är en i § 30 i kommunallagen avsedd kommitté som stadsstyrelsen i Vasa tillsätter för sin mandatperiod.

Till invandrarrådet väljs 12 ordinarie ledamöter och personliga ersättare för var och en av dem. Av ledamöterna utses fem bland representanterna i de med tanke på invandrarärendena viktigaste nämnderna. En ledamot representerar stadsstyrelsen, och denne utses till ordförande. Vice ordförande väljs bland de övriga ledamöterna. Sex ledamöter utses så att de representerar olika invandrargrupper. Mötet är beslutfört, då mer än hälften av ledamöterna är på plats. 

En sakkunniggrupp fungerar som hjälp och beredningsorgan för Invandrarrådet. Denna representeras av stadens myndigheter som behandlar invandrarärenden samt andra sakkunniga som kallats in. 

2 § Invandrarrådets uppgifter

Invandrarrådet är ett rådgivande organ, vars uppgift är:

1)    att framlägga förslag och initiativ och ge utlåtanden till stadens myndigheter i ärenden som gäller invandrare för förbättrande av deras ställning och utvecklande av den service de behöver
2)    att främja samarbetet mellan myndigheterna och invandrarna och deras organisationer samt olika myndigheters samarbete i invandrarärenden
3)    att ordna information och rådgivning om sitt verksamhetsområde
4)    att årligen lämna in en verksamhetsberättelse över sin verksamhet
5)    att behandla övriga av stadsstyrelsen förordnade ärenden

3 § Övriga bestämmelser

Vid Invandrarrådets möten följs stadens förvaltningsstadga. Rådets sekreteraruppgifter sköts av den tjänsteinnehavare inom resultatområdet socialarbete och familjeservice som sektordirektören för social- och hälsosektorn förordnat. Invandrarrådets handlingar undertecknas av ordförande och sekreterare tillsammans.