Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för resultatområderna som lyder under kultur- och idrottsnämnden

Verksamhetsstadgan baserar sig på Vasa stads förvaltningsstadga, som godkändes av stadsfullmäk-tige 20.2.2017 § 16 och 15.5.2017 § 55. Godkänd av kultur- och idrottsnämnden 13.9.2017 § 4. Ändring 14.11.2017 § 34 och 38.


KAPITEL I
ORGANISATIONEN SOM LYDER UNDER KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN
    
1 §
Organisering av resultatområdena som lyder under kultur- och idrottsnämnden

Kultur- och idrottsnämndens uppgiftsområde utgörs av följande resultatområden 
    Kultur- och biblioteksservice
    Vasa stads museer
    Vaasan kaupunginteatteri
    Vasa stadsorkester
    Idrottsservice

2 §
Kultur- och biblioteksservice

Resultatområdet kultur- och biblioteksservice leds av kultur- och biblioteksdirektören. 

Resultatområdet har i uppgift att 
1)    sörja för verksamheten vid allmänna bibliotek (bibliotekslagen 1492/2016) 
2)    erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll
3)    tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling
4)    främja läsning och litteratur
5)    tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnigheterbjuda lokaler för lärande, fritids-intressen, arbete och medborgarverksamhet
7)    främja en samhällelig och kulturell dialog 
8)    främja, stöda och ordna kultur, dvs. allmän kulturverksamhet 
9)    koordinera samarbetet mellan stadens konst- och kulturinrättningar

Stadsbiblioteket verkar som ett bibliotek som sköter regionala utvecklingsuppdrag (undervis-nings- och kulturministeriets förordning 660/2017) med uppgiften att 

1)    skapa förutsättningar för att stärka verksamheten vid de allmänna biblioteken inom verk-samhetsområdet
2)    stöda de allmänna bibliotekens utveckling inom verksamhetsområdet 
3)    stöda kompetensen hos personalen inom verksamhetsområdet 
4)    främja samarbetet mellan biblioteken 
5)    samarbeta med andra allmänna bibliotek som sköter regionala utvecklingsuppdrag, med det allmänna bibliotek som sköter riksomfattande utvecklingsuppdrag och med andra bibliotek. 

Serviceområden 

Resultatområdet kultur- och biblioteksservicens serviceområden är: 
- kultur- och målgruppstjänster
- närtjänster
- interna och regionala tjänster

Kultur- och målgruppstjänster

Serviceområdet för kultur- och målgruppstjänster leds av kulturchefen. 

Serviceområdet har i uppgift att 
1)    ansvara för planeringen, koordineringen och utvecklandet av stadens allmänna kulturverk-samhet 
1)    ansvara för resultatområdets riktade innehållstjänster för olika kundgrupper, såsom kulturellt arbete, barn-, ungdoms- och seniorarbete, pedagogiskt arbete samt läroanstalts- och institut-ionssamarbete. 
2)    ansvara för koordineringen av konst- och kulturinrättningarnas samarbete 
3)    stöda kulturaktörer inom det fria fältet 
4)    upprätthålla och utveckla uthyrningen av och verksamheten i lokalerna i resultatområdets be-sittning samt erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet
5)    vara producent för och samarbetspartner vid olika kulturella evenemang och tillställningar 
6)    ge sakkunnig-, rådgivnings- och informationstjänster i kulturella frågor
7)    erbjuda försäljningstjänster i fråga om bl.a. evenemangsteknik och uthyrning av annan ut-rustning samt ansvara för resultatområdets logistiktjänster. 
8)    ansvara för förvaltningen av kulturbidrag och priser som lyder under nämnden. 

Närtjänster 

Serviceområdet för närtjänster leds av servicechefen. 

Serviceområdet har i uppgift att
1)    ansvara för produktionen av bibliotekets basservice vid olika verksamhetsställen och i biblio-teksbussen
2)    tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet
3)    koordinera resultatområdets kommunikation
4)    ansvara för organiseringen av kundbetjäningen 
5)    ansvara för utvecklandet av kundupplevelsen tillsammans med användarna 
6)    ansvara för resultatområdets nåbarhet, tillgänglighet och mångformighet. 

Interna och regionala tjänster 

Serviceområdet för interna och regionala tjänster leds av servicedirektören. 

Serviceområdet har i uppgift att
1)    erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll 
2)    tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling 
3)    upprätthålla och utveckla bibliotekssystemet, webbtjänster och deras innehållsproduktion 
4)    administrera resultatområdets projekt 
5)    ansvara för det regionala utvecklingsuppdraget 
6)    ansvara för utvecklandet av kompetensen hos resultatområdets personal 
7)    ansvara för resultatområdets statistikföring. 

Ledningsgrupp
Kultur- och biblioteksdirektören utser resultatområdets ledningsgrupp och beslutar om dess uppgif-ter. 

3 §
Vasa stads museer

Resultatområdet Vasa stads museer leds av museidirektören. 

Resultatområdet har i uppgift att 
9)    förvalta och sköta varje museums föremåls-, konst- och arkivsamlingar samt naturvetenskap-liga samlingar, utöka och förevisa samlingarna samt besluta om deras användning 
10)    bedriva utställningsverksamhet i enlighet med sin sektor 
11)    bedriva forsknings- och publiceringsverksamhet i enlighet med sin sektor för samlings- och utställningsverksamhetens samt den övriga verksamhetens behov 
12)    sörja för tillgången på museitjänster och museiobjektens öppethållning på ett ändamålsenligt sätt 
13)    ansvara för landskaps- och regionkonstmuseiverksamheten 
14)    sörja för museernas verksamhet som riktas till allmänheten och för den pedagogiska verk-samheten 
15)    bedriva övrig museiverksamhet och inom sin sektor upprätthålla nätverk som är nyttiga för Vasa stad och dess museer. 

Serviceområden och verksamhetsenheter 

Vasa stads museers serviceområden är 
    samlingsverksamhet 
    utställningsverksamhet
    produktion: konservering och museiteknik 
    publiktjänster och museipedagogik 
    regional verksamhet och myndighetsuppgifter.  

Samlingsverksamhet 

Serviceområdet för samlingsverksamheten leds av samlingschefen. 

Serviceområdet har i uppgift att 
7)    planera, genomföra och utveckla museernas samlingsverksamhet i enlighet med samlingspro-grammet 
8)    sörja för museisamlingarna i Vasa stads museers verksamhetsenheter i enlighet med museala principer och trygga deras bibehållande som museisamlingar samt även sörja för att villkoren i donationsavtal och andra avtal i anslutning till samlingarna uppfylls i museerna     
9)    sörja för att samlingsverksamheten planeras, genomförs och utvecklas i enlighet med muse-ernas uppgiftsområden (kultur- och lokalhistoria, bildkonst och naturvetenskap) 
10)    ansvara för museernas bestående samlingsutställningar samt producera samlingsutställningar till Vasa stads museers verksamhetsenheter. 

Utställningsverksamhet

Utställningsverksamhetens serviceområde leds av utställningschefen.

Serviceområdet har i uppgift att 
8)    ansvara för utställningsverksamheten i enlighet med museala principer och verksamhetsen-hetsspecifika utställningsprofiler samt producera Vasa stads museers tillfälliga utställningar 
9)    sörja för att utställningsverksamheten planeras, genomförs och utvecklas i enlighet med mu-seernas uppgiftsområden (kultur- och lokalhistoria, bildkonst och naturvetenskap). 

Produktionstjänster

Serviceområdet för produktionstjänster leds av produktionschefen. 

Serviceområdet har i uppgift att  
1)    planera, genomföra och utveckla museernas museala produktionstjänster i enlighet med de program som styr museernas verksamhet 
2)    ansvara för konserveringen 
3)    ansvara för musei- och utställningstekniken, transporterna och museisäkerheten. 

Publiktjänster

Serviceområdet för publiktjänster leds av chefen för publiktjänster. 

Serviceområdet har i uppgift att  
1)    planera, genomföra och utveckla museernas verksamhetsenheters publiktjänster och evene-mang samt museipedagogiska verksamhet i enlighet med museernas uppgiftsområden (kul-tur- och lokalhistoria, bildkonst och naturvetenskap)
2)    ansvara för museernas nåbarhet, tillgänglighet och mångformighet 
3)    planera, genomföra och utveckla museibutiks- och museikaféverksamheten. 

Regional verksamhet

Serviceområdet för regional verksamhet och myndighetsuppgifter leds av chefen för regional verk-samhet. 

Serviceområdet har i uppgift att  
1)    ansvara för att landskaps- och regionkonstmuseiuppgifterna i enlighet med museilagen och -förordningen fullgörs i Vasa stads museer 
2)    sörja för myndighetsuppgifter i anslutning till skyddet av kulturarvet i enlighet med det avtal som ingåtts med Museiverket samt ge utlåtanden i anslutning till markanvändning och byg-gande 
3)    ansvara för de av Vasa stad ägda offentliga konstverk som Vasa stads museer har ansvar för. 

Vasa stads museers verksamhetsenheter är 
    Österbottens museum
    Tikanojas konsthem
    Kuntsis museum för modern konst
    Gamla Vasa museum
    Vasa konsthall. 

Ledningsgrupp
Museidirektören utser resultatområdets ledningsgrupp och beslutar om dess uppgifter.

4 §
Vaasan kaupunginteatteri

Resultatområdet Vaasan kaupunginteatteri leds av teaterdirektören. 

Resultatområdet har i uppgift att producera professionell scenkonst, som är mångsidig och konstnär-ligt på hög nivå samt förverkliga de av nämnden godkända målen.

Serviceområden

Resultatområdet Vaasan kaupunginteatterin serviceområden är
-    konstnärlig produktion
-    produktion 
-    försäljning och marknadsföring 

Konstnärlig produktion

Serviceområdet för konstnärlig produktion leds av teaterdirektören. 

Serviceområdet har i uppgift att
1)    planera teaterns repertoar 
2)    genomföra den av nämnden fastställda repertoarpolitiken. 

Produktion

Serviceområdet för produktion leds av produktionschefen. 

Serviceområdet har i uppgift att 
1)    planera teaterns produktion och tilldela resurser 
2)    ansvara för användningen av lokaler och resurser
3)    vara ansvarig i förvaltnings- och ekonomiärenden. 

Försäljnings- och marknadsföringstjänster 

Serviceområdet för försäljnings- och marknadsföringstjänster leds av försäljningschefen. 

Serviceområdet har i uppgift att
1)    ansvara för teaterns försäljning, marknadsföring och information. 
2)    ansvara för teaterns egna inkomstanskaffning. 

Ledningsgrupp
Teaterdirektören utser resultatområdets ledningsgrupp och beslutar om dess uppgifter.

5 §
Vasa stadsorkester

Resultatområdet Vasa stadsorkester leds av intendenten. Kapellmästaren fungerar som konstnärlig ledare. Kapellmästarens uppgifter fastställs i ett avtal som nämnden beslutar om. 
Resultatområdet har i uppgift att 
1)    producera regelbunden, mångsidig och konstnärligt högklassig konsertverksamhet 
2)    främja den lokala tillgången på och tillgängligheten till orkesterstjänster för olika befolk-ningsgrupper 
3)    värna om och främja musikkulturen 
4)    sörja för konstfostran och publikarbete för att öka kännedomen om klassisk och modern mu-sik. 

6 § 
Idrottsservice

Resultatområdet idrottsservice leds av chefen för idrottsverksamheten. 

Resultatområdet har i uppgift att 
1)    främja kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa på ett förebyggande, jämlikt och hinder-fritt sätt 
2)    skapa förutsättningar för mångsidig motionsutövning 
3)    ansvara för ledningen av utvecklandet och underhållet av idrottsområden och -platser
4)    bereda verksamhetsbidrag som beviljas idrottsföreningar för beslutsfattande i idrottssektion-en. 

Serviceenhet 

Till idrottsservicens resultatområde hör serviceenheten simhallen. 

En serviceförman ansvarar för simhallens serviceenhet. 

Ledningsgrupp
Chefen för idrottsverksamheten utser resultatområdenas ledningsgrupp och beslutar om dess uppgif-ter.

KAPITEL II
TJÄNSTEINNEHAVARNAS UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER INOM RESULTAT-OMRÅDENA SOM LYDER UNDER KULTUR- OCH IDROTTSNÄMNDEN

7 §
Kultur- och biblioteksservice

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter

Kultur- och biblioteksdirektören har i uppgift att utöver vad som bestäms i Vasa stads förvaltnings-stadga 
1)    leda det regionala utvecklingsuppdraget i enlighet med biblioteksförordningen 
2)    besluta om bibliotekens öppethållning
3)    besluta om tillfällig överlåtelse av resultatområdets områden, lokaler, anordningar och red-skap 
4)    besluta om beviljande av prövningsbaserade understöd i enlighet med de allmänna principer som kultursektionen fastställt. 

Serviceområdeschefernas uppgifter och befogenheter 

Kulturchefen har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan 
1)    ansvara för den externa finansieringen gällande serviceområdet. 

8 §
Vasa stads museer 

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter

Museidirektören har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan 
1)    besluta om principerna för förvaltning, utökning och användning av museisamlingarna som Vasa stad äger eller förvaltar 
2)    besluta om museerna öppethållningstider 
3)    besluta om tillfällig överlåtelse av resultatområdets områden, lokaler, anordningar och red-skap.

Serviceområdeschefernas uppgifter och befogenheter 

Samlingschefen har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan 
2)    besluta om museernas utlåningsverksamhet i enlighet med samlingsprogrammet 
3)    besluta om utökning av samlingarna, inklusive mottagning av donationer och avskrivningar ur museisamlingarna, i enlighet med samlingsprogrammet 
4)    bevilja forskningstillstånd gällande samlingarna. 

Produktionschefen har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan ansvara för an-vändningen av samlingarnas förvaringsutrymmen.

Chefen för publiktjänster har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan 
1)    ansvara för en ändamålsenlig användning av museernas lokaler 
2)    koordinera och utveckla museernas frivilligverksamhet och samarbete med intressentgrupper som utför frivilligarbete. 

9 §
Vaasan kaupunginteatteri

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter

Teaterdirektören har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan 
1)    besluta om teaterns repertoar inom ramen för den av nämnden fastställda repertoarpolitiken
2)    besluta om teaterns interna organisation
3)    besluta om tillfällig överlåtelse av resultatområdets områden, lokaler, anordningar och red-skap.

Serviceområdeschefernas uppgifter och befogenheter 

Produktionschefen har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan ansvara för plane-ringen, genomförandet, uppföljningen och utvecklandet av teaterns produktion samt för förvalt-nings- och ekonomiärenden. 
 
Under produktionschefen lyder förvaltnings- och ekonomichefen, som har i uppgift att vara närför-man för kontorspersonalen. 

Försäljningschefen har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan ansvara för tea-terns rekrytering av samarbetsparter. 

10 §
Vasa stadsorkester

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter

Intendenten har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan 
1)    ansvara för marknadsföringen av orkestern 
2)    besluta om orkesterns konsertverksamhet och övriga verksamhet i samarbete med kapellmäs-taren och programkommittén  
3)    besluta om tillfällig överlåtelse av resultatområdets områden, lokaler, anordningar och red-skap.

11 §
Idrottsservice

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter

Chefen för idrottsverksamheten har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan 
1)    besluta om tillfällig överlåtelse av resultatområdenas områden, lokaler, anordningar och red-skap 
2)    besluta om beviljande av prövningsbaserade understöd i enlighet med de allmänna principer som idrottssektionen fastställt. 

Serviceenhetsförmannens uppgifter och befogenheter

Simhallens serviceförman har i uppgift att utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan 
1)    anställa serviceenhetens personal på viss tid 
2)    ingå faktureringsavtal med företag och sammanslutningar som använder sig av enhetens tjänster.