Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för områdeskommittén i de norra stadsdelarna

(Gerby områdeskommitté) Godkänd i stadsstyrelsen 24.6.2002 § 314

1 §
Områdeskommitténs verksamhetsområde och sammansättning:

Områdeskommitténs verksamhetsområde är stadsdelarna Gerby, Västervik, Storviken och Infjärden och deras näromgivning, dvs. det s.k. 05-området i Vasa stad.

Stadsstyrelsen utser för sin mandatperiod bland de invånare på området som samfunden och föreningarna som verkar på området har föreslagit åtta (8) ordinarie medlemmar och personliga ersättare för dessa.

Av medlemmarna skall väljas två (2) av områdets skolor föreslagna personer, två (2) av områdets invånarföreningar föreslagna personer, en (1) av församlingen, en (1) av settlementföreningen, en (1) av ungdomsutrymmena och –föreningarna och en (1) av områdets samhällsarbetsgrupp föreslagen person.

Stadsstyrelsen utser bland de ordinarie medlemmarna ordförande och vice ordförande för områdeskommittén. Områdeskommittén väljer en sekreterare inom sig eller bland de personer som de andra parterna föreslår.

2 §
Områdeskommitténs uppgifter:

Områdeskommittén har i uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen på sitt verksamhetsområde med tanke på invånarnas intressen och välbefinnande samt verka så att invånarnas faktiska möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem ökas.

3 §
Genomförande av områdeskommitténs uppgifter

För genomförande av sina uppgifter skall områdeskommittén

- framlägga initiativ till beslutsfattarna

- ge utlåtanden som myndigheterna eller stadens organ har inbegärt av den om ärenden som är under beredning

- ordna allmänna evenemang för invånarna om aktuella frågor och andra åtgärder för att få fram deras åsikter

- utveckla samarbetet mellan de föreningar och samfund som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet

- utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter

- påverka utvecklandet och upprätthållandet av områdets servicenivå

- besluta om de ärenden som myndigheterna eller stadens övriga organ överför till den för avgörande

4 §
Områdeskommitténs sammanträden

Mötesförfarandet har bestämts i Vasa stads förvaltningsstadga. Ärendena föredras av ordföranden eller på dennas förslag av sekreteraren eller någon av medlemmarna.

5 §
Övriga organ

Kommittén kan för beredningen av ett visst ärende tillsätta en särskild arbetssektion eller ge det till en utomstående part såsom samhällsarbetsgruppen för beredning.

Kommittén kan till sina sammanträden för hörande kalla nödvändiga sakkunniga samt representanter för föreningarna.

6 §
Kommitténs ekonomi

Kommittén uppgör en verksamhetsplan för ett kalenderår åt gången och en budget enligt den, vilken skall bygga på den finansiering som erhålls av stadsstyrelsen eller till övriga delar på egen inkomstanskaffning.

7 §
Övriga bestämmelser

Utöver denna verksamhetsstadga iakttas i verksamheten bestämmelserna för Vasa stads organ. Avtal som ingås på basis av kommitténs beslut och övriga handlingar undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden tillsammans med sekreteraren.