Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för nämnden för fostran och undervisning underställda resultatområden

Verksamhetsstadgan grundar sig på den av stadsfullmäktige i Vasa 20.2.2017 § 16 godkända och av stadsfullmäktige 15.5.2017 § 55 ändrade Vasa stads förvaltningsstadga. Godkänd av nämnden för fostran och undervisning 12.9.2017, träder i kraft 1.10.2017. Ändringarna godkända av nämnden för fostran och undervisning 25.1.2018 § 1, träder kraft 1.2.2018

 

        
I KAPITLET
ORGANISATIONEN SOM UNDERLYDER NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING 


1 §
Organisering av resultatområden som underlyder nämnden för fostran och undervisning

Uppgiftsområdet för nämnden för fostran och undervisning bildas av följande resultatområden:  
-    resultatområdet småbarnspedagogik
-    resultatområdet finskspråkig grundläggande utbildning
-    resultatområdet svenskspråkig grundläggande utbildning

2 §
Resultatområdet småbarnspedagogik

Resultatområdet leds av direktörn för småbarnspedagogik. 

Småbarnspedagogiken har i uppgift att handha både finsk- och svenskspråkiga servicenätet och dess funktionsduglighet, upprätthållande och utveckling i enlighet med servicebehovet samt enligt de styrande lagar och föreskrifter som förutsätts i verksamheten. 

I resultatområdet småbarnspedagogik ingår:
-    småbarnspedagogik, vartill familjedagvård ingår
-    förskoleundervisning, 
-    öppen småbarnspedagogik samt
-    stöd för privat vård av barn. 

Serviceområden 

Serviceområden inom småbarnpedagogiken är Centrum, Östra, Norra och Lillkyro.  

Serviceområden leds och koordineras av småbarnspedagogikens servicechefer.  


Centrum:
Sandviken, centrum, Högbacken, Sundom, Sunnanvik. 

Östra:  
Roparnäs, Höstves, Kapellbacken, Klemetsö, Melmo, Bobäck, Korsnäståget, Orrnäs, Gamla Vasa

Norra: 
Gerby, Storviken, Forskärr, Hemstrand, Västerängen, Skogsberget, Brändö, Västervik, Vöråstan. 

Lillkyro:
Merikart, Tervajoki, Lillkyro.
 
Service- och verksamhetsenheter 

Serviceenheten leds av daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren med undantag av Lillkyro området där verksamheten leds av Lillkyros serviceområdeschef. 

Daghemmen och familjedagvårdsområden inom serviceområdet är serviceenheter med undantag av Lillkyro området som bildar ett enhetligt serviceområde.  

Satellitenheter och gruppfamiljedaghem som hör under serviceenheter är verksamhetsenheter. Satellitenheter är daghem som hör till serviceenheter, daghemsgrupper, gruppfamiljedaghem eller familjedagvårdens reservhem som fysiskt ligger skilt från serviceenheten med undantag av Lillkyro området som bildar ett enhetligt serviceområde. 

Ansvarspersonen för verksamhetsenheten är satellitenhetens biträdande föreståndare och den ansvariga gruppfamiljedagvårdaren. 

Därtill bildar familjedagvårdarna som vårdar i sitt eget hem en egen verksamhetsenhet inom familjedagvårdens serviceenhet som leds av serviceenhetens chef.  

Serviceenheterna inom småbarnspedagogiken finns uppräknade i bilaga 1.  

Ledningsgruppen
    
I småbarnspedagogikens ledningsgrupp hör direktörn för småbarnspedagogik, servicecheferna samt en representant för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.
3 §
Resultatområdet finskspråkig grundläggande utbildning

Resultatområdet leds av skoldirektören för den finskspråkiga grundläggande utbildningen. 

Resultatområdet har i uppgift att: 
-    anordna undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (åk 1–10)
-    anordna undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 
-    svara för elevvården
-    ombesörja skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet
-    övervaka läroplikten 
-    svara för utbildnings- och utvecklingsverksamheten. 

Serviceområden

Som serviceområdets chefer fungerar områdesrektorerna och chefen för fostran och undervisning. 

    Serviceområden för den finskspråkiga grundläggande utbildningen är: 
    
1.    Den finskspråkiga grundläggande utbildningens serviceområde 1 (norra och centrum) (områdesrektor) 
2.    Den finskspråkiga grundläggande utbildningens serviceområde 2 (östra och Lillkyro) (områdesrektor)
3.    Elevvårds- och utvecklingstjänster (chef för fostran och undervisning) 

Serviceområden inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen (områden 1 och 2) har i uppgift att inom sitt område anordna undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.  

Serviceområdet elevvårds- och utvecklingstjänster har i uppgift att svara för resultatområdets elevvård, dess utveckling samt utveckling av stödåtgärder för elever inom skolväsendet.  

I serviceområdenas verksamhet ingår de uppgifter som nämns i resultatområdets verksamhetstadga, bortsett från undervisning för gravt handikappade, sjukhusskola, enheten Puro samt verksamheten i etappklassen. 

Serviceenheter

    Serviceenheterna leds av rektorerna. 

Serviceenheten har i uppgift att anordna undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning för elever som bestäms i serviceenheten. 

Serviceenheterna inom resultatområdet finskspråkig grundläggande utbildning finns uppräknade i bilaga 2. 

Ledningsgruppen

Resultatområdet har en ledningsgrupp som fungerar under ledning av resultatområdeschefen. Till gruppen hör chefen för fostran och undervisning, områdesrektorerna, ekonomiplaneraren, chefen för undervisningsteknologi samt de rektorer skolorna har valt. 

Därtill har resultatområdena grundläggande utbildning en gemensam ledningsgrupp. Till den hör resultatområdescheferna, områdesrektorerna samt chefen för fostran och undervisning. 

4 §
Resultatområdet svenskspråkig grundläggande utbildning 

Resultatområdet leds av skoldirektörn för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.

Resultatområdet svenskspråkig grundläggande utbildning har i uppgift att:
-    anordna undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (åk 1–10)
-    anordna undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 
-    svara för elevvården
-    ombesörja skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet
-    övervaka läroplikten 
-    svara för utbildnings- och utvecklingsverksamheten. 

Serviceområden

Som serviceområdets chefer fungerar områdesrektorn och chefen för fostran och undervisning. 

    Serviceområden för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen är: 
1.    Den svenskspråkiga grundläggande utbildningens serviceområde (områdesrektorn)
2.    Elevvårds- och utvecklingstjänster (chefen för fostran och undervisning) 

Serviceområdet svenskspråkig grundläggande utbildning har i uppgift att handha det svenskspråkiga skol- och servicenätet och dess funktionsduglighet samt upprätthållande och utveckling av det. 

Elevvårds- och utvecklingstjänsterna har i uppgift att svara för morgon- och eftermiddagsverksamheten, elevvården och biträdes- och assitentverksamheten samt för utvecklandet av stödtjänsterna för elever inom skolväsendet. 

Samtliga skolor inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen ingår i serviceområdet.  

Serviceenheter

    Serviceenheterna leds av rektorerna. 

Serviceenheten har i uppgift att anordna undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning för elever som bestäms i serviceenheten. 

Serviceenheterna inom resultatområdet svenskspråkig grundläggande utbildning finns uppräknade i bilaga 3.


Ledningsgrupp

Resultatområdet har en ledningsgrupp som fungerar under ledning av resultatområdeschefen. Till gruppen hör områdesrektorn, chefen för fostran och undervisning, högstadierektorn samt ekonomiplaneraren. Därtill har svenskspråkiga och finskspråkiga grundläggande utbildning en gemensam ledningsgrupp. 


II KAPITLET
TJÄNSTEINNEHAVARNAS UPPGIFTER OCH BEFOGENHETER INOM NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UNDERVISNING UNDERSTÄLLDA RESULTATOMRÅDEN 


RESULTATOMRÅDET SMÅBARNSPEDAGOGIK 

5 § 
Resultatområdeschefens uppgifter och befogenheter 

Direktören för småbarnspedagogik har i uppgift utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan att:
1)    bevilja forskningstillstånd som berör det egna resultatområdet i enlighet med förvaltningsstadgan, ändå på så sätt att hon själv beslutar om forskningstillstånd som berör flera enheter, och serviceenhetens förman beslutar om forskningstillstånd som berör hennes/hans serviceenhet och underlydande verksamhetsenheter på basis av denna verksamhetsstadga. 
6 §
Serviceområdets chefs uppgifter och befogenheter 

    Inom resultatområdet småbarnspedagogik finns fyra chefer för serviceområden vilka har beteckningen servicechef. Servicecheferna är tjänsteinnehavare som arbetar med förvaltningsuppgifter som berör hela småbarnspedagogiska fältet.   

Servicechef för centrum området, utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan:
1)    svarar för resultatenheten specialdagvård vilket omfattar specialdagvård, småbarnspedagogik för barn från annan språklig eller kulturell bakgrund samt koordinering av förskoleundervisning  
2)    tar beslut i personalförvaltningsärenden angående underlydande personal (med undantag av vård- och fostringspersonal) enligt stadens allmänna principer. 

Koordinering, handledning och utveckling av småbarnspedagogik och förskoleundervisning inom centrum området.  

Servicechef för östra området, utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan:
1)    svarar för familjedagvården och dess utveckling 
2)    svarar för utveckling och koordinering av den öppna småbarnspedagogiken 
3)    tar beslut i personalförvaltningsärenden angående underlydande personal (familjedagvårdsledarna) enligt stadens allmänna principer
4)    tar beslut i ärenden som hänför sig till hemvårdsstöd för barn, stöd för privat vård samt kommuntillägg till hemvårdsstöd. 

Koordinering, handledning och utveckling av småbarnspedagogik och förskoleundervisning inom östra området. 

Servicechef för norra området, utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan:
1)    svarar för processer som hänför sig till klientavgifter inom småbarnspedagogiken 
2)    tar beslut i fastställda klientavgifters behovsprövade förändringar inom småbarnspedagogiken 
3)    svarar för serviceprocesser inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.  

Koordinering, handledning och utveckling av småbarnspedagogik och förskoleundervisning inom norra området. 

Servicechef för Lillkyro området, utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan:
1)    tar beslut i personalförvaltningsärenden för daghems- och familjedagvårdspersonalen inom området enligt stadens allmänna principer om inget annat särskilt beslutats.  

Koordinering, handledning och utveckling av småbarnspedagogik och förskoleundervisning inom Lillkyro området. 

7 §     
Serviceenhetens chefs uppgifter och befogenheter 
    
Till serviceenhetens chefs (daghemsföreståndare, familjedagvårdsledare) uppgifter och befogenheter ingår utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan att: 
1)    anställa och avskeda specialdagvårdens personal inom vård och fostran (assistenter) som placerats i den egna serviceenheten och underlydande verksamhetsenhet
2)    anställa och avskeda den egna verksamhetsenhetens personal inklusive ansvarspersoner
3)    besluta om forskningstillstånd som berör den egna serviceenheten och underlydande verksamhetsenheter
4)    besluta om barns placeringar inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning inom den egna serviceenheten eller underlydande verksamhetsenheter
5)    besluta om tillfällig överlåtelse av lokaler, områden och redskap som tillhör den egna serviceenheten och underlydande verksamhetsenheter i enlighet med allmänt godkänt direktiv. 

Därtill beslutar familjedagvårdsledaren om godkännandet av ett familjedagvårdshem och om separata ersättningar som utbetalas till familjedagvårdarna.  

Då daghemsföreståndaren är frånvarande fungerar serviceenhetens vice föreståndare som vikarie och svarar då för åtgärder som kräver omedelbara lösningar inom serviceenheten vad gäller ledarskap inom pedagogik och administration. Barnträdgårdsläraren i serviceenheten fungerar i första hand som vice föreståndare.    
    
8 § 
Verksamhetsenhetens ansvarspersonens uppgifter och befogenheter

Uppgifter och befogenheter för ansvarspersonen i småbarnspedagogikens verksamhetsenhet (satellitenhetens biträdande daghemsföreståndare, ansvarig gruppfamiljedagvårdare) utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan:   
1)    Som vikarie för serviceenhetens chef svarar vikarien för åtgärder som kräver omedelbara lösningar inom verksamhetsenheten vad gäller ledarskap inom pedagogik och administration.

RESULTATOMRÅDET FINSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING 

9 §
Resultatområdeschefens uppgifter och befogenheter

Skoldirektören för den finskspråkiga grundläggande utbildningen har i uppgift utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan att:
1)    bekräfta skolornas läsårsplaner och dispositionsplaner 
2)    övervaka att läroplikten fullgörs 
3)    svara för anordnandet av gemensamma undervisningstjänster inom skolväsendet.

Därtill utför skoldirektörn av stadsstyrelsen bestämda uppgifter i anslutning till koordinerings- och utvecklingsuppgifter inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen.  

10 §
Serviceområdets chefs uppgifter och befogenheter

Områdesrektorn har i uppgift utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan att:  
1)    svara för elevplaceringen i den grundläggande utbildningens skolor inom det egna området 
2)    besluta om antagning av elev till särskilt stöd och förlängd läroplikt
3)    svara för anordnandet av den förberedande undervisningen inom det egna området
4)    svara för resurseringen i skolorna inom det egna området samt allmänna anordnanden inom undervisningen 
5)    besluta om elevskjutsar inom området och om andra på lag och beslut baserade transporter av barn
6)    anställa och avskeda vaktmästarna inom det egna området. 

Chefen för fostran och undervisning har i uppgift utöver vad som bestäms i förvaltnings-stadgan att:  
1)    fungera som chef för elevvårdspersonalen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen 
2)    besluta om morgon- och eftermiddagsverksamheten och den lagstadgade vården under semestertider
3)    fungera som föredragande i sektionen för individärenden i ärenden som gäller elevvård, morgon- och eftermiddagsverksamhet samt elevens tidsbestämda avstängning.
4)    besluta om behovsprövade ändringar angående fastställda verksamhetsavgifter för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen. 
11 §
Serviceenhetens chefs uppgifter och befogenheter 

    Som serviceenheters chefer fungerar rektorerna i skolorna. Rektorn fungerar som pedagogisk och administrativ ledare i sin skola. 

Rektorn har i uppgift utöver vad som skilt föreskrivs eller bestäms i förvaltningsstadgan att: 
1)    besluta om överlåtande av utrymmen, områden och redskap för tillfälligt bruk med iakttagande av de godkända allmänna anvisningarna. Om flera skolor verkar i samma fastighet fattas beslutet av områdesrektorn för ifrågavarande område.
2)    besluta om forskningstillstånd och begränsande av undervisningens offentlighet gällande skolan 
3)    anta eleven till den närskola områdesrektorn beslutar 
4)    besluta om undantagsarrangemang för elevs studier 
5)    utfärda avgångsbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförd lärokurs
6)    bevilja eleven rätt till frånvaro för längre period än en vecka (5 skoldagar)
7)    övervaka hur studierna framskrider för läropliktig elev i s.k. hemundervisning 
8)    besluta om när skriftlig varning ska ges till elev. 

RESULTATOMRÅDET SVENSKSPRÅKIG GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING

12 §
Resultatområdeschefens uppgifter och befogenheter

Resultatområdet svenskspråkig grundläggande utbildning leds av skoldirektören.  

Skoldirektören har i uppgift utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan att:
1)    övervaka att läroplikten fullgörs 
2)    besluta om elevantagning till annan skola än närskola 
3)    fatta beslut som gäller förlängd läroplikt och antagning av elev till särskilt stöd samt beslut som berör rättssäkerhet
4)    besluta om behovsprövade elevskjutsar och andra på lag och beslut baserade transporter av barn.
5)    anställa och avskeda vaktmästarna.
6)    anställa och avskeda elevvårdspersonalen.
7)    besluta om behovsprövade ändringar angående fastställda verksamhetsavgifter för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen. 

Därtill utför skoldirektörn av stadsstyrelsen bestämda uppgifter i anslutning till koordinerings- och utvecklingsuppgifter inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen.  

13 §
Serviceområdets chefs uppgifter och befogenheter

Chefen för fostran och undervisning har i uppgift utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan att:
1)    svara för och ta beslut i undervisningsärenden som gäller elever med invandrarbakgrund.
14 §
Serviceenhetens chefs uppgifter och befogenheter 

Som serviceenheters chefer fungerar rektorerna i skolan. Rektoren är den pedagogiska och administrativa ledaren i sin skola. 

Rektorn har i uppgift utöver vad som bestäms i förvaltningsstadgan att:
1)    besluta om överlåtande av utrymmen, områden och redskap för tillfälligt bruk med iakttagande av de godkända allmänna anvisningarna
2)    besluta om forskningstillstånd och begränsande av undervisningens offentlighet gällande skolan 
3)    anta eleven till den närskola sektionen beslutar 
4)    utfärda avgångsbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförd lärokurs
5)    besluta om undantagsarrangemang för elevs studier
6)    befria eleven från skolgång 
7)    bevilja eleven rätt till frånvaro för längre period än en vecka (5 skoldagar)
8)    övervaka hur studierna framskrider för läropliktig elev i s.k. hemundervisning 
9)    besluta om när skriftlig varning ska ges till elev
10)    för sin del svara för elevers i den egna skolan morgon- och eftermiddagsverksamhet.
III KAPITLET
SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESLUTANDERÄTT OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER


15 §     
Fastställande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken 

I avgifter där ingen prövningsrätt ingår fattas beslutet av kundbetjäningssekreteraren i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Detta gäller även avgifter som uppbärs i köpservicedaghem. 

16 §     
Elevskjuts för barn inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning 

Ekonomiansvariga som verkar inom ansvarsområdet fostran- och undervisningsväsendet tar beslut i ärenden som gäller elevskjuts för barn inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt annan skjuts som grundar sig på lag eller beslut.

17 §  
Enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu

Biträdande rektorerna vid enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu har i uppgift att:

1)    bevilja eleven rätt till frånvaro för längre period än en vecka (5 skoldagar).
2)    anta praktikanter från yrkesinriktade studier.
3)    bevilja underlydande personalen tjänstledigheter för kortare period än tio (10) dagar och utse vikarier.
4)    godkänna bok- och materialanskaffningar för åk 1–6.

18 §     
Uppgifter för skolornas direktioner

Enligt § 10 i förvaltningsstadgan kan grundskolan ha en direktion som ska främja samarbete mellan hem och skola. 

Direktionen har i uppgift att: 
1)    godkänna skolans årsplan och därtill anslutna övriga planer
2)    fastställa de regler som reglerar skolans interna verksamhet
3)    ge utlåtanden och framlägga förslag och initiativ som gäller skolans verksamhet
4)    fastställa skolans budgetförslag
5)    främja samarbetet mellan hem och skola
6)    avstänga elev för en bestämd tid och besluta om hur läroplikten under avstängningen genomförs.

Rektorn fungerar som föredragande för direktionen. Skoldirektören har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möte. 

BILAGA 1

Serviceenheter inom småbarnspedagogiken: 

1.    Alkulan päiväkoti
    Rossgatan 3
-    Rossgatan 1 (satellitenhet)
-    Taikametsän päiväkoti, Axel Mörnevägen 2 (satellitenhet)

2.    Gerby daghem
    Björkdungens daghem, Frängdalsvägen 2
-    Björkdungens daghem, Björkdungevägen 2, (satellitenhet)
-    Björkdungens daghem, Sandmovägen 1, (satellitenhet)
-    Granvikens daghem, Granviksvägen 1, (satellitenhet)

3.    Gustavsborgs daghem
    Skolhusgatan 56
-    Gustavsborgs öppna daghem, Västra Kasärntorget 8–10, (satellitenhet)
-    Kapsäcken, Korsholmsesplanaden 33, (satellitenhet)

4.    Inkerinpuiston päiväkoti
    Storalånggatan 76–78
-    Tegelbyggnaden, Storalånggatan 76–78, (satellitenhet)
-    Travgatan 9, (satellitenhet)
-    Vaahteramäen avoin päiväkoti, Korsholmsesplanaden 31, (satellitenhet)

5.    Länsimetsän päiväkoti
    Västerskogsvägen 10
-    Länsimetsän koulu, Västerskogsvägen 10, (satellitenhet)
-    Gerbyn avoin päiväkoti, Västerskogsvägen 10, (satellitenhet)

6.      Malmögårdens daghem
    Vörågatan 2
-    Hemstrands daghem, Gustavsrovägen 31, (satellitenhet)
-    Vikinga förskola, Idrottsgatan 10, (satellitenhet)
-    Gräshoppan, Vörågatan 2(satellitenhet)
-    Nallebo, Gerby strandväg 5 A 1, (satellitenhet)

7.    Malmöntalon päiväkoti
    Vörågatan 2
-    Pukinkulman päiväkoti, Brändövägen 82–86, (satellitenhet)

8.    Metsäkallion päiväkoti
    Borgaregatan 34
-    Metsäkallio B, Borgaregatan 34, (satellitenhet)

9.    Paakarin päiväkoti
    Frängdalsvägen 3
-    Isolahden päiväkoti, Myrvägen 2, (satellitenhet)
-    Isolahden päiväkoti, Bollgatan 17, (satellitenhet)
-    Muurahainen, Myrvägen 2, (satellitenhet)

10.    Palosaaren päiväkoti
    Styrmansgatan 20
-    Kaptensgatans daghem, Kaptensgatan 39, (satellitenhet)

11.    Pikku kasarmin päiväkoti – daghemmet Lill kasern
    Östra Kasärntorget 7–9
-    Satamapuiston päiväkoti, Sandögatan 1, (satellitenhet)

12.    Pikkuonnin päiväkoti
    Larvavägen 2
-    Merikaarron koulu, Merikartvägen 774, (satellitenhet)

13.    Punahilkan päiväkoti – Rödluvans daghem
    Vargvägen 4
-    Suvilahden päiväkoti, Jyväskylägatan 2, (satellitenhet)

14.    Purolan päiväkoti
    Bjällervägen 1
-    Huvikummun päiväkoti, Centralgatan 17, (satellitenhet)

15.    Ristinummen päiväkoti
    Köpstigen 12
-    Esikon päiväkoti, Kapellbacksvägen 8, (satellitenhet)
-    Kappelinmäen päiväkoti, Jaktstigen 2, (satellitenhet)

16.    Sundom daghem
    Sundomvägen 13
-    Stråkavägen 174, (satellitenhet)
-    Tuuliniityn päiväkoti – Vindängens daghem, Sundomvägen 5, (satellitenhet)

17.    Teeriniemen päiväkoti
    Svangatan 8
-    Klemettilän päiväkoti, Smedsbyvägen 16, (satellitenhet)

18.    Tervajoen päiväkoti
    Malamovägen 2

19.    Trollbergets daghem
    Axel Mörnevägen 1
-    Haga daghem, Gustaf III:s stig 2, (satellitenhet)
-    svenskspråkig familjedagvård, (satellitenhet)

20.    Villin lännen päiväkoti
    Porinmäkivägen 1
-    Savilahti enhetsskola, Savilahtivägen 1–5 (satellitenhet)

21.    Villityksen päiväkoti
    Storalånggatan 21

22.    Gerby dagvårdsområde
-    Böle, Gerby, Storvik, Forskärr, Hemstrand, Västerängen, Skogsberget, Brändö, Infjärden, Dragnäsbäck, Västervik, Vöråstan 
-    Mollamaija, Talkovägen 20 D 22 (satellitenhet)
-    Vara-Waltteri, Borgaregatan 16 (satellitenhet)

23.    Roparnäs familjedagvårdsområde 
-    Vapenbrödrabyn, Sandviken, Roparnäs, Impivaara, centrum, Högbacken, Melmo, Bobäck, Sunnanvik, Orrnäs 
-    Pikku-Lassi, Svangatan 8 (satellitenhet)
-    Huutoniemen avoin päiväkoti, Djäknegränd 18 (satellitenhet)

24.    Korsnästågets familjedagvårdsområde  
-    Alkula, Aspnäs, Höstves, Kråklund, Prästgårdsbacken, Korsnäståget, Gamla Vasa 
-    Poutapilvi, Rossgatan 1 (satellitenhet)
-    Kuningattarenpolun avoin päiväkoti, Drottningstigen (satellitenhet)
-    Ristinummen avoin päiväkoti, Fräsargatan 2 (satellitenhet)

25.    Lillkyro familjedagvårdsområde 
Merikart, Tervajoki, Lillkyro
Veitikka, Larvavägen 2 A 4 (satellitenhet)

BILAGA 2

Serviceenheter inom finskspråkig grundläggande utbildning: 

1.    Hietalahden koulu
    Travgatan 9
    årskurserna 1–6 
    sjukhusundervisning: årskurserna 0–9 
    etappklass: årskurserna 1–9

2.    Huutoniemen koulu
    Mannerheimsvägen 41
    årskurserna 1–6 

3.    Isolahden koulu
    Bollgatan 17
    årskurserna 1–6
    klassbunden specialundervisning (gravt handikappade elever) årskurserna 0–10 

4.    Keskuskoulu
    Rådhusgatan 39–43
    årskurserna 1–6
    språkbadsundervisning (på svenska): årskurserna 1–6 

5.    Länsimetsän koulu
    Västerskogsvägen 10
    årskurserna 1–6
    språkbadsundervisning (på svenska): årskurserna 1–6 

6.    Merikaarron koulu
    Merikartvägen 774
    årskurserna 1–6 

7.    Nummen koulu
    Jaktstigen 4 
    allmän undervisning: årskurserna 1–6 

8.    Enhetsskolan Onkilahden yhtenäiskoulu
    Berggatan 7
    Berggatan 11 
    Kvarngatan 2–6 
    allmän undervisning: årskurserna 1–9
    musikklassundervisning: årskurserna 1–9
    tilläggsundervisning


9.    Savilahden koulu
    Savilahtivägen 1–5
    allmän undervisning: årskurserna 1–9 
    enheten Puro 
    klassbunden specialundervisning (gravt handikappade elever) årskurserna 0–10 

10.    Suvilahden koulu
    Teirgatan 2
    allmän undervisning: årskurserna 1–6
    engelskspråkig undervisning: årskurserna 1–6 

11.    Tervajoen koulu
    Malamovägen 2
    årskurserna 1–6 

12.    Vanhan Vaasan koulu
    Gustaf III:s stig 2–4 
    årskurserna 1–6 

13.    Merenkurkun koulu
    Kyrkoesplanaden 33
    årskurserna 7–9
    språkbadsundervisning: årskurserna 7–9
    engelskspråkig undervisning: årskurserna 7–9 
    flexibel grundläggande utbildning: årskurserna 8–9 

14.    Variskan koulu
    Gamla Vasagatan 20
    årskurserna 7–9    
flexibel grundläggande utbildning: årskurserna 8–9 


BILAGA 3

Serviceenheter inom svenskspråkig grundläggande utbildning: 

1.    Gerby skola
    Västerviksvägen 27
    årskurserna 1–6 

2.    Haga skola
    Gustaf III:s stig 2
    årskurserna 1–6
    specialundervisning som inte är bunden till årskurser, årskurserna 1–10 
    sjukhusundervisning
    undervisning som förbereder för grundläggande utbildning 

3.    Sundom skola
    Sundomvägen 13
    årskurserna 1–6

4.    Vikinga skola
    Idrottsgatan 10
    årskurserna 1–6

5.    Borgaregatans skola
    Borgaregatan 13
    årskurserna 7–10
    flexibel grundläggande utbildning, årskurs 9  
    undervisning som förbereder för grundläggande utbildning