Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för Sundom områdeskommitté

Godkänd av stadsstyrelsen 12.3.2018 § 62


                        

VERKSAMHETSSTADGA FÖR SUNDOM OMRÅDESKOMMITTÉ

Godkänd av stadsstyrelsen 12.3.2018 § 62


1 § Områdeskommitténs sammansättning

Områdeskommitténs verksamhetsområde är byarna/stadsdelarna Över- och Yttersundom i Vasa stad samt deras näromgivning. 

Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandattid Sundom områdeskommitté, till vilken utses åtta (8) ledamöter som representerar områdets invånare, föreningar eller sammanslutningar och personliga ersättare för dessa. Ledamöterna och ersättarna ska bo på områdeskommitténs verksamhetsområde.  

Stadsstyrelsen utser bland de ordinarie ledamöterna en ordförande och en vice ordförande för områdeskommittén. Områdeskommittén väljer en sekreterare. 


2 § Verksamhetsidé
     
Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas.  


3 § Områdeskommitténs uppgifter

Områdeskommittén har i uppgift att

1.    ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga 
2.    utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
3.    utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
4.    påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå 
5.    ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
6.    besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den. 


 
4 § Områdeskommitténs sammanträden

I Vasa stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om sammanträdesförfarandet. Områdeskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden eller då denna är förhindrad på kallelse av vice ordföranden eller sekreteraren.   

Sammanträdeskallelsen sänds till ledamöterna senast fyra (4) dagar före sammanträdet. I samband med kallelsen sänds sammanträdets föredragningslista till ledamöterna, i vilken ska ingå en redogörelse för de ärenden som ska behandlas. Områdeskommittén kan behandla också ett sådant ärende som inte har antecknats på föredragningslistan, om ärendet är brådskande eller om detta överenskoms gemensamt.

Ärendena föredras vid sammanträdet av ordföranden eller på förslag av denna av sekreteraren eller någon av ledamöterna. 


5 § Arbetsutskott och sakkunniga

Kommittén kan om den anser det vara nödvändigt utse ett arbetsutskott inom sig för beredning och genomförande av ärenden. 

Kommittén kan till sina sammanträden för hörande kalla sakkunniga som den anser vara behövliga samt representanter för föreningar. 


6 § Kommitténs ekonomi
Kommittén utarbetar en verksamhetsplan för ett kalenderår per gång och ett budgetförslag, vilket ska bygga på den finansiering som kommer från stadsstyrelsen eller till övriga delar på egen inkomstanskaffning. Kommittén utarbetar en verksamhetsberättelse som gäller verksamhetsåret. 

Stadens ekonomi- och ägarstyrning fungerar som områdeskommitténs kassa- och räkenskapsverk. 


7 § Undertecknande av handlingar

Avtal, förbindelser och andra dokument som upprättas utifrån områdeskommitténs beslut undertecknas av områdeskommitténs ordförande eller vice ordförande tillsammans med sekreteraren.


8 § Övriga bestämmelser

Utöver den här verksamhetsstadgan iakttas i verksamheten de bestämmelser som gäller Vasa stads organ.