Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för de resultatområden som lyder under utbildningsnämnden

Verksamhetsstadgan baserar sig på Vasa stads förvaltningsstadga, som godkändes av stadsfullmäk-tige 20.2.2017 § 16 och 15.5.2017 § 55. Godkänd av utbildningsnämnden 5.9.2017 § 17. Godkänd av utbildningsnämnden 12.12.2017 § 40.

KAPITEL I
ORGANISATIONEN UNDER UTBILDNINGSNÄMNDEN         
    

1 §
Organisering av resultatområdena under utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens uppgiftsområde bildas av följande resultatområden: 
-    Vaasan lyseon lukio
-    Vasa Gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk
-    Vamia
-    Vasa stads institut
-    Ungdomsservicen

2 §
Vaasan lyseon lukio

Vaasan lyseon lukios resultatområde leds av rektorn.

Resultatområdet har i uppgift att 
-    erbjuda allmänbildande gymnasieutbildning på ungdomsstadiet samt för vuxenstuderande i kvällsgymnasium
-    verkställa och iaktta den lagstiftning som gäller vårt lands gymnasier
-    erbjuda examen åt sådana studerande vars färdigheter räcker till för att studera och bli klar med sin yrkesutbildning. 

3 §
Vasa Gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk

Vasa gymnasiums och Vasa svenska aftonläroverks resultatområde leds av rektorn.

Resultatområdet har i uppgift att 
-    erbjuda allmänbildande gymnasieutbildning på ungdomsstadiet samt för vuxenstuderande i VSA
-    verkställa och iaktta den lagstiftning som gäller vårt lands gymnasier
-    erbjuda examen åt sådana studerande vars färdigheter räcker till för att studera och bli klar med sin yrkesutbildning. 
 
4 §
Vamia

Vamias resultatområde leds av rektorn.

Utbildningsuppgifterna för resultatområdet fastställs i lagen om yrkesutbildning (531/2017) och i ett av Undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna yrkesinriktade examina och ut-bildning.

Serviceområden och serviceenhet 
Till Vamias resultatområde hör följande serviceområden
-    Förvaltningsservicen
-    Energitjänster
-    Välmåendetjänster
-    Företagslivstjänster
-    Turismtjänster
-    Läroavtalstjänster
-    Teknologitjänster
-    Gemensamma undervisningstjänster

Förvaltningsservicen

Förvaltningsservicens serviceområde leds av rektorn och de biträdande rektorerna (biträdande rek-tor, vuxna (V) och biträdande rektor, unga (U)).

Serviceområdet har i uppgift att 
-    svara för läroanstaltens utveckling, projekt, arbetslivstjänster, marknadsföring och kvalitets-granskning (rektorn)
-    svara för studiebyrån, arbetsordningarna, internationaliseringsverksamheten och studerande-vården (biträdande rektor U)
-    svara för läroavtalsutbildningen och användningen av informations- och kommunikations-teknik i undervisningen (biträdande rektor V)
-    svara för Hansa- och Sampo-campus lokaler och utrustning.

Energitjänster 

Serviceområdet Energitjänster leds av utbildningschefen.

Till serviceområdet hör följande yrkesinriktade utbildningstjänster
-    tjänster inom elbranschen
-    tjänster inom byggbranschen
-    tjänster inom säkerhetsbranschen.

Välmåendetjänster

Resultatområdet välmåendetjänster leds av utbildningschefen.

Till serviceområdet hör följande yrkesinriktade utbildningstjänster
-    tjänster inom hår- och skönhetsvårdsbranschen
-    social- och hälsovårdstjänster.

Företagslivstjänster 

Serviceområdet företagslivstjänster leds av utbildningschefen.

Till serviceområdet hör följande yrkesinriktade utbildningstjänster
-    tjänster inom företagsekonomibranschen
-    tjänster inom data- och kommunikationsteknik
-    tjänster inom kommunikationsbranschen
-    tjänster inom beklädnadsbranschen.

Turismtjänster

Serviceområdet turismtjänster leds av utbildningschefen.

Till serviceområdet hör följande yrkesinriktade utbildningstjänster
-    tjänster inom turism- och restaurangbranschen
-    tjänster inom rengörings- och fastighetsbranschen.

Läroavtalstjänster

Serviceområdet läroavtalstjänster leds av läroavtalschefen.

Till serviceområdet hör en utvidgad läroavtalsuppgift. 

Serviceområdet har i uppgift att främja, planera och administrera läroavtalsutbildningen.

Teknologitjänster 

Teknologitjänsterna leds av utbildningschefen.

Till serviceområdet hör följande yrkesinriktade utbildningstjänster.
-    tjänster inom bilbranschen
-    tjänster inom maskin- och produktionsteknikbranschen
-    tjänster inom husteknikbranschen.

Gemensamma undervisningstjänster

Serviceområdet gemensamma undervisningstjänster leds av utbildningschefen.

Till serviceområdet hör följande yrkesinriktade utbildningstjänster
-    Valma-förberedande utbildning
-    tjänster beträffande gemensamma ämnen.

Inom Vamias serviceområden finns dessutom verksamhetsenheter (team), för vars verksamhet en teamansvarig ansvarar.


5 §
Vasa stads institut

Resultatområdet Vasa stads institut leds av ledande rektorn.

Resultatområdet har i uppgift att 
1)    ordna grundläggande konstundervisning i enlighet med lagen om grundläggande konstun-dervisning 21.8.1998/633
2)    ordna medborgarinstituttjänster i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 (ändrad 29.12.2009/1765)
3)    ordna undervisning för invandrare i enlighet med läroplanen för den grundläggande utbild-ningen för vuxna.

Serviceområden och verksamhetsenheter

Serviceområden för Vasa stads institut är
-    Kuula-institutet
-    Vasa arbetarinstitut
-    Vaasa-opisto

Verksamhetsenheten TaiKon lyder under Vasa arbetarinstitut och Vaasa-opisto.

Kuula-institutet

Kuula-institutets serviceområde leds av rektorn.

Serviceområdet har i uppgift att ordna grundläggande undervisning i musik och dans enligt den fördjupade läroplanen.

Vasa arbetarinstitut

Serviceområdet Vasa arbetarinstitut leds av rektorn.

Serviceområdet har i uppgift att ordna svenskspråkiga medborgarinstituttjänster.

Vaasa-opisto

Serviceområdet Vaasa-opisto leds av ledande rektorn.

Serviceområdet har i uppgift att ordna finskspråkiga medborgarinstituttjänster och undervisning för invandrare enligt läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna.

TaiKon

För TaiKons verksamhetsenhet svarar ledande läraren.

Verksamhetsenheten har i uppgift att svara för grundläggande konstundervisning enligt den all-männa lärokursen.


Ledningsgruppen
Ledningsgruppen för resultatområdet Vasa stads institut består av ledande rektorn, rektorerna och biträdande rektorerna. Ledande rektorn fungerar som ledningsgruppens sammankallare och ordfö-rande.

6 §
Ungdomsservicen

Resultatområdet ungdomsservicen leds av chefen för ungdomsverksamheten.

Resultatområdet har i uppgift att 
1)    stöda ungas uppväxt och utveckling
2)    förebygga utslagning
3)    främja ungas delaktighet i förverkligandet av de egna målen och i att växa in i samhället.

Serviceenheter

Ungdomsservicens serviceenheter är
    funktionella tjänster 
    kulturella tjänster
    tjänster beträffande utveckling och delaktighet.

Funktionella tjänster

För serviceenheten funktionella tjänster svarar administrativa ungdomssekreteraren. 

Serviceenheten har i uppgift att
1)    svara för det regionala ungdomsarbetet 
2)    svara för verksamheten vid ungdomsgårdarna, ungdomscaféerna, skejthallen, den flexibla grundläggande utbildningen och verkstäderna för unga.
3)    svara för serviceenhetens projekt.

Kulturella tjänster

För serviceenheten kulturella tjänster svarar ungdomssekreteraren för kulturellt ungdomsarbete.

Serviceenheten har i uppgift att
1)    svara för rockskolan samt informations- och rådgivningstjänster för ungdomar 
2)    svara för klubb-, kurs-, läger-, utflykts- och evenemangsverksamhet
3)    svara för serviceenhetens projekt.

Tjänster beträffande utveckling och delaktighet

För serviceenheten tjänster beträffande utveckling och delaktighet svarar chefen för ungdomsverk-samheten.

Serviceenheten har i uppgift att
1) svara för ungdomsfullmäktiges, familjecentrets och det uppsökande ungdomsarbetets verk-samhet
2) svara för projektverksamheten.

Ledningsgruppen
Inom resultatområdet finns en ledningsgrupp som fungerar under ledning av chefen för ungdoms-verksamheten. Till gruppen hör dessutom den administrativa ungdomssekreteraren och ungdomssek-reteraren för kulturellt ungdomsarbete samt ekonomiplaneraren. Ledningsgruppen kan vid behov kompletteras med representanter för personalen och/eller sakkunnigmedlemmar. 


KAPITEL II
TJÄNSTEINNEHAVARORGANISATIONEN UNDER UTBILDNINGSNÄMNDEN

7 §
Vaasan lyseon lukio

Rektorn har i uppgift, utöver vad som bestäms i 18 § 8 förvaltningsstadgan, att
1)    anta i ordinarie anställningsförhållande undervisningspersonal och kuratorer samt bevilja dem avsked
2)    förordna, utse eller välja biträdande rektor/rektorer
3)    besluta om periodisering av studierna vid läroanstalten 
4)    utarbeta läroanstaltens läroplan och därtill hörande planer som ska befästas av sektionen
5)    besluta om överlåtande av utrymmen, områden och utrustning för tillfälligt bruk enligt god-kända direktiv
6)    anta studerande
7)    utfärda avgångsbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförd lärokurs
8)    besluta om frånvarotillstånd och särskilda studiearrangemang
9)    besluta om stipendier och andra individuella understöd
10)    besluta om extern information
11)    besluta om flyttande av en enskild skoldag till en annan tidpunkt
12)    befria enligt anhållan en studerande från studier för en tid som överskrider en period eller från studier i ett visst ämne
13)    fastställa en studerandes avgång.

8 §
Vasa Gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk

Rektorn har i uppgift, utöver vad som bestäms i 18 § i förvaltningsstadgan, att
1)    anta i ordinarie anställningsförhållande undervisningspersonal och kuratorer samt bevilja dem avsked
2)    förordna, utse eller välja biträdande rektor/rektorer
3)    besluta om periodisering av studierna vid läroanstalten 
4)    utarbeta läroanstaltens läroplan och därtill hörande planer som ska befästas av sektionen
5)    besluta om överlåtande av utrymmen, områden och utrustning för tillfälligt bruk enligt god-kända direktiv
6)    anta studerande
7)    utfärda avgångsbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförd lärokurs
8)    besluta om frånvarotillstånd och särskilda studiearrangemang
9)    besluta om stipendier och andra individuella understöd
10)    besluta om extern information
11)    besluta om flyttande av en enskild skoldag till en annan tidpunkt
12)    befria enligt anhållan en studerande från studier för en tid som överskrider en period eller från studier i ett visst ämne
13)    fastställa en studerandes avgång.

9 §
Vamia

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter

Rektorn har i uppgift, utöver vad som bestäms i 18 § i Vasa stads förvaltningsstadga, att
1)    besluta om läroanstaltens interna organisation
2)    anta i ordinarie anställningsförhållande undervisnings-, förvaltnings- och stödpersonal samt bevilja dem avsked. Rektorn beslutar om anställningsförhållanden för viss tid som fortgår längre än nio månader.
3)    besluta om extern information
4)    besluta om de allmänna prissättningsgrunderna för utbildning och service
5)    besluta om placeringen för läroanstaltens lokaler
6)    besluta om examens- och utbildningsspecifika produktkort
7)    besluta om utfärdande av skriftlig varning till studerande
8)    besluta om periodisering av studierna vid läroanstalten
9)    utse teamansvariga och arbetsgrupper
10)    svara för den årliga studerandevolymen och fördelningen av den på utbildningsområ-dena
11)    svara för arbetslivs- och intressentgruppskontakterna och utvecklandet av dem
12)    underteckna examensbetyg och avgångsbetyg. 

Serviceområdeschefernas uppgifter och befogenheter 

Biträdande rektorn (U) har i uppgift att
1)    besluta om avbrott på högst två månader i anslutning till den underlydande personalens tjänste- och anställningsförhållanden 
2)    anställa visstidspersonal inom sitt serviceområde för högst nio månader och bevilja dem avsked. 
3)    besluta om avskrivningar av inventarier och anordningar samt fastighets- och inventarie-förvaltningen i Hansa- eller Sampo-campus
4)    besluta om överlåtande av Hansa- eller Sampo-campus verksamhetslokaler, områden och utrustning i tillfälligt bruk till någon utomstående
5)    svara för arbetslivs- och intressentgruppssamarbetet och utvecklandet av det i samarbete med biträdande rektorn (V)
6)    besluta om arbetsordningarna 
7)    besluta om antagning av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad grundex-amen och förberedande utbildning samt besluta om att studerande anses ha avgått från studier och om indragning och återställande av studierätten 
8)    besluta om tillfälligt avbrott av studier
9)    besluta om studerandevård som avses i 99 § i lagen om yrkesutbildning 531/2017 samt om krav på narkotikatest enligt 84 § 
10)    besluta om prissättningen i anslutning till hus som byggts som elevarbete, avgiftsbelagd serviceverksamhet och elevarbeten tillsammans med rektorn
11)    underteckna ramavtal för inlärning som ordnas på en arbetsplats
12)    underteckna utbildningserbjudanden
13)    besluta om sådant särskilt stöd i enlighet med 64 och 65 § som ges grundexamensstu-derande och Vamia-studerande och anpassning av bedömningen av kunnandet samt om sådan avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet som avses i 66 §.


Biträdande rektorn (V) har i uppgift att 
1)    besluta om avbrott på högst två månader i anslutning till den underlydande personalens tjänste- och anställningsförhållanden
2)    anställa visstidspersonal inom sitt serviceområde för högst nio månader och bevilja dem avsked. 
3)    besluta om avskrivningar av inventarier och anordningar samt fastighets- och inventarie-förvaltningen i Hansa- eller Sampo-campus
4)    besluta om överlåtande av Hansa- eller Sampo-campus verksamhetslokaler, områden och utrustning i tillfälligt bruk till någon utomstående
5)    svara för arbetslivs- och intressentgruppssamarbetet och utvecklandet av det i samarbete med biträdande rektorn (U)
6)    besluta om antagning av studerande till utbildning som leder till yrkesexamina och specialyrkesexamina samt besluta om konstaterande av studerandes avgång och om in-dragning av studierätten och återställande av den
7)    besluta om särskilt stöd som ges yrkesexamens- och specialyrkesexamensstuderande i en-lighet med 64 §.

Utbildningschefen har i uppgift att 
1)    anställa visstidspersonal inom sitt serviceområde för högst nio månader och bevilja dem avsked.
2)    besluta om avbrott på högst två månader i anslutning till den underlydande personalens tjänste- och anställningsförhållanden
3)    besluta om studerandes frånvarotillstånd (mer än 5 dagar). 

Läroavtalschefen har i uppgift att 
1)    anställa visstidspersonal inom sitt serviceområde för högst nio månader och bevilja dem avsked.
2)    besluta om avbrott på högst två månader i anslutning till den underlydande personalens tjänste- och anställningsförhållanden
3)    godkänna läroavtal och ändringar i dem. 

Uppgifter för verksamhetsenhetens ansvariga person

Den teamansvariga har i uppgift att 
1)    svara för att individualiseringen sker enligt anvisningarna
2)    besluta om studerandes frånvarotillstånd (högst 5 dagar)
3)    utföra övriga uppgifter som utbildningschefen särskilt har bestämt.
 
10 §
Vasa stads institut

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter 

Ledande rektorn har i uppgift, utöver vad som föreskrivs i 18 § i förvaltningsstadgan, att
1)    efter att ha hört ledningsgruppen besluta om deltagaravgifterna för kurser i fritt bildningsar-bete
2)    besluta om arbetstiderna för resultatområdets läroanstalter.

Serviceområdeschefens uppgifter och befogenheter 

Rektorn har i uppgift att
1)    besluta om utbildningsserviceavtal för det institut som han eller hon leder
2)    besluta gällande det serviceområde som han eller hon leder om överlåtande av lokaler som används
3)    besluta om antagning av elever och beviljande av avsked till studerande inom sin läroanstalt
4)    bevilja och underteckna avgångs- och andra betyg
5)    utarbeta ett förslag till sin läroanstalts arbetstider för ledande rektorn.

Uppgifter för verksamhetsenhetens ansvariga person

Ledande läraren har i uppgift att
1)    utföra andra uppgifter som serviceområdets chef har förordnat samt sådana uppgifter som enligt ärendets natur hör till verksamhetsenhetens förman.

11 §
Ungdomsservicen

Resultatområdesdirektörens uppgifter och befogenheter

Chefen för ungdomsverksamheten har i uppgift, utöver vad som föreskrivs i 18 § i förvaltningsstad-gan, att
1)    besluta om beviljande av prövningsbaserade understöd i enlighet med de allmänna principer som nämnden har fastställt. 

Uppgifter och befogenheter för serviceenheternas förmän

Den administrativa ungdomssekreteraren har i uppgift att
1)    svara för planeringen, verkställandet och rapporteringen av projekt som har bestämts separat
2)    besluta om verksamhetsenhetens personals högst en vecka långa vikariat och visstidsanställ-ningar och högst fem dagar långa sjukledigheter samt semestrar
3)    besluta om personalens uppgifter och arbetsfördelning, om resultatområdesdirektören inte har överfört beslutanderätten till sig själv
4)    svara för att de anslag som har reserverats för verksamheten är tillräckliga och för rapporte-ringen.

Ungdomssekreteraren för kulturellt ungdomsarbete har i uppgift att 
1)    svara för planeringen, verkställandet och rapporteringen av projekt som har bestämts separat
2)    anställa personal för viss tid inom sitt område
3)    besluta om verksamhetsenheternas personals högst en vecka långa vikariat och visstidsan-ställningar och högst fem dagar långa sjukledigheter samt semestrar
4)    besluta om uppgifterna och arbetsfördelningen för personalen inom sina verksamhetsenheter, om resultatområdesdirektören inte har överfört beslutanderätten till sig själv
5)    svara för att de anslag som har reserverats för verksamheten är tillräckliga och för rapporte-ringen.


KAPITEL III 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER

12 §
Föredragning i nämndens sektioner

Vamias utvecklingschef fungerar som föredragande i nämndens sektioner beträffande sitt eget upp-giftsområde. 

13 §
Studerandevårdsgrupper

Läroanstalterna har för skötseln av uppgifterna enligt lagen om elev- och studerandevård utsett stu-derandevårdsgrupper.

Ordförande för studerandevårdsgruppen inom Vamia är biträdande rektor U. Studerandevårds-gruppen väljer inom sig en vice ordförande. Medlemmar utöver den ovan nämnda är en utbildnings-chef från vartdera campus, representanter för undervisningen, studiehandledare, speciallärare, kura-tor, invandrarkoordinator och hälsovårdare.

Studerandevårdsgruppens uppgift är att planera, utveckla, genomföra och utvärdera studerandevår-den vid läroanstalten. En central uppgift är att svara för genomförandet av en generellt inriktad och förebyggande studerandevård.

Studerandeinriktad studerandevård genomförs av sektorsövergripande experter inom Vamia avdel-ningsvis, vilka sammansätts studerandespecifikt med studerandens samtycke. Uppgiften är ärenden i anslutning till ordnande av studerandevårdstjänster för en enskild studerande och utredande av studerandens behov av stöd samt ordnande av stöd. Om mötena görs ett officiellt protokoll som ska hemlighållas.

På Vaasan lyseon lukio finns en välmåendearbetsgrupp, till vilken som ordförande hör biträdande rektorn och som medlemmar studiehandledare, kurator, hälsovårdare, skolpsykolog och speciallä-rare. Välmåendearbetsgruppens uppgift är att på en allmän nivå kartlägga välmåendet i skolan samt planera och utveckla läroanstaltens studerandevård.

Studerandevårdsgruppen sammanträder av välmåendearbetsgruppens/kurators/hälsovårdares ini-tiativ och sammansättningen bestäms utgående från det ärende som ska behandlas. Medlemmar är de personer som välmåendearbetsgruppen har bestämt (i allmänhet kurator, hälsovårdare, studie-handlare; minst 2 representanter för skolan, av vilka den ena ska vara en person förordnad av välmå-endearbetsgruppen). Om mötena görs ett officiellt protokoll som ska hemlighållas.

Vid Vasa gymnasium finns en övergripande studerandevårdsgrupp i vilken rektorn är sammankal-lare och ordförande. Med i gruppen sitter biträdande rektorn, studiehandledaren, skolhälsovårdaren och kuratorn. Gruppen träffas regelbundet en gång i månaden och behandlar främst frågor som rör den preventiva verksamheten i skolan.

Enskilda studerandeärenden behandlas i den mindre studerandevårdsgruppen som består av skol-hälsovårdaren, kuratorn och 1–2 representanter från lärarkåren/skolan. Det är den övergripande stu-derandevårdsgruppen eller enskilda medlemmar i den mindre gruppen som sammankallar till den mindre gruppens möten.
Om alla mötena i båda grupperna görs ett officiellt protokoll som ska hemlighållas.

14 §
Disciplinär kommitté

Inom Vamia finns en disciplinär kommitté som har tillsatts för skötseln av uppgifter enligt 85 och 93 § i lagen om yrkesutbildning 531/2017. Som ordförande fungerar biträdande rektor U. Kommit-tén väljer en vice ordförande bland sina medlemmar. Förutom de förutnämnda är, som utbildnings-anordnarens representanter, en utbildningschef från vartdera campus medlemmar i kommittén. Dess-sutom består kommittén av representanter för studerandevården, lärare, arbetslivet och studerande.

Gällande indragning av studierätten och återställandet av den (93 §) har ledande rektorn rätt att, förutom förutnämnda representanter, utse en representant från den studerandes plats för inlärning i arbetet.

Ärendena presenteras för kommittén av den utbildningschef vars verksamhetsområdes studerande saken gäller. Utbildningschefen deltar inte som föredragande i beslutsfattandet.