Du är här

Om Vasa

Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige

Godkänd av stadsstyrelsen 21.4.2008, träder i kraft 1.9.2008, Ändring i stadsstyrelsen 20.10.2008 § 458, Ändring i stadsstyrelsen 10.11.2010 § 453, Ändring i stadsstyrelsen 17.12.2012 § 557, Ändring i stadsstyrelsen 14.9.2015 § 347, träder i kraft 17.9.2015. Ändring i stadsstyrelsen 2.5.2016 § 183, träder i kraft 1.1.2017.

1 § 
Definition        

        Vasa ungdomsfullmäktige är ett under fritidsnämnden lydande sakkunnig- och samarbetsorgan i ungdomsfrågor bestående av 13–20-åriga Vasaungdomar.   

2 § 
Tillsättande av organet

        Stadsstyrelsen tillsätter för en två års mandatperiod Vasa ungdomsfullmäktige, dit 22 ledamöter och 10 personliga ersättare väljs.  

3 § 
Verksamhetens syfte     

        Syftet med Vasa ungdomsfullmäktiges verksamhet är att: 

1)    främja ungas deltagande-, påverknings- och verksamhetsmöjligheter i Vasa; 
2)    fungera som ungas påverkningskanal i frågor som rör dem;
3)    lyfta fram ungas perspektiv genom att ge förslag, ta initiativ och ge utlåtanden åt stadens olika organ;
4)    fungera i aktiv växelverkan med unga och aktörer som utför ungdomsarbete;  
5)    arrangera ungdomsevenemang;
6)    handha övriga till ungdomsfullmäktiges verksamhetsområde hörande, av stadsstyrelsen och andra organ inom Vasa stad tilldelade uppgifter.  

4 § 
Sammansättning    

    Till ungdomsfullmäktige hör tjugotvå (22) medlemmar, vilka under valåret fyller minst 13 år och högst 22 år.

                                           Ungdomsfullmäktige väljer vid sitt konstituerande sammanträde bland sina ledamöter en ordförande samt tre (3) vice ordförande: en vice ordförande som svarar för påverkningsarbetet (1), en vice ordförande som svarar för verksamheten (2) och en vice ordförande som svarar för kommunikationen (3). Därtill väljer ungdomsfullmäktige bland sina ledamöter en generalsekreterare, en ekonomisekreterare och en kommunikationssekreterare för vice ordföranden som svarar för kommunikationen.

                                           Utöver detta kan ungdomsfullmäktige vid behov tillsätta under ungdomsfullmäktige lydande arbetsgrupper för att bereda och genomföra olika projekt.  

5 § 
Verksamhetsperiod        

        Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två (2) år. Verksamhetsperioden inleds den 1 januari och avslutas den 31 december följande år.

6 § 
Val av ungdomsfullmäktige  

        Representanterna väljs till ungdomsfullmäktige med ungdomsfullmäktigeval. Alla i Vasa bosatta ungdomar som under valåret är i åldern 13-20 år kan ställa upp i valet via följande läroanstalter: Borgaregatans skola, Merenkurkun koulu, Savilahden yhtenäiskoulu, Vaasan Rudolf Steiner –koulu, Vasa Övningsskola 7-9, Vöyrinkaupungin koulu, Vasa yrkesinstitut, Vaasan lyseon lukio, Vasa gymnasium, Vasa Övningsskolas gymnasium och Yrkesakademin i Österbotten samt ungdomsgården Kultsa. Över alla kandidater sammanställs en gemensam lista. Röstningen sker i ovan nämnda skolor och i Kultsa.

        Läroanstalterna har vid valtidpunkten en kvotplats i ungdomsfullmäktige; den elev eller studerande som fått mest röster i valet väljs direkt till ungdomsfullmäktige. En representant som valts genom val har rätt att fortsätta i ungdomsfullmäktige fast han/hon skulle avgå från läroanstalten under valperioden.

        De tio (10) resterande platserna för de egentliga representanterna fördelas på kandidaternas personliga röstetal, så att de kandidater som fått mest personliga röster väljs till ungdomsfullmäktige. Även ersättarna väljs i enlighet med deras personliga röstetal, så att efter valet av  egentliga medlemmar väljs den som fått mest röster till första ersättare, den som fått näst mest till andra ersättare osv. Sammanlagt tio (10) ersättare väljs.
   
Alla ungdomar bosatta i Vasa som under valåret har fyllt minst 13 år och högst 20 år är röstberättigade.

Stadsstyrelsen bekräftar på sitt möte ungdomsfullmäktiges kandidatlista före valet och ungdomsfullmäktiges slutliga sammansättning efter valet. 

7 § 
Val av representanter    

Ungdomsfullmäktiges representant har närvaro- och yttranderätt vid nämnders och andra organs sammanträden och dessas arbetsgrupper enligt nämndens och organets övervägande när ärenden som ungdomsfullmäktige lagt fram eller ärenden som i övrigt riktar sig speciellt till ungdomar behandlas och även i övrigt, om nämnden eller organet så bestämmer.   
        
8 §    
Sammanträden  

        Ungdomsfullmäktige sammanträder vid de tider som ungdomsfullmäktige beslutat. Ungdomsfullmäktige sammankallas av ordföranden eller om minst hälften av ledamöterna begär det. Kallelsen till sammanträde ska sändas till ungdomsfullmäktiges ledamöter minst 5 dygn före sammanträdet. 
        
        Varje representant ska vara närvarande vid de allmänna mötena eller kalla en ersättare till mötet. Ersättarna kallas till ungdomsfullmäktige enligt deras röstantal på så sätt att den första (1) ersättaren kallas först till mötet såvida den egentliga medlemmen är förhindrad, den andra (2) ersättaren därefter osv.  

        Ungdomsavdelningens koordinator i ungdomsfrågor och ungdomssekreterare har närvaro- och yttranderätt vid sammanträdena. 
        
        Ungdomsfullmäktige har rätt att bjuda in sakkunniga inom olika områden för hörande.

9 § 
Beslutförhet
    
        Ungdomsfullmäktiges sammanträde är beslutfört då ordföranden och vice ordföranden samt 2/3 av ledamöterna är närvarande. 

10 § 
Föredragning vid ungdomsfullmäktiges sammanträden 

        Vid ungdomsfullmäktiges sammanträden föredras ärendena av ordföranden och vice ordföranden samt ungdomsavdelningens koordinator i ungdomsfrågor och ungdomssekreterare.  

        De officiella sammanträdesspråken är finska och svenska. 

11 § 
Ungdomsfullmäktiges beslutanderätt

        Ungdomsfullmäktige beslutar om användningen av det anslag i stadens budget som har anvisats ungdomsfullmäktige och om ärenden som stadens organ har tilldelat ungdomsfullmäktige att besluta om. Anslaget finns i ungdomsavdelningen budget. 
        Ungdomsfullmäktiges ordförande sakgranskar fakturorna och en tjänsteinnehavare vid ungdomsavdelningen godkänner fakturorna. 

        I ungdomsfullmäktiges beslutsfattande iakttas kommunallagen och stadens förvaltningsstadga.  

12 § 
Utträde ur ungdomsfullmäktige

        En ledamot av ungdomsfullmäktige kan avgå av giltiga skäl.  Avskedet beviljas av stadsstyrelsen. 

        Ungdomsfullmäktige har rätt att avsätta en medlem i ungdomsfullmäktige om denna inte har anmält och inte deltagit i tre på varandra följande allmänna möten.

        Om en egentlig medlem avgår eller avsätts från ungdomsfullmäktige mitt under verksamhetsperioden, tillträder den första (1) ersättaren som egentlig medlem, den andra ersättaren (2) om en andra egentlig medlem avgår osv.