Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko

Verkkokoulutuksen suunnittelun ABC

Artikkelin kategoriat: Kurssit ja koulutukset

Verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen verkkoympäristöön.

Suun­nit­te­let­ko työs­sä­si verk­ko­kou­lu­tuk­sia, mut­ta kai­paat ide­oi­ta nii­den suun­nit­te­luun? Tai olet­ko vas­ta aikeis­sa vie­dä kou­lu­tus­ta verk­ko­ym­pä­ris­töön? Mie­tit­kö, mitä tu­lee ot­taa huo­mi­oon nii­tä suun­ni­tel­les­sa?

Jos, niin tämä verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­lun ABC-kurs­si kurs­si on si­nua var­ten, jos­sa opit verk­ko­kou­lu­tuk­sen suun­nit­te­luun liit­ty­vät pe­rus­a­si­at– kou­lu­tuk­sen si­säl­lön suun­nit­te­lus­ta kou­lu­tuk­sen to­teu­tuk­seen. Kurs­sin jäl­keen si­nul­la on val­mius to­teut­taa oma verk­ko­kou­lu­tus ja osaat so­vel­taa op­pi­maa­si käy­tän­nön työs­sä.