Olet täällä

Tietoa kaupungista

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö

Perustuu kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 16 hyväksymään Vaasan kaupungin hallintosääntöön. Teknisen lautakunnan hyväksymä 20.9.2017, astuu voimaan 1.10.2017. Muutos tekninen lautakunta 14.12.2017 § 172, astuu voimaan 1.1.2018. Muutos tekninen lautakunta 17.1.2018 § 3, astuu voimaan 1.2.2018. Muutos tekninen lautakunta 14.3.2018 § 44, astuu voimaan 1.4.2018. Muutos tekninen lautakunta 4.4.2018 § 52, astuu voimaan 1.5.2018. Muutos tekninen lautakunta 6.2.2019 § 10, astuu voimaan 7.2.2019 Muutos tekninen lautakunta 24.4.2019 § 51, astuu voimaan 1.5.2019

                    


I LUKU
TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN ORGANISAATIO
    
1 § Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden ym. organisointi

Teknisen lautakunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista: 
- Kuntatekniikka
- Kiinteistötoimi

Lisäksi suoraan teknisen lautakunnan alaisena palveluyksikkönä toimii Yhteispalvelut.

KUNTATEKNIIKKA
Tulosaluetta johtaa kuntatekniikan johtaja.

Tulosalueen tehtävänä on: 
1)    huolehtia liikenteen, liikenneväylien, viheralueiden, torien ja muiden yleisten alueiden, vene-satamien sekä hulevesien hallinnan suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidon järjestämisestä
2)    kehittää Vaasan seudun logistiikkaa
3)    Vaasan sataman meri- ja matkustajaliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen
4)    raideliikenteen toimintaedellytysten kehittäminen
5)    toimia joukkoliikenneviranomaistehtävissä
6)    huolehtia kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta sekä ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajo-neuvojen hävittämisestä
7)    huolehtia kaivu- ja sijoituslupien myöntämisestä
8)    huolehtia katualueiden tilapäisestä vuokraamisesta rakentamistarkoitukseen
9)    hoitaa Vaasan kaupungin metsiä ja vastata puunmyynnistä
10)    vastata ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta ja hoidosta
11)    vastata keskitetystä korjaamotoiminnasta ja kalustonhallinnasta


KIINTEISTÖTOIMI 
Tulosaluetta johtaa kaupungingeodeetti.

Tulosalueen tehtävänä on: 
1)    Vaasan kaupungin maapoliittisten linjausten valmistelu ja maapolitiikan toteuttaminen
2)    Vaasan kaupungin maa- ja vesialueiden hallinta, hankinta ja luovutus
3)    Vaasan kaupungin asunto-olojen kehittäminen ja asumiseen liittyvät viranomaistehtävät
4)    paikkatiedon kehittäminen ja kartastotehtävät
5)    kiinteistönmuodostus- ja mittaustehtävät sekä kiinteistörekisterin pito


2 § Palveluyksiköt ja toimintayksiköt sekä niiden tehtävät

Kuntatekniikan alaiset palveluyksiköt ovat:
- liikennesuunnittelu
- kunnallistekniikan suunnittelu
- rakennuttaminen
- alueiden ylläpito
- viheralueyksikkö
- logistiikan kehittäminen
- liikuntapaikat
- keskuskorjaamo ja kalustonhallinta 

Kuntatekniikan palveluyksiköt jakaantuvat edelleen toimintayksiköihin:

Viheralueyksikkö:
- viheralueiden hoito
- metsien hoito

Keskuskorjaamo ja kalustonhallinta:
- keskuskorjaamo
- kalustonhallinta    

Kiinteistötoimen alaiset palveluyksiköt ovat:
- tonttipalvelut
- asumispalvelut
- paikkatietopalvelut
- kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistötoimen palveluyksiköt jakaantuvat edelleen toimintayksiköihin:

Kiinteistö- ja mittauspalvelut:
- kiinteistönmuodostuspalvelut
- mittauspalvelut


3 § Johtoryhmä

Teknisen lautakunnan alaisilla tulosalueilla toimivat tulosalueen johtajan nimeämät johtoryhmät.

II LUKU
TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAINEN VIRANHALTIJAORGANISAATIO

4 §

KUNTATEKNIIKKA 

Tulosaluejohtajan erityistehtävät ja toimivalta

Kuntatekniikan johtajan tehtävänä on:
1)    hyväksyä 200 000 euroon asti kunnallistekniset suunnitelmat ja päättää työn suorittamisesta
2)    päättää liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta ja tieliikennelain 51 §:n mukaisen suostu-muksen antamisesta tienpitäjälle liikenteen ohjauslaitteiden asettamiseen Vaasan kaupungin alueella
3)    päättää ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä
4)    antaa tienpitäjän suostumus erikoiskuljetuksille myönnettävistä poikkeuksista mitta- ja mas-sarajoituksiin
5)    päättää maankäyttö- ja rakennuslain 103 l ja o §:issä tarkoitetusta hulevesisuunnitelman hy-väksymisestä 150 000 euroon asti sekä vastata hulevesimaksun perimis- ja laskutustehtävistä
6)    päättää pienvenepaikkojen vuokraamisesta
7)    päättää yksityisteiden hoitoavustuksista
8)    hyväksyä katu- ja muut yleisen alueen suunnitelmat nähtäville panoa varten
9)    tehdä kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset


Palveluyksikön esimiehen erityistehtävät ja toimivalta
1)    laatia palveluyksikkönsä käyttösuunnitelmat ja raportoida niiden toteutumisesta erikseen so-vitun mukaisesti

Liikennesuunnittelupäällikön tehtävänä on:
1)    päättää joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutoksista sekä antaa lausunnot Vaasan kau-pungin puolesta joukkoliikenneasioissa, jotka eivät edellytä taloudellista sitoutumista

Liikennesuunnittelu-palveluyksikössä toimivan liikennejärjestelypäällikön tehtävänä on:
1)    päättää tilapäiset liikennejärjestelyt kaupunkialueella
2)    päättää toreilla ja muilla yleisillä alueilla olevien myyntipaikkojen vuokraamisesta, lukuun ot-tamatta ympärivuotisia kioskipaikkoja, teknisen lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukai-sesti
3)    päättää rakennettujen puistojen, torien ja muiden yleisten alueiden luovuttamisesta tilapäi-seen käyttöön, ellei muutoin ole säädetty tai määrätty
4)    myöntää oikeus tilapäisten mainosten, kilpien, banderollien ja muiden sellaisten laitteiden si-joittamiseen Vaasan kaupungin omistamille alueille

Kadunsuunnittelupäällikön tehtävänä on:
1)    tarvittaessa tehdä pienehköjä muutoksia katu- ja muihin yleisten alueiden suunnitelmiin
2)    hyväksyä sijoitus- ja kaivuluvat katu- ja muilla yleisillä alueilla

Viheraluepäällikön tehtävänä on:
1)    päättää puuston myynnistä huomioiden metsien hoitosuunnitelman
2)    Vaasan kaupungin edustajana hakea maankäyttö- ja rakennuslain 130 §:ssä tarkoitettuja mai-sematyölupia, ellei muutoin ole säädetty tai määrätty
3)    myöntää Vaasan kaupungin omistamilla mailla yksittäiset maanomistajan puunkatoluvat
4)    tehdä palveluyksikkönsä osalta palvelujen myyntisopimuksia

Rakennus- ja kunnossapitopäällikön tehtävänä on:
1)    tehdä palveluyksikkönsä osalta palvelujen myyntisopimuksia

Logistiikkapäällikön tehtävänä on:
1)    hyväksyä Kvarken Ports-satamayhtiölle vuokrattujen tilojen, rakenteiden ja laitteiden inves-tointeja ja korjauksia, joiden kustannusarvo on alle 150 000 euroa

Liikuntapaikat -palveluyksikön esimiehenä toimivan työpäällikön tehtävänä on:
1)    tehdä palveluyksikkönsä osalta palvelujen myyntisopimuksia

Keskuskorjaamo ja kalustonhallinta -palveluyksikön esimiehenä toimivan kalustopäällikön tehtävänä on:

1)    vastata korjaamopalvelun tuottamisesta keskitetysti Vaasan kaupungin eri hallintokunnille, toimia asiantuntijana sekä koordinoida Vaasan kaupungin kuljetus- ja konekaluston sekä nii-den lisälaitteiden hankintaa ja ylläpitoa. 
2)    päättää kalustonhallinta-yksikön palveluiden ja tuotteiden myymisestä ulos ja hinnoittelupe-rusteista
3)    päättää kalustonvuokrauksesta tulosaluejohtajan hyväksymien linjausten mukaisesti

5 §

KIINTEISTÖTOIMI

Tulosaluejohtajan erityistehtävät ja toimivalta

Kaupungingeodeetin tehtävänä on:
1)    seurata maankäyttöpolitiikan yleistä kehitystä ja antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä Vaa-san kaupungin maapolitiikan kehittämiseksi
2)    päättää talousarvion rajoissa maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien ostami-sesta, vaihtamisesta ja korvaamisesta, kun kohteen tai korvauksen arvo on 200 000 euroa tai vähemmän 
3)    päättää kaupunginhallituksen tai teknisen lautakunnan varaamien, asemakaavan mukaisten asuntotonttien myymisestä tai vuokraamisesta varauksensaajalle kaupunginhallituksen vah-vistamin hinnoin 
4)    päättää ennestään vuokrattujen asemakaavan mukaisten asuntotonttien myymisestä vuokra-laiselle kaupunginhallituksen vahvistamin hinnoin 
5)    päättää asemakaavan mukaisten asuntotonttien myymisestä tai vuokraamisesta teknisen lau-takunnan päättämän hintakilpailun perusteella
6)    päättää asemakaavan mukaisten omakotitonttien varaamisesta (luovutuksensaajasta) teknisen lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti
7)    luovuttaa vuokralle tai muuten käytettäväksi kaupungin maa- ja vesialueita toistaiseksi tai määräaikaisin sopimuksin enintään 10 vuodeksi kerrallaan sekä pitemmäksikin ajaksi, jos kaupunginhallitus on vahvistanut luovuttamisen yleiset perusteet
8)    päättää Vaasan kaupungin tarvitsemien maa- ja vesialueiden vuokralle ottamisesta enintään 10 vuodeksi sekä pitemmäksikin ajaksi, jos tekninen lautakunta on vahvistanut vuokrauksen yleiset perusteet
9)    hyväksyä rasitesopimukset ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevat järjestelysuunnitelmat kaupungin puolesta, mikäli rasitteen perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta aiheutu-va korvaus on enintään 200 000 euroa
10)    päättää kiinteistötoimitusten hakemisesta, asemakaavan mukaisten yleisten rakennusten tont-tien ja yleisten alueiden sekä tontinosan lunastustoimitusten hakemisesta sekä katualueen haltuunotosta ja korvauksista 
11)    toimia kiinteistö- ja lunastustoimituksissa Vaasan kaupungin edustajana, ellei muutoin ole säädetty tai määrätty
12)    päättää kiinteistön osto- tai myyntiajan sekä maankäyttösopimuskorvauksen maksuajan pi-dentämisestä enintään kuudella (6) kuukaudella 
13)    päättää pidennyksen myöntämisestä enintään kahden vuoden ajaksi kerrallaan tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakennusvelvollisuuden täyttämisessä 
14)    antaa rakennus- ja muun lainsäädännön mukaiset maanomistajan lausunnot, luvat ja suos-tumukset, ellei muutoin ole säädetty tai määrätty
15)    hakea rakennusten purkuluvat tulosalueen hallinnassa olevien rakennusten osalta 
16)    valmistella ja kaupunginhallituksen päättämissä tapauksissa päättää etuostolain mukaisista asioista
17)    siltäkin osin, kuin maanvuokrasopimus kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan, antaa maanomistajan suostumuksen maanvuokrasopimuksen siirrolle ja päättää maanvuokrasopi-muksen purkamisesta tai irtisanomisesta

Palveluyksikön esimiehen erityistehtävät ja toimivalta

Tonttipäällikön tehtävänä on:
1)    päättää kaupunginhallituksen tai teknisen lautakunnan varaamien, asemakaavan mukaisten asuntotonttien myymisestä tai vuokraamisesta varauksensaajalle kaupunginhallituksen vah-vistamin hinnoin
2)    päättää ennestään vuokrattujen asemakaavan mukaisten asuntotonttien myymisestä vuokra-laiselle kaupunginhallituksen vahvistamin hinnoin 
3)    päättää asemakaavan mukaisten asuntotonttien myymisestä tai vuokraamisesta teknisen lau-takunnan päättämän hintakilpailun perusteella
4)    päättää asemakaavan mukaisten omakotitonttien varaamisesta (luovutuksensaajasta) teknisen lautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti
5)    luovuttaa vuokralle tai muuten käytettäväksi kaupungin maa- ja vesialueita toistaiseksi tai määräaikaisin sopimuksin enintään 10 vuodeksi kerrallaan sekä pitemmäksikin ajaksi, jos kaupunginhallitus on vahvistanut luovuttamisen yleiset perusteet
6)    toimia kiinteistö- ja lunastustoimituksissa Vaasan kaupungin edustajana, ellei muutoin ole säädetty tai määrätty
7)    päättää kiinteistön osto- tai myyntiajan sekä maankäyttösopimuskorvauksen maksuajan pi-dentämisestä enintään kuudella (6) kuukaudella 
8)    päättää pidennyksen myöntämisestä enintään kahden vuoden ajaksi kerrallaan tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakennusvelvollisuuden täyttämisessä 
9)    antaa rakennus- ja muun lainsäädännön mukaiset maanomistajan lausunnot, luvat ja suos-tumukset, ellei muutoin ole säädetty tai määrätty
10)    hakea rakennusten purkuluvat tulosalueen hallinnassa olevien rakennusten osalta 
11)    siltäkin osin, kuin maanvuokrasopimus kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan, antaa maanomistajan suostumuksen maanvuokrasopimuksen siirrolle ja päättää maanvuokrasopi-muksen purkamisesta tai irtisanomisesta
12)    päättää Vaasan kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla metsästysoikeuksista ja kalastus-luvista sekä niistä perittävistä vuokrista ja korvauksista
13)    pitää julkista luetteloa rakentamiskehotuksista

Maankäyttöinsinöörin ja tonttiteknikon tehtävänä on:
1)    päättää Vaasan kaupungin omistamia maa- ja vesialueita koskevista lyhytaikaisista, enintään vuoden pituisista käyttöoikeuksista, ellei muutoin ole säädetty tai määrätty
2)    antaa rakennus- ja muun lainsäädännön mukaiset maanomistajan lausunnot, luvat ja suos-tumukset, ellei muutoin ole säädetty tai määrätty

Asuntopäällikön tehtävänä on:
1)    seurata asunto-olojen yleistä kehitystä ja antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä asunto-olojen ja asuntorakennustoiminnan edistämiseksi
2)    päättää ehdolliset lainavaraukset liittyen aravalaissa tarkoitettuihin kunnan asuntolainaesityk-siin
3)    päättää ja valvoa aravalain ja asuntoja koskevien korkotukilakien sekä muiden asumiseen liit-tyvien erityislakien ja asetusten mukaan kunnan päätettäväksi kuuluvista asioista
4)    päättää kunnan omista varoista myöntämistä, asuntorakentamista ja korjausta koskevista avustuksista ja lainoista

Asumispalveluiden palveluyksikössä toimivan asuntosihteerin tehtävänä on:
1 )   päättää ja valvoa aravalain ja asuntoja koskevien korkotukilakien sekä muiden asumiseen liittyvien erityislakien ja asetusten mukaan kunnan päätettäväksi kuuluvista asioista koskien asumisoikeusasuntojen jonotusnumerohakemusten käsittelyä ja asumisoikeusjonon ylläpitoa, asumisoikeusasuntojen asukkaiden ja luovutushintojen hyväksymisesityksiä, vuokrauslupaesityksiä sekä ARA-vuokra-asuntojen valvontaan kuuluvia asukasvalintoja.

Kiinteistöinsinöörin tehtävänä on:
1)    toimia kiinteistörekisterin pitäjänä
2)    hyväksyä erillinen tonttijako
3)    vahvistaa kiinteistöjen osoitenumerointi
4)    päättää pohjakartan hyväksymisestä

Paikkatietopäällikön tehtävänä on:
1)    koordinoida ja kehittää Vaasan kaupungin paikkatietojärjestelmää
2)    päättää paikkatietoaineistojen käyttöoikeuksista


III LUKU 
MUUT MÄÄRÄYKSET / ERITYISET RATKAISUVALTAKYSYMYKSET

6 § 

Lain mukaan kiinteistöinsinöörille kuuluvia tehtäviä hoitavat kaupungingeodeetti, apulaiskaupun-gingeodeetti, tonttipäällikkö, maankäyttöinsinööri ja kiinteistöinsinööri.

Kiinteistöinsinöörillä ja kiinteistötoimen mittauspalvelut-toimintayksikön vastuuhenkilöllä on oikeus päättää rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä.