Olet täällä

Teknisen lautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Perustuu kaupunginvaltuuston 4.10.2004 hyväksymään ja viimeksi 7.4.2015 muuttamaan teknisen lautakunnan johtosääntöön. Teknisen lautakunnan hyväksymä 15.12.2004 § 201. voimaantulopäivä 1.1.2005. Muutos 16.11.2005, voimaan 1.1.2006. Muutos 6.9.2006, voimaan 1.1.2007 Muutos 25.3.2009, voimaan 1.1.2009 Muutos 19.5.2010, voimaan 1.6.2010 Muutos 4.10.2010, voimaan 1.1.2011 Muutos 27.4.2011, voimaan1.5.2011 Muutos 21.3.2012, voimaan 1.4.2012 Muutos 17.10.2012, voimaan 1.1.2013 Muutos 28.11.2012, voimaan 1.1.2013 Muutos 18.3.2014, voimaan 1.5.2014 Muutos 18.3.2015, voimaan 1.6.2015 Muutos 9.12.2015, voimaan 1.1.2016

1 § Teknisen lautakunnan alaiset tulosalueet
Taloudellisina bruttoyksiköinä toimivat:

- kuntatekniikka
- kiinteistötoimi
- logistiikan kehittäminen
Taloudellisina nettoyksiköinä toimivat:
- Vaasan Tekniset Palvelut
- Vaasan Ruokapalvelut
- Vaasan Siivouspalvelut

2 § Tulosalueiden yhteiset talous-, hallinto- ja lausuntoasiat
Tulosalueiden yhteisten talous-, hallinto- ja lausuntoasioiden esittelijänä toimii teknisen toimen johtaja
Hänen tehtävänään on:
- esitellä tulosalueiden yhteiset talous-, hallinto- ja lausuntoasiat sekä huolehtia niiden valmistelusta,
- edustaa tulosalueita näiden yhteisten asioiden valmistelussa, päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa

3 § Tulosalueiden johtajat
Tulosalueiden johtajat on määrätty teknisen lautakunnan johtosäännössä.
Tulosalueen johtajan estyneenä tai poissa ollessa toimii tä-män sijaisena lautakunnan nimeämä viranhaltija tai toimen-haltija.
Tulosalueiden johtajien yleiset tehtävät vastuullaan olevan tulosalueen osalta ovat:
- johtaa ja valvoa tulosalueen toimintaa ja vastata sen kehittämisestä,
- vastata sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudes-ta,
- vastata tulosalueen talousarvion, taloussuunnitelman ja muiden suunnitelmien laadinnasta, toteutuksesta ja seuran-nasta sekä tulosalueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta,
- vastata tulosalueen yhteistyöstä muiden tulosalueiden, hallintokuntien ja viranomaisten kanssa,
- esitellä tulosaluetta koskevat asiat lautakunnassa ellei tu-losaluekohtaisesti ole muuta päätetty
- vastata sisäisestä ja ulkoisesta tiedotustoiminnasta,
- päättää tulosalueen toimialaan kuuluvan työn antamisesta ulkopuoliselle enintään 100.000 euroon saakka silloin, kun työtä ei tehdä omana työnä, ellei muuta ole päätetty
- päättää 50.000 euroon asti toimialan hankintoja, suunnittelutehtäviä ja muita palveluja koskevista sopimuksista, ellei muuta ole päätetty
- vastata myönnetyistä tuista ja avustuksista,
- määrätä sijainen alaiselleen viranhaltijalle, jolle tällä toi-mintasäännöllä on annettu päätösvaltaa.

4 § Tulosyksiköt
Tulosalueista Kuntatekniikka, Kiinteistötoimi sekä Vaasan Tekniset Palvelut jakautuvat tulosyksiköihin seuraavasti:
Kuntatekniikka:
- liikennesuunnittelu
- kunnallistekniikan suunnittelu
- rakentaminen
- alueiden ylläpito
- viranomais- ja erillistehtävät
- viheralueyksikkö
Kiinteistötoimi:
- tonttipalvelut
- asumispalvelut
- paikkatietopalvelut
- kiinteistö- ja mittauspalvelut
Vaasan Tekniset Palvelut:
- kuljetustoimi
- keskuskorjaamo
- keskusvarasto 
Vaasan Ruokapalveluiden ja Vaasan Siivouspalveluiden organisaatiot jakautuvat palvelualueisiin. Jokainen palvelualue koostuu useista tulosyksiköistä. 
Vaasan Ruokapalvelujen tulosyksikköjä ovat 
- peruskoulut 
- toisen asteen oppilaitokset 
- päiväkodit 
- kaupunginsairaalan ravintokeskus 
- vanhusten palvelutalot 
Lisäksi henkilöstöruokailu toimii jokaisessa tulosyksikössä.
Ruokapalvelujohtaja ja Siivouspalvelujohtaja määrittelevät päätösluetteloillaan palvelualueiden ja tulosyksiköiden sekä niiden päälliköiden ja esimiesten sekä talousasiantuntijoiden ja muun henkilökunnan tehtävät ja vastuualueet. 

5 § Palvelualueiden ja tulosyksiköiden päälliköt
Tulosalueen johtaja nimeää alaisensa viran- tai toimenhalti-jan toimimaan palvelualueen päällikkönä ja tulosyksikön päällikkönä ja tämän sijaisena
Muiden kuin Vaasan Ruokapalvelujen ja Vaasan Siivouspalvelujen tulosyksiköiden päälliköiden tehtävät vastuullaan olevan tulosyksikön osalta ovat:
- johtaa tulosyksikkönsä toimintaa ja vastata sen kehittämi-sestä yhteistyössä henkilöstön kanssa,
 - vastata tulosyksikön talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnasta, toteutuksesta ja seurannasta sekä tulosyksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä tulosalueen johtajan kanssa,
- huolehtia muista tulosalueen johtajan määräämistä tehtä-vistä.

6 § Tulosaluekohtaiset määräykset
Bruttoyksiköt
Kuntatekniikka 
Kuntatekniikan toiminta-ajatuksena on huolehtia liikenteen, liikenneväylien, yleisten alueiden, venesatamien ja maa- ja vesirakenteiden sekä viheralueiden suunnittelusta, rakenta-misesta ja ylläpidosta ja näihin liittyvistä laitteista. Kunta-tekniikka huolehtii vesihuollon ja joukkoliikenteen viran-omaistehtävistä sekä hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella, ellei toisin ole säädetty, määrätty tai päätetty. Yleis- ja asemakaavojen laadinnan yhteydessä huolehditaan niiden liikenteen yleissuunnittelusta, kunnallistekniikan aluevarauksista, toimivuudesta ja taloudellisuudesta. Kuntatekniikka huolehtii myös yleisten alueiden vuokraamisesta myyntitoimintaa varten.
Poliisipiirin päällikön alaisena tulosalue huolehtii kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta.
Kuntatekniikan johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä edellä on tulosalueen johtajan tehtävistä yleisesti määrätty:
- hyväksyä 150.000 euroon asti kunnallistekniset suunnitel-mat, niiden muutokset ja kustannusarviot sekä päättää työn suorittamisesta,
- päättää liikenteenohjauslaitteiden, kuten liikennemerkkien, tiemerkintöjen, liikennevalojen, pysäköintimittareiden ja -automaattien sekä sulku- ja varoituslaitteiden asettamisesta sekä tieliikennelain 51 §:n mukaisen suostumuksen antamisesta tienpitäjälle ohjauslaitteiden asettamiseen kaupungin alueella,
- päättää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain tarkoitta-mista ajoneuvojen siirroista,
- antaa tienpitäjän suostumus erikoiskuljetuksille myönnet-tävistä poikkeuksista mitta- ja massarajoituksiin,
- myöntää oikeus raiteiden, johtojen, mainosten, kilpien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kaupungin omis-tamille liikennealueille,
- vastata ja päättää maankäyttö- ja rakennuslain 103 l ja 103 o §:issä tarkoitetuista hulevesisuunnitelman hyväksymi-sestä 150.000 euroon asti sekä hulevesimaksun perimis- ja laskutustehtävistä,
- päättää pienvenepaikkojen vuokraamisesta,
- päättää yksityisteiden hoitoavustuksista,
- hyväksyä katusuunnitelmat nähtäville panoa varten,
- tehdä kadunpitopäätökset ja kadunpidon lopettamispäätökset.
Liikennejärjestelypäällikön tehtävänä on:
- päättää tilapäiset liikennejärjestelyt kaupungin alueella,
- päättää kadun ja muun yleisen alueen aitaamisesta ja vuokraamisesta rakennustyötä varten,
- määrätä käytöstä tilapäisesti poistetuille pysäköintimitta-reille päivätaksa, ellei toisin ole määrätty, 
- päättää toreilla ja muilla yleisillä alueilla olevien myynti-paikkojen vuokraamisesta, lukuun ottamatta ympärivuotisia kioskipaikkoja, teknisen lautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti,
- päättää puistojen, torien ja muiden yleisten paikkojen sekä kaupungin omistamien alueiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön, ellei tehtävää ole määrätty muulle viranomaiselle,
- myöntää oikeus tilapäisten mainosten, kilpien, banderollien ja muiden sellaisten laitteiden sijoittamiseen kaupungin omistamille liikennealueille.
Kaivulupatarkastajan tehtävänä on:
- päättää kaivuluvista kaupungin katu- ja yleisillä alueilla.
Suunnittelupäällikön tehtävänä on:
- päättää joukkoliikenteen aikataulu- ja reittimuutoksista sekä antaa lausunnot kaupungin puolesta joukkoliikenneasioissa, mitkä eivät edellytä taloudellista sitoutumista,
Kadunsuunnitteluinsinöörin tehtävänä on:
- tarvittaessa tehdä pienehköjä muutoksia katusuunnitelmiin.
Viheraluepäällikön tehtävänä on:
- päättää puuston myynnistä ottaen huomioon metsien hoi-tosuunnitelman,
- kaupungin edustajana hakea maankäyttö- ja rakennuslain 130 §:ssä tarkoitettuja maisematyölupia, ellei toisin ole säädetty, määrätty tai päätetty.
Kiinteistötoimi
Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on luoda edellytykset toiminnallisesti ja yhdyskuntataloudellisesti kilpailukykyiselle kaupunkirakenteelle huolehtimalla kaupungin maapolitiikan ja asunto-olojen kehittämisestä, maa- ja vesialueiden hallinnasta, hankinnasta ja luovutuksesta, paikkatiedon hallinnan kehittämisestä ja kartastotehtävistä, kiinteistönmuodostus- ja mittaustehtävistä sekä kiinteistörekisterin pidosta.
Tulosalueen asiat, jotka viedään suoraan kaupunginhallituk-seen, valmistellaan kaupungingeodeetin alaisuudessa, mikäli kaupunginhallituksen johtosäännössä ei ole muuta virkamiestä erikseen jonkin asian osalta erikseen nimetty. 
Kaupungingeodeetin tehtävänä on sen lisäksi, mitä edellä on tulosalueen johtajan tehtävistä yleisesti määrätty: 
- seurata maankäyttöpolitiikan yleistä kehitystä ja antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä kaupungin maapolitiikan kehittämiseksi,
- tehdä esityksiä maa- ja vesialueiden sekä tonttien ostoa, myyntiä, vaihtoa ja vuokrausta koskevista asioista sekä val-mistella kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan toi-mesta allekirjoitettavia kauppa- ja vaihtokirjoja sekä maan-käyttösopimuksia,
- tehdä ja allekirjoittaa asemakaavassa katualueeksi osoi-tettuja alueita koskevia haltuunotto- ja korvauspäätöksiä ja -sopimuksia,

- valmistella ja kaupunginhallituksen päättämissä tapauksis-sa päättää etuostolain mukaisista asioista,
- ostaa, myydä, vaihtaa ja korvata asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavia alueita, rakennuksia ja laitteita kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten luovutusehtojen mukaisesti,
- päättää teknisen lautakunnan johtosäännön 4 § 2.b kohdan mukaisten muiden alueiden ostoista, mikäli kaupan arvo ei ylitä 100.000 euroa,
- päättää sekä valmistella kalastuslupiin liittyvät asiat,

- päättää kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla met-sästysoikeuksien myöntämisestä sekä niistä perittävistä korvauksista,
- luovuttaa vuokralle tai muutoin käytettäväksi kaupungin maa- ja vesialueita toistaiseksi tai määräaikaisina sopimuk-sina enintään kymmeneksi vuodeksi sekä pitemmäksikin ajaksi, jos yleiset perusteet on vahvistettu,
- päättää teknisen lautakunnan, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston määräämään kiinteistön osto- tai myyntiajan pidentämisestä enintään kuudella kuukaudella,
- päättää vuokrasopimuksessa määräaikaisena määrätyn vuokra-ajan pidentämisestä enintään viideksi vuodeksi ker-rallaan ja pitemmäksikin ajaksi, mikäli kaupunginvaltuusto on vahvistanut vuokrauksen yleiset perusteet,
- päättää kaupungin tarvitsemien maa- ja vesialueiden vuokralle ottamisesta enintään kymmeneksi vuodeksi sekä pitemmäksikin ajaksi, jos vuokrauksen yleiset perusteet on vahvistettu,
- antaa maanomistajan suostumus vuokrasopimuksen siirrolle,
- päättää maanvuokrasopimuksen purkamisesta vuokralaisen sitä pyytäessä ja mahdollisen tontinlohkomis- ja rekisteröintimaksun palauttamisesta,
- hakea maanmittaus- ja lunastustoimituksia asemakaava-alueen ulkopuolella sekä toimia niissä kaupungin edustajana, ellei toisin ole päätetty,
- pitää julkista luetteloa rakentamiskehotuksista,
- myydä ja vuokrata rakennustontteja asuntotarkoituksiin kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten luovutusehtojen mukaisesti,
- päättää omakotitonttien varaamisesta varsinaisen jaon ul-kopuolisena aikana teknisen lautakunnan päättämien perus-teiden mukaisesti,
- antaa tai valtuuttaa alaisensa viranhaltijan antamaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukainen naapu-rin lausunto rakennuslupahakemuksessa, mikäli kiinteistö ei ole liikelaitoksen hallinnassa.
- päättää pidennyksen myöntämisestä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakennusvelvollisuuden täyttämi-sessä.
- rasitesopimusten ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyä koskevi-en järjestelysuunnitelmien tekeminen kaupungin puolesta, mikäli rasitteen perustamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta aiheutuva korvaus on enintään 150.000 euroa
Tonttipäällikön tehtävänä on:
- ostaa, myydä, vaihtaa ja korvata asemakaavan tai tonttijaon toteuttamista varten tarvittavia alueita, rakennuksia ja laitteita kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten luovutusehtojen mukaisesti
- luovuttaa vuokralle tai muutoin käytettäväksi kaupungin maa- ja vesialueita toistaiseksi tai määräaikaisina sopimuk-sina enintään kymmeneksi vuodeksi,
- päättää teknisen lautakunnan määräämän kiinteistön osto- tai myyntiajan pidentämisestä enintään kuudella kuukaudella 
- päättää vuokrasopimuksessa määräaikaisena määrätyn vuokra-ajan pidentämisestä enintään viideksi vuodeksi ker-rallaan, 
- päättää sekä valmistella kalastuslupiin liittyvät asiat,

- päättää kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla met-sästysoikeuksien myöntämisestä sekä niistä perittävistä korvauksista,
- antaa maanomistajan suostumus vuokrasopimuksen siirrolle,
- päättää maanvuokrasopimuksen purkamisesta vuokralaisen sitä pyytäessä ja mahdollisen tontinlohkomis- ja rekisteröintimaksun palauttamisesta,
- hakea maanmittaus- ja lunastustoimituksia asemakaava-alueen ulkopuolella sekä toimia niissä kaupungin edustajana, ellei toisin ole päätetty,
- myydä ja vuokrata rakennustontteja asuntotarkoituksiin kaupunginvaltuuston vahvistamien yleisten luovutusehtojen mukaisesti,
- päättää omakotitonttien varaamisesta varsinaisen jaon ul-kopuolisena aikana teknisen lautakunnan päättämien perus-teiden mukaisesti,
- antaa tai valtuuttaa alaisensa viranhaltijan antamaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukainen naapu-rin lausunto rakennuslupahakemuksessa, mikäli kiinteistö ei ole liikelaitoksen hallinnassa.
- päättää pidennyksen myöntämisestä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan tonttien ja muiden alueiden myynti- ja vuokraehtojen mukaisen rakennusvelvollisuuden täyttämi-sessä.
Paikkatietopäällikön tehtävänä on:
- koordinoida ja kehittää kaupungin paikkatietojärjestelmää,
- päättää paikkatietoaineistojen käyttöoikeuksista.
Asuntopäällikön tehtävänä on:
- seurata asunto-olojen yleistä kehitystä ja antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä asunto-olojen ja asuntorakennustoiminnan edistämiseksi,
- tehdä esityksiä asuntotuotantoa varten tarvittavien tonttien varaamisesta kaavoihin sekä asuntomäärärahojen ottamisesta talousarvioon rahoituksen ja lainoituksen järjestämiseksi,
- valmistella kaupunginhallitukselle aravalaissa tarkoitettu kunnan asuntolainaesitys ja päättää ehdolliset lainavarauk-set,
- päättää ja valvoa aravalain ja asuntoja koskevien korkotu-kilakien sekä muiden asumiseen liittyvien erityislakien ja asetusten mukaan kunnan päätettäväksi kuuluvista asioista,
- päättää kunnan omista varoistaan myöntämistä asuntora-kentamista ja korjausta koskevista avustuksista ja lainoista,
Kiinteistöinsinöörin tehtävänä on:
- toimia kiinteistörekisterin pitäjänä,
- hyväksyä erillinen tonttijako,
- vahvistaa kiinteistöjen osoitenumerointi,
- päättää pohjakartan hyväksymisestä
- päättää sekä valmistella kalastuslupiin liittyvät asiat,
- päättää kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla metsästysoikeuksien myöntämisestä sekä niistä perittävistä korvauksista.
Logistiikan kehittäminen
Nettoyksiköt
Vaasan Tekniset Palvelut
Vaasan Teknisten Palveluiden tehtävänä on keskitetysti tuottaa korjaamo-, kuljetus- ja varastopalvelua kaupungin eri hallintokunnille, toimia näissä tehtävissä asiantuntijana sekä koordinoida kaupungin kuljetus- ja konekaluston sekä niiden lisälaitteiden hankintaa ja ylläpitoa. Tulosalueen talouden ohjausmalli on ylivuotinen netto.
Vaasan Ruokapalvelut
Vaasan Ruokapalvelujen tehtävänä on huolehtia itse sille eri päätöksillä siirrettyjen ruokapalvelujen tuotannosta sekä asiantuntijayksikkönä ohjata kaikkien kaupungin hallintokuntien ja toimintayksiköiden ruokapalvelujen järjestämistä. Vaasan Ruokapalvelujen tavoitteena on tukea ja luoda edellytyksiä muiden toimintayksiköiden perustehtävälle tuottamalla laadukkaita ja kokonaistaloudellisesti edullisia ruokapalveluita. Tulosalueen taloudellinen ohjausmalli on ylivuotinen netto.
Vaasan Siivouspalvelut
Vaasan Siivouspalvelujen toiminta-ajatuksena on huolehtia Vaasan kaupungin kiinteistöjen ja toimitilojen siivouksesta. Siivouspalvelut tuottaa siivous- ja oheispalveluja omana työnä sekä ostopalveluina kaupungin hallintokunnille sekä vähäisissä määrin myös yksityisille. Erityisesti oppilaitoksissa siivoojien toimenkuvaan kuuluu tilojen puhtaanapidon lisäksi oheiskasvattajan rooli. Tulosalueen talouden ohjausmalli on ylivuotinen netto.

7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Asiakirjojen allekirjoittamisesta on määrätty teknisen lauta-kunnan johtosäännössä