Olet täällä

Tietoa kaupungista

Teknisten liikelaitosten johtokunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö

Perustuu kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 16 hyväksymään Vaasan kaupungin hallintosääntöön.  Teknisten liikelaitosten johtokunnan hyväksymä 27.3.2018 § 20, astuu voimaan 1.4.2018. Teknisten liikelaitosten johtokunnan hyväksymä 25.4.2018 § 22, astuu voimaan 1.5.2018.


 

I LUKU
TEKNISTEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNNAN ALAINEN ORGANISAATIO
1§ Teknisten liikelaitosten johtokunnan alaisten tulosalueiden organisointi
Teknisten liikelaitosten johtokunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista
- Vaasan Talotoimi - liikelaitos
- Vaasan Vesi – liikelaitos

2 § Vaasan Talotoimi – liikelaitos
Tulosaluetta johtaa toimitilajohtaja.
Tulosalueen tehtävänä on 
1)    huolehtia kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämisestä, 
2)    tuottaa laadukkaita toimitilapalveluita kaupungin hallinnonalojen tarpeisiin,
3)    vastata kustannustehokkaasti tuotetuista, turvallisista ja terveellisistä toimitiloista,
4)    vastata hallinnassaan olevien kohteiden ylläpidosta, tilojen isännöinnistä sekä vuokrauksesta, 
5)    vastata kaupungin talonrakennusinvestointiohjelman mukaisesti kohteiden rakennuttamisesta,
6)    analysoida, suunnitella ja valmistella kiinteistöomaisuuden kehittämis- ja luovutusprosesseja päätöksentekoa varten sekä
7)    vastata kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta

Liikelaitos voi tarjota palveluitaan myös ulkopuolisille.

3 § Palvelualueet, palveluyksiköt ja toimintayksiköt ja niiden tehtävät
Vaasan Talotoimi –liikelaitoksen palvelualueet ovat:
-    Kiinteistöhallinto ja kehitys
-    Rakennuttaminen
-    Ylläpito

Kiinteistöhallinto ja –kehitys -palvelualue
Kiinteistöhallinto ja –kehitys –palvelualueen päällikkönä toimii kiinteistökehityspäällikkö.
Palvelualueen tehtävänä on
1)    vastata kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä omalla palvelualueellaan,
2)    vastata tilojen kokonaishallinnasta ja tilojen käytöstä,
3)    vastata vuokraamisesta ja vuokralaskutuksesta,
4)    analysoida, suunnitella ja valmistella kiinteistöomaisuuden kehittämis- ja luovutusprosesseja päätöksentekoa varten,
5)    vastata käytössään olevista tietojärjestelmistä,
6)    vastata palvelualueen tunnuslukujen tuottamisesta ja tavoitteista sekä 
7)    vastata osaltaan riittävästä toiminnan kehittämisestä, varautumisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä.


Rakennuttaminen –palvelualue
Rakennuttaminen –palvelualueen päällikkönä toimii rakennuttajapäällikkö.
Palvelualueen tehtävänä on
1)    vastata talonrakennusinvestointien suunnittelusta, tilaamisesta ja toteutuksesta,
2)    vastata toimitiloihin liittyvien suunnittelupalveluiden tuottamisesta koko Talotoimelle,
3)    vastata kustannustehokkaasti tuotetuista turvallisista ja terveellisistä toimitiloista omalla palvelualueellaan,
4)    vastata käytössään olevista tietojärjestelmistä,
5)    vastata palvelualueen tunnuslukujen tuottamisesta ja tavoitteista sekä
6)    vastata osaltaan riittävästä toiminnan kehittämisestä, varautumisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä.

Ylläpito –palvelualue
Ylläpito –palvelualueen päällikkönä toimii kiinteistöpäällikkö.
Palvelualueen tehtävänä on
1)    vastata kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä omalla palvelualueellaan,
2)    tuottaa laadukkaita toimitilapalveluita kaupungin hallinnonalojen tarpeisiin,
3)    vastata kustannustehokkaasti tuotetuista turvallisista ja terveellisistä toimitiloista omalla palvelualueellaan,
4)    vastata kohteiden rakennus- ja taloteknisestä kunnossapidosta ja huollosta,
5)    vastata talotekniikan asiantuntijapalveluiden tuotosta koko Talotoimelle,
6)    vastata toimitilojen sisäilma-asioista,
7)    vastata käytössään olevista tietojärjestelmistä,
8)    vastata palvelualueen tunnuslukujen tuottamisesta ja tavoitteista sekä
9)    vastata osaltaan riittävästä toiminnan kehittämisestä, varautumisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä.

4 § Johtoryhmä
Toimitilajohtaja nimeää johtoryhmän ja päättää sen tehtävistä.

5 § Vaasan Vesi – liikelaitos 
Tulosaluetta johtaa toimitusjohtaja.
Tulosalueen tehtävänä on
1)    toimia vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena
2)    tuottaa vesihuoltoon liittyviä palveluita
3)    tarjota vesihuoltopalveluita myös toiminta-alueensa ulkopuolelle voimassa olevien linjausten ja päätösten mukaisesti
4)    toimia vesihuollon asiantuntijana kaupunkikonsernissa
5)    varmistaa toimiva yhteistyö muiden vesihuoltolaitosten ja yhteistyötahojen kanssa 

6 § Palvelualueet, palveluyksiköt ja toimintayksiköt ja niiden tehtävät
Vaasan Vesi-liikelaitoksen alaiset palvelualueet ovat
- Asiakaspalvelu, laskutus, hallinto ja talous –palvelualue
- Vedentuotanto –palvelualue
- Jätevedenpuhdistus –palvelualue
- Tekniset palvelut – palvelualue.

Asiakaspalvelu, laskutus, hallinto ja talous –palvelualue
Asiakaspalvelu, laskutus, hallinto ja talous –palvelualueen päällikkönä toimii asiakaspal-veluvastaava.
Palvelualueen tehtävänä on 
1)    vastata tulosalueen sisäisestä ja ulkoisesta asiakaspalvelusta sekä viestinnästä,
2)    vastata tulosalueen sisäisestä ja ulkoisesta laskutuksesta mukaan lukien vesi- ja jätevesien massalaskutus ja työlaskutus, 
3)    vastata tulosalueen asiakirjahallinnosta
4)    vastata tulosalueen perinnästä, 
5)    vastata vesimittareiden luennasta, 
6)    vastata palvelualuetta koskevista reklamaatioista, 
7)    vastata asiakaspalveluun ja laskutukseen liittyvistä tietojärjestelmistä, 
8)    vastata tulosalueen sisäisistä henkilöstöpalveluista mukaan lukien palkanmaksua varten tarvittavat tiedot, 
9)    tukea tulosalueen taloussuunnittelua ja kirjanpitoa,
10)     vastata osaltaan riittävästä toiminnan kehittämisestä, varautumisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä.


Näiden tehtävien hoito ostetaan konsernin tukipalveluista. 

Vedentuotanto –palvelualue
Vedentuotanto –palvelualueen päällikkönä toimii Veden tuotannon käyttöpäällikkö.
Palvelualueen tehtävänä on
1)    vastata vedenhankinnasta, 
2)    vastata vedenpuhdistuslaitoksen ja vesisäiliöiden käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta sekä saneerauksista ja tarvittavasta uudisrakentamisesta, 
3)    vastata raaka- ja talousveden laaduntarkkailusta ja mittauksesta sekä
4)    vastata osaltaan riittävästä toiminnan kehittämisestä, varautumisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä.

Vedentuotanto–palvelualueella on erillinen palveluyksikkö, kunnossapitopalvelut, jonka esimiehenä toimii kunnossapitoteknikko.

Jätevedenpuhdistus -palvelualue palveluyksikköineen
Jätevedenpuhdistus –palvelualueen päällikkönä toimii jätevedenpuhdistamon käyttö-päällikkö.
Palvelualueen tehtävänä on
1)    vastata jäteveden puhdistamon ja pumppaamoiden käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta sekä saneerauksista ja tarvittavasta uudisrakentamisesta, 
2)    vastata jäteveden puhdistamon luvan mukaisesta toiminnasta kuten päästöjen tarkkailusta, vesistötutkimuksista ja lietteen käsittelystä sekä toiminnan raportoinnista sekä
3)    vastata osaltaan riittävästä toiminnan kehittämisestä, varautumisesta ja sisäisestä tiedottamisesta sekä sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä.

Jätevedenpuhdistus –palvelualueella on kaksi palveluyksikköä
1)    Prosessipalvelut, jonka esimiehenä toimii prosessi-insinööri ja 
2)    Sähköpalvelut, jonka esimiehenä toimii instrumenttiteknikko.

Tekniset palvelut –palvelualue palvelu- ja toimintayksikköineen
Tekniset palvelut -palvelualueen päällikkönä toimii verkostopäällikkö.
Palvelualueen tehtävänä on 
1)    vastata talousveden jakelusta vesilaitokselta asiakkaille, 
2)    vastata jäteveden johtamisesta jätevedenpuhdistamoille, 
3)    vastata vesi- ja viemäriverkoston käytöstä, huollosta ja kunnossapidosta sekä saneerauksista ja tarvittavasta uudisrakentamisesta,
4)    vastata palvelualuetta koskevista reklamaatioista,
5)    vastata vesimittaroinnista,
6)    vastata liittymispalveluista, 
7)    vastata vesihuoltolaitoksen verkkotietojärjestelmän ajantasaisuudesta, 
8)    vastata osaltaan riittävästä toiminnan kehittämisestä, varautumisesta, sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta sekä yhteistyöstä.


Tekniset palvelut –palvelualue on jaettu kahteen palveluyksikköön
1)    Verkostopalvelut, jonka esimiehenä toimii verkostopäällikkö, ja jonka tehtävinä ovat teknisten palvelualueiden tehtävistä 1-5 ja 8. Verkostopalveluiden vesi- ja viemäriasennusryhmässa lähiesimiehinä toimivat verkostomestarit.
2)    Liittymäpalvelut, jonka esimiehenä toimii suunnitteluinsinööri, jonka tehtävinä ovat teknisten palvelualueiden tehtävistä 6-8.

7 § Johtoryhmä
Johtoryhmää johtaa toimitusjohtaja. Johtoryhmään kuuluu palvelualueiden päälliköiden lisäksi Vaasan Vesi -liikelaitoksen taloussuunnittelija. Toimitusjohtaja voi tarvittaessa kut-sua myös muita henkilöitä johtoryhmään.

Johtoryhmän tehtävänä on
1)    ohjata ja kehittää Vaasan Vesi -liikelaitoksen toimintaa 
2)    sovittaa yhteen Vaasan Vesi –liikelaitoksen palvelualueiden tavoitteet ja toiminta ottaen huomioon konsernin muut tulosalueet,
3)    seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista,
4)    käsitellä henkilöstöä koskevat asiat,
5)    huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä
6)    käsitellä ja osaltaan valmistella johtokunnalle esiteltävät asiat ja seurata päätösten täytäntöönpanoa.
7)    käsitellä ja osaltaan valmistella johtokunnalle esiteltävät asiat ja seurata päätösten täytäntöönpanoa.

 II LUKU
TEKNISTEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNNAN ALAINEN VIRANHALTIJAORGANISAATIO
8 § Vaasan Talotoimi – liikelaitoksen tulosaluejohtajan erityistehtävät ja toimivalta
Toimitilajohtajan tehtävänä on
1)    päättää investointihankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä, kun hankkeen arvo on alle 500 000 euroa,
2)    päättää tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennusurakoista, joiden arvo on korkeintaan 500 000 euroa,
3)    päättää maksuista ja taksoista sekä perittävien maksujen ja korvausten perusteista, ellei erikseen toisin ole säädetty tai määrätty sekä myöntää maksuhelpotukset yksittäistapauksissa,
4)    päättää tehtäväalueensa alueiden, laitteiden, tilojen ja välineiden tilapäisestä luovuttamisesta,
5)    päättää tehtäväalueensa avustuksista,
6)    päättää kaupungin tarvitsemien tilojen vuokralle ottamisesta sekä
7)    laatia kaupungin toimitilahankkeiden hankesuunnitelmat tulosalueiden tekemien tarveselvitysten pohjalta sekä suunnittelee ja toteuttaa uudisrakennus- ja perusparannushankkeet valtuuston hyväksymien toimitilahankinnan yleisten menettelytapaohjeiden pohjalta.

9 § Vaasan Talotoimi – liikelaitoksen palvelualueen päällikön tehtävät ja toimivalta
Palvelualueen päällikkö
1)    vastaa palvelualueensa tehtävien tehokkaasta organisoinnista ja vastuullisesta hoidosta käytettävissä olevien resurssien puitteissa sekä 
2)    valmistelee palvelualueensa osalta johtokunnalle esiteltävät asiat ja varmistaa päätösten täytäntöönpanon.

10 § Vaasan Vesi – liikelaitoksen tulosaluejohtajan erityistehtävät ja toimivalta 
Toimitusjohtajan tehtävänä on
1)    myöntää maksuhelpotukset ja päättää maksuohjelmista yksittäistapauksissa 25 000 euroon asti,
2)    päättää tehtäväalueellaan alueiden, laitteiden, tilojen ja välineiden tilapäisestä luovuttamisesta,
3)    päättää tehtäväalueellaan kaupungin korvausvastuusta enintään 50 000 euroon asti sekä
4)    päättää tavara- ja palveluhankinnoista ja rakennusurakoista, joiden arvo on korkeintaan 500 000 euroa.

Toimitusjohtajan muut tehtävät ja toimivalta määräytyy hallintosäännön § 18 pohjalta.

11 § Vaasan Vesi –liikelaitoksen palvelualueen päällikön tehtävät ja toimivalta 
Palvelualueen päällikön tehtävät ja toimivalta määräytyy hallintosäännön § 19 pohjalta.
Lisäksi palvelualueen päällikkö
1)    vastaa palvelualueensa tehtävien tehokkaasta organisoinnista ja vastuullisesta hoidosta käytettävissä olevien resurssien puitteissa sekä
2)    valmistelee palvelualueensa osalta johtokunnalle esiteltävät asiat ja varmistaa päätösten täytäntöönpanon.

12 § Vaasan Vesi –liikelaitoksen palveluyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta 
Palveluyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta määräytyy hallintosäännön § 20 pohjalta.

13 § Vaasan Vesi –liikelaitoksen toimintayksikön vastuuhenkilön tehtävät ja toimivalta
Palveluyksikön toimintayksikön vastuuhenkilön tehtävät ja toimivalta määräytyy hallintosäännön § 21 pohjalta.