Ohita valikko

Tietosuoja Vaasan kaupunki

Vaasan kaupungissa noudatetaan yleistä EU:n Tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietoturvallista ja asiakkaan tietosuojan huomioivaa toimintatapaa.

Mikä on henkilötieto?

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvää tietoa, kuten esimerkiksi nimi, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero, auton rekisterinumero ja potilastieto.

Miten Vaasan kaupunki käsittelee henkilötietoja?

Suurin osa Vaasan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely ei vaadi erillistä suostumusta asiakkaalta.

Saatuja henkilötietoja käsitellään huolellisesti ja niitä käsittelevät vain ne henkilöt joiden työtehtäviin ne kuuluvat. Käsittelyssä noudatetaan tietoturvallista ja asiakkaan tietosuojan huomioivaa toimintatapaa. Tietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia ja he saavat asiaankuuluvaa koulutusta.

Erilaisilla loki-järjestelmillä seurataan varsinkin arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyä. Tietojärjestelmät ovat suojattuja muun muassa palomuurilla ja jatkuvasti päivittyvällä virustorjunnalla.

Mistä henkilötietoja saadaan ja miksi niitä kerätään?

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tai niitä saadaan eri viranomaisten rekistereistä, esimerkiksi Kansaneläkelaitos ja Väestörekisterikeskus.

Asiakkaan hankkiessa jonkun palvelun Vaasan kaupunki kerää vain tämän palvelun tuottamiseen tarvittavat henkilötiedot. Kerättävät henkilötiedot määräytyvät kulloisenkin palvelun mukaan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lain säätämissä puitteissa toiselle Vaasan kaupungin organisaatioon kuuluvalle yksikölle tai muulle viranomaiselle, kuten esimerkiksi Kansaneläkelaitos tai Verohallinto.

Henkilön oikeudet

Asiakas voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisesti muun muassa seuraavia oikeuksia:

  • Tiedonsaantioikeus, mitä, miten ja miksi henkilötietoja käsitellään
  • Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, kunnes tietojenkäsittelyn laillisuus on varmistettu
  • Oikeus tietojen korjaukseen, jolloin virheellinen tai epätarkka tieto korjataan
  • Oikeus tulla unohdetuksi. Tätä oikeutta ei voi käyttää niissä rekistereissä, jotka perustuvat lakiin
  • Oikeus päästä tietoihin eli käsitteleekö kaupunki asiakkaan henkilötietoja ja mitä tietoja käsitellään. Näiden tietojen toimittamiseen kaupungilla on kuukausi aikaa vastata. Mikäli tietopyyntö on monimutkainen, voidaan tätä vastausaikaa pidentää kahdella kuukaudella
  • Vastustamisoikeus, asiakas voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, esimerkiksi suoramarkkinoinnin kieltämiseksi. Vaasan kaupunki ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointiyrityksille.
  • Tieto loukkauksista, mahdollisen korkean riskin tietoturvaloukkauksen sattuessa on kaupunki velvollinen ilmoittamaan tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä
  • Oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos asiakas katsoo, että hänen henkilötietojen käsittelyssä rikotaan hänen oikeuksiaan

Sinulle kuuluvien oikeuksien käyttäminen

Mikäli haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksia, ota yhteyttä asianomaiseen virastoon/laitokseen tai mikäli se on mahdollista, käytä sähköistä palvelua.

Sähköinen palvelu, esimerkiksi Suomi.fi:n kautta, vaatii vahvaa tunnistautumista pankkitunnisteilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella, jotta sinut voidaan tunnistaa luotettavalla tavalla. Tiedot toimitetaan pääsääntöisesti maksutta. Mikäli tietopyyntöjä tulee usein samalta henkilöltä tai ne ovat poikkeuksellisen laajoja, voidaan niistä periä kohtuullinen maksu.