Ohita valikko

8: Arvioinnin seuranta ja vaikuttavuus

Tarkastuslautakunta on vuosittain ilmoittanut valtuustolle ne arviointikertomuksessa olleet huomiot, jotka ovat johtaneet kaupungin hallinnossa toimenpiteisiin tai joiden osalta ei ole tehty mitään ja tai riittäviä toimenpiteitä. Arviointikertomuksia on käsitelty viime valtuustokaudella vuosittain kaupunginvaltuuston kesäkuun kokouksessa samaan aikaan vastaavan vuoden tilinpäätöksen kanssa. Myös kaupunginhallituksen arviointikertomusten johdosta antamia selvityksiä ja ehdotuksia toimenpiteiksi on käsitelty kaupunginvaltuustossa saman toimintavuoden aikana.

Kaupunginhallitus on laatinut kaupunginvaltuustolle vastineen tarkastuslautakunnan toimintavuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta. Vastinetta on käsitelty määräaikaan mennessä kaupunginvaltuuston lokakuun kokouksessa vuonna 2021. Vuosien 2013-2016 arviointikertomusten vaikuttavuutta on käsitelty tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2017.

Tarkastuslautakunnan vuosien 2017-2020 arviointikertomusten vaikuttavuus:

_________________________________________________________________________________

Merkkien selitys:

Peukalo ylös.

Peukalo vaakatasossa.

Peukalo alas.

Peukalo ylös: Asia tai tavoite on edistynyt hyvin ja tai siitä on myönteisiä vaikutuksia.
Peukalo vaakatasossa: Asiaa voidaan kehittää tai tavoitteen saavuttamista voidaan edistää.
Peukalo alas: Asia tai tavoite ei ole edistynyt ja tai siitä on haitallisia vaikutuksia.

_________________________________________________________________________________

 

Peukalo ylös.

Vaasan kaupungin strategia ja tavoitteiden arviointi:

Arviointi suoritettu vuosina: 2017. 2018. 2019. 2020.
Tila: Toteutettu.
Huomautus: Katso luku Vaasan kaupungin strategia ja tavoitteiden arviointi.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Alueen vetovoimaisuuden kehittäminen:

Arviointi suoritettu vuosina: 2017. 2018. 2020.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Työllisyyden ja työttömyysasteen kehitys on ollut Vaasassa positiivisempi kuin vertailukaupungeissa keskimäärin, mutta hieman alempi kuin koko Suomessa. Koronapandemiasta johtuen positiivinen kehitys on hidastunut. Kaupungin tavoitteita esimerkiksi työllisyyden 75 prosentin tasosta ei tulla saavuttamaan kuluvan valtuustokauden alussa ja tavoitteen tason on tunnistettu olevan äärimmäisen vaikean. Katso alaluku Työllisyyden polut.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Edustuksellisen ja suoran demokratian vahvistaminen:
Arviointi suoritettu vuosina: 2017. 2020.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Viime valtuustokaudella toteutettiin vastaavan ajan voimassa ollutta osallisuusohjelmaa. Osallistumisohjelman toteuttamista on erikseen resursoitu vuodesta 2018 alkaen. Vaasan kaupungin olisi tullut osallistua vuonna 2020 toteutettuun demokratian kehittämistä koskevaan seurantatutkimukseen, mutta painopiste oli sen sijaan asetettu Avoin kunta –hankkeeseen. Voimassaolosta huolimatta Avoin kunta –hankkeen tuloksista ei ole raportoitu vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Vuodelle 2021 suunniteltu uuden osallistumisohjelman päivitys on siirtynyt vuodelle 2022.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Väestön hyvinvointi:
Arviointi suoritettu vuonna: 2018.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Vaasassa on strategiapäivitysten yhteydessä otettu yhdeksi keskeiseksi mittariksi Suomen onnellisimmat asukkaat. Kaupungin omien kyselyjen mukaan asukkaiden onnellisuus olisi koronapandemiasta huolimatta lisääntynyt viimeisten kahden vuoden aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaavan viisarin tietojen perusteella Vaasan tulokset ovat edelleen hyviä. Uusimpien tulosten perusteella alueella viime valtuustokaudella tehdyt vahvat liikuntarakentamisen investoinnit ovat nostaneet liikuntapalveluiden tuloksen yli maan keskiarvon. Koronapandemiasta johtunut kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuuden heikentyminen näkyy erityisesti Vaasassa muuta maata heikompana tuloksena. Pohjanmaan hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vastaavat perusterveydenhuollon tulokset maan keskitasoa.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Vaasan kuntakonserni: Konsernijohtaminen ja -ohjaus:
Arviointi suoritettu vuonna: 2017.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Katso alaluku konserniohjaus ja toimintakyky.

_________________________________________________________________________________

Peukalo ylös.

Kokonaisrahoituksen tasapaino:
Arviointi suoritettu vuosina: 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Tila: Toteutettu.
Huomautus: Viimeisten kahden valtuustokauden aikana kaupungin taseeseen kertynyt alijäämä saatiin katettua vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2021 osalta tulos on ollut positiivinen. Vuoden 2020 tapaan vaikuttaa myös vuoden 2021 tulokseen myönteisesti niin sanot koronatuet. Katso luku talouden tasapaino.

_________________________________________________________________________________

Peukalo alas.

Tulojen kasvattaminen:
Arviointi suoritettu: 2017. 2020.
Tila: Ei toteutettu.
Huomautus: Palvelutoiminnan tulojen kasvattaminen ei ole viimeisten vuosien aikana onnistunut. Palvelujen taksojen korottaminen aiheutti osaltaan palveluiden käytön vähenemisen. Lisäksi esimerkiksi ulkoisia palveluja tuottavien toimialojen palvelutoimintaa on rajoitettu pandemiasta johtuen. Tämän johdosta mahdollisesti toteutetut indeksitarkistukset eivät ole tuottaneet merkittävää tulosta.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskienhallinta:
Arviointi suoritettu vuosina: 2017. 2018. 2019. 2020.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Viime valtuustokaudella sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi tilinpäätöksissä on kehittynyt. Raportoinnin ja käytännön toiminnan vastaavuutta on pyritty soveltuvin osin varmistamaan. Katso luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Sopimusten hallinta ja ostopalvelusopimusten valvonta:
Arviointi suoritettu vuosina: 2018. 2020.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Vaasan kaupungin sopimusohje on suositusten mukaisesti hyväksytty kaupunginhallituksessa vuoden 2019 lopulla. Toimialojen tulee kyetä sopimusten hallintaan ja valvontaan liittyen luomaan toimiva järjestelmä. Kaupungilla on käytössä tarkoitusta varten Cloudia sopimustenhallintajärjestelmä. Katso luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Hiilineutraali Vaasa 2035:
Arviointi suoritettu: 2019.
Tila: Aloitettu.
Huomautus: Vaasan kaupungin keskeiseksi mittariksi ja tavoitteeksi on valtuustokauden lopulla nostettu Hiilineutraali Vaasa 202X. Tämän perusteella Vaasan tulisi olla hiilineutraali toimija ennen vuotta 2030. Vuoden 2021 ennakkotietojen perusteella olisi viime valtuustokauden alun hyvä kehitys pysähtynyt vuonna 2020 lähinnä kivihiilen poltosta johtuneista syistä. Tilanne on sama vuonna 2021. Hiilivarantojen skenaariolaskenta on tehty 50 vuoden ajanjaksolla ja metsäomaisuutta koskeva hiilinielu on laskettu metsäsuunnitelman laadinnan yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi edelleen, että viimeiset kaksi vuotta voimassa olleeseen kiristettyyn tavoitteeseen ei tulla pääsemään ilman asiaan liittyvään päästökauppaan osallistumista.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Kilpailukykyinen yhdyskuntarakenne:
Arviointi suoritettu vuonna: 2019.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Vaasan satama-aluetta on kehitetty aktiivisesti alueen kannattavuuden parantamiseksi. Vuodelle 2021 suunniteltu Vaasan kaupungin konserniyhtiön lukuun tilattu matkustaja-alus on otettu käyttöön vuoden 2021 aikana. Wasa Station -hankkeen toimeenpano on viivästynyt. Tontti- ja kaavavarannon määrä on ollut viime vuodet tavoitteiden mukaiset. Rakennuslupien läpimenoaika on kehittynyt, mutta asemakaavojen läpimenoaika on edelleen yli 1100 päivää.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Henkilöstön hyvinvointi ja työn tuottavuus:
Arviointi suoritettu vuonna: 2020.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Vaasan kaupungissa toteutettiin viime valtuustokaudella useita organisaatiomuutoksia, jotka vaikuttivat poissaolojen lisääntymiseen. Vuoden 2021 tilinpäätöstietojen mukaan poissaolot eivät ole tarkasteluhetkellä merkittävästi laskeneet aikaisempien vuosien tasosta. Työhyvinvoinnin edistämiseksi pyritään kehittämään esimiestyötä sekä uusia palkitsemiskeinoja ja tukimuotoja henkilöstön omaehtoiseen kouluttautumiseen, liikkumiseen ja virkistäytymiseen. Henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi otettiin vuoden 2021 aikana käyttöön muun muassa henkilöstöetujen mobiilimaksuväline. Vuodelle 2022 varattiin 400000 euroa henkilöstöetujen mobiilimaksuvälinettä ja työkykyä ylläpitävää toimintaa varten. Työn varsinaisesta tuottavuudesta on kaupungin tavoitteeseen liittyen hyvin vähän raportoitua tietoa.

_________________________________________________________________________________

Peukalo vaakatasossa.

Vaasan kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma 2011-2020:
Arviointi suoritettu vuosina: 2011. 2016. 2020.
Tila: Osittain toteutettu.
Huomautus: Vaasan kaupungissa oli vuodesta 2010 vuoteen 2020 voimassa liikuntapoliittinen ohjelma, joka asetti toiminnalle sekä tavoitteet että investointitarpeet. Ohjelman merkitys näkyi kuntalaisten liikunnallisuuden lisäämisessä. Kuntalaisen terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseen ja raportointiin on arvioinnin jälkeen kiinnitetty huomiota. Investointitarpeet muuttuivat ohjelman voimassaolon aikana niin runsaasti, että ohjelman ohjausvaikutus jäi vähäiseksi. Liikuntapalveluiden nykyistä viiden vuoden investointisuunnitelmaa toteutetaan vuonna 2020 hyväksytyn kulttuuri- ja liikuntaohjelman mukaisesti. Jatkossa on merkittävää huomata se, että kaupungissa yleisesti hyväksyttyjen ohjelmien toimeenpanoon ja noudattamiseen tulisi kiinnittää huomiota organisaatiomuutoksista huolimatta.

_________________________________________________________________________________