Ohita valikko
Opettajat keskustelee

Omannäköistä elämää - Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke

Vaasa-Laihia –yhteistoiminta-alueella toteutetaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vuosien 2020-2021 aikana.

Hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on tarjolla elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Kokeilussa kehitetään ja mallinnetaan henkilökohtaisen budjetoinnin paikallista järjestämistapaa omannäköisen elämän mahdollistajana. Samalla kartoitetaan digitaalisten palveluiden mahdollisuuksia osana vammaispalveluita. Käytännön kokemuksia kehitystyön tueksi saadaan ottamalla käyttöön kuvapuhelinpalvelu vammaispalveluissa syksyllä 2021. Hankkeen yhteydessä arvioidaan lisäksi lainsäädännön muutostarpeita.

Eri tavoin vammaiset henkilöt toimivat hankkeessa yhteiskehittäjinä. Asiakasnäkökulman mukaan ottaminen nähdään hankkeessa arvokkaana voimavarana, joka mahdollistaa palveluiden kehittämisen paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi. Alueellinen kehittämistyöskentely toteutetaan työpajatoimintana ja haastatteluina. Työpajoissa asiakkaat, heidän omaiset, ammattilaiset ja muut sidosryhmät suunnittelevat tulevaisuuden vammaispalveluita ja arvioivat henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta vammaispalveluihin. Haastatteluissa keskustellaan asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa asiakkaan nykyisistä palveluista, sekä miten asiakas voisi hyötyä henkilökohtaisesta budjetoinnista.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja sitä hallinnoi Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Hanke on osa valtakunnallista kehityshanketta, jota koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tutustu valtakunnalliseen hankkeeseen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla tästä.

Hankkeen loppuraportti

Mitä henkilökohtaisella budjetoinnilla tarkoitetaan?

Henkilökohtaisessa budjetoinnissa asiakkaalle räätälöidään yksilölliseen tarpeeseen perustuva palvelukokonaisuus, joka tukee asiakkaan elämänhallinnan tarpeita ja toiveita. Henkilökohtaisen budjetoinnin tarkoituksena on lisätä asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanvapautta. Siitä voi hyötyä esimerkiksi sellainen henkilö, joka tarvitsee jatkuvaa ja laaja-alaista tukea, mutta jonka palvelutarve on osin perinteisen sosiaalipalvelun sisällön ulkopuolella. Ratkaisuja haetaan siis myös totuttujen palvelu- ja tukivalikoimien ulkopuolelta.

Henkilökohtaisen budjetin saaminen edellyttää, että asiakkaalle on tehty palvelutarpeen arviointi ja tarpeeseen perustuva asiakassuunnitelma. Niiden pohjalta määritellään henkilökohtainen budjetti, jolla asiakas voi hankkia tarvitsemansa palvelut. Keskeistä on asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa palvelujen sisältöön, jotta hän saa juuri itselleen sopivia palveluja. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa asiakkaan tilille ei siirry rahaa, vaan palvelut järjestetään maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai ostopalveluna.

Alueellisen hankkeen verkosto

Alueella tehtävä verkostotyö on keskeinen osa hankkeen kehittämistyötä. Alueellinen yhteistyö otetaan huomioon hankkeen työpajoissa. Pohjanmaan yhdistykset ry (POHY) on hankkeessa mukana oleva maakunnan laaja-alaista yhdistyskenttää koordinoiva yhteistyöyhdistys, jossa on 80 jäsenyhdistystä. Henkilökohtaisen budjetoinnin alueellinen verkostotyö koostuu seuraavista vammaisjärjestöistä ja muista toimijoista:

• Vammaisjärjestöt: Invalidiliitto ry ja Lihastautiliitto ry. Alueen muut vammaisjärjestöt voivat liittyä hankkeen toimintaan joko POHYn kautta tai tulla omana järjestönään myöhemmin mukaan
• Yhteistoiminta-alueen asiakaspäätöksiä tekevistä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ja palveluja tuottavista ammattilaisista
• Sidosryhmistä, joita ovat KELAn, valtionhallinnon verohallinnon ja TE-palvelujen edustajat sekä paikalliset yrittäjäjärjestöt, joiden edustajat kutsutaan mukaan työpahoihin hankkeen aikana
• Vaasan ja Laihian vammaisneuvostot

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Lisäksi

Susanne Ståhl, puh. 040 185 5769, susanne.stahl@vaasa.fi