Ohita valikko
tietokone ja kädet

Työkyvyn tuki -hanke

Vaasassa toteutetaan Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa -hanke vuosien 2021-2022 aikana. Hanke on osa valtakunnallista työkykyohjelmaa, jonka sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosina 2019-2023. Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on työikäiset osatyökykyiset työttömät.

Työkykyohjelman tarkoitus

 • Tukea osatyökykyisten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työhön pääsyä ja työssä pysymistä
 • Ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja työkyvyttömyyttä
 • Lisätä heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämäosallisuutta

Työkykyohjelman toimenpidekokonaisuudet

Työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta

 • Alueella on toimiva työkyvyn tuen palvelukokonaisuus
 • Työkyvyn tuen prosessi on rakennettu monialaisesti ja yhdessä
 • Työ- ja toimintakyvyn arviointi on tunnistettu palvelutarpeen osaprosessina
 • Yksilölliset palvelupolut ja palvelujen saanti on varmistettu
 • Ammattilaisten työkyvyn tuen osaamista on vahvistettu

Tuetun työllistymisen menetelmät

 • Sosiaalihuollon rooli vahvistuu työkyvyn ja työhön sijoittumisen tukemisessa TE-hallinnon palvelujen rinnalla
 • Otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja arvioidaan sen toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätään sen käyttöä sosiaalihuollossa
 • Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja työllistymistä tukevaa toimintaa vahvistetaan

Asiakaslähtöinen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelumalli

Hankkeessa rakennetaan ja mallinnetaan alueelle asiakaslähtöinen, monialainen työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelumalli ja -kokonaisuus, osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten toimintaa.

Myös tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä lisätään kaikkein vaikeimmin työllistyvien henkilöiden avuksi.  Hankkeessa otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus.

Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vahvistaa osatyökykyisten palveluita Vaasassa.

Kohderyhmänä ovat työikäiset, osatyökykyiset työttömät

Tavoitteena on oppia tunnistamaan osatyökykyisten työttömien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeet nykyistä varhaisemmin, edistää osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä sekä työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Hankkeessa pilotoidaan yhteiskehittämistä kokemusasiantuntijoiden, asiakkaiden sekä ammattilaisten ja palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on muodostaa asiakkaista ja asiakastyön ammattihenkilöistä koostuva moniammatillinen työkykyä tukeva työryhmä.

Kuinka pääsee mukaan?

Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan, ota yhteyttä projektipäällikköön puh. 040 357 6279. Tapaamiset toteutetaan etäyhteyksillä.

Valtakunnallisen työkykyohjelman tavoitteet

 1. Lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta.
 2. Luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti.
 3. Kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi.
 4. Tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.

Tutustu valtakunnalliseen työkykyohjelmaan: https://stm.fi/tyokykyohjelma.

Hankkeen toiminta-aika ja rahoitus

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2021-31.12.2022.

Hankkeen rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen kokonaisbudjetti on 625 000 euroa. Vaasan kaupungin osuus on 20 prosenttia hyväksytyistä kuluista, ja tämä osuus annetaan työpanoksena.

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot

Osatyökykyisten työkyvyn tuki ja tuetun työllistymisen malli Vaasassa -hanketta viedään eteenpäin monialaisena kehittämistyönä. Hanketta hallinnoi Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi.

Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot ovat:

 • Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
 • Vaasan kaupungissa TYP- työtä tekevät
 • TE-toimisto
 • Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys
 • Pohjanmaan yhdistykset ry
 • TT-Botnia Oy
 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Työterveyslaitos (TTL)

Tietoja kehittämiskumppaneista lisätään sitä mukaa kuin yhteistyökuviot varmistuvat.

Hankemateriaalit

Hankkeen aikana tullaan tekemään esittelymateriaalia Innokylä -verkkosivustolle: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/tyokykyohjelma.

Ota yhteyttä

Sähköposti: