Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tietosuoja Vaasan kaupungilla

Suurin osa Vaasan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen.

Henkilötietojen käsittelyperuste
 

Suurin osa Vaasan kaupungin palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme rekisterinpitäjänä tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen ja tällöin pyydämme Sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR)
 

Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. Tämä ei tule vaatimaan mitään toimenpiteitä rekisteröidyiltä eli kuntalaisilta tai Vaasan kaupungin asiakkailta.

Merkittävimmät muutokset tulevat olemaan rekisteröidyn tiedon entistäkin turvallisempi käsittely sekä rekisteröityjen parantuneet oikeudet.
 

Henkilön (rekisteröidyn) oikeudet
 

Alle on koottu rekisteröidyn oikeuksia. Halutessasi voit tutustua uuteen tietosuoja-asetukseen kokonaisuudessaan tästä.

Tiedonsaantioikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä mitä, miksi ja miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään. Art13 (Art14)

 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

 • Jos rekisteröity ei halua hänen tietoja käsiteltävän, tulee toiminta hänen osalta keskeyttää, kunnes käsittelyn laillisuus on varmistettu. Art18
   

Oikeus tietojen korjaukseen

 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskeva virheellinen tai epätarkka tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Art16
   

Oikeus tulla unohdetuksi

 • Rekisteröidyllä on oikeus perustellusta syystä vaatia tietojensa poistamista rekisteristä. Art18
   

Oikeus päästä tietoihin

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja. Mikäli niitä käsitellään, rekisteröidylle on annettava jäljennös näistä tiedoista. Määräaika tietojen toimittamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Monimutkaisen tai laajan tietopyynnön määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella. Art15
   

Vastustamisoikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa. Art21
   

Tieto loukkauksista

 • Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. Art34 
   

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Art77

 

Oikeuksien käyttäminen
 

Vaasan kaupunki huolehtii siitä, että rekisteröidyn oikeudet toteutuvat. Käytännössä tämä tarkoittaa paikan päällä tapahtuvaa asiointia, mikäli tietoihin ei päästä käytössä olevan sähköisen palvelun kautta. Sähköinen palvelu, esimerkiksi Suomi.fi:n kautta, vaatii vahvaa tunnistautumista pankkitunnisteilla, varmennekortilla tai mobiilivarmenteella, jotta rekisteröity voidaan tunnistaa luotettavalla tavalla.
 

Esimerkkejä henkilötietojen käytöstä
 

Vaasan kaupunki käyttää henkilötietoja joko lakiin perustuvilla oikeuksilla esimerkiksi opetuksen järjestämiseksi tai pyytää henkilötietoja (suostumus) asiakkuuden perusteella esimerkiksi kirjastokortin myöntämiseksi tai venepaikan vuokraamiseksi.

 

Turvallisuus
 

Henkilötietoja käytetään sen palvelun toteuttamiseksi, joihin ne on annettu. Tietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka niitä työssään tarvitsevat ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. ATK:lla käsiteltäviin henkilötietoihin käytetään modernia tietotekniikkaa, joka on suojattu muun muassa palomuurein ja jatkuvasti päivittyvin virustorjunnoin.

 

Lisätietoa
 

Tarkempaa tietoa käytössä olevista rekistereistä ja niiden tietosuojaselosteista voi pyytää asianomaisesta virastosta/palvelusta tai osoitteesta tietosuojavastaava(at)vaasa.fi. 
Tietoa sosiaali- ja terveystoimen tietosuojasta löydät täältä.