Olet täällä

Toisen asteen koulutuslautakunnan alaisen viranhaltijaorganisaation toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Toimintasääntö perustuu Vaasan kaupunginvaltuuston 15.8.2011 hyväksymään toisen asteen koulutuslautakunnan johtosääntöön. Hyväksytty 29.11.2005 (§ 127), voimaantulopäivä 1.3.2006. Hyväksytty    29.11.2005 (§ 127), voimaantulopäivä 1.3.2006  7.3.2006 (§ 25), voimaantulopäivä 10.3.2006.  29.8.2006 (§ 77), voimaantulopäivä 30.8.2006. 8.4.2008 (§ 37), voimaantulopäivä 1.8.2008. 14.4.2009 (§ 37), voimaantulopäivä 1.8.2009.        29.9.2009 (§ 86), voimaantulopäivä 1.10.2009. 15.6.2010 (§ 76), voimaantulopäivä 1.8.2010.  28.9.2010 (§ 123), voimaantulopäivä 1.1.2011. 17.5.2011 (§ 86), voimaantulopäivä 1.8.2011  17.1.2012 (§ 3), voimaantulopäivä 1.2.2012. 14.2.2012 (§ 26), voimaantulopäivä 1.3.2012. 12.6.2012 (§ 83), voimaantulopäivä 1.7.2012. 11.12.2012 (§ 136), voimaantulopäivä 1.1.2013 19.2.2013 (§ 23), voimaantulopäivä 1.3.2013. 4.2.2014 (§ 9), voimaantulopäivä 1.3.2014. 17.6.2014 (§ 48), voimaantulopäivä 1.8.2014. 16.6.2015 (§ 42), voimaantulopäivä 18.6.2015 9.5.2016 (§ 22), voimaantulopäivä 1.1.2017. 1.11.2016 (57)

 
I LUKU
VAASAN LYSEON LUKIO, VASA GYMNASIUM JA VASA SVENSKA AFTONLÄROVERK

1 §
Rehtori

Lukion rehtori toimii oppilaitoksensa johtajana ja lautakunnan sekä sen jaoston esittelijänä.  

Rehtori 
-    ottaa, irtisanoo ja myöntää eron opetushenkilöstölle ja kuraattorille sekä vastaa muusta tähän liittyvästä henkilöstöhallinnosta 
-    päättää henkilöstön palkka- ja palvelussuhteen sopimuksenmukaisista ehdoista konsultoituaan henkilöstöhallinnosta vastaavan kanssa
-    määrää, nimittää tai valitsee apulaisrehtorin/-rehtorit
-    päättää henkilökunnan ulkomaan virkamatkoista
-    päättää oppilaitoksen opiskelujen jaksotuksesta 
-    edustaa oppilaitosta ja toimii oppilaitoksen asiamiehenä sekä allekirjoittaa sen puolesta sopi-mukset ja asiakirjat
-    vastaa koko oppilaitosta koskevasta viestinnästä; ulkoinen viestintä koordinoidaan aina rehtorin kautta
-    laatii oppilaitoksen opetussuunnitelman ja siihen liittyvät suunnitelmat jaoston vahvistettavaksi
-    päättää toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksyttyjen ohjeiden mukaan
-    päättää oppilaitoskohtaisista hankinnoista hyväksyttyjen ohjeiden mukaan 
-    päättää kaluston ja laitteiden poistoista
-    ottaa opiskelijat
-    antaa päättötodistuksen, erotodistuksen ja todistuksen oppimäärän suorittamisesta
-    päättää poissaololuvista, erityisistä opiskelujärjestelyistä ja julkisuuden rajoittamisesta
-    päättää yksittäisen koulupäivän siirtämisestä muuhun ajankohtaan
-    vapauttaa anomuksesta opiskelijan opiskelusta jaksoa pidemmäksi ajaksi tai tietyn oppiaineen opiskelusta
-    toteaa opiskelijan eronneeksi.

Rehtori vastaa oppilaitoksen talouden suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä.

Rehtorin tehtäviin kuuluvat lisäksi sivistystoimen toimialajohtajan hänelle erikseen määräämät tehtävät.
Rehtori raportoi sivistystoimen toimialajohtajalle.

2 § 
Apulaisrehtori

Vaasan lyseon lukiolla on yksi tai kaksi apulaisrehtoria, joista toinen nimetään rehtorin sijaiseksi. Vasa gymnasiumilla ja Vasa svenska aftonläroverkillä on nimitetty yksi yhteinen apulaisrehtori, joka toimii rehtorin sijaisena.

Apulaisrehtorin tehtävänä on soveltuvin osin:
-    toimia toimipisteensä työnjohtotehtävissä
-    vastata rehtorin määrittämistä kehitystehtävistä
-    vastata lukuvuosisuunnittelusta yhdessä rehtorin kanssa
-    vastata opetussuunnitelmatyöstä yhdessä rehtorin kanssa
-    suunnitella ja kehittää ryhmänohjausta ja opinto-ohjausta
-    vastata ylioppilaskirjoituksiin liittyvästä työstä
-    kehittää opiskelijahuollon toimintaa
-    kehittää työhyvinvointiin liittyvää toimintaa
-    huolehtia aikuislinjan / aikuislukion opetuksen toteuttamisesta

Apulaisrehtorille kuuluvat myös rehtorin hänelle erikseen määräämät tehtävät.
Apulaisrehtori raportoi rehtorille.

II LUKU

Vamia

3 §
Tehtävä
Vamian koulutustehtävät määritellään laissa ammatillisesta
peruskoulutuksesta (630/1998) ja laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa.

4 §
Rehtori
Rehtori toimii Vamian johtajana ja lautakunnan sekä sen jaostojen
esittelijänä.
Rehtori vastaa tulosalueen taloudesta, sen suunnittelusta, toteutuksesta, seurannasta ja
kehittämisestä.
Rehtori vastaa työelämä- ja sidosryhmäyhteyksistä ja niiden kehittämisestä.
Rehtori päättää
- oppilaitoksen sisäisestä organisoinnista
- vakinaisen opetus-, hallinto- ja tukihenkilöstön ottamisesta, eron myöntämisestä ja irtisanomisesta
sekä vastaa muusta tähän liittyvästä henkilöstöhallinnosta
- henkilöstön palkka- ja palvelussuhteen sopimuksenmukaisista ehdoista
- henkilöstön ulkomaan virkamatkoista
- yli kahden kuukauden mittaisista virkavapauksista ja työlomista
- julkisuuden rajoittamisesta
- koulutuksen ja palvelujen yleisistä hinnoitteluperusteista
- hankinnoista hankintavaltuuksien mukaan
- oppilaitoksen tilojen sijoittelusta
- kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle
- yksittäisen koulupäivän siirtämisestä muuhun ajankohtaan
- oppilaitoksen opiskelun jaksotuksesta
- vuosittaisesta opiskelijavolyymista ja sen jakaantumisesta koulutusaloille
Rehtori
- toimii apulaisrehtoreiden, koulutuspäälliköiden, kehittämispäällikön, projektipäällikön ja
asiakkuuspäällikön esimiehenä
- nimeää tiimivastaavat
- vastaa oppilaitosta koskevan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisesta, kokonaisviestinnän ja
verkkoviestinnän kehittämisestä sekä ulkoisen viestinnän koordinoinnista
- edustaa oppilaitosta ja toimii oppilaitoksen asiamiehenä sekä allekirjoittaa sen puolesta
sopimukset ja asiakirjat
- allekirjoittaa tutkintotodistukset ja päättötodistukset
Rehtorin tehtäviin kuuluvat lisäksi sivistystoimen toimialajohtajan hänelle erikseen määräämät
tehtävät.
Rehtori raportoi sivistystoimen toimialajohtajalle.

5 §
Apulaisrehtori, nuoret (N)
Apulaisrehtori N vastaa opintotoimistosta, nuorten koulutusten työjärjestyksistä,
kansainvälisyystoiminnasta, opiskelijahuollosta ja Hansa tai Sampo -kampuksen tiloista ja
laitteista.

Apulaisrehtori N toimii em. toimintojen henkilöstön esimiehenä ja päättää näiden virka- ja palvelus-suhteeseen liittyvistä enintään kahden kuukauden mittaisista keskeytyksistä.

Apulaisrehtori N palkkaa määräaikaisen henkilöstön enintään 9 kuukauden ajaksi sekä vastaa
muusta tähän liittyvästä henkilöstöhallinnosta. 9 kuukautta pidemmistä määräaikaisista
työsuhteista päättää rehtori.

Apulaisrehtori N vastaa
- koulutustarjonnan ja palvelun suunnittelusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa vastaamaan alu-eellisia tarpeita
- nuorten koulutuksen pedagogisesta kehittämisestä
- työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä ja sen kehittämisestä yhteistyössä apulaisrehtorin A
kanssa
- kampuskohtaisesta sisäisestä tiedottamisesta
- Hansa tai Sampo -kampuksen kaluston ja laitteiden poistoista sekä kiinteistö- ja
irtaimistohallinnosta

Apulaisrehtori N päättää
- nuorten koulutusten työjärjestyksistä
- Hansa tai Sampo -kampuksen toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta
tilapäisesti ulkopuolisten käyttöön
- hankinnoista hankintavaltuuksien mukaan yhteistyössä apulaisrehtorin A kanssa
- opiskelijan ottamisesta ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen ja
valmentavaan koulutukseen sekä vahvistaa opiskelijan eroamisen (eroamisen vahvistaminen
tai eronneeksi katsominen)
- opintojen tilapäisestä keskeyttämisestä
- lain ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998/630, 951/2011, 32a§:n 1. mom. tarkoittamasta
terveystarkastuksesta sekä 34a§:n mukaisen huumausainetestauksen vaatimisesta
- opiskelijatyönä rakennettujen talojen, maksulliseen palvelutoimintaan ja opiskelijatöihin
liittyvistä hinnastoista yhdessä rehtorin kanssa

Apulaisrehtori N allekirjoittaa työssäoppimisen puitesopimukset.
Apulaisrehtori N allekirjoittaa koulutustarjoukset.

Apulaisrehtorit valvovat ja koordinoivat yhteistyössä osastojen toimintaa ja talouden hoitoa sekä
raportoivat rehtorille.

Apulaisrehtorille N kuuluvat lisäksi rehtorin hänelle erikseen määräämät tehtävät.
Apulaisrehtori N raportoi rehtorille.

6 §

Apulaisrehtori, aikuiset (A)

Apulaisrehtori A vastaa oppisopimuskoulutuksesta ja  tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä.
Apulaisrehtori A vastaa Hansa tai Sampo -kampuksen tiloista ja laitteista.

Apulaisrehtori A toimii oppisopimuspäällikön sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön asiantunti-joiden esimiehenä ja päättää näiden virka- ja palvelussuhteeseenliittyvistä enintään kahden kuukauden mittaisista keskeytyksistä.

Apulaisrehtori A palkkaa määräaikaisen henkilöstön enintään 9 kuukauden ajaksi sekä vastaa
muusta tähän liittyvästä henkilöstöhallinnosta. 9 kuukautta pidemmistä määräaikaisista
työsuhteista päättää rehtori.

Apulaisrehtori A vastaa
- koulutustarjonnan ja palvelun suunnittelusta yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa vastaamaan alu-eellisia tarpeita
- aikuisten koulutuksen pedagogisesta kehittämisestä
- työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä ja sen kehittämisestä yhteistyössä apulaisrehtorin N
kanssa
- kampuskohtaisesta sisäisestä tiedottamisesta
- Hansa tai Sampo -kampuksen kaluston ja laitteiden poistoista sekä kiinteistö- ja
irtaimistohallinnosta
- näyttötutkintojen järjestämissopimusten ja –suunnitelmien hakemisesta ja päivittämisestä

Apulaisrehtori A päättää
- Hansa tai Sampo -kampuksen toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta
tilapäisesti ulkopuolisten käyttöön
- Hansa tai Sampo -kampuksen hankinnoista hankintavaltuuksien mukaan yhteistyössä
apulaisrehtorin N kanssa
- ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijaksi ottamisesta ja opiskelijan eronneeksi
katsomisesta sekä erottamisesta
- lain ammatillisesta peruskoulutuksesta 1998/630, 951/2011, 32a§:n 1. mom. tarkoittamasta
terveystarkastuksesta sekä 34a§:n mukaisen huumausainetestauksen vaatimisesta

Apulaisrehtorit valvovat ja koordinoivat yhteistyössä osastojen toimintaa ja talouden hoitoa sekä
raportoivat rehtorille.

Apulaisrehtori A allekirjoittaa ero- ja osallistumistodistukset näyttötutkintoperusteisessa
koulutuksessa.

Apulaisrehtorille A kuuluvat lisäksi rehtorin hänelle erikseen määräämät tehtävät.
Apulaisrehtori A raportoi rehtorille.


Oppisopimuspäällikkö

Oppisopimuspäällikkö toimii oppisopimuspalvelujen esimiehenä.
Oppisopimuspäällikkö vastaa oppisopimustoiminnasta ja sen talouden suunnittelusta, seurannasta ja
kehittämisestä.

Oppisopimuspäällikkö allekirjoittaa oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistukset yhdessä
apulaisrehtori A kanssa.

Oppisopimuspäällikkö
- vastaa oppisopimuskoulutuksen ammatillisen lisäkoulutuksen kiintiöpaikkojen ja
valtionosuuksien hakemisesta.
- hyväksyy oppisopimukset ja niiden muutokset
- palkkaa oppisopimuspalveluihin sijaisia ja määräaikaisia henkilöitä max. 9 kuukauden
ajaksi. 9 kuukautta pidemmistä määräaikaisista työsuhteista päättää rehtori.
- myöntää vuosilomat, työajantasausvapaat sekä sairauslomat oppisopimuspalvelujen
henkilöstölle
- päättää alaistensa osalta työlomista (max 6 kk), virkamatkoista ja muista vastaavista
keskeytyksistä
- tekee koulutus- ja tarvikehankintoja hankintavaltuuksiensa mukaan.

Oppisopimuspäällikölle kuuluvat lisäksi muut apulaisrehtorin A hänelle erikseen määräämät
tehtävät.
Oppisopimuspäällikkö raportoi apulaisrehtorille A.

8 §
Koulutuspäällikkö
Koulutuspäällikkö vastaa oman osastonsa toiminnan ja talouden suunnittelusta, toteutuksesta
seurannasta ja kehittämisestä.
Koulutuspäällikkö toimii osastonsa esimiehenä.
Koulutuspäällikkö
- palkkaa sijaisia ja määräaikaisia henkilöitä yli viikon ja enintään 9 kuukauden ajaksi. 9
kuukautta pidemmistä määräaikaisista työsuhteista päättää rehtori.
- myöntää vuosilomat sekä yli viikon kestävät sairauslomat osastonsa henkilöstölle
- päättää alaistensa osalta enintään kahden kuukauden mittaisista virkavapauksista ja
työlomista sekä virkamatkoista ja muista vastaavista keskeytyksistä
- tekee opetukseen liittyviä tarvikehankintoja hankintavaltuuksiensa mukaan.
- päättää opiskelijoiden poissaololuvista (yli 5 päivää)
Koulutuspäällikölle kuuluvat lisäksi muut rehtorin hänelle erikseen määräämät tehtävät.
Koulutuspäällikkö raportoi rehtorille.


Tiimivastaava

Tiimivastaavaksi nimetty opettaja toimii koulutustehtävien lisäksi tiiminsä toiminnan ja sen kehittämisen koordinaattorina sekä seuraa alansa kehitystä. Tiimivastaava johtaa tiiminsä jatkuvan parantamisen toimintaa.
Tiimivastaava huolehtii omaan tiimiinsä kuuluvien työnjaosta ja työjärjestelyistä yhteistyössä
koulutuspäällikön kanssa.

Tiimivastaava vastaa siitä, että henkilökohtaistaminen toteutuu ohjeiden mukaan.

Tiimivastaava päättää opiskelijoiden poissaololuvista (enintään 5 päivää).

Tiimivastaavalle kuuluvat lisäksi muut koulutuspäällikön hänelle erikseen määräämät tehtävät.
Tiimivastaava raportoi koulutuspäällikölle.

10 §
Kehittämispäällikkö

Kehittämispäällikkö
- koordinoi tutkintojen ja koulutusten pedagogista kehittämistä
- vastaa laatujärjestelmästä
- valvoo opetussuunnitelmien ja valmistavan koulutuksen suunnitelmien oikeellisuutta
- toimii ammattiosaamisen näyttötoimikunnan esittelijänä

Kehittämispäällikölle kuuluvat lisäksi muut rehtorin hänelle erikseen määräämät tehtävät.
Kehittämispäällikkö raportoi rehtorille.

III LUKU

MUUT MÄÄRÄYKSET

11 §
Opiskelijahuoltoryhmät

Oppilaitoksilla on opiskelijahuoltolain mukaisten tehtävien hoitamista varten nimetty
opiskelijahuoltoryhmät.

Vamia:
Vamian opiskelijahuoltoryhmän puheenjohtajana toimii apulaisrehtori N.
Opiskelijahuoltoryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Edellisen lisäksi jäseninä ovat
yksi koulutuspäällikkö kummaltakin kampukselta, opetuksen edustajat, opinto-ohjaaja,
erityisopettaja, kuraattori, maahanmuuttajakoordinaattori sekä terveydenhoitaja.

Opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on oppilaitoksen opiskelijahuollon suunnittelu, kehittäminen,
toteuttaminen ja arviointi. Keskeisenä tehtävänä on vastata yhteisöllisestä ja ennaltaehkäisevästä
opiskelijahuollon toteutumisesta.

Opiskelijakohtaista opiskelijahuoltoa toteuttavat Vamiassa osastokohtaisesti valitut monialaiset asian-tuntijat, jotka kootaan opiskelijakohtaisesti opiskelijan suostumuksella. Tehtävänä on yksittäisen opis-kelijan opiskelijahuollon palveluiden järjestämiseen liittyvät asiat ja opiskelijan tuen tarpeen selvittä-minen sekä tuen järjestäminen. Kokouksista tehdään virallinen salassa pidettävä pöytäkirja.

Vaasan lyseon lukio:
Vaasan lyseon lukiossa on hyvinvointityöryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana apulaisrehtori ja
jäseninä opinto-ohjaajat, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja erityisopettaja.
Hyvinvointityöryhmän tehtävänä on kartoittaa yleisellä tasolla koulun hyvinvointia sekä suunnitella
ja kehittää oppilaitoksen opiskelijahuoltoa.

Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu hyvinvointiryhmän/kuraattorin/terveydenhoitajan aloitteesta ja
kokoonpano määräytyy käsiteltävissä olevan asian perusteella. Jäseninä ovat hyvinvointityöryhmän
määräämät henkilöt (yleensä kuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja; vähintään 2 koulun
edustajaa, joista toisen pitää olla hyvinvointityöryhmän määräämä henkilö). Kokouksista tehdään
virallinen salassa pidettävä pöytäkirja.

Vasa gymnasium:
Vasa gymnasiumissa on kokonaisvaltainen opiskelijahuoltoryhmä, jonka koollekutsujana ja
puheenjohtajana toimii rehtori. Ryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja,
kouluterveydenhoitaja ja kuraattori. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa ja käsittelee
lähinnä koulun ennalta ehkäisevää toimintaa koskevia kysymyksiä.

Yksittäisiä opiskelija-asioita käsitellään pienemmässä opiskelijahuoltoryhmässä, johon kuuluvat
kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja 1-2 opettajakunnan/koulun edustajaa. Kokonaisvaltainen
opiskelijahuoltoryhmä tai pienemmän ryhmän yksittäiset jäsenet kutsuvat koolle pienemmän
ryhmän kokoukset.
Molempien ryhmien kaikista kokouksista tehdään virallinen salassa pidettävä pöytäkirja.

12 §
Kurinpidollinen toimikunta
Vamiassa on lain 951/2011 (ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun
lain muuttamisesta) 35 §:n mukaisten tehtävien hoitamista varten nimetty kurinpidollinen
toimikunta. Puheenjohtajana toimii apulaisrehtori N. Toimikunta valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Edellisen lisäksi koulutuksen järjestäjän edustajina toimikunnassa ovat
jäseninä yksi koulutuspäällikkö kummaltakin kampukselta. Lisäksi toimikunnassa on
opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustaja.

Opiskeluoikeuden peruuttamista (12.8.2011/951; § 32a) ja palauttamista (12.8.2011/951; § 32b)
koskevassa asiassa on rehtorilla oikeus nimetä toimikuntaan edellisten lisäksi opiskelijan
työssäoppimispaikan edustaja.
Asiat esittelee toimikunnalle se koulutuspäällikkö, jonka osaston opiskelijasta on kyse.
Koulutuspäällikkö ei osallistu esittelijänä päätöksentekoon.

13 §
Ammattiosaamisen näyttötoimikunta
Vamiassa on ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta
vastaava toimielin, jonka jäsenet toisen asteen lautakunta kutsuu ja nimeää enintään kolmeksi
vuodeksi, kuitenkin niin, että opiskelijaedustajat nimetään korkeintaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan.

Lautakunta nimeää näyttötoimikuntaan 13 jäsentä ja näille varahenkilöt. Jäsenet edustavat eri
sidosryhmiä siten, että kuusi työelämän jäsentä edustaa ammattiopiston koulutusaloja, yksi
koulutuksen järjestäjä, neljä edustaa opettajakuntaa ja kaksi opiskelijoita. Jäseniä on nimettävä
molemmista kieliryhmistä.

Koulutuksen järjestäjän edustajista lautakunta nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Toimikunnan esittelijänä toimii ammatillisen koulutuksen kehittämispäällikkö ja hänen estyneenä
ollessaan yhteisten tutkinnon osien koulutuspäällikkö.

Ammattiosaamisen näyttötoimikunta hyväksyy koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman osana
olevat opiskelijan arviointia koskevat suunnitelmat sekä suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen
toteuttamisesta ja arvioinnista, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen
arvioijista.

Lisäksi toimielin käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset.

14 §
Henkilöstön ja opiskelijoiden edustus toimielinten kokouksissa

Lautakunnan ja jaostojen kokouksissa on läsnäolo-oikeus ja puhevalta yhdellä päätoimisten
opettajien ja yhdellä muun henkilöstön keskuudestaan valitsemalla edustajalla sekä kahdella
päätoimisten opiskelijoiden keskuudestaan valitsemalla opiskelijalla. Kullakin edustajalla on
henkilökohtainen varaedustaja.

Lautakunta nimeää edustajat ao. ryhmien esitysten pohjalta toimikaudekseen. Opiskelijaedustajien
toimikausi on kalenterivuosi.

15 §
Toimintasäännön voimaantulo
Tämä toimintasääntö astuu voimaan 1.1.2017.