Olet täällä

Tietoa kaupungista

Koulutuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 16 ja 15.5.2017 § 55 hyväksymään Vaa-san kaupungin hallintosääntöön. Koulutuslautakunnan 5.9.2017 § 17 hyväksymä. Koulutuslautakunnan 12.12.2017 § 40 hyväksymä.

I LUKU
KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN ORGANISAATIO         
    

1 §
Koulutuslautakunnan alaisten tulosalueiden organisointi

Koulutuslautakunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista:
-    Vaasan lyseon lukio
-    Vasa Gymnasium ja Vasa svenska aftonläroverk
-    Vamia
-    Vaasan kaupungin opistot
-    Nuorisopalvelut

2 §
Vaasan lyseon lukio

Vaasan lyseon lukion tulosaluetta johtaa rehtori.

Tulosalueen tehtävänä on
-    yleissivistävän lukiokoulutuksen tarjoaminen nuorisoasteella sekä aikuisopiskelijoille iltaluki-ossa
-    maamme lukioita koskevan lainsäädännön toimeenpano ja noudattaminen
-    tutkinnon tarjoaminen opiskelijoille, joiden valmiudet riittävät opiskeluun ja ammattiin val-mistumiseen. 

3 §
Vasa gymnasium ja Vasa svenska aftonläroverk

Vasa gymnasiumin ja Vasa svenska aftonläroverkin tulosaluetta johtaa rehtori.

Tulosalueen tehtävänä on
-    yleissivistävän lukiokoulutuksen tarjoaminen nuorisoasteella sekä aikuisopiskelijoille VSA:ssa
-    maamme lukioita koskevan lainsäädännön toimeenpano ja noudattaminen
-    tutkinnon tarjoaminen opiskelijoille, joiden valmiudet riittävät opiskeluun ja ammattiin val-mistumiseen. 
 
4 §
Vamia

Vamian tulosaluetta johtaa rehtori.

Tulosalueen koulutustehtävät määritellään laissa ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) sekä Ope-tus- ja kulttuuriministeriön myöntämässä ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa. 

Palvelualueet ja palveluyksikkö
Vamian tulosalueeseen kuuluvat seuraavat palvelualueet
-    Hallintopalvelut
-    Energiapalvelut
-    Hyvinvointipalvelut
-    Liike-elämän palvelut
-    Matkailupalvelut
-    Oppisopimuspalvelut
-    Teknologiapalvelut
-    Yhteiset opetuspalvelut

Hallintopalvelut

Hallintopalveluiden palvelualuetta johdetaan rehtorin ja apulaisrehtoreiden (apulaisrehtori aikuiset (A) ja apulaisrehtori nuoret (N)) toimesta.

Palvelualueen tehtävänä on 
-    vastata oppilaitoksen kehittämisestä, hankkeista, työelämäpalveluista, markkinoinnista ja laaduntarkkailusta (rehtori)
-    vastata opintotoimistosta, työjärjestyksistä, kansainvälisyystoiminnasta ja opiskelijahuollosta (apulaisrehtori N)
-    vastata oppisopimuskoulutuksesta sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä (apulais-rehtori A)
-    vastata Hansa- ja Sampo-kampuksen tiloista ja laitteista.

Energiapalvelut 

Energiapalveluiden palvelualuetta johtaa koulutuspäällikkö.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat ammatilliset koulutuspalvelut
-    sähköalan palvelut
-    rakennusalan palvelut
-    turvallisuusalan palvelut.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden palvelualuetta johtaa koulutuspäällikkö.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat ammatilliset koulutuspalvelut
-    hius- ja kauneudenhoitoalan palvelut
-    sosiaali- ja terveysalan palvelut.

Liike-elämän palvelut 

Liike-elämän palvelualuetta johtaa koulutuspäällikkö.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat ammatilliset koulutuspalvelut
-    liiketalousalan palvelut
-    tieto- ja viestintätekniikan palvelut
-    viestintäalan palvelut
-    vaatetusalan palvelut.

Matkailupalvelut

Matkailupalveluiden palvelualuetta johtaa koulutuspäällikkö.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat ammatilliset koulutuspalvelut
-    matkailu- ja ravitsemisalan palvelut
-    puhtaus- kiinteistöalan palvelut.

Oppisopimuspalvelut

Oppisopimuspalveluiden palvelualuetta johtaa oppisopimuspäällikkö.

Palvelualueeseen kuuluu laajennettu oppisopimustehtävä.

Palvelualueen tehtävänä on oppisopimuskoulutuksen edistäminen, suunnittelu ja hallinnointi.

Teknologiapalvelut 

Teknologiapalveluita johtaa koulutuspäällikkö.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat ammatilliset koulutuspalvelut
-    autoalan palvelut
-    kone- ja tuotantotekniikka-alan palvelut
-    talotekniikka-alan palvelut.

Yhteiset opetuspalvelut

Yhteisten opetuspalveluiden palvelualuetta johtaa koulutuspäällikkö.

Palvelualueeseen kuuluvat seuraavat ammatilliset koulutuspalvelut
-    Valma-valmistava koulutus
-    yhteisten aineiden palvelut.

Vamian palvelualueilla on lisäksi toimintayksiköitä (tiimejä), joiden toiminnasta vastaa tiimivastaa-va.


5 §
Vaasan kaupungin opistot

Vaasan kaupungin opistojen tulosaluetta johtaa johtava rehtori.

Tulosalueen tehtävänä on
1)    järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain 21.8.1998/633 mukaista taiteen perusopetusta
2)    järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21.8.1998/632 (muutettu 29.12.2009/1765) mukaisia kansalaisopistopalveluja
3)    järjestää aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta maahanmuuttajille.

Palvelualueet ja toimintayksiköt

Vaasan kaupungin opistojen palvelualueita ovat
-    Kuula-opisto
-    Vasa arbetarinstitut
-    Vaasa-opisto

Vasa arbetarinsitutin ja Vaasa-opiston alaisuudessa toimii TaiKonin toimintayksikkö.

Kuula-opisto

Kuula-opiston palvelualuetta johtaa rehtori.

Palvelualueen tehtävänä on järjestää laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin perusopetusta.

Vasa arbetarinstitut

Vasa arbetarinstitutin palvelualuetta johtaa rehtori.

Palvelualueen tehtävänä on järjestää ruotsinkielisiä kansalaisopistopalveluja.

Vaasa-opisto

Vaasa-opiston palvelualuetta johtaa johtava rehtori.

Palvelualueen tehtävänä on järjestää suomenkielisiä kansalaisopistopalveluja ja aikuisten perusope-tuksen opetussuunnitelman mukaista opetusta maahanmuuttajille.

TaiKon

Taikonin toimintayksiköstä vastaa johtava opettaja.

Toimintayksikön tehtävänä on vastata yleisen oppimäärän mukaisesta taiteen perusopetuksesta.

Johtoryhmä
Vaasan kaupungin opistot –tulosalueen johtoryhmän muodostavat johtava rehtori, rehtorit ja apulais-rehtorit. Johtava rehtori toimii johtoryhmän koollekutsujana ja puheenjohtajana.

6 §
Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden tulosaluetta johtaa nuorisotoimenjohtaja.

Tulosalueen tehtävänä on 
1)    tukea nuorten kasvua ja kehitystä
2)    ennaltaehkäistä syrjäytymistä
3)    edistää nuorten osallistumista omien tavoitteiden toteuttamisessa ja yhteiskuntaan kasvami-sessa.

Palveluyksiköt

Nuorisopalveluiden palveluyksiköitä ovat
    toiminnalliset palvelut
    kulttuuripalvelut
    kehittämis- ja osallisuuspalvelut.

Toiminnalliset palvelut

Toiminnallisten palveluiden palveluyksiköstä vastaa hallinnollinen nuorisosihteeri.

Palveluyksikön tehtävänä on
1)    huolehtia alueellisesta nuorisotyöstä 
2)    vastata nuorisotalojen, nuorisokahvilan, skeittihallin, joustavan perusopetuksen ja nuorten työpajan toiminnasta
3)    vastata palveluyksikön hankkeista.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden palveluyksiköstä vastaa kulttuurinen nuorisosihteeri.

Palveluyksikön tehtävänä on
1)    huolehtia rokkikoulusta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista 
2)    vastata kerho-, kurssi-, leiri-, retki- ja tapahtumatoiminnasta
3)    vastata palveluyksikön hankkeista.

Kehittämis- ja osallisuuspalvelut

Kehittämis- ja osallisuuspalveluiden palveluyksiköstä vastaa nuorisotoimenjohtaja.

Palveluyksikön tehtävänä on
1) vastata nuorisovaltuuston, perhekeskuksen ja etsivän nuorisotyön toiminnasta
2) vastata hanketoiminnasta.

Johtoryhmä
Tulosalueella on johtoryhmä, joka toimii nuorisotoimenjohtajan johdolla. Siihen kuuluvat lisäksi hal-linnollinen ja kulttuurinen nuorisosihteeri sekä taloussuunnittelija. Johtoryhmää voidaan tarvittaessa täydentää henkilöstön edustajilla ja/tai asiantuntija jäsenillä. 
II LUKU
KOULUTUSLAUTAKUNNAN ALAINEN VIRANHALTIJAORGANISAATIO

7 §
Vaasan lyseon lukio

Rehtorin tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännön § 18:ssa määrätään
1)    ottaa vakituiseen palvelussuhteeseen opetushenkilöstön ja kuraattorit sekä myöntää heille eron
2)    määrätä, nimittää tai valita apulaisrehtorin/-rehtorit
3)    päättää oppilaitoksen opiskelujen jaksotuksesta 
4)    laatia oppilaitoksen opetussuunnitelma ja siihen liittyvät suunnitelmat jaoston vahvistetta-vaksi
5)    päättää toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksytty-jen ohjeiden mukaan
6)    ottaa opiskelijat
7)    antaa päättötodistus, erotodistus ja todistus oppimäärän suorittamisesta
8)    päättää poissaololuvista, erityisistä opiskelujärjestelyistä
9)    päättää stipendeistä ja muista henkilökohtaisista avustuksista
10)    päättää ulkoisesta tiedottamisesta
11)    päättää yksittäisen koulupäivän siirtämisestä muuhun ajankohtaan
12)    vapauttaa anomuksesta opiskelijan opiskelusta jaksoa pidemmäksi ajaksi tai tietyn oppiai-neen opiskelusta
13)    todeta opiskelija eronneeksi.

8 §
Vasa gymnasium ja Vasa svenska aftonläroverk

Rehtorin tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännön § 18:ssa määrätään
1)    ottaa vakituiseen palvelussuhteeseen opetushenkilöstön ja kuraattorit sekä myöntää heille eron
2)    määrätä, nimittää tai valita apulaisrehtorin/-rehtorit
3)    päättää oppilaitoksen opiskelujen jaksotuksesta 
4)    laatia oppilaitoksen opetussuunnitelma ja siihen liittyvät suunnitelmat jaoston vahvistetta-vaksi
5)    päättää toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksytty-jen ohjeiden mukaan
6)    ottaa opiskelijat
7)    antaa päättötodistus, erotodistus ja todistus oppimäärän suorittamisesta
8)    päättää poissaololuvista, erityisistä opiskelujärjestelyistä
9)    päättää stipendeistä ja muista henkilökohtaisista avustuksista
10)    päättää ulkoisesta tiedottamisesta
11)    päättää yksittäisen koulupäivän siirtämisestä muuhun ajankohtaan
12)    vapauttaa anomuksesta opiskelijan opiskelusta jaksoa pidemmäksi ajaksi tai tietyn oppiai-neen opiskelusta
13)    todeta opiskelija eronneeksi.


9 §
Vamia

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Rehtorin tehtävänä on sen lisäksi, mitä Vaasan kaupungin hallintosäännön § 18:ssa määrätään
1)    päättää oppilaitoksen sisäisestä organisoinnista
2)    ottaa vakituiseen palvelussuhteeseen opetus-, hallinto- ja tukihenkilöstö sekä myöntää heille eron. Rehtori päättää yli yhdeksän kuukautta kestävistä määräaikaista palvelusuh-teista.
3)    päättää ulkoisesta tiedottamisesta
4)    päättää koulutuksen ja palvelujen yleisistä hinnoitteluperusteista
5)    päättää oppilaitoksen tilojen sijoittelusta
6)    päättää tutkinto- ja koulutuskohtaisista tuotekorteista
7)    päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle
8)    päättää oppilaitoksen opiskelun jaksotuksesta
9)    nimetä tiimivastaavat ja työryhmät
10)    vastata vuosittaisesta opiskelijavolyymista ja sen jakaantumisesta koulutusaloille
11)    vastata työelämä- ja sidosryhmäyhteyksistä ja niiden kehittämisestä
12)    allekirjoittaa tutkintotodistukset ja päättötodistukset. 

Palvelualuepäälliköiden tehtävät ja toimivalta 

Apulaisrehtorin (N) tehtävänä on
1)    päättää alaisensa henkilökunnan enintään kahden kuukauden mittaisista virka- ja palve-lussuhteen keskeytyksistä. 
2)    ottaa palvelukseen palvelualueensa määräaikaisen henkilöstön enintään yhdeksän kuu-kauden ajaksi ja myöntää heille eron. 
3)    päättää Hansa tai Sampo -kampuksen kaluston ja laitteiden poistoista sekä kiinteistö- ja irtaimistohallinnosta
4)    päättää Hansa tai Sampo -kampuksen toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuolisten käyttöön
5)    vastata työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä ja sen kehittämisestä yhteistyössä apulais-rehtorin (A) kanssa
6)    päättää työjärjestyksistä
7)    päättää opiskelijan ottamisesta ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen ja valmentavaan koulutukseen sekä päättää opiskelijan eronneeksi katsomisesta ja opiskelu-oikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta 
8)    päättää opintojen tilapäisestä keskeyttämisestä
9)    päättää lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 99 §:n tarkoittamasta opiskelijahuol-losta sekä 84 §:n mukaisen huumausainetestauksen vaatimisesta
10)    päättää opiskelijatyönä rakennettujen talojen, maksulliseen palvelutoimintaan ja opiskeli-jatöihin liittyvistä hinnastoista yhdessä rehtorin kanssa
11)    allekirjoittaa työpaikalla järjestettävän oppimisen puitesopimukset
12)    allekirjoittaa koulutustarjoukset
13)    päättää perustutkinto-opiskelijalle ja Valma-opiskelijalle annettavasta 64 §:ssä ja 65 §:ssä tarkoitetusta erityisestä tuesta ja osaamisen arvioinnin mukauttamisesta sekä 66 §:ssä tar-koitetusta ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta.


Apulaisrehtorin (A) tehtävänä on 
1)    päättää alaisensa henkilökunnan enintään kahden kuukauden mittaisista virka- ja palve-lussuhteen keskeytyksistä
2)    ottaa palvelukseen palvelualueensa määräaikaisen henkilöstön enintään yhdeksän kuu-kauden ajaksi ja myöntää heille eron
3)    päättää Hansa tai Sampo -kampuksen kaluston ja laitteiden poistoista sekä kiinteistö- ja irtaimistohallinnosta
4)    päättää Hansa tai Sampo -kampuksen toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäisesti ulkopuolisten käyttöön
5)    vastata työelämä- ja sidosryhmäyhteistyöstä ja sen kehittämisestä yhteistyössä apulais-rehtorin (N) kanssa
6)    päättää opiskelijan ottamisesta ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavaan koulutuk-seen sekä päättää opiskelijan eronneeksi katsomisesta, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamisesta
7)    päättää ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijalle annettavasta 64 §:ssä tarkoitetus-ta erityisestä tuesta. 

Koulutuspäällikön tehtävänä on 
1)    ottaa palvelukseen palvelualueensa määräaikaisen henkilöstön enintään yhdeksän kuu-kauden ajaksi ja myöntää heille eron
2)    päättää alaisensa henkilökunnan enintään kahden kuukauden mittaisista virka- ja palve-lussuhteen keskeytyksistä
3)    päättää opiskelijoiden poissaololuvista (yli 5 päivää). 

Oppisopimuspäällikön tehtävänä on 
1)    ottaa palvelukseen palvelualueensa määräaikaisen henkilöstön enintään yhdeksän kuu-kauden ajaksi ja myöntää heille eron
2)    päättää alaisensa henkilökunnan enintään kahden kuukauden mittaisista virka- ja palve-lussuhteen keskeytyksistä
3)    hyväksyä oppisopimukset ja niiden muutokset.

Toimintayksikön vastuuhenkilön tehtävät

Tiimivastaavan tehtävänä on 
1)    vastata siitä, että henkilökohtaistaminen toteutuu ohjeiden mukaan
2)    päättää opiskelijoiden poissaololuvista (enintään 5 päivää)
3)    suorittaa muut koulutuspäällikön hänelle erikseen määräämät tehtävät.

10 §
Vaasan kaupungin opistot

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta 

Johtavan rehtorin tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännön § 18:ssa määrätään
1)    päättää johtoryhmää kuultuaan vapaan sivistystyön kurssien osallistumismaksuista
2)    päättää tulosalueen oppilaitosten työajoista.


Palvelualueen päällikön tehtävät ja toimivalta 

Rehtorin tehtävänä on
1)    päättää johtamansa opiston koulutuspalvelusopimuksista
2)    päättää johtamansa palvelualueen käytössä olevien tilojen luovutuksesta
3)    päättää oppilaaksi ottamisesta ja eron myöntämisestä oppilaitoksensa opiskelijoille
4)    myöntää ja allekirjoittaa päättö- ja muut todistukset
5)    tehdä esitys oppilaitoksensa työajoista johtavalle rehtorille.

Toimintayksikön vastuuhenkilön tehtävät

Johtavan opettajan tehtävänä on
1)    suorittaa muut palvelualueen päällikön määräämät tehtävät sekä sellaiset tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat toimintayksikön esimiehelle.

11 §
Nuorisopalvelut

Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Nuorisotoimenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä hallintosäännön 18 §:ssä määrätään
1)    päättää harkinnanvaraisten avustusten myöntämisestä lautakunnan vahvistamien yleisperiaat-teiden mukaisesti.

Palveluyksiköiden esimiesten tehtävät ja toimivalta

Hallinnollisen nuorisosihteerin tehtävänä on
1)    vastata erikseen määrättyjen hankkeiden suunnittelusta, toimeenpanosta ja raportoinnista
2)    päättää toimintayksikön henkilökunnan enintään viikon mittaisista sijaisuuksista ja määräai-kaisuuksista ja enintään viiden päivän mittaisista sairauslomista sekä vuosilomista
3)    päättää henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta, ellei tulosalueen johtaja ole siirtänyt päätän-tävaltaa itselleen
4)    vastata toimintaan varattujen määrärahojen riittävyydestä ja raportoinnista.

Kulttuurisen nuorisosihteerin tehtävänä on 
1)    vastata erikseen määrättyjen hankkeiden suunnittelusta, toimeenpanosta ja raportoinnista
2)    ottaa palvelukseen alueensa määräaikainen henkilöstö
3)    päättää toimintayksiköiden henkilökunnan enintään viikon mittaisista sijaisuuksista ja määrä-aikaisuuksista ja enintään viiden päivän mittaisista sairauslomista sekä vuosilomista
4)    päättää toimintayksiköidensä koskevan henkilökunnan tehtävistä ja työnjaosta, ellei tulosalu-een johtaja ole siirtänyt päätäntävaltaa itselleen
5)    vastata toimintaan varattujen määrärahojen riittävyydestä ja raportoinnista.

 
III LUKU 
MUUT MÄÄRÄYKSET

12 §
Esittely lautakunnan jaostoissa

Vamian kehittämispäällikkö toimii esittelijänä lautakunnan jaostoissa oman tehtäväalueensa osalta.

13 §
Opiskelijahuoltoryhmät

Oppilaitoksilla on opiskelijahuoltolain mukaisten tehtävien hoitamista varten nimetty opiskelijahuol-toryhmät.

Vamian opiskelijahuoltoryhmän puheenjohtajana toimii apulaisrehtori N. Opiskelijahuoltoryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Edellisen lisäksi jäseninä ovat yksi koulutuspäällikkö kummaltakin kampukselta, opetuksen edustajat, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kuraattori, maahan-muuttajakoordinaattori sekä terveydenhoitaja.

Opiskelijahuoltoryhmän tehtävänä on oppilaitoksen opiskelijahuollon suunnittelu, kehittäminen, to-teuttaminen ja arviointi. Keskeisenä tehtävänä on vastata yhteisöllisestä ja ennaltaehkäisevästä opis-kelijahuollon toteutumisesta.

Opiskelijakohtaista opiskelijahuoltoa toteuttavat Vamiassa osastokohtaisesti valitut monialaiset asi-antuntijat, jotka kootaan opiskelijakohtaisesti opiskelijan suostumuksella. Tehtävänä on yksittäisen opiskelijan opiskelijahuollon palveluiden järjestämiseen liittyvät asiat ja opiskelijan tuen tarpeen sel-vittäminen sekä tuen järjestäminen. Kokouksista tehdään virallinen salassa pidettävä pöytäkirja.

Vaasan lyseon lukiossa on hyvinvointityöryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajana apulaisrehtori ja jäseninä opinto-ohjaajat, kuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja erityisopettaja. Hyvinvointi-työryhmän tehtävänä on kartoittaa yleisellä tasolla koulun hyvinvointia sekä suunnitella ja kehittää oppilaitoksen opiskelijahuoltoa.

Opiskelijahuoltoryhmä kokoontuu hyvinvointiryhmän/kuraattorin/terveydenhoitajan aloitteesta ja kokoonpano määräytyy käsiteltävissä olevan asian perusteella. Jäseninä ovat hyvinvointityöryhmän määräämät henkilöt (yleensä kuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja; vähintään 2 koulun edusta-jaa, joista toisen pitää olla hyvinvointityöryhmän määräämä henkilö). Kokouksista tehdään virallinen salassa pidettävä pöytäkirja.

Vasa gymnasiumissa on kokonaisvaltainen opiskelijahuoltoryhmä, jonka koollekutsujana ja puheen-johtajana toimii rehtori. Ryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja kuraattori. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuussa ja käsittelee lähinnä koulun ennalta ehkäi-sevää toimintaa koskevia kysymyksiä.

Yksittäisiä opiskelija-asioita käsitellään pienemmässä opiskelijahuoltoryhmässä, johon kuuluvat kou-luterveydenhoitaja, kuraattori ja 1-2 opettajakunnan/koulun edustajaa. Kokonaisvaltainen opiskelija-huoltoryhmä tai pienemmän ryhmän yksittäiset jäsenet kutsuvat koolle pienemmän ryhmän kokouk-set.
Molempien ryhmien kaikista kokouksista tehdään virallinen salassa pidettävä pöytäkirja.
14 §
Kurinpidollinen toimikunta

Vamiassa on lain 531/2017 (ammatillisesta koulutuksesta) 85 §:n ja 93 §:n mukaisten tehtävien hoi-tamista varten nimetty kurinpidollinen toimikunta. Puheenjohtajana toimii apulaisrehtori N. Toimi-kunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Edellisen lisäksi koulutuksen järjestäjän edustaji-na toimikunnassa ovat jäseninä yksi koulutuspäällikkö kummaltakin kampukselta. Lisäksi toimikun-nassa on opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustaja.

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista (93 §) koskevassa asiassa on rehtorilla oikeus nime-tä toimikuntaan edellisten lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustaja.

Asiat esittelee toimikunnalle se koulutuspäällikkö, jonka osaston opiskelijasta on kyse. Koulutus-päällikkö ei osallistu esittelijänä päätöksentekoon.