Olet täällä

Tietoa kaupungista

Tulot, menot ja verotus

Vaasan kaupungin vuotuiset tulot ovat noin 570 miljoonaa euroa. Tulot koostuvat pääosin kuntalaisten maksamista veroista. Verotulot olivat vuonna 2013 noin 273 miljoonaa euroa. Suurin tulolähde on kunnallisvero, joka on 81 prosenttia verotuloista. Osuus on hieman pienempi maan muiden kuntien keskiarvoon verrattuna.

18 prosenttia eli noin 102 miljoonaa euroa on kunnallisten palvelujen valtionosuuksia. Vaasan kaupunki maksoi lähes 18 miljoonaa euroa verontasauksena vuonna 2013. Verontasaus vähentää kaupungin saamia valtionosuuksia. Verontasauksen tarkoituksena on tarjota kaikille kunnille samat edellytykset toimintansa harjoittamiseen.

22 prosenttia kaupungin tuloista, noin 127 miljoonaa euroa on toimintatuloja. Toimintatulot koostuvat myyntituloista ja kaupungin kuntalaisilta perimistä maksuista ja taksoista erilaisista palveluista. Maksut ja taksat ovat lähes aina lakisääteisiä. Lainsäädäntö asettaa usein ylärajan kaupungin perimille taksoille ja maksuille. Myyntitulot liittyvät pelkistetympään liiketoimintaan, jossa tulot vastaavat toiminnan kuluja. Näitä ovat esimerkiksi vesi- ja viemäritoiminta.

 

Kunnan on ylläpidettävä hyvää taloudenhoitoa

Kaupungin talous on alijäämäinen. Tästä syystä kaupungin on otettava lainaa talouden tasapainottamiseksi. Vuonna 2013 lainanotto oli noin 50 miljoonaa euroa, josta noin 22 miljoonaa euroa käytettiin vanhojen lainojen lyhentämiseen.

Kunnallisen toiminnan tarkoitus eroaa yksityisen yrittämisen tarkoituksesta. Yksityisen toiminnan tavoitteena on voitto, kun taas kuntien tavoitteena on palvelujen tarjoaminen kuntalaisille kertyneiden verojen avulla.  Kunnallislain mukaan kunnan on ylläpidettävä hyvää taloudenhoitoa. On olemassa laillinen vaatimus taloudellisesta tasapainosta kunnan taloudessa, jonka mukaan menot eivät saa ylittää tuloja.

Kaupungin menot koostuvat toimintamenoista, investointimenoista ja lainojen lyhennyksistä. Vuonna 2013 investointimenot olivat 54 miljoonaa euroa. 5,7 miljoona euroa käytettiin katuihin ja teihin, 3,4 miljoona euroa käytettiin maaomaisuuden hankintaan ja 4,7 miljoonaa euroa käytettiin uusien kiinteistöjen rakentamiseen. Suurin investointimeno vuonna 2013 oli olemassa olevien kiinteistöjen perusparannukset 11,7 miljoonaa euroa.
 

Kaupunki kerää veroja voidakseen tuottaa palveluja

Vaasan kaupunki kerää veroja ja maksuja voidakseen tuottaa kuntalaisille palveluja.  Kaupungin verotulot ovat kunnallisvero, yhteisövero ja kiinteistövero.

Kunnallisvero on tulovero, joka maksetaan kunnalle. Kunta vahvistaa vuosittain kunnan tuloveroprosentin. Vaasan kunnallisveroprosentti on 19,50.

Yhteisöt maksavat suhteellista veroa voitostaan valtiolle, kunnille ja seurakunnille. Yhteisövero on tulovero, joka on 20 prosenttia yhteisön veronalaisesta voitosta. Valtio, kunnat ja seurakunnat jakavat keskenään yhteisöveron laskennallisen mallin mukaisesti.

Kiinteistövero on vero, jota vuosittain maksetaan kunnalle kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä paitsi metsiä ja maatalousmaita. Kiinteistöveron saa se kunta, jossa kiinteistö sijaitsee. Kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain marraskuussa seuraavan vuoden kiinteistöveroprosentit.