Olet täällä

Työväenopiston toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Perustuu kaupunginvaltuuston 19.2.1996 hyväksymään Vaasan työväenopiston johtosääntöön, joka on astunut voimaan 1.4.1996. Työväenopiston johtokunnan hyväksymä 8.9.2010 ja astuu voimaan 1.10.2010.

1 § Työväenopiston koulutustehtävä

Työväenopiston koulutustehtävä on määrätty johtosäännön 2 §:ssä.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Opistoa johtaa rehtori. Työväenopisto on jaettu vastuualueisiin. Näitä johtavat johtokunnan erikseen nimeämät osastonjohtajat, johtavat opettajat ja sektorivastaavat.

3 § Työpaikkakokous

Työpaikkakokous, johon osallistuu koko opiston päätoiminen henkilökunta, toimii opistossa keskustelevana ja suosituksia antavana elimenä. Esittelijänä kokouksessa toimii rehtori tai asian luonteen muutoin vaatiessa ao. vastuuhenkilö. Työpaikkakokous kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään joka kolmas viikko. Kokoonkutsujana toimii rehtori tai kolme henkilöstön edustajaa yhdessä. Rehtori toimii työpaikkakokouksen puheenjohtajana ja voi tarvittaessa pysyvästi tai tilapäisesti täydentää ryhmää.

4 § Rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä johtosäännön 8 §:ssä on määrätty, rehtorin tehtävänä on:

1. valmistella ja esitellä johtokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat,

2. vastata opiston strategiasta ja sen toimeenpanosta,

3. vastata opiston opetussuunnitelmasta ja sen toimeenpanosta,

4. ottaa henkilökunta ja myöntää sille ero lukuun ottamatta vakinaisia opettajia,

5. päättää henkilökunnan tehtävistä ja toimipaikoista,

6. päättää henkilökunnan palkka- ja palvelussuhteen ehdoista,

7. myöntää sivutoimiluvat virkasäännön mukaisesti,

8. päättää henkilökunnan täydennyskoulutuksesta,

9. myöntää enintään vuoden kestävät virkavapaudet ja työlomat sekä vuosilomat,

10. antaa matkustusmääräykset,

11. luovuttaa toimitiloja, alueita, välineitä ja laitteita tilapäiseen käyttöön sekä määrätä näistä perittävät maksut,

12. suorittaa hankintoja ja poistoja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti,

13. päättää oppilaitoksen opinto-ohjelmasta, opetusryhmistä ja opettajien työnjaosta,

14. ottaa opiskelijat opistoon,

15. päättää koulutussopimusten tekemisestä,

16. päättää lukuvuoden työpäivistä sekä henkilökuntaa että oppilaskuntaa kuultuaan loma-ajoista ja antaa päätös tiedoksi johtokunnalle,

17. päättää tilattujen palvelutehtävien maksuperusteista sekä opiskelijoilta perittävistä maksuista,

18. suorittaa muut tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat rehtorille.

5 § Vararehtori

Johtokunta nimeää vararehtorin määräajaksi oppilaitoksen opetushenkilökunnan keskuudesta. Vararehtori toimii rehtorin sijaisena tämän estyneenä tai poissa ollessa.

6 § Osastonjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Osastonjohtajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää vastuualueensa toimintaa ja tällöin erityisesti:

1. huolehtia vastuualueensa toiminnasta ja kehittämisestä yhteistyössä rehtorin kanssa,

2. toimia vastuualueensa esimiehenä,

3. vastata osastonsa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta yhteistyössä rehtorin kanssa,

4. ylläpitää ja edistää yhteyksiä työelämään ja muihin oppilaitoksiin,

5. suorittaa muita rehtorin määräämiä oppilaitoksen toimintaan liittyviä tehtäviä.

7 § Johtavan opettajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Johtavan opettajan tehtävänä on johtaa, valvoa ja kehittää vastuualueellaan annettavaa opetusta ja tällöin erityisesti:

1. huolehtia opinto-ohjelman valmistelusta ja toteutumisesta sekä edistää tarkoituksenmukaisten opetusmenetelmien käyttöä ja opetusjärjestelyjä,

2. huolehtia vastuualueensa sisäisestä tiedottamisesta ja yhteistyössä rehtorin kanssa ulkoisesta tiedottamisesta,

3. huolehtia yhteydenpidosta työelämään,

4. huolehtia vastuualueensa opettajien perehdyttämisestä ja ohjauksesta,

5. huolehtia arvioinnin toteuttamisesta

6. valvoa ja ohjata työsuojelutoimintaa ja työturvallisuutta,

7. suorittaa muut tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat vastuualueen johtavalle opettajalle.

8 § Suunnittelijaopettajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Suunnittelijaopettajan vastuualueena on oppilaitoksen pedagogisen ja muun toiminnan kehittäminen yhteistyössä opetus- ja muun henkilökunnan kanssa.

Suunnittelijaopettajan tehtävänä on:

1. vastata henkilöstön, erityisesti tuntiopettajien työn jatkuvasta kehittämisestä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa,

2. vastata opetussuunnitelman laadinnasta yhteistyössä rehtorin, opettajien ja opiskelijoiden kanssa,

3. vastata koulutukseen liittyvän maksullisen palvelutoiminnan jatkuvasta kehittämisestä ja arvioinnista,

4. vastata sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta yhteistyössä rehtorin kanssa,

5. ylläpitää ja edistää yhteyksiä työelämään ja muihin oppilaitoksiin,

6. suorittaa muut tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat suunnittelijaopettajalle.

9 § Opettajan tehtävät

Opettajan tehtävänä on opettajien työnjaossa vahvistettujen oppituntien pitämisen ja siihen liittyvien sekä muualla säädettyjen tehtävien lisäksi toimia opetusalansa sektorivastaavana ja tällöin:

1. osallistua opiston toiminnan kehittämiseen, opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun sekä muutoinkin seurata alansa kehitystä,

2. huolehtia vastuualueensa tuntiopettajien perehdyttämisestä ja ohjauksesta,

3. valvoa opetusvälineiden ja muun kaluston kuntoa,

4. avustaa rehtoria ja johtavia opettajia opiskelijavalintaan kuuluvissa tehtävissä ja todistusten antamisessa, toimintasuunnitelmien ja -kertomusten sekä työjärjestyksen laatimisessa,

5. suorittaa oppilaitoksen toimintaan kuuluvia suunnittelu- ja muita tehtäviä,

6. osallistua työnantajan määräämään ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittävään koulutukseen sekä perehtyä työelämään,

7. pitää päiväkirjaa annettuja ohjeita noudattaen,

8. vastata opiskelija-arvioinnista,

9. huolehtia työsuojelumääräysten noudattamisesta opiskelussa,

10. osallistua oppilaitoksen maksullisen palvelutoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen,

11. suorittaa sopimuksen mukaan muita oppilaitoksen toimintaan liittyviä tehtäviä.

Mitä opettajasta on määrätty koskee soveltuvin osin myös muita opetustehtäviä hoitavia viranhaltijoita ja työsopimussuhteisia työntekijöitä.

10 § Talous- ja kurssisihteerin tehtävät

Talous- ja kurssisihteerin tehtävänä on:

1. valmistella johtokunnassa käsiteltävät toimialaansa kuuluvat asiat,

2. toimia johtokunnan sihteerinä,

3. suunnitella ja kehittää oppilaitoksen yleis-, talous-, kiinteistö- sekä irtaimistohallintoon liittyviä tehtäviä ja muita tukipalveluita ja vastata niistä,

4. vastata talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmien kehittämisestä sekä tuottaa tarvittavia seurantatietoja,

5. valmistella yhteistyössä rehtorin ja vastuualueiden johtajien kanssa oppilaitoksen talousarvio,

6. osallistua hankintamenettelyyn annettuja ohjeita noudattaen,

7. suorittaa kurssisihteerin tehtävät,

8. suorittaa muut oppilaitoksen toimintaan liittyvät tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat talous- ja kurssisihteerille.

11 § Henkilökunnan pätevyysvaatimukset

Henkilökunnan pätevyysvaatimuksista päättää rehtori lukuunottamatta niitä viranhaltijoita, joista päättää johtokunta, ellei pätevyyksistä ole erikseen säädetty, määrätty tai päätetty.

12 §

Johtokunnan kutsumana johtokunnan kokouksiin voi osallistua opiskelijoiden edustaja ja henkilökunnan edustaja.