Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vaasan kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet

Kaupunginvaltuuston hyväksymä 14.11.2016 § 109, astuu voimaan 1.1.2017

Sijoitustoiminta jakaantuu kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen, kassavarojen sijoittamiseen sekä toimeksiantona saatujen lahjoitusvarojen sijoittamiseen. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy sijoitustoiminnan periaatteet. Kaupunginhallitus ratkaisee asiat jotka koskevat kaupungin sijoitustoimintaa. Kaupunginhallitus voi delegoida päätösvallan kaupungin kassavarojen ja lahjoitusvarojen sijoittamisesta. Sijoitustoiminnasta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.
Sijoitustoiminnassa noudatetaan alla lueteltuja periaatteita

.
A. Kunnan toimialaan liittyvä sijoittaminen

Kunnan toimialaan liittyvällä sijoittamisella edistetään kunnan tehtäviin kuuluvia päämääriä; näitä ovat esim. palvelutuotannon järjestäminen, asuntotuotannon tukeminen, elinkeinorakenteen muutoksen edistäminen tai työllisyyden turvaaminen kunnan tai seutukunnan alueella.
Toimialaan liittyvässä sijoitustoiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:
1.  Sijoitusmuotoina käytetään antolainoja ja pääomasijoituksia. Takaukset  rinnastetaan     riskiltään edellisiin, vaikkakin ne eivät ole suoranaista sijoitustoimintaa.
2. Pääoma- ja lainasijoituksia tehtäessä sekä takauksia myönnettäessä toimitaan Kuntalain 410/2015 § 129 mukaan. 
3.  Pääoma- ja lainasijoitusten tulee ensisijaisesti kohdistua investointien rahoittamiseksi.
4. Säädepääoma-avustuksia myönnettäessä tulee turvata säädepääomaa vastaavalta osuudelta kaupungin määräämisvalta yhteisössä. Mikäli kaupunki yksin toimintatulojen jälkeen rahoittaa yhteisön nettotappion, tulee kaupungin edut turvata siten, että kaupungilla on määräämisvalta yhteisön hallintoelimessä sekä ottamalla sääntöihin maininta, että yhteisön mahdollisesti lakatessa omaisuus siirtyy kaupungille, mikäli muussa laissa, asetuksessa tai säännössä oleva määräys ei ole tähän esteenä ja tällöinkin kaupungin taloudelliset edut huomioonottaen.
5.  Pääomasijoituksen, lainan, vakautetun saatavan ja takauksen myöntämisestä päättää valtuusto. Yksityiskohtaisista antolainan ehdoista päättää kaupunginhallitus valtuuston vahvistamien periaatteiden puitteissa.
6.  Pääomasijoitukselle perittävästä tuotosta päättää valtuusto vuotuisissa talousarvioissa sitovien tavoitteiden muodossa tai pääomasijoituspäätöksessä. Antolainoille peritään tuotto, joka vastaa rahamarkkinoilla keskimäärin vastaavanlaiselle instrumentille maksettavaa tuottoa, kaupungin ottolainoilleen maksamaa keskikorkoa, laissa tai asetuksessa määriteltyä tuottoa tai painavasta syystä muuta korkotasoa.

Toimialasijoitus- ja takausriskien hallinta
1. Pääoma-, lainasijoituksen ja takauspäätöksen perusteeksi suoritetaan riskikartoitus. Mikäli riskikartoituksessa todetaan pääoman menettämisen tai takaustappion riskin todennäköisyys, voidaan sijoitus tehdä/takaus myöntää ainoastaan erityisen painavasta syystä. Tarvittaessa tulee riskien arvioinnissa käyttää ulkopuolista toimialaan liittyvää erityisasiantuntemusta.
2. Konserniohjauksella ja konserniyhtiöiden sekä muiden yhtiöiden seurannalla osaltaan minimoidaan pääoman menettämisen mahdollisuus. Konserniohjauksen ja vuotuisen seurannan yhteydessä arvioidaan sijoitusten ja takausten riskit ajantasaisesti ja pääoman menettämisen ja takaustappion vaaran lisääntyessä laaditaan suunnitelma riskin pienentämiseksi.
3. Mikäli pääoman menettämisen ja takaustappion vaara todetaan ilmeiseksi, varaudutaan menetykseen tilinpäätöksessä.
4. Tytäryhtiöihin sekä valtion ja kaupungin tai useamman kunnan yhteishankkeina toteutettuihin yhteisöihin tehdyille lainasijoituksille ja annetuille takauksille ei pääsääntöisesti vaadita vastavakuutta. Muille lainasijoituksille ja takauksille vaaditaan kaupungin edut turvaavat riittävän kattavat vastavakuudet.
5. Muuhun kuin asuntotuotantotarkoituksiin annettujen lainojen takauksista peritään takausmaksua siten kuin kuntalaki  määrää, suuruuden päättää valtuusto. Milloin takauksen vastavakuudeksi on annettu pankkitakaus, ei takausmaksua peritä. Valtion ja kaupungin tai useamman kunnan yhteiselle yhtiölle myönnettyjen takausten osalta noudatetaan takausmaksun perimisessä osapuolten yhteisesti sopimaa linjaa.

B. Kassavarojen sijoittaminen
Kassavarojen taso määräytyy taseen oman pääoman, varausten ja vieraan pääoman kokonaisuudesta. Rahoitusstrategisena tavoitteen on kassan riittävyys vastaten n.10-15 päivää. Mikäli oman pääoman ja varausten kertymä tuottaisi suuremmat kassavarat, pyritään em. ylittyvällä määrällä ensisijaisesti vähentämään pitkäaikaisen vieraan pääoman määrää, mikäli se korkotilanne huomioon ottaen on tarkoituksenmukaista ja velkakirjojen ehtojen mukaan mahdollista.
Vahinkorahaston varat eivät kuulu kassavaroihin ja ne sijoitetaan pitkäntähtäyksen sijoituksina, kuitenkin siten, että varat ovat tarvittaessa joustavasti käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettävissä. Vahinkorahaston varat kuuluvat taseen ryhmään ”pysyvät vastaavat”. Kassavarat turvaavat maksuvalmiutta ja kuuluvat taseen ryhmään ”vaihtuvat vastaavat”.
Kassavarojen sijoitustoiminta koskee korko- ja rahastosijoittamista. Kassavarojen sijoitustoiminnassa noudatetaan alla lueteltuja periaatteita. Periaatteet perustuvat nykyiseen ja tavoitteenmukaiseen kassavarojen tasoon (kassan riittävyystavoite 10-15 päivää).
1.    Kassavarat sijoitetaan tuottavasti ja turvaavasti. Kassavarat tulee olla joustavasti käytettävissä; tällöin riittävä osa tulee olla sijoitettuna sellaisiin instrumentteihin  jotka voidaan myydä päivän/kahden päivän arvolla. 
2.    Sijoitusperiodin ja sijoitusinstrumentin valinnassa toimitaan siten, että pääomatappio on minimaalinen. Valinta perustetaan maksuvalmiussuunnittelulla selvitettyyn kassavarojen tasoon eri ajankohtina.
3.    Sijoituksissa tulee käyttää seuraavia instrumentteja: pankkien sijoitustodistukset, kuntatodistukset, yritystodistukset,  Kuntarahoituksen-  ja valtion velkasitoumukset, lyhyen koron rahastot, korollinen tili ja määräaikaistalletukset, kunta/valtio-riskitasoon kuuluvien yhteisöjen liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat, euroalueella sijaitsevien yritysten joukkovelkakirjalainat (seniorivelka) sekä vakuutusyhtiöiden sijoitusvakuutukset (kapitalisaatiosopimukset).
4.    Konsernin sisäisin järjestelyin (sisäinen pankki) pyritään siihen, että kassavaroille saadaan mahdollisimman hyvä tuotto koko konsernissa ja pienennetään vieraan pääoman käytöstä aiheutuvia kustannuksia. Konsernin rahoitushuollon periaatteet on määritelty tarkemmin konserniohjeissa.
5.    Kassavaroja ja vahinkorahaston varoja ei sijoiteta pörssiosakkeisiin
Kassavarojen sijoitusriskien hallinta
-    Kassavarojen sijoitusriskien hallintaperiaatteet sisältyvät yllä mainittuihin kassavarojen sijoitusperiaatteisiin. Kaupunginhallitus voi tehdä tarkennuksia kassavarojen sijoitusinstrumentteihin siten, että riskitaso säilyy näissä ohjeissa määritellyn suuruisina.
-    
C  Lahjoitusvarojen sijoittaminen
Lahjoitusrahastojen varat kuuluvat taseen ryhmään ”toimeksiantojen varat”.
Lahjoitusrahastojen pääomat voidaan lahjoitusrahastojen sääntöihin perustuen sijoittaa hyvin pitkäaikaisella sijoitusperiodilla. Lahjoitusrahastojen sijoituksissa voidaan käyttää myös pörssiosakkeita. Yksityiskohtaisista lahjoitusrahastojen sijoitusperiaatteista päättää kaupunginhallitus.
Lahjoitusvaroja voidaan sijoittaa omaisuuslajeittain seuraavasti:
Omaisuuslaji            Perusjakauma %    Sallittu vaihteluväli %
Osakesijoitukset        40 %         30 – 50 %
Suorat osakesijoitukset                 40 – 60 %
     *suomi ja pohjoismaat
Rahastosijoitukset                  40 – 60 %
*kotimaiset ja ulkomaiset


Omaisuuslaji            Perusallokaatio    Sallittu vaihteluväli
Korkosijoitukset         20 %         15 – 25 %
Korolliset tilit, määräaikaistalletukset, pankkien sijoitustodistukset, yritystodistukset, kuntatodistukset, Kuntarahoituksen- ja valtion velkasitoumukset, lyhyen koron rahastot, kunta-valtio riskitason joukkovelkakirjalainat, euroalueella sijaitsevien yritysten liikkeelle laskemat joukkovelkakirjalainat sekä vakuutusyhtiöiden sijoitusvakuutukset (kapitalisaatiosopimukset).

Omaisuuslaji            Perusallokaatio    Sallittu vaihteluväli
Muut sijoitukset         40 %         30 – 50 %
Kiinteistösijoitukset                  40 – 80 % 
*suorat kiinteistösijoitukset 
*rahastojen kautta 
Muut sijoitukset                  20 - 60 % 
*rahastoihin (sijoitusrahastot, erikoissijoitusrahastot tai rahastojen rahastot)
*talous- ja omistajaohjauksen päätännän mukaan voidaan sijoitustoiminnassa käyttää Finanssivalvonnan alaisia sijoituspalveluyhtiöitä jotka tekevät ehdotuksia sijoituskohteiksi.
Varainhoitajien käyttö
Varoja sijoitettaessa voidaan käyttää varainhoitajien palveluja. Kaupunki voi antaa varojen hoidon yhden tai useamman varainhoitajan hoidettavaksi. Varainhoitosopimukset tehdään ensisijaisesti täyden valtakirjan perusteella. Varainhoitopalvelut kilpailutetaan. 
Sijoituskohteiden tuottojen seuranta ja raportointi
Tuottoja, omaisuuslajien jakaumaa, muutoksia jakaumassa, kustannuksia ja riskitasoa seurataan varainhoitajakohtaisilla kuukausittaisilla raporteilla. Raportointi järjestetään niin, että sijoitetusta kokonaisvarallisuudesta saadaan riittävät ja ajantasaiset tiedot päätöksentekoa ja valvontaa varten.