Olet täällä

Vaasan kaupunginteatterin ja kaupunginorkesterin toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 13.12.2011 hyväksymään teatteri- ja orkesterilautakunnan johtosääntöön. Teatteri- ja orkesterilautakunnan 11.12.2012 hyväksymä. Voimaantulopäivä 1.8.2013.

I LUKU

KAUPUNGINTEATTERI

Kaupunginteatterin tehtävät on määritelty johtosäännön 4§:ssä.

Teatteri toimii yhtenä tulosalueena, jota johtaa teatterinjohtaja.

Linjaorganisaationa toimiessaan teatteri jakautuu taiteelliseen ja tekniseen henkilökuntaan sekä hallintoon. Teatterinjohtajan alaisuudessa toimii taiteellinen henkilökunta sekä markkinointi- ja tiedotusyksikkö. Muu henkilöstö toimii tuotantojohtajan alaisuudessa..

Esityksiä tuottaessaan teatteri toimii projektiorganisaationa, jolloin kutakin projektia johtaa näytelmän ohjaaja teatterinjohtajan toimiessa näytelmän tuottajana.

Teatterin toimintaa johtaa teatterinjohtaja, jonka tehtävänä on sen lisäksi, mitä johtosäännön 5§:ssä on määrätty, ratkaista seuraavat asiat:

1. päättää henkilökunnan toimipaikoista, tehtävistä ja sijaisuuksista,

2. päättää henkilökunnan kelpoisuusehdoista,

3. päättää henkilökunnan palkka- ja palvelussuhteen ehdoista,

4. myöntää henkilöstön virka- ja työvapaat, vuosilomat sekä sivutoimiluvat,

5. antaa taiteellisen henkilökunnan, tuotantojohtajan ja markkinointi- ja tiedotusyksikön matkustusmääräykset,

6. hyväksyä teatteria koskevat maksuasiakirjat tuotantojohtajan ollessa estyneenä,

7. esitellä teatteria koskevat asiat lautakunnassa,

8. huolehtia muista lautakunnan tai toimialajohtajan antamista tehtävistä.

Tuotantojohtajan tehtävänä on:

1. vastata teatterin teknisen tuotannon suunnittelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja kehittämisestä,

2. vastata teknisen henkilökunnan rekrytoinnista ja henkilöstöhallinnosta,

3. vastata teatterin hankinnoista ja poistoista,

4. hyväksyä maksettavaksi teatteria koskevat maksuasiakirjat,

5. toimia teknisen henkilöstön ja hallinto- ja talouspäällikön lähiesimiehenä,

6. toimia teatterinjohtajan sekä hallinto- ja talouspäällikön sijaisena.

5 §

Markkinointijohtajan tehtävänä on

1. vastata teatterin markkinoinnin ja myynnin sekä tiedotuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, seurannasta ja kehittämisestä,

2. vastata teatterin yhteistyökumppanihankinnasta,

3. toimia markkinointi- ja tiedotushenkilöstön, lippumyymälän, vahtimestarin ja eteishenkilöstön lähiesimiehenä.

6 §

Hallinto- ja talouspäällikön tehtävänä on

1. vastata teatterin talouden suunnittelusta, seurannasta ja kehittämisestä,

2. vastata teatterin henkilöstöhallinnosta (pl. tekninen henkilökunta),

3. edustaa teatteria hallinto- ja talousasioissa,

4. toimia toimistohenkilöstön lähiesimiehenä,

5. toimia tuotantojohtajan sijaisena.

II LUKU

KAUPUNGINORKESTERI

Kaupunginorkesterin tehtävät on määritelty johtosäännön 6§:ssä.

Orkesteri toimii yhtenä tulosalueena, jonka taiteellisena johtajana toimii kapellimestari ja hallinnollisena johtajana intendentti.

Kapellimestari johtaa, valvoo ja kehittää orkesterin taiteellista toimintaa. Kapellimestarin tehtävänä on, sen lisäksi mitä työtehtävistä on erikseen sovittu, esitellä lautakunnassa orkesterin ohjelmistoa koskevat asiat. Kapellimestari valmistelee orkesterin ohjelmiston yhteistyössä intendentin ja ohjelmatoimikunnan kanssa. Ohjelmatoimikunta valitaan kalenterivuosittain orkesterin henkilökunnan työpaikkakokouksessa.

10§

Intendentin tehtävä on sen lisäksi, mitä johtosäännön 7§:ssä on määrätty

1. vastata orkesterin taloudesta, henkilöstöhallinnosta, markkinoinnista ja tuotannosta yhteistyössä kapellimestarin ja muun henkilöstön kanssa,

2. edustaa orkesteria hallinto- ja talousasioissa,

3. esitellä orkesterin talouteen ja hallintoon kuuluvat asiat lautakunnassa sekä kapellimestarin estyneenä ollessa myös ohjelmistoa koskevat asiat,

4. päättää orkesterin hankinnoista ja poistoista,

5. hyväksyä maksettavaksi orkesteria koskevat maksuasiakirjat,

6. huolehtia muista lautakunnan tai toimialajohtajan antamista tehtävistä.

III LUKU

TEATTERIN JA ORKESTERIN TALOUS-, MARKKINOINTI- JA HALLINNOLLISEN HENKILÖSTÖN YHTEISTYÖ

11§

Teatterin ja orkesterin talous-, markkinointi- ja hallinnollinen henkilöstö kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa yhteiseen palaveriin, jossa käsitellään mm:

1. organisaatioiden talouteen, markkinointiin ja hallintoon liittyvää yhteistyötä ja yhteishankkeita

2. lautakunnan hallinnollista yhteistyötä ja yhteisiä lausuntoja.

Palaverin koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii teatterin hallinto- ja talouspäällikkö.

IV LUKU

MUUT ASIAT

12 §

Teatterinjohtajalla tulee olla korkeakoulututkinto tai teatterialan vastaava aikaisempi tutkinto tai muuten hankittu tarvittava taiteellinen ja hallinnollinen kokemus.

Kapellimestarilla tulee olla tarvittava taiteellinen kokemus.

Intendentillä tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto sekä tarvittava alan ja hallinnon tuntemus.