Olet täällä

Tietoa kaupungista

Vähänkyrön alueen maaseutuohjelma 2013-2015

Vaasan ja Vähänkyrön yhdistyttyä vuoden 2013 alussa laadittiin maaseutuohjelma, jossa keskeisenä osiona on Vähänkyrön alueen elinkeinojen kehittäminen. Valmistelutyössä ovat olleet mukana Vähänkyrön aluelautakunnan lisäksi YHYRES-kehittämisyhdistys ry, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Vaasan kaupunkikehitys, Vähänkyrön yrittäjät ry ja MTK-Vähäkyrö. Vähänkyrön alueen maaseutuohjelman kohderyhmään kuuluvat Vähänkyrön alueen yrittäjät ja maatilayrittäjät sekä alueen asukkaat.

Ohjelman toteutuksessa lähdetään siitä, että Vähänkyrön alueen elinkeinoelämää edistetään tehokkaimmin tukemalla jo toimivien ja aloittavien yrittäjien toimintaa suoraan yrittäjiin kohdistuvilla toimenpiteillä ja palveluilla. Maaseutuohjelmasta toteutettava toiminta keskittyy täyttämään olemassa olevien organisaatioiden yrityksille tarjoamien palvelujen ulkopuolelle jäävät palvelut yhteistyön ja verkostoitumisen avulla. Vähänkyrön alueen asukkaille maaseutuohjelma voi tarjota paikallisia tapahtumia, alueen perinteiden säilyttämistä ja identiteetin vahvistamista.

Maaseutuohjelmaa hallinnoi ja toteuttaa Vähänkyrön aluelautakunta. Aluelautakunta on nimennyt ohjausryhmän, joka tukee ja ohjaa maaseutuohjelman toteuttamista.  Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimettiin aluelautakunnan puheenjohtaja Mikko Nybacka. Ohjelman vastuuhenkilöksi aluelautakunta nimesi aluejohtaja Liisa Rädyn.

 

Tavoitteena luoda  toimintamalli Vähänkyrön elinkeinoelämän kehittämiseen

Maaseutuohjelman tavoitteena on luoda ja juurruttaa toimintamalli Vähänkyrön elinkeinoelämän kehittämiseen ja yrittäjien tukemiseen. Alueen yritysten ja maatilayritysten kokonaisvaltaista kehittämistä edesautetaan osaamiseen ja hyvinvointiin panostamalla, verkostoja tiivistämällä ja alueen elinvoimaisuutta uudistamalla.

Ohjelman toteutus alkoi alueen yritystoiminnan kehittämistarpeiden kartoituksella, joka toteutettiin kyselyn ja tarvittaessa yrityskäyntien avulla. Kysely suoritettiin yhteistyössä Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin kanssa.

Maaseutuohjelmassa järjestetään ja ollaan mukana järjestämässä yrittäjille info- ja tarvittaessa koulutustilaisuuksia sekä yrityskummitoimintaa. Lisäksi ollaan mukana paikallisissa tapahtumissa ja aktivoidaan ihmisiä oman alueen ja sen yritystoiminnan kehittämiseen.

Ohjelman toteutukseen on käytettävissä vuosina  2014 ja 2015 yhteensä 160 000 euroa.

Vähänkyrön alueen pk-yritykset voivat saada maaseutuohjelman määrärahoista tukea yrityksen kehittämiseen liittyvien palveluiden hankkimiseen ns. yrityspalvelusetelin (katso liitteet alla) avulla. Tuen myöntää Vähänkyrön aluelautakunta.