Olet täällä

Tietoa kaupungista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat 1.3.2017 alkaen lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Avoimen päiväkodin kerhotoiminnasta perittävistä maksuista päättää varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta.

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki astui voimaan 1.3.2017. Asiakasmaksujen euromääriin ei tullut muutoksia. Korkein perittävä maksu on 290 €/kk ja alin perittävä maksu on 27 €/kk.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevia muutoksia on käsitelty varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan kokouksessa 15.2.2017.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin ja indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Seuraava indeksitarkistus tehdään vuonna 2018.

Tästä linkistä näet varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätöksen. (pdf)
Linkki lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. (Finlex)

Muutoksia lasten päivähoidon asiakasmaksuihin 1.1.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.1.2018 alkaen. Muutosten johdosta kaikille lapsille tehdään uudet päivähoitomaksupäätökset ja ne postitetaan perheille kotiin tammikuun aikana.
Lue tiedote tästä (pdf)

1.8.2016 varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön uusi seitsemänportainen hoitoaikaan perustuva varhaiskasvatuksen palvelun tarpeen malli. Päivähoitomaksu määräytyy etukäteen tehdyn sopimuksen tuntimäärien ja prosenttien mukaisesti. Laskutus tapahtuu jatkossakin aina kuukausimaksuna, jolloin viikoittaiset hoitoaikatunnit tulee suhteuttaa kuukauden mittaisiksi ajoiksi. Sopimus tehdään etukäteen ja vähintään viideksi kuukaudeksi. Vanhempien tulee toimittaa lapsen hoitoajat kellonaikoineen varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti vähintään viikkoa aikaisemmin.

Tästä linkistä näet varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan päätöksen. (pdf)
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
Tunnit Maksu% Maksu enintään
€/kk
20 tuntia/viikko (4 tuntia/päivä) 50 145,00
20 tuntia/viikko (2 päivää/viikko) 60 174,00
20 tuntia/viikko (2,5 päivää/viikko) 60 174,00
0 – 84 tuntia/kuukausi 60 174,00
85 – 125 tuntia/kuukausi 75 218,00
126 – 146 tuntia/kuukausi 85 247,00
147 – tuntia/kuukausi 100 290,00

 

Varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi
Tunnit Maksu% Maksu enintään
€/kk
0 – 41 tuntia/kuukausi 35 102,00
42 – 56 tuntia/kuukausi 50 145,00
57 – tuntia/kuukausi 60 174,00

 

Tästä linkistä näet varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteen 1.1.2018 alkaen (pdf)
Tarkista tästä linkistä, mitkä tulot huomioidaan/ei huomioida. (pdf)

Voit arvioida lapsesi tulevan päivähoitomaksun sähköisen maksulaskurin avulla:
Linkki laskuriin.


Maksupäätös

Maksupäätös perustuu tuloselvitykseen. Maksupäätöstä varten on toimitettava tuloselvityslomake liitteineen viimeistään kahden viikon kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, päivähoidosta peritään korkein maksu, joka muutetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu vastaava selvitys on toimitettu.

Päivähoitomaksusta annetaan asiakkaalle maksupäätös, joka on voimassa toistaiseksi. Perheeltä pyydetään uusi tuloselvitys kerran vuodessa maksun tarkastamista varten.

Päivähoitomaksupäätöksissä on käytössä lapsikohtaiset tulot (esim. kyseisen lapsen elatusmaksu, eläke, pääomatulot). Nämä tulot vaikuttavat ainoastaan kyseisen lapsen hoitomaksuun. Tästä johtuen saman perheen lapsilla voi olla erisuuruiset hoitomaksut.

Tästä linkistä näet päivähoitomaksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot. (pdf)
Tästä linkistä voit tulostaa tuloselvityslomakkeen. (pdf)
Tästä linkistä voit tulostaa yrittäjän tuloselvityslomakkeen. (pdf)

Tuloselvityskaavake liitteineen lähetetään osoitteella:

Vaasan kaupunki
Varhaiskasvatus
PL 2 (Raastuvankatu 29)
65101 Vaasa.

Kuoreen merkintä "Päivähoitomaksut".


Asiakasmaksun tarkistaminen

Perheellä on velvollisuus ilmoitaa, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat (10%) tai työ-/opiskelutilanne muuttuu (esim. äitysloma, vanhempainvapaa, työttömyys alkaa). Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti korkeintaan yhden vuoden ajalta. Asiakasmaksu tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset muuttuvat.

Asiakasmaksun tarkistamista varten tulee tulonselvityslomake liitteineen toimittaa osoitteella:

Vaasan kaupunki
Varhaiskasvatus
PL 2 (Raastuvankatu 29)
65101 Vaasa

Kuoreen merkintä "Päivähoitomaksut"


Sopimus talviloman 2018 poissaolosta ja vaikutus asiakasmaksuun

Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 6.9.2017 päättänyt jatkaa kokeilua, jonka mukaan huoltajilla on mahdollisuus tehdä sopimus maksuttomasta talvilomasta. Mikäli huoltajat tekevät kirjallisen sopimuksen lapsen poissaolosta koko talviloman (26.2. – 2.3.2018) ajaksi, hyvitetään helmikuun asiakasmaksusta 3 päivää ja maaliskuun asiakasmaksusta 2 päivää. Hyvityksen saaminen edellyttää, että huoltajat ovat tehneet sopimuksen 31.1.2018 mennessä.

Mikäli lapsella on käytössä kokoaikaista hoitoa vähemmän tunteja ja talviloman ajaksi tehdään sopimus poissaolosta, voi lapsi käyttää tunteja helmikuun ja maaliskuun aikana seuraavasti:

 • 0–84 h/kk, käytettävissä helmikuussa 72 tuntia ja maaliskuussa 76 tuntia
 • 85–125 h/kk, käytettävissä helmikuussa 107 tuntia ja maaliskuussa 113 tuntia
 • 126–146 h/kk, käytettävissä helmikuussa 125 tuntia ja maaliskuussa 132 tuntia
 • vuorohoidossa käytössä samat tuntimäärät

 

Varhaiskasvatus esiopetuksen lisäksi:

 • 0–41 h/kk, käytettävissä tammikuussa 35 tuntia ja helmikuussa 37 tuntia
 • 42–56 h/kk, käytettävissä tammikuussa 48 tuntia ja maaliskuussa 50 tuntia

 

Mikäli läsnäolotunnit ylittyvät, peritään normaali asiakasmaksu.

Katso näistä linkeistä
- tiedote loma-aikojen maksuttomuudesta (pdf)
- toimintavuoden 2017 – 2018 loma-aikoina käytettävissä olevat tunnit (pdf)

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Martin, p. 06 325 3124
sähköposti: merja.martin(at)vaasa.fi


Avoimen päiväkodin toiminnasta perittävät maksut:

 • Avoin päiväkoti on maksuton
 • Kerhot, joissa on kiinteä kuukausimaksu:
  • kerhot (3 h) 2 krt/vko, joissa ei tarjota ateriaa: maksuton
  • Kerhot (3-4 h) 2 krt/vko, joissa tarjotaan ateria: 38 €/kk
 • Avoimen päiväkodin maksuttomat kerhot:
  • Kuningattarenpolun avoimen päiväkodin kerhot 2 krt/vko, maanantaisin ja torstaisin klo 12.30 – 15.30 tai tiistaisin ja torstaisin 8.45 – 11.45
  • Vaahteramäen avoimen päiväkodin kerho 2 krt/vko, tiistaisin ja torstaisin 12.30 – 15.30
 • Lapsen kotihoidontuki säilyy vaikka lapsi osallistuu avoimen päiväkodin kerhoon.

Päivähoito- tai kerhomaksun alentaminen/vapautus

Päivähoidon asiakasmaksun harkinnanvaraista alentamista haetaan kirjallisesti palvelupäälliköltä. Päätöksiin sovelletaan toimeentulotuen perusteita ja niihin liittyviä sovellusohjeita. Asiakasmaksun alentamista ei pääsääntöisesti myönnetä taannehtivasti, vaan korkeintaan sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on saapunut varhaiskasvatuksen asiakaspalveluyksikköön.

Tulosta tästä linkistä päivähoidon asiakasmaksun vapautusta/alentamista koskeva hakemuskaavake. (pdf)
 

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:

Vaasan kaupunki
Varhaiskasvatus/palvelupäällikkö Merja Martin
PL 2 (Raastuvankatu 29)
65101 Vaasa

Asiakkaalla tulee olla mukanaan valmiiksi kopioidut liitteet.  Kopiointipalvelu sijaitsee Kansalaisinfon yhteispalvelupisteessä (Pääkirjasto, 1. krs).
 

Päivähoito- ja kerhomaksuja sekä laskutusta koskevissa asioissa lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen päivähoidonsihteerit. Yhteystiedot löytyvät varhaiskasvatuksen asiakaspalvelun sivulta.

Linkki varhaiskasvatuksen asiakaspalvelun sivuille.


 

Location

19.10.2015 alkaen

Lisätiedot