Olet täällä

Varhaiskasvatuksen, suomenkielisen perusopetuksen, ruotsinkielisen perusopetuksen ja Kuula-opiston tulosalueiden toimintasääntö

Tietoa kaupungista

Toimintasääntö perustuu Vaasan kaupunginvaltuuston 7.4.2015 hyväksymään varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan johtosääntöön. Se tulee voimaan 1.6.2015 alkaen. Muutos varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 8.6.2016 § 45. Se tulee voimaan 1.8.2016. Muutos varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 12.10.2016 § 72. Täydentävät muutokset voimaan 1.8.2016 alkaen.

 

I LUKU 

YKSILÖASIOIDEN KÄSITTELY

1 §
Toimikunta   

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta asettaa keskuudestaan viisijäsenisen toimikunnan, jonka tehtävänä on päättää lautakunnan puolesta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän, erityislainsäädäntöön perustuvan ja yksilöä koskevan päätöksen saattamista lautakunnan käsiteltäväksi. Suomenkielisen perusopetuksen osalta toimikunta päättää oppilaan erottamisesta määräajaksi sekä oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.  Toimikunnan esittelijöinä toimivat johtosäännön mukaiset lautakunnan esittelijät ja kasvatus- ja opetuspäällikkö. 

II LUKU

VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

2 §
Organisaatio 

Varhaiskasvatuksen toimialaan kuuluvat:
    hallinto, kehittäminen ja yhteiset toiminnot
    perhepäivähoito
    leikkitoiminta
    kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja kuntakohtainen täsmälisä
    päiväkotitoiminta ja esiopetus
    erityisvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat tulosyksikköinä seuraavat päiväkodit ja niiden yhteyteen sijoitetut ryhmäperhepäiväkodit ja avoimet päiväkodit sekä perhepäivähoitoalueet:

1.    Alkulan päiväkoti, Rossinkatu 3
    - Rossinkatu 1
    - Taikametsän päiväkoti
    
2.    Gerby daghem, Kortelaaksontie  2 (käyntiosoite Västervikintie 27)
    - Granvikens daghem, Björkdungens daghem
     
3.         Gustavsborgs daghem – Kustaanlinnan päiväkoti, Koulukatu 56
    - ryhmäperhepäiväkodit Kapsäkki 
    - Gustavborgs öppna daghem 

4.        Inkerinpuiston päiväkoti, Pitkäkatu 76–78
    - Vaahteramäen avoin päiväkoti 
    - Hietalahden koulun sivutoimipiste

5.     Lumikin päiväkoti, Sudentie 4
- Suvilahden päiväkoti
     

6.    Länsimetsän päiväkoti, Länsimetsäntie 10
    - Gerbyn avoin pk
    - Länsimetsän koulun sivutoimipiste 
    
7.     Malmögårdens daghem, Vöyrinkatu 2
    - ryhmäperhepäiväkodit Gräshoppan, Nallebo
    - Vikinga förskola
    - Hemstrands daghem

8.    Malmöntalon päiväkoti, Vöyrinkatu 2
    - Pukinkulman päiväkoti

9.     Metsäkallion päiväkoti, Porvarinkatu 34
     

10.    Paakarin päiväkoti, Kortelaaksontie 3
    - Isolahden päiväkoti ja sen esiopetusrymät Isolahden koululla
    - ryhmäperhepäiväkoti Muurahainen 

    
11.    Palosaaren päiväkoti, Perämiehenkatu 20
    - Kaptensgatans daghem 

12.     Pikku Kasarmin päiväkoti, Itäinen kasarmintori 7–9
    - Satamapuiston päiväkoti

    
13.    Pikkuonnin päiväkoti, Larvatie 2
    - Esiopetus Merikaarron koululla

14.    Punahilkan päiväkoti, Sudentie 4

    
15.     Purolan päiväkoti, Tiukutie 1
    - Huvikummun päiväkoti

    
16.     Ristinummen päiväkoti, Ostospolku 12
    - Kappelinmäen päiväkoti
    - Esikon päiväkoti

    
17.    Teeriniemen päiväkoti, Joutsenenkatu 8
    - Klemettilän päiväkoti

    
18.    Tervajoen päiväkoti, Malamontie 2
    

19.     Trollbergets daghem, Axel Mörnentie 1
    - Haga daghem 
    - ruotsinkielinen perhepäivähoito 

20.    Villityksen päiväkoti, Pitkäkatu 21
     

21.    Villin lännen päiväkoti, Porinmäentie 1 
     

22.     Vindängens daghem-Tuuliniityn päiväkoti, Sundomintie 5
    -Sundom daghem/Stråkantie 147/Sundomintie 13

Perhepäivähoitoalueet:

1.    Ristinummen perhepäivähoitoalue: Alkula – Haapaniemi – Höstvesi – Kråklund – Pappilanmäki – Ristinummi – Vanha Vaasa 
    - ryhmäperhepäiväkoti Poutapilvi
- Huutoniemen, Kuningattarenpolun ja Ristinummen avoimet päiväkodit

2.    Huutoniemen perhepäivähoitoalue: Asevelikylä – Hietalahti – Huutoniemi - Keskusta – Korkeamäki – Melaniemi – Purola – Suvilahti – Teeriniemi
    - ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Lassi 

3.    Gerbyn perhepäivähoitoalue: Böle - Gerby – Isolahti – Kotiranta – Metsäkallio – Palosaari – Pukinjärvi – Vetokannas – Västervik - Vöyrinkaupunki 
    -ryhmäperhepäiväkodit Mollamaija ja Vara-Waltteri

4.    Vähänkyrön perhepäivähoitoalue ja ryhmäperhepäiväkoti Veitikka

3 §
Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatuksen tulosaluetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja, jonka tehtävänä on:

    vastata tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
    vastata tulosalueen sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta
    vastata kieliryhmien tasapuolisesta kohtelusta
    suunnitella, kehittää ja valvoa tulosalueen toimintaa
    laatia, suunnitella sekä valmistella tulosalueen taloussuunnitelma ja huolehtia sen toteutumisesta sekä valmistella ja laatia toimintakertomus ja vastata näiden sekä tilinpäätöstietojen antamisesta lautakunnalle asetettuna määräaikana
    esitellä tulosaluetta koskevat asiat lautakunnassa ja jaostoissa
    huolehtia tulosalueen toiminnan arvioinnista
    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero tulosalueen hallinnolliselle henkilökunnalle palvelupäälliköitä, päiväkodinjohtajia ja perhepäivähoidonohjaajia lukuun ottamatta
    päättää tulosalueen alaisen henkilöstön palkka- ja palvelussuhteen ehdoista siten kuin kaupunginhallituksen yleisjaosto siitä erikseen määrää 
    toimia tulosalueen hallinnollisen henkilökunnan esimiehenä ja päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, ellei erikseen toisin ole määrätty
    päättää tulosalueen henkilöstön virkamatkoista oman kunnan ulkopuolelle ja myöntää lupa henkilöstön ulkomaisiin virkamatkoihin
    vastata osaltaan varhaiskasvatuksen pedagogisesta kehittämistyöstä yhteistyössä varhaiskasvatuksen esimiesten kanssa
    toimia tulosalueen asiamiehenä ja koulutuksen järjestäjän edustajana 
    päättää ulkoisista koulutuksista koko henkilöstön osalta 
    huolehtia tulosalueen tiedotustoiminnasta ja tiedotusperiaatteista
    huolehtia varhaiskasvatuksen yhteistyöstä viraston yksiköiden ja muiden virastojen ja viranomaisten kanssa 
    myöntää useampaa yksikköä koskevat tutkimusluvat 
    myöntää sivutoimiluvat 
    päättää henkilökunnan toimipaikoista tulosalueen sisällä
    huolehtia yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa
    kehittää tulosalueen organisaatiota ja vastata tulosalueen kuntien väliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvistä asioista
    suorittaa muut lautakunnan, jaoston tai toimialajohtajan määräämät tehtävät
    solmia ostopalvelusopimukset ostopalvelupäiväkotien kanssa ja huolehtia ostopalvelupäiväkotien valvonnasta
    päättää oppilaskuljetuksista ja muista lakiin tai päätöksiin perustuvista lasten kuljetuksista
    päättää hankinnoista hankintavaltuuksien rajoissa

4 §
Asiakaspalvelupäällikön ja palvelupäälliköiden toimivalta sekä sijaisuustehtävä

Varhaiskasvatuksen tulosalueella toimii yksi asiakaspalvelupäällikkö ja kolme palvelupäällikköä. Asiakaspalvelupäällikkö sekä palvelupäälliköt ovat koko varhaiskasvatuksen kenttää koskevissa hallintotehtävissä toimivia viranhaltijoita ja heidän toimivaltansa on sama kuin 9 §:ssä mainituilla päiväkodinjohtajalla ja perhepäivähoidonohjaajalla. 

Varhaiskasvatusjohtajan sijaisena toimii ensisijaisesti asiakaspalvelupäällikkö tai hänen estyneenä ollessaan joku palvelupäälliköistä.

5 §
Asiakaspalvelupäällikkö

Asiakaspalvelupäällikkö vastaa asiakaspalveluyksiköstä sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluprosesseista, päivähoidon toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjyydestä ja varhaiskasvatuksen toiminnallisesta tilastoinnista.  

Asiakaspalvelupäällikkö päättää vahvistettujen päivähoitomaksujen harkinnanvaraisista muutoksista sekä toimii yksilöasiain toimikunnan sihteerinä. 

Asiakaspalvelupäällikkö toimii lisäksi Pohjoisen alueen palvelupäällikkönä tehtävänään alueen koordinointi, ohjaus ja kehittäminen. 

6 §
Erityisvarhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Erityisvarhaiskasvatuksen palvelupäällikkö vastaa erityisvarhaiskasvatuksen tulosyksiköstä käsittäen erityispäivähoidon ja maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koordinoinnin. Hän toimii erityisvarhaiskasvatuksen muun kuin kasvatus- ja hoivahenkilöstön esimiehenä ja tässä ominaisuudessa päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä, ellei erikseen toisin ole määrätty.  

Eritysvarhaiskasvatuksen palvelupäällikkö toimii lisäksi Keskustan alueen palvelupäällikkönä tehtävänään alueen koordinointi, ohjaus ja kehittäminen.

Erityiskasvatuksen palvelupäällikkö päättää alle kouluikäisten erityislasten kuljetuksista.

7 §
Perhepäivähoidon palvelupäällikkö

Perhepäivähoidon palvelupäällikkö vastaa perhepäivähoidosta ja sen kehittämisestä sekä toimii perhepäivähoidon ohjaajien esimiehenä ja tässä ominaisuudessa päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä, ellei erikseen toisin ole määrätty. Hän vastaa leikkitoiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista ja täsmälisää koskevista päätöksistä. 

Perhepäivähoidon palvelupäällikkö toimii lisäksi Itäisen alueen palvelupäällikkönä tehtävänään alueen koordinointi, ohjaus ja kehittäminen.

8 §
Vähänkyrön alueen palvelupäällikkö 

Vähänkyrön alueen palvelupäällikkö vastaa varhaiskasvatuksen tulosalueen toiminnasta Vähänkyrön alueella. Palvelupäällikkö toimii Pikkuonni päiväkodin ja Villin Lännen päiväkotien sekä Vähänkyrön perhepäivähoitoalueen ja ryhmäperhepäiväkotien esimiehenä ja tässä ominaisuudessa päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä tehtävistä, ellei erikseen toisin ole määrätty.  

Palvelupäällikkö toimii Vähänkyrön alueen palvelupäällikkönä tehtävänään alueen koordinointi, ohjaus ja kehittäminen.

9 §
Päiväkodinjohtaja ja perhepäivähoidonohjaaja

Päiväkodinjohtaja ja perhepäivähoidonohjaaja ovat 2 §:ssä mainitun tulosyksikön päälliköitä. He ovat yksikkönsä pedagogisia ja hallinnollisia johtajia, joiden tehtävänä on:

    johtaa, kehittää ja ohjata yksikkönsä toimintaa ja huolehtia yksikölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä huolehtia raportoinnista
    huolehtia yksikön suunnitelmien laatimisesta
    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero yksikkönsä henkilökunnalle mukaan lukien avustajat yhteistyössä varhaiskasvatusjohtajan tai palvelupäällikön kanssa 
    päättää suoranaisten alaistensa osalta heidän työlomistaan, vuosilomistaan ja muusta henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista
    päättää lasten valinnasta päiväkotiin tai perhepäivähoitoon 
    laatia yksikkönsä talousarvioesitys, seurata talousarvion toteutumista ja vastata yksikön taloudesta
    päättää toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksyttyjä yleisohjeita noudattaen
    valmistella ja esitellä varhaiskasvatusjohtajalle omaa yksikköä koskevia asioita
    päättää yksikkökohtaisista hankinnoista ja poistoista yleisohjeita noudattaen
    vastata kodin ja yksikkönsä yhteistyöstä
    myöntää yksikköään koskevat tutkimusluvat
    päättää henkilöstön sisäisistä maksuttomista koulutuksista
    myöntää oman auton käyttöoikeuden
    suorittaa muut päiväkodin johtajan/ perhepäivähoidonohjaajan tehtäväksi säädetyt tai määrätyt tehtävät

Perhepäivähoidonohjaaja päättää perhepäiväkodin hyväksymisestä ja perhepäivähoitajille maksettavista erilliskorvauksista.

10 §
Apulaisjohtaja/varajohtaja

Apulaisjohtaja vastaa yksikössä tietyistä etukäteen sovituista tehtävistä. Apulaisjohtajalle voidaan siirtää päiväkodinjohtajan toimivaltaan kuuluvia tehtäviä.

Useampia päivähoitoyksiköitä, ns. satelliittipäiväkoteja, käsittävissä yksiköissä toimii päiväkodinjohtajan sijaisena välitöntä ratkaisua vaativissa pedagogisissa ja hallinnollisissa johtamisasioissa apulaisjohtaja. Muissa päiväkodeissa on varajohtaja, joka toimii päiväkodinjohtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa.

11 §
Päivähoitomaksuista päättäminen 

Asiakasmaksulain mukaisista päivähoitomaksuista, joihin ei sisälly harkintavaltaa, päätöksen tekee asiakaspalvelusihteeri. Tämä koskee myös ostopalvelupäiväkodeissa perittäviä maksuja. 

Asiakaspalvelupäällikkö päättää vahvistettujen päivähoitomaksujen harkinnanvaraisista muutoksista siten kuin 5 §:ssä on määrätty.

12 §
Johtoryhmä

Varhaiskasvatuksen tulosalueella toimii johtoryhmä, johon kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt sekä ruotsinkielinen koordinaattori, jonka tehtävänä johtoryhmässä on toimia ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen edustajajäsenenä. Tämän lisäksi varhaiskasvatuksen tulosalueella toimii laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat em. lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön pääluottamusmiehet. 

13 §
Kehittämisryhmä

Varhaiskasvatuksen tulosalueen laajennettu johtoryhmä toimii tulosalueen kehittämisryhmänä.

III LUKU

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

14 §
Organisaatio

Suomenkielisen perusopetuksen tulosalueen toimialaan kuuluu:
-    perusopetus (vuosiluokat 1-10)
-    maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus
-    oppilashuolto
-    koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-    oppivelvollisuuden valvonta
-    koulutus- ja kehittämistoiminta

Osa tehtävistä voidaan hoitaa tulosalueiden välisenä yhteistyönä.

Suomenkielisen perusopetuksen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat koulut:

1.    Hietalahden koulu
Ravikatu 9
yleisopetus: vuosiluokat 1-6
erityinen ja tehostettu tuki: vuosiluokat 0-10
sairaalaopetus: vuosiluokat 0-9

2.    Huutoniemen koulu
Mannerheimintie 41
vuosiluokat: 1-6

3.    Isolahden koulu
Pallokatu 17
yleisopetus: vuosiluokat 1-6
erityinen ja tehostettu tuki: vuosiluokat 0-10

4.    Keskuskoulu
Raastuvankatu 39-43
yleisopetus: vuosiluokat 1-6
kielikylpyopetus: vuosiluokat 1-6

5.    Länsimetsän koulu
Länsimetsäntie 10
yleisopetus: vuosiluokat 1-6
kielikylpyopetus: vuosiluokat 1-2

6.    Merikaarron koulu
Merikaarrontie 774
vuosiluokat 1-6

7.    Nummen koulu
Eräpolku 4 ja Kappelinmäentie 6
yleisopetus: vuosiluokat: 1-6
erityinen ja tehostettu tuki: vuosiluokat 3-6

8.    Onkilahden koulu
Vuorikatu 7
yleisopetus: vuosiluokat 1-6
musiikkiluokkaopetus: vuosiluokat 1-6

9.    Savilahden koulu
Savilahdentie 1-5
yleisopetus: vuosiluokat 1-9
erityinen ja tehostettu tuki: vuosiluokat 1-9

10.    Suvilahden koulu
Teirinkatu 2
yleisopetus: vuosiluokat 1-6
englanninkielinen opetus: vuosiluokat 1-6

11.    Tervajoen koulu
Malamontie 2
vuosiluokat 1-6

12.    Vanhan Vaasan koulu
Kustaa III:n polku 2-4
vuosiluokat 1-6

13.    Merenkurkun koulu
Kirkkopuistikko 33
vuosiluokat 7-9
kielikylpyopetus: vuosiluokat 7-9
englanninkielinen opetus: vuosiluokat 7-9
joustava perusopetus vuosiluokat 8-9

14.    Variskan koulu
Vanhan Vaasankatu 20
vuosiluokat 7-9
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus
joustava perusopetus vuosiluokat 8-9

15.    Vöyrinkaupungin koulu
Vuorikatu 11 ja Myllykatu 2-6
vuosiluokat 7-10
musiikkiluokkaopetus: vuosiluokat 7-9
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus

15 §
Koulutoimenjohtaja

Suomenkielisen perusopetuksen tulosaluetta johtaa koulutoimenjohtaja. Koulutoimenjohtajan tehtävänä on:

-    vastata siitä, että tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
-    vastata tulosalueen sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta
-    suunnitella, kehittää ja valvoa tulosalueen toimintaa 
-    laatia määräajassa ehdotus tulosalueen taloussuunnitelmaksi sekä ehdotus toimintakertomukseksi
-    huolehtia tulosalueen toiminnan arvioinnista 
-    esitellä tulosaluetta koskevat asiat lautakunnassa ja jaostossa 
-    vahvistaa koulujen lukuvuosisuunnitelmat ja käyttösuunnitelmat 
-    vastata koulutoimen oppilaiden opetusjärjestelyistä  
-    oppivelvollisuuden valvonta
-    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero tulosalueen henkilökunnalle
-    toimia rehtoreiden ja tulosalueensa hallinnollisen henkilökunnan esimiehenä ja päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, ulkomaanmatkoista sekä vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista, ellei erikseen toisin ole määrätty
-    päättää henkilökunnan toimipaikoista tulosalueen sisällä
-    vastata osaltaan suomenkielisen perusopetuksen pedagogisesta kehittämistyöstä  
-    vastata koulutoimen oppilasvalinnoista
-    myöntää tutkimusluvat, ellei erikseen toisin ole määrätty  
-    huolehtia tulosalueen tiedotustoiminnasta
-    huolehtia koulujen ja eri oppilaitosmuotojen välisestä yhteistoiminnasta sekä yhteistyöstä ympäristökuntien kanssa
-    myöntää sivutoimiluvat
-    toimia tulosalueen asiamiehenä ja koulutuksen järjestäjän edustajana tulosaluetta koskevissa asioissa
-    kehittää kansainvälistä yhteistoimintaa
-    suorittaa muut lautakunnan, jaoston tai  toimialajohtajan määräämät tehtävät
-    määrätä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkielisen jaoston sihteeri
-    päättää harkinnanvaraisista oppilaskuljetuksista 
-    valitsee määräajaksi aluerehtorit suomenkielisen perusopetuksen alueille

16 § 
Kasvatus- ja opetuspäällikkö 

 Kasvatus- ja opetuspäällikön tehtävänä on:

-    vastata erityiseen tukeen kuuluvien oppilaiden sijoittamisesta ja opetuksen järjestämisestä  ja tehdä näihin liittyvät päätökset  
-    päättää oppilaan ottamisesta erityiseen tukeen sekä pidennettyyn oppivelvollisuuteen 
-    päättää oppilaiden koulunkäynnin aloittamisesta ennen oppivelvollisuusikään tai sen jälkeen
-    vastata ja päättää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetukseen liittyvistä asioista sekä tehdä näihin liittyvät päätökset
-    vastata tulosalueen oppilashuollosta 
-    toimia tulosalueen suomenkielisen perusopetuksen oppilashuoltohenkilöstön esimiehenä 
-    vastata alueensa kehittämistyöstä
-    toimia koulutoimenjohtajan sijaisena tämän poissa ollessa

17 §
Rehtori

Rehtori toimii koulunsa pedagogisena ja hallinnollisena johtajana. Rehtorin tehtävänä on sen lisäksi, mitä tehtävistä on erikseen säädetty:

-    toimia työnjohdollisessa vastuussa koulussaan työskentelevän henkilökunnan osalta ja päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista, ellei erikseen toisin ole määrätty
-    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero koulun opetushenkilökunnalle, koulunkäynnin ohjaajille 
-    laatia koulun talousarvioesitys, seurata talousarvion toteutumista ja vastata koulun taloudesta
-    päättää toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksyttyjä yleisohjeita noudattaen. Jos samassa kiinteistössä toimii useita kouluja, päätöksen tekee jaoston määräämä rehtori
-    päättää yksikkökohtaisista hankinnoista ja poistoista yleisohjeita noudattaen
-    edustaa oppilaitosta ja toimia sen asiamiehenä ja allekirjoittaa oppilaitoksen puolesta sopimukset ja asiakirjat
-    päättää koulua koskevista tutkimusluvista ja opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
-    ottaa oppilas aluerehtorin päätöksen mukaiseen lähikouluun  
-    päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä
-    antaa päättötodistus, erotodistus ja todistus oppimäärän suorittamisesta
-    myöntää oppilaille luvan poissaoloon viikkoa (5 koulupäivää) pidemmäksi ajaksi 
-    valvoa ns. kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen opintojen edistymistä
-    päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta
-    valmistelee oppilaan määräaikaista erottamista koskevan asian yksilöasiaintoimikunnalle, jossa sen esittelee koulutoimenjohtaja tai kasvatus- ja opetuspäällikkö
-    vastata oppilashuollon toteutumisesta ja kodin ja koulun yhteistyöstä
-    vastata osaltaan oman koulun koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
-    suorittaa muut rehtorin tehtäväksi säädetyt tai määrätyt tehtävät
-    päättää yksittäisen oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen
-    toimii koulutoimenjohtajan päätöksellä oman alueensa aluerehtorina

Aluerehtorin tehtävänä on:
-    vastata alueen oppilaiden sijoittamisesta lähkouluihin
-    valmistelevat alakoulujen käyttösuunnitelmat yhdessä koulujen rehtoreiden kanssa
-    toimii alueensa edustajana tulosalueen johtoryhmässä ja muissa tulosalueen työryhmissä
-    valmistelee asioita suomenkieliselle jaostolle yhdessä koulutoimenjohtajan sekä kasvatus- ja 
opetuspäällikön kanssa
-    ottaa ja irtisanoo oman alueen vahtimestarit
-    vastaa alueen kehittämistoiminnasta

18 §
Apulaisrehtori/vararehtori

Kouluissa, joissa on kokonaistyöajassa oleva rehtori, apulaisjohtajan tehtäviä hoitaa apulaisrehtori. Apulaisrehtori voi olla kokonaistyöajassa siten kuin erikseen päätetään. Apulaisrehtorille voidaan siirtää rehtorin toimivaltaan kuuluvia tehtäviä. Rehtorin ja apulaisrehtorin koulukohtaisesta työnjaosta määrätään koulun vuosittain hyväksyttävässä lukuvuosisuunnitelmassa.

Muissa kouluissa on vararehtori, joka toimii rehtorin varahenkilönä tämän estyneenä ollessa.

19 §
Johtoryhmä

Tulosalueella on johtoryhmä, joka toimii tulosalueen johtajan johdolla. Siihen kuuluvat tässä toimintasäännössä mainittu kasvatus- ja opetuspäällikkö sekä koulujen valitsemat rehtorit. Tämän lisäksi perusopetuksella on yhteinen laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat em. lisäksi ruotsinkielisen koulutoimenjohtaja, aluerehtorit ja pääluottamusmiehet.

20 §
Kehittämisryhmä

Tulosalueen kehittämisryhmä on yhteinen suomenkielisen lukion kanssa.

IV LUKU

RUOTSINKIELISEN PERUSOPETUKSEN  TULOSALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

21 §
Organisaatio

Ruotsinkielisen perusopetuksen tulosalueen toimialaan kuuluu:
-    perusopetus (vuosiluokat 1-10)
-    maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus 
-    oppilashuolto
-    koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-    oppivelvollisuuden valvonta
-    koulutus- ja kehittämistoiminta

Osa toiminnoista voidaan hoitaa tulosalueiden välisenä yhteistyönä. 

Ruotsinkielisen perusopetuksen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat koulut:

1.    Gerby skola
Västervikintie 27
vuosiluokat 1-6

2.    Haga skola
Kustaa III:n polku 2
vuosiluokat 1-6
vuosiluokkiin sitomaton erityisluokka, vuosiluokat 1-10
sairaalaopetus: vuosiluokat 
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus

3.    Sundom skola
Sundomintie 13
vuosiluokat 1-6

4.    Vikinga skola
Urheilukatu 10
vuosiluokat 1-6

5.    Borgaregatans skola
Porvarinkatu 13
vuosiluokat 7-10
joustava perusopetus vuosiluokka 9

22  §
Koulutoimenjohtaja

Ruotsinkielisen perusopetuksen tulosaluetta johtaa koulutoimenjohtaja. Koulutoimenjohtajan tehtävänä on:

-    vastata siitä, että tulosalueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
-    suunnitella, kehittää ja valvoa tulosalueen toimintaa
-    vastata tulosalueen sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta
-    laatia määräajassa ehdotus tulosalueen taloussuunnitelmaksi sekä ehdotus toimintakertomukseksi
-    huolehtia tulosalueen toiminnan arvioinnista
-    esitellä tulosaluetta koskevat asiat lautakunnassa ja jaostossa
-    oppivelvollisuuden valvonta
-    päättää oppilaan koulunkäynnin aloittamisesta ennen oppivelvollisuusikää tai sen jälkeen
-    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero tulosalueen hallinnolliselle henkilökunnalle ja oppilashuoltohenkilöstölle
-    toimia rehtoreiden, oppilashuoltohenkilöstön ja tulosalueensa hallinnollisen henkilökunnan esimiehenä ja päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista, ellei erikseen toisin ole määrätty
-    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero koulun vakinaiselle opetushenkilökunnalle yhteistyössä rehtoreiden kanssa
-    toimia tulosalueen asiamiehenä ja koulutuksen järjestäjän edustajana tulosaluetta koskevissa asioissa
-    vastata osaltaan ruotsinkielisen perusopetuksen pedagogisesta kehittämistyöstä 
-    päättää henkilökunnan toimipaikoista tulosalueen sisällä
-    myöntää tutkimusluvat, ellei erikseen toisin ole määrätty 
-    antaa lupa henkilökunnan ulkomaisiin virkamatkoihin 
-    huolehtia tulosalueen tiedotustoiminnasta
-    huolehtia koulujen ja eri oppilaitosmuotojen välisestä yhteistoiminnasta sekä yhteistyöstä ympäristökuntien ja muiden tahojen kanssa
-    kehittää kansainvälistä yhteistoimintaa
-    vastata kurinpitomenettelystä
-    suorittaa muut lautakunnan, jaoston tai toimialajohtajan määräämät tehtävät
-    päättää oppilaiden ottamisesta muuhun kuin lähikouluun
-    tehdä pidennettyyn oppivelvollisuuteen ja erityiseen tukeen liittyvät ottamispäätökset sekä oikeusturvaan liittyvät päätökset
-    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero vahtimestareille
-    määrätä varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston sihteeri
-    päättää harkinnanvaraisista oppilaskuljetuksista ja muista lakiin tai päätöksiin perustuvista oppilaiden  kuljetuksista

Koulutoimenjohtaja suorittaa lisäksi kaupunginhallituksen määräämät, ruotsinkieliseen koulutukseen liittyvät koordinointi- ja kehittämistehtävät. Koulutoimenjohtaja toimii kasvatus- ja opetuspäällikön hallinnollisena esimiehenä.

23 §
Kasvatus- ja opetuspäällikkö 

Kasvatus- ja opetuspäällikön tehtävänä on:

-    vastata ja päättää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetukseen liittyvistä asioista sekä tehdä näihin liittyvät päätökset
-    vastata aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja lakiin perustuvasta loma-ajan hoidosta sekä tehdä näihin liittyvät päätökset 
-    vastata oppilashuollosta
-    vastata ohjaaja- ja avustajatoiminnan resursseista
-    vastata maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksen järjestämisestä
-    vastata alueensa kehittämistyöstä
-    toimia koulutoimenjohtajan sijaisena

24 §
Rehtori

Rehtori toimii koulunsa pedagogisena ja hallinnollisena johtajana. Rehtorin tehtävänä on sen lisäksi, mitä tehtävistä on erikseen säädetty:

-    toimia työnjohdollisessa vastuussa koulussaan työskentelevän henkilökunnan osalta ja päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallinnollisista asioista, ellei erikseen toisin ole määrätty
-    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero koulun määräaikaiselle opetushenkilökunnalle ja koulunkäynnin ohjaajille yhteistyössä koulutoimenjohtajan kanssa erikseen hyväksyttyjä menettelytapoja noudattaen
-    laatia koulun talousarvioesitys, seurata talousarvion toteutumista ja vastata koulun taloudesta
-    päättää toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksyttyjä yleisohjeita noudattaen. Jos samassa kiinteistössä toimii useita kouluja, päätöksen tekee jaoston määräämä rehtori
-    päättää yksikkökohtaisista hankinnoista ja poistoista yleisohjeita noudattaen
-    edustaa oppilaitosta ja toimia sen asiamiehenä ja allekirjoittaa oppilaitoksen puolesta sopimukset ja asiakirjat
-    päättää koulua koskevista tutkimusluvista ja opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
-    huolehtia koulun opetussuunnitelman ja muiden suunnitelmien laatimisesta
-    valmistella ja esitellä koulutoimenjohtajalle omaa koulua koskevia asioita sekä valmistella asioita jaostolle
-    ottaa oppilas jaoston päättämään lähikouluun
-    päättää valitun aineen tai oppimäärän vaihtamisesta toiseksi
-    antaa päättötodistus, erotodistus ja todistus oppimäärän suorittamisesta
-    päättää oppilaan opiskelun poikkeuksellisesta järjestämisestä
-    hyväksyä oppilaan tuntijaosta poikkeava oppimissuunnitelma
-    vapauttaa oppilas koulunkäynnistä
-     myöntää oppilaille luvan poissaoloon viikkoa pidemmäksi ajaksi
-    vapauttaa oppilas tietyn oppiaineen opiskelusta 
-    valvoa ns. kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen opintojen edistymistä
-    päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta
-    vastata oppilashuollon toteutumisesta ja kodin ja koulun yhteistyöstä
-    vastata osaltaan oman koulun koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
-    suorittaa muut rehtorin tehtäväksi säädetyt tai määrätyt tehtävät
-    päättää yksittäisen oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen

25 §
Apulaisrehtori/vararehtori

Kouluissa, joissa on kokonaistyöajassa oleva rehtori, apulaisjohtajan tehtäviä hoitaa apulaisrehtori. Apulaisrehtori voi olla kokonaistyöajassa siten kuin erikseen päätetään. Apulaisrehtorille voidaan siirtää rehtorin toimivaltaan kuuluvia tehtäviä. Rehtorin ja apulaisrehtorin koulukohtaisesta työnjaosta määrätään koulun vuosittain hyväksyttävässä lukuvuosisuunnitelmassa.

Muissa kouluissa on vararehtori, joka toimii rehtorin varahenkilönä tämän estyneenä ollessa.

26 §
Koulun johtokunta

Peruskoululla on kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli jaosto näin päättää. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhteinen johtokunta.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan jaostot valitsevat johtokunnat ja edustajansa niiden kokouksiin. Johtokunnassa on seitsemän (7)  jäsentä, joista yksi (1) on opettajakuntaan  ja yksi (1) muuhun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaskunnan (luokat 7-10) valitsemalla kahdella edustajalla on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.

Johtokunnan tehtävänä on:

-    hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja siihen liittyvät muut suunnitelmat
-    vahvistaa koulun sisäistä toimintaa säätelevät säännöt
-    antaa lausuntoja ja tehdä koulun toimintaa koskevia esityksiä ja aloitteita
-    vahvistaa koulun talousarvioesitys
-    edistää kodin ja koulun yhteistyötä
-    erottaa oppilas määräajaksi ja päättää, miten oppivelvollisuus erottamisen aikana suoritetaan
-    päättää oppilaan pidättämisestä koulunkäynnistä rikostutkinnan ajaksi.

Johtokunnan esittelijänä toimii koulun rehtori. Koulutoimenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

 27 §
Johtoryhmä

Tulosalueella on johtoryhmä, joka toimii tulosalueen johtajan johdolla. Siihen kuuluvat tässä toimintasäännössä mainittu kasvatus- ja opetuspäällikkö sekä yhden koulun rehtori. Ruotsinkielisellä ja suomenkielisellä perusopetuksella on lisäksi yhteinen johtoryhmä.  

28 §
Kehittämisryhmä

Tulosalueen kehittämisryhmä on yhteinen Vasa Arbiksen ja Vasa Gymnasiumin kanssa.

V LUKU
KUULA-OPISTON TULOSALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

29 §
Organisaatio

Kuula-opisto jakaantuu musiikkiosastoon, tanssiosastoon ja avoimeen osastoon.

Kuula-opiston musiikin perusopetus koostuu laajan oppimäärän mukaisesti
-    musiikin perusopetuksesta
-    musiikkiopistotason musiikin opetuksesta

Lisäksi annetaan pienille lapsille tarkoitettua, perusopetusta edeltävää musiikin varhaiskasvatusta, josta osa toteutetaan päiväkodeissa.
Kuula-opiston tanssin perusopetus koostuu laajan oppimäärän mukaisesti
-    perusopinnoista
-    syventävistä opinnoista

Lisäksi annetaan valmistavaa tanssinopetusta pienille lapsille.
Laajan oppimäärän suorittaneella oppilaalla on mahdollisuus musiikin lisäopetukseen. Lisäksi opistossa toimii sekä musiikin että tanssin omakustannusperusteinen avoin osasto.
Kuula-opistoon kuuluvat seuraavat toimipisteet:

1.    Kuula-opisto
    Laivakatu 16
    varhaisiän musiikkikasvatus, varsinainen musiikin opetus, avoin musiikin opetus

2.    Laihian sivutoimipiste
    Keskuskoulu, Länsitie
    musiikin opetus
    Hulmin koulu
    tanssinopetus

3.    Isokyrön sivutoimipiste
    Isokyrön koulukeskus, Kyrööntie
    musiikin opetus

30 §
Rehtori

Kuula-opistoa johtaa opiston rehtori. Rehtorin tehtävänä on:
-    vastata siitä, että opiston toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan
-    suunnitella, kehittää ja valvoa opiston toimintaa
-    vastata tulosalueen sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta
-    laatia määräajassa ehdotus opiston taloussuunnitelmaksi ja muiksi suunnitelmiksi
-    seurata talousarvion toteutumista ja vastata opiston taloudesta
-    vastata siitä että kieliryhmiä kohdellaan tasapuolisesti
-    huolehtia opiston toiminnan arvioinnista
-    esitellä opistoa koskevat asiat lautakunnassa ja jaostoissa
-    toimia opiston henkilökunnan esimiehenä ja päättää heidän virkavapauksistaan, virkamatkoistaan, vuosilomistaan ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista, ellei erikseen toisin ole määrätty
-    ottaa ja irtisanoa sekä myöntää ero opiston opetus- ja hallinnolliselle henkilöstölle sekä huolehtia tarvittavista sijaisista
-    myöntää sivutoimiluvat
-    antaa lupaa henkilökunnan ulkomaisiin virkamatkoihin
-    laatia opiston opetussuunnitelma ja muut suunnitelmat yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa
-    päättää opiston henkilökunnan tehtävistä ja toimipaikoista yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa
-    päättää opiston hankinnoista ja poistoista 
-    vastata opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa 
-    huolehtia opettajien perehdyttämisestä ja koulutuksen järjestämisestä yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa
-    päättää opiskelijoiden ottamisesta ja erottamisesta yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa
-    antaa luvan opiskelun keskeyttämiseen yhteistyössä apulaisrehtorin kanssa
-    antaa päättötodistukset ja muut opiskelutodistukset
-    päättää opiskelijoilta perittävistä maksuista lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti
-    huolehtia opiston ulkoisesta tiedotustoiminnasta
-    huolehtia toimialajohtajan vuosittain vahvistamasta opetuksesta
-    edustaa opistoa ja päättää opistoa koskevista sopimuksista lautakunnan tarvittaessa hyväksymien perusteiden mukaisesti
-    toimia tulosalueen asiamiehenä ja koulutuksen järjestäjän edustajana talousaluetta koskevissa asioissa
-    päättää opiston tilojen ja varusteiden tilapäisestä luovutuksesta hyväksyttyjen yleisten ohjeitten puitteissa
-    huolehtia yhteistyöstä muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa
-    suorittaa muut lautakunnan tai toimialajohtajan määräämät tehtävät sekä tehtävät, jotka asian laadun mukaan kuuluvat rehtorille

31 §
Apulaisrehtori

Apulaisrehtori toimii rehtorin sijaisena hänen poissa tai estyneenä ollessaan sekä hoitaa tiettyjä rehtorin tehtäviä opetusainevastuullisen työnjaon mukaan. Apulaisrehtorin tehtävänä on:
-    huolehtia opiston opetussuunnitelmien ja muiden suunnitelmien laadinnasta yhdessä rehtorin kanssa
-    päättää opiston henkilökunnan tehtävistä ja toimipaikoista yhdessä rehtorin kanssa
-    vastata opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä rehtorin kanssa
-    päättää henkilöstön koulutuksesta yhteistyössä rehtorin kanssa
-    vastata sivutoimipisteiden toiminnasta yhdessä rehtorin kanssa
-    päättää opiskelijoiden ottamisesta ja erottamisesta yhteistyössä rehtorin kanssa
-    antaa luvan opintojen keskeyttämiseen yhteistyössä rehtorin kanssa
-    toimia opiston opiskelijoiden opinto-ohjaajana
-    huolehtia toimialajohtajan vuosittain vahvistamasta opetuksesta
-    suorittaa muut lautakunnan, jaostojen, rehtorin tai toimialajohtajan määräämät tehtävät

32 §
Johtoryhmä

Rehtori asettaa vuosittain johtoryhmän joka toimii hänen apunaan johtamis- ja valmisteluprosesseissa. Johtoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, intendentti ja kolme nimettyä henkilöstön edustajaa.

33 §
Kehittämisryhmä

Laajennettu johtoryhmä toimii opiston kehittämisryhmänä.

VI LUKU
YHTEISTYÖSTÄ
34 §
Tulosalueiden välinen yhteistyö

Tässä toimintasäännössä mainittujen tulosalueiden on ylläpidettävä tehokasta yhteistyötä ja tehtävä sen edistämiseksi kehittämisehdotuksia. Tulosalueiden välistä yhteistyötä johtaa toimialajohtaja.