Olet täällä

Tietoa kaupungista

Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden toimintasääntö

Toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 20.2.2017 § 16 hyväksymään ja kaupunginvaltuuston 15.5.2017 § 55 muuttamaan Vaasan kaupungin hallintosääntöön. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 12.9.2017 § 17, astuu voimaan 1.10.2017. Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymät muutokset 25.1.2018 § 1, astuu voimaan 1.2.2018

 

      

I LUKU
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN ALAINEN ORGANISAATIO


1 §
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisten tulosalueiden organisointi

Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäväalue muodostuu seuraavista tulosalueista:
-    varhaiskasvatuksen tulosalue
-    suomenkielisen perusopetuksen tulosalue
-    ruotsinkielisen perusopetuksen tulosalue

2 §
Varhaiskasvatuksen tulosalue

Tulosaluetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on huolehtia sekä suomen- että ruotsinkielisen palveluverkon toimivuudesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä palvelutarvetta vastaavasti sekä toimintaa ohjaavien lakien ja määräysten edellyttämällä tavalla. 

Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen sisältyvät:
-    varhaiskasvatus, sisältäen perhepäivähoito,
-    esiopetus, 
-    avoin varhaiskasvatus sekä 
-    lasten yksityisen hoidon tuki. 

Palvelualueet

Varhaiskasvatuksen palvelualueita ovat Keskusta, Itäinen, Pohjoinen ja Vähäkyrö. 

Palvelualueita johtavat ja koordinoivat varhaiskasvatuksen palvelupäälliköt.


Keskusta: 
Hietalahti, Keskusta, Korkeamäki, Sundom, Suvilahti.

Itäinen: 
Huutoniemi, Höstvesi, Kappelinmäki, Klemettilä, Melaniemi, Purola, Ristinummi,
Teeriniemi, Vanha Vaasa.

Pohjoinen: 
Gerby, Isolahti, Koskisuo, Kotiranta, Länsiniitty, Metsäkallio, Palosaari, Västervik, 
Vöyrinkaupunki.

Vähäkyrö:
Merikaarto, Tervajoki, Vähäkyrö.

Palvelu- ja toimintayksiköt

Palveluyksikköä johtaa päiväkodinjohtaja tai perhepäivähoidonohjaaja lukuun ottamatta Vähänkyrön aluetta, jossa toimintaa johtaa Vähänkyrön palvelualuepäällikkö.

Palvelualueilla toimivat päiväkodit sekä perhepäivähoidon alueet ovat palveluyksikköjä lukuun ottamatta Vähänkyrön aluetta, joka muodostaa yhtenäisen palvelualueen. 

Palveluyksikköjen alaisuudessa olevat satelliittiyksiköt sekä ryhmäperhepäivähoitokodit ovat toimintayksikköjä. Satelliittiyksiköt ovat palveluyksikköihin kuuluvia päiväkoteja, päiväkotiryhmiä, ryhmäperhepäiväkoteja tai perhepäivähoidon varakoteja, jotka sijaitsevat fyysisesti erillään palveluyksiköstä lukuun ottamatta Vähänkyrön aluetta, joka muodostaa yhtenäisen palvelualueen.

Toimintayksikön vastuuhenkilönä toimii satelliittiyksikön apulaisjohtaja ja vastaava ryhmäperhepäivähoitaja. 

Lisäksi perhepäivähoidossa omassa kodissaan hoitavat perhepäivähoitajat muodostavat perhepäivähoidon palveluyksikössä oman toimintayksikön, jota johtaa palveluyksikön esimies.

Varhaiskasvatuksen palveluyksiköt on lueteltu liitteessä 1.

Johtoryhmä
    
Varhaiskasvatuksen johtoryhmään kuuluvat varhaiskasvatusjohtaja, palvelupäälliköt sekä ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen edustaja. 
3 §
Suomenkielisen perusopetuksen tulosalue

Tulosaluetta johtaa suomenkielisen perusopetuksen koulutoimenjohtaja.

Tulosalueen tehtävänä on: 
-    järjestää perusopetuslain mukainen opetus (vuosiluokat 1-10) 
-    järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta
-    vastata oppilashuollosta
-    huolehtia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
-    valvoa oppivelvollisuutta
-    vastata koulutus- ja kehittämistoiminnasta.

Palvelualueet

    Palvelualueiden johtajina toimivat aluerehtorit ja kasvatus- ja opetuspäällikkö.

    Suomenkielisen perusopetuksen palvelualueet ovat:
    
1.    Suomenkielisen perusopetuksen palvelualue 1 (Pohjoinen ja Keskusta) (aluerehtori)
2.    Suomenkielisen perusopetuksen palvelualue 2 (Itäinen ja Vähäkyrö) (aluerehtori)
3.    Oppilashuolto- ja kehittämispalvelut (kasvatus- ja opetuspäällikkö)

Suomenkielisen perusopetuksen palvelualueiden (alue 1 ja 2) tehtävänä on oman alueen perusopetuslain mukaisen opetuksen järjestäminen. 

Oppilashuolto- ja kehittämispalveluiden palvelualueen tehtävänä on vastata tulosalueen oppilashuollosta, sen kehittämisestä sekä koulutoimen oppilaiden tukipalveluiden kehittämisestä.

    Palvelualueiden toimintaan kuuluvat tulosalueen toimintasäännössä mainitut tehtävät, lukuun ottamatta vaikeavammaisten opetusta, sairaalakoulua, Puron yksikköä sekä etappiluokan toimintaa. 

Palveluyksiköt

    Palveluyksiköitä johtavat rehtorit.

Palveluyksiköiden tehtävänä on järjestää perusopetuslain mukaista opetusta sille määrätyille oppilaille. 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosalueen palveluyksiköt on lueteltu liitteessä 2.

Johtoryhmä

Tulosalueella on johtoryhmä, joka toimii tulosalueen johtajan johdolla. Siihen kuuluvat kasvatus- ja opetuspäällikkö, aluerehtorit, taloussuunnittelija, opetusteknologiapäällikkö sekä koulujen valitsemat rehtorit. 

Lisäksi perusopetuksen tulosalueilla on yhteinen johtoryhmä, johon kuuluvat tulosalueiden johtajat, aluerehtorit sekä kasvatus- ja opetuspäällikkö.

4 §
Ruotsinkielisen perusopetuksen tulosalue

Tulosaluetta johtaa ruotsinkielisen perusopetuksen koulutoimenjohtaja.

Ruotsinkielisen perusopetuksen tulosalueen toimialaan kuuluu:
-    järjestää perusopetuslain mukainen opetus (vuosiluokat 1-10) 
-    järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta
-    vastata oppilashuollosta
-    huolehtia koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
-    valvoa oppivelvollisuutta
-    vastata koulutus- ja kehittämistoiminnasta.

Palvelualue

    Palvelualueen johtajina toimivat aluerehtori sekä kasvatus- ja opetuspäällikkö.

    Ruotsinkielisen perusopetuksen palvelualueet ovat:
    
1.    Ruotsinkielisen perusopetuksen palvelualue (aluerehtori)
2.    Oppilashuolto- ja kehittämispalvelut (kasvatus- ja opetuspäällikkö)

Ruotsinkielisen perusopetuksen palvelualueen tehtävänä on huolehtia ruotsinkielisen koulu- ja palveluverkon toimivuudesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Oppilashuolto- ja kehittämispalveluiden tehtävänä on vastata aamu- ja iltapäivätoiminnasta, oppilashuollosta ja ohjaaja- ja avustajatoiminnasta sekä koulutoimen oppilaiden tukipalvelujen kehittämisestä. 

Palvelualueeseen kuuluvat kaikki ruotsinkielisen perusopetuksen koulut.

Palveluyksiköt

    Palveluyksiköitä johtavat rehtorit.

Palveluyksikön tehtävänä on järjestää perusopetuslain mukaista opetusta niille määrätyille oppilaille. 

Ruotsinkielisen perusopetuksen palveluyksiköt on lueteltu liitteessä 3.

Johtoryhmä

Tulosalueella on johtoryhmä, joka toimii tulosalueen johtajan johdolla. Siihen kuuluvat  aluerehtori, kasvatus- ja opetuspäällikkö, yläkoulun rehtori sekä taloussuunnittelija. Ruotsinkielisellä ja suomenkielisellä perusopetuksella on lisäksi yhteinen johtoryhmä.  

II LUKU
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TULOSALUEIDEN VIRANHALTIJOIDEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTA


VARHAISKASVATUKSEN TULOSALUE

5 § 
Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävänä on, sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    myöntää omaa tulosaluettansa koskevat tutkimusluvat hallintosäännön mukaisesti kuitenkin siten, että hän päättää itse useampaa yksikköä koskevista tutkimusluvista ja palveluyksikön esimies tämän toimintasäännön perusteella päättää omaa palveluyksikköänsä sekä alaisuuteensa kuuluvia toimintayksikköjä koskevista tutkimusluvista.

6 §
Palvelualueen päällikön tehtävät ja toimivalta

Varhaiskasvatuksen tulosalueella toimii neljä palvelualueen päällikköä, nimikkeenä palvelupäällikkö. Palvelupäälliköt ovat koko varhaiskasvatuksen kenttää koskevissa hallintotehtävissä toimivia viranhaltijoita. 

Keskustan alueen palvelupäällikkö, sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    vastaa erityisvarhaiskasvatuksen tulosyksiköstä käsittäen erityisvarhaiskasvatuksen sekä eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koordinoinnin
2)    päättää alaisensa henkilökunnan (lukuun ottamatta kasvatus- ja hoivahenkilöstöä) henkilöstöhallinnollisista asioista kaupungin yleisten periaatteiden mukaan.

Keskustan alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koordinointi, ohjaus ja kehittäminen.

Itäisen alueen palvelupäällikkö, sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    vastaa perhepäivähoidosta ja sen kehittämisestä
2)    vastaa avoimen varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja koordinoinnista
3)    päättää alaisensa henkilökunnan (perhepäivähoidonohjaajat) henkilöstöhallinnollisista asioista kaupungin yleisten periaatteiden mukaan
4)    päättää lasten kotihoidon tukeen liittyvistä päätöksistä, jotka koskevat yksityisen hoidon tukea sekä lasten kotihoidon kuntalisää. 

Itäisen alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koordinointi, ohjaus ja kehittäminen.

Pohjoisen alueen palvelupäällikkö, sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    vastaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvistä prosesseista
2)    päättää vahvistettujen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen harkinnanvaraisista muutoksista
3)    vastaa varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen palveluprosesseista.
Pohjoisen alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koordinointi, ohjaus ja kehittäminen.

Vähänkyrön alueen palvelupäällikkö, sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    päättää alueen päiväkotien sekä perhepäivähoidon henkilöstön henkilöstöhallinnollisista asioista kaupungin yleisten periaatteiden mukaisesti, ellei erikseen toisin ole määrätty.

Vähänkyrön alueen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen koordinointi, ohjaus ja kehittäminen.

7 §     
Palveluyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta
    
Varhaiskasvatuksen palveluyksiköiden esimiehen (päiväkodin johtaja, perhepäivähoidonohjaaja) tehtävään ja toimivaltaan kuuluu, sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    ottaa ja irtisanoa palveluyksikköönsä ja alaisuuteensa kuuluvaan toimintayksikköön sijoitetun erityisvarhaiskasvatukseen kuuluvan kasvatus- ja hoivahenkilöstön (avustajat) 
2)    ottaa ja irtisanoa alaisuuteensa kuuluvan toimintayksikön henkilöstö mukaan lukien vastuuhenkilöt.
3)    päättää omaa palveluyksikköänsä sekä alaisuuteensa kuuluvia toimintayksikköjä koskevista tutkimusluvista.
4)    päättää lasten sijoituksista varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen omaan palveluyksikköönsä tai alaisuuteensa kuuluviin toimintayksikköihinsä 
5)    päättää omaa palveluyksikköään sekä alaisuuteensa kuuluvia toimintayksikköjään koskevien toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksyttyjä yleisohjeita noudattaen.

Lisäksi perhepäivähoidonohjaaja päättää perhepäivähoitokodin hyväksymisestä ja perhepäivähoitajille maksettavista erilliskorvauksista.

Päiväkodeissa päiväkodin johtajan poissa ollessa hänen sijaisenaan toimii palveluyksikön varajohtaja, joka tällöin vastaa palveluyksikössään välitöntä ratkaisua vaativista pedagogista ja hallinnollisista johtamisasioista. Varajohtajana toimii ensisijaisesti palveluyksikössä työskentelevä lastentarhanopettaja.
    
8 § 
Toimintayksikön vastuuhenkilön tehtävät ja toimivalta
    
Varhaiskasvatuksen toimintayksikön vastuuhenkilön (satelliittiyksikön apulaisjohtaja, vastaava ryhmäperhepäivähoitaja) tehtävään ja toimivalta, sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    vastaa palveluyksikön esimiehen sijaisena toimintayksikköänsä koskevissa, välitöntä ratkaisua vaativissa pedagogisissa ja hallinnollisissa johtamisasioissa.
    
 
SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSALUE

9 §
Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Suomenkielisen perusopetuksen koulutoimenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    vahvistaa koulujen lukuvuosisuunnitelmat ja käyttösuunnitelmat
2)    valvoa oppivelvollisuutta
3)    vastata koulutoimen yhteisten opetuspalveluiden järjestämisestä.

Koulutoimenjohtaja suorittaa lisäksi kaupunginhallituksen määräämät, suomenkieliseen perusopetukseen liittyvät koordinointi- ja kehittämistehtävät. 

10 §
Palvelualueen päällikön tehtävät ja toimivalta

Aluerehtorin tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty: 
1)    vastata perusopetusikäisten oppilaiden sijoittelusta oman alueen kouluihin
2)     päättää oppilaan ottamisesta erityiseen tukeen sekä pidennettyyn oppivelvollisuuteen 
3)    vastata oman alueensa valmistavan opetuksen järjestämisestä
4)    vastata oman alueensa koulujen resursoinnista sekä yleisistä opetuksen järjestelyistä
5)    päättää alueen oppilaiden oppilaskuljetuksista ja muista lakiin tai päätöksiin perustuvista lasten kuljetusoikeuksista
6)    ottaa ja irtisanoo oman alueensa vahtimestarit.

Kasvatus- ja opetuspäällikön tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    toimia suomenkielisen perusopetuksen oppilashuoltohenkilöstön esimiehenä
2)    päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja lakiin perustuvasta loma-ajan hoidosta 
3)    toimia yksilöjaoston esittelijänä oppilashuoltoa, aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä oppilaan määräaikaista erottamista koskevissa asioissa
4)    päättää vahvistettujen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksujen harkinnanvaraisista muutoksista.

11 § 
Palveluyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta

Palveluyksiköiden esimiehinä toimivat koulujen rehtorit. Rehtori toimii koulunsa pedagogisena ja hallinnollisena johtajana. 


Rehtorin tehtävänä on sen lisäksi mitä on erikseen säädetty tai hallintosäännössä on määrätty:

1)    päättää toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksyttyjä yleisohjeita noudattaen. Jos samassa kiinteistössä toimii useita kouluja, päätöksen tekee kyseisen alueen aluerehtori
2)    päättää koulua koskevista tutkimusluvista ja opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
3)    ottaa oppilas aluerehtorin päätöksen mukaiseen lähikouluun
4)    päättää oppilaan erityisistä opetusjärjestelyistä
5)    antaa päättötodistus, erotodistus ja todistus oppimäärän suorittamisesta
6)    myöntää oppilaille luvan poissaoloon viikkoa (5 koulupäivää) pidemmäksi ajaksi 
7)    valvoa ns. kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen opintojen edistymistä
8)    päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta.

RUOTSINKIELISEN PERUSOPETUKSEN TULOSALUE

12 §
Tulosaluejohtajan tehtävät ja toimivalta

Ruotsinkielisen perusopetuksen tulosaluetta johtaa koulutoimenjohtaja. 

Koulutoimenjohtajan tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    valvoa oppivelvollisuutta
2)    päättää oppilaiden ottamisesta muuhun kuin lähikouluun
3)    tehdä pidennettyyn oppivelvollisuuteen ja erityiseen tukeen liittyvät ottamispäätökset sekä oikeusturvaan liittyvät päätökset
4)    päättää harkinnanvaraisista oppilaskuljetuksista ja muista lakiin tai päätöksiin perustuvista oppilaiden kuljetuksista
5)    ottaa palvelukseen tulosalueensa vahtimestarit ja myöntää heille eron
6)    ottaa palvelukseen tulosalueensa oppilashuoltohenkilöstö ja myöntää heille eron
7)    päättää vahvistettujen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamaksujen harkinnanvaraisista muutoksista.

Koulutoimenjohtaja suorittaa lisäksi kaupunginhallituksen määräämät, ruotsinkieliseen perusopetukseen liittyvät koordinointi- ja kehittämistehtävät. 

13 §
Palvelualueen päällikön tehtävät ja toimivalta

Kasvatus- ja opetuspäällikön tehtävänä on sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty:
1)    vastata ja päättää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetukseen liittyvistä asioista sekä tehdä näihin liittyvät päätökset.

14 §
Palveluyksikön esimiehen tehtävät ja toimivalta

Palveluyksiköiden esimiehinä toimivat koulujen rehtorit. Rehtori toimii koulunsa pedagogisena ja hallinnollisena johtajana. 

Rehtorin tehtävänä on sen lisäksi, mitä tehtävistä on erikseen säädetty tai hallintosäännössä määrätty:
1)    päättää toimitilojen, alueiden ja välineiden luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön hyväksyttyjä yleisohjeita noudattaen. 
2)    päättää koulua koskevista tutkimusluvista ja opetuksen julkisuuden rajoittamisesta
3)    ottaa oppilas jaoston päättämään lähikouluun
4)    antaa päättötodistus, erotodistus ja todistus oppimäärän suorittamisesta
5)    päättää oppilaan opiskelun poikkeuksellisesta järjestämisestä
6)    vapauttaa oppilas koulunkäynnistä
7)    myöntää oppilaille luvan poissaoloon viikkoa (5 koulupäivää) pidemmäksi ajaksi
8)    valvoa ns. kotiopetuksessa olevan oppivelvollisen opintojen edistymistä
9)    päättää oppilaalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta
10)    vastata osaltaan oman koulun koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta.


III LUKU
ERITYISET RATKAISUVALTAKYSYMYKSET JA MUUT MÄÄRÄYKSET


15 §
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista päättäminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisista maksuista, joihin ei sisälly harkintavaltaa, päätöksen tekee asiakaspalvelusihteeri. Tämä koskee myös ostopalvelupäiväkodeissa perittäviä maksua.

16 §
Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten oppilaskuljetukset

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten oppilaskuljetuksista sekä muista lakiin tai päätöksiin perustuvista kuljetuksista päättää kasvatus- ja opetustoimen vastuualueella toimiva talousasiantuntija.

17 §
Onkilahden yhtenäiskoulu

         Onkilahden yhtenäiskoulun apulaisrehtoreiden tehtävänä on:

1)    myöntää oppilaalle luvan poissaoloon viikkoa (5 koulupäivää) pidemmäksi ajaksi
2)    ottaa ammatillisten opintojen harjoittelijat
3)    myöntää alaisensa henkilökunnan alle kymmenen (10) päivän mittaiset virkavapaudet ja nimittää sijaiset 
4)    hyväksyy vuosiluokkien 1-6 kirja- ja materiaalihankinnat.


18 §
Koulujen johtokuntien tehtävät

Hallintosäännön 10 §:n mukaan peruskoululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta.

Johtokunnan tehtävänä on:
5)    hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja siihen liittyvät muut suunnitelmat
6)    vahvistaa koulun sisäistä toimintaa säätelevät säännöt
7)    antaa lausuntoja ja tehdä koulun toimintaa koskevia esityksiä ja aloitteita
8)    vahvistaa koulun talousarvioesitys
9)    edistää kodin ja koulun yhteistyötä
10)    erottaa oppilas määräajaksi ja päättää, miten oppivelvollisuus erottamisen aikana suoritetaan.

Johtokunnan esittelijänä toimii koulun rehtori. Koulutoimenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa.

 
LIITE 1

Varhaiskasvatuksen palveluyksiköt:

1.    Alkulan päiväkoti
    Rossinkatu 3
-    Rossinkatu 1 (satelliittiyksikkö)
-    Taikametsän päiväkoti, Axel Mörnentie 2 (satelliittiyksikkö)

2.    Gerby daghem
    Björkdungens daghem, Kortelaaksontie 2
-    Björkdungens daghem, Koivistontie 2, (satelliittiyksikkö)
-    Björkdungens daghem, Hietanummentie 1, (satelliittiyksikkö)
-    Granvikens daghem, Kuusilahdentie 1, (satelliittiyksikkö)

3.    Gustavsborgs daghem
    Koulukatu 56
-    Gustavsborgs öppna daghem, Läntinen kasarmintori 8–10, (satelliittiyksikkö)
-    Kapsäkki, Korsholmanpuistikko 33, (satelliittiyksikkö)

4.    Inkerinpuiston päiväkoti
    Pitkäkatu 76–78
-    Tiilirakennus, Pitkäkatu 76–78, (satelliittiyksikkö)
-    Ravikatu 9, (satelliittiyksikkö)
-    Vaahteramäen avoin päiväkoti, Korsholmanpuistikko 31, (satelliittiyksikkö)

5.    Länsimetsän päiväkoti
    Länsimetsäntie 10
-    Länsimetsän koulu, Länsimetsäntie 10, (satelliittiyksikkö)
-    Gerbyn avoin päiväkoti, Länsimetsäntie 10, (satelliittiyksikkö)

6.    Malmögårdens daghem
    Vöyrinkatu 2
-    Hemstrands daghem, Kustaalantie 31, (satelliittiyksikkö)
-    Vikinga förskola, Urheilukatu 10, (satelliittiyksikkö)
-    Gräshoppan, Vörågatan 2, (satelliittiyksikkö)
-    Nallebo, Gerbyn rantatie 5 A 1, (satelliittiyksikkö)

7.    Malmöntalon päiväkoti
    Vöyrinkatu 2
-    Pukinkulman päiväkoti, Palosaarentie 82–86, (satelliittiyksikkö)

8.    Metsäkallion päiväkoti
    Porvarinkatu 34
-    Metsäkallio B, Porvarinkatu 34, (satelliittiyksikkö)

 
9.    Paakarin päiväkoti
    Kortelaaksontie 3
-    Isolahden päiväkoti, Muurahaistie 2, (satelliittiyksikkö)
-    Isolahden päiväkoti, Pallokatu 17, (satelliittiyksikkö)
-    Muurahainen, Muurahaistie 2, (satelliittiyksikkö)

10.    Palosaaren päiväkoti
    Perämiehenkatu 20
-    Kaptensgatans daghem, Kapteeninkatu 39, (satelliittiyksikkö)

11.    Pikku kasarmin päiväkoti-Lill kasern daghem
    Itäinen kasarmintori 7–9
-    Satamapuiston päiväkoti, Hietasaarenkatu 1, (satelliittiyksikkö)

12.    Pikkuonnin päiväkoti
    Larvatie 2
-    Merikaarron koulu, Merikaarrontie 774, (satelliittiyksikkö)

13.    Punahilkan päiväkoti-Rödluvans daghem
    Sudentie 4
-    Suvilahden päiväkoti, Jyväskylänkatu 2, (satelliittiyksikkö)

14.    Purolan päiväkoti
    Tiukutie 1
-    Huvikummun päiväkoti, Keskuskatu 17, (satelliittiyksikkö)

15.    Ristinummen päiväkoti
    Ostospolku 12
-    Esikon päiväkoti, Kappelinmäentie 8, (satelliittiyksikkö)
-    Kappelinmäen päiväkoti, Eräpolku 2, (satelliittiyksikkö)

16.    Sundom daghem
    Sundomintie 13
-    Stråkantie 174, (satelliittiyksikkö)
-    Tuuliniityn päiväkoti-Vindängens daghem, Sundomintie 5, (satelliittiyksikkö)

17.    Teeriniemen päiväkoti
    Joutsenenkatu 8
-    Klemettilän päiväkoti, Sepänkyläntie 16, (satelliittiyksikkö)

18.    Tervajoen päiväkoti
    Malamontie 2

19.    Trollbergets daghem
    Axel Mörnentie 1
-    Haga daghem, Kustaa III:n polku 2, (satelliittiyksikkö)
-    Ruotsinkielinen perhepäivähoito, (satelliittiyksikkö)

20.    Villin lännen päiväkoti
    Porinmäentie 1
-    Savilahden yhtenäiskoulu, Savilahdentie 1–5 (satelliittiyksikkö)

21.    Villityksen päiväkoti
    Pitkäkatu 21

22.    Gerbyn päivähoitoalue
-    Böle, Gerby, Isolahti, Koskisuo, Kotiranta, Länsiniitty, Metsäkallio, Palosaari, Pukinjärvi, Vetokannas, Västervik, Vöyrinkaupunki
-    Mollamaija, Talkootie 20 D 22 (satelliittiyksikkö)
-    Vara-Waltteri, Porvarinkatu 16 (satelliittiyksikkö)

23.    Huutoniemen perhepäivähoitoalue
-    Asevelikylä, Hietalahti, Huutoniemi, Impivaara, Keskusta, Korkeamäki, Melaniemi, Purola, Suvilahti, Teeriniemi
-    Pikku-Lassi, Joutsenenkatu 8 (satelliittiyksikkö)
-    Huutoniemen avoin päiväkoti, Teininkuja 18 (satelliittiyksikkö)

24.    Ristinummen perhepäivähoitoalue
-    Alkula, Haapaniemi, Höstvesi, Kråklund, Pappilanmäki, Ristinummi, Vanha Vaasa
-    Poutapilvi, Rossinkatu 1 (satelliittiyksikkö)
-    Kuningattarenpolun avoin päiväkoti, Kuningattarenpolku (satelliittiyksikkö)
-    Ristinummen avoin päiväkoti, Jyrsijänkatu 2 (satelliittiyksikkö)

25.    Vähänkyrön perhepäivähoitoalue
Merikaarto, Tervajoki, Vähäkyrö
Veitikka, Larvatie 2 A 4 (satelliittiyksikkö)

LIITE 2

Suomenkielisen perusopetuksen palveluyksiköt:

1.    Hietalahden koulu
    Ravikatu 9
    vuosiluokat 1-6
    sairaalaopetus: vuosiluokat 0-9
    etappiluokka: vuosiluokat 1 – 9

2.    Huutoniemen koulu
    Mannerheimintie 41
    vuosiluokat 1-6

3.    Isolahden koulu
    Pallokatu 17
    vuosiluokat 1-6
    luokkamuotoinen erityisopetus (vaikeavammaiset oppilaat) vuosiluokat 0 - 10

4.    Keskuskoulu
    Raastuvankatu 39-43
    vuosiluokat 1-6
    kielikylpyopetus (ruotsin kielellä): vuosiluokat 1-6

5.    Länsimetsän koulu
    Länsimetsäntie 10
    vuosiluokat 1-6
    kielikylpyopetus (ruotsin kielellä): vuosiluokat 1-6

6.    Merikaarron koulu
    Merikaarrontie 774
    vuosiluokat 1-6

7.    Nummen koulu
    Eräpolku 4 
    yleisopetus: vuosiluokat: 1-6

8.    Onkilahden yhtenäiskoulu
    Vuorikatu 7
    Vuorikatu 11 
    Myllykatu 2-6
    yleisopetus: vuosiluokat 1-9
    musiikkiluokkaopetus: vuosiluokat 1-9
    Lisäopetus

 
9.    Savilahden koulu
    Savilahdentie 1-5
    yleisopetus: vuosiluokat 1-9
    Puron yksikkö
    luokkamuotoinen erityisopetus (vaikeavammaiset oppilaat) vuosiluokat 0 – 10

10.    Suvilahden koulu
    Teirinkatu 2
    yleisopetus: vuosiluokat 1-6
    englanninkielinen opetus: vuosiluokat 1-6

11.    Tervajoen koulu
    Malamontie 2
    vuosiluokat 1-6

12.    Vanhan Vaasan koulu
    Kustaa III:n polku 2-4
    vuosiluokat 1-6

13.    Merenkurkun koulu
    Kirkkopuistikko 33
    vuosiluokat 7-9
    kielikylpyopetus: vuosiluokat 7-9
    englanninkielinen opetus: vuosiluokat 7-9
    joustava perusopetus vuosiluokat 8-9

14.    Variskan koulu
    Vanhan Vaasankatu 20
    vuosiluokat 7-9
    joustava perusopetus vuosiluokat 8-9


LIITE 3

Ruotsinkielisen perusopetuksen palveluyksiköt:

1.    Gerby skola
    Västervikintie 27
    vuosiluokat 1-6

2.    Haga skola
    Kustaa III:n polku 2
    vuosiluokat 1-6
    vuosiluokkiin sitomaton erityisopetus, vuosiluokat 1-10
    sairaalaopetus
    perusopetukseen valmistava opetus

3.    Sundom skola
    Sundomintie 13
    vuosiluokat 1-6

4.    Vikinga skola
    Urheilukatu 10
    vuosiluokat 1-6

5.    Borgaregatans skola
    Porvarinkatu 13
    vuosiluokat 7-10
    joustava perusopetus vuosiluokka 9
    perusopetukseen valmistava opetus