Olet täällä

Tietoa kaupungista

Variskan aluetoimikunnan toimintasääntö

Astuu voimaan 1.1.2001. Hyväksytty Kh 23.10.2000 § 524

1) Aluetoimikunta
Kaupunginhallitus asettaa toimikaudekseen Variskan aluetoimikunnan, johon nimetään seitsemän (7) toiminta-alueella asuvaa jäsentä. Jäsenistä (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 2) Toiminta-ajatus
Toimikunnan tavoitteena on edistää Vanhan Vaasan – Ristinummen – Haapaniemen – Melaniemen ja lähiympäristön alueen kulttuurista, sosiaalista ja fyysistä kehitystä seuraamalla, tekemällä aloitteita ja ottamalla kantaa alueen asioihin. Toiminta-ajatusta aluetoimikunta toteuttaa esittämällä tavoitteitaan ja antamalla lausuntojaan jo valmisteluvaiheessa oleviin asioihin. Kannanottojaan, lausuntojaan, ja aloitteitaan määritellessään aluetoimikunta pyrkii kuulemaan alueen asukkaiden, yhdistysten ja muiden toimijoiden mielipiteitä.

 

 3) Tehtävät
Aluetoimikunnan tehtävänä on:

- tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja aluetta koskevista asioista.

- kehittää alueen asukkaiden ja alueella toimivien viranomaisten yhteistyötä

- vaikuttaa alueen palvelujen kehittämiseen

- laatia kuntasuunnitelma- ja talousarvioesityksensä sekä toimintakertomuksensa

- suorittaa kaupunginhallituksen tai eri toimintaelinten antamat toimikunnan toimialaan kuuluvat tehtävät

Toimikunnalla on valta ratkaista ne asiat, jotka kaupunginhallitus tai muu toimielin on siirtänyt sen ratkaistavaksi.

 

Lisäksi aluetoimikunta voi:

- toimia tarvittaessa alueen asukasyhdistysten ja muiden yhdistysten yhdyselimenä alueen asioissa

- tukea mahdollisuuksiensa mukaisesti alueen asukkaita palvelevan yhdistysten toiminnan kehittämistä

- pyytää alueen toimijoilta tekemään kaupunginhallitukselle ehdotuksia aluetoimikunnan jäsenten nimeämisestä

 

4) Toimikunnan kokoukset ja esittely

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta.

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä jäsenille lähetetään kokouksen esityslista, jonka tulee sisältää selvitys käsiteltävistä asioista. Toimikunta voi niin päättäessään käsitellä myös sellaista asiaa, jota ei ole merkitty esityslistaan, jos asia on kiireellinen. Toimikunnan asiat kokouksissa esittelee puheenjohtaja, sihteeri (tai työjaosto), ellei toimikunta toisin päätä.

 

 5) Työjaosto, sihteeri

Toimikunta voi tarpeelliseksi katsoessaan nimetä asioiden valmistelua ja toteuttamista varten keskuudestaan työjaoston.

Kaupunginhallitus nimeää aluetoimikunnan ehdotuksesta sihteerin aluetoimikunnan jäsenten keskuudesta tai alueen virkamiehistä.

 

 6) Yhdyshenkilöverkosto

Aluetoimikunta pyytää yhteistyön kannalta tarpeellisiksi katsomiltaan alueen asioihin vaikuttavilta lautakunnilta, alueella toimivilta kaupungin eri uksiköiltä ja alueen asukasyhdistyksiltä yhdyshenkilön nimeämistä aluetoimikunnalle. Yhdyshenkilöt kutsutaan tarvittaessa yhteisiin tilaisuuksiin esittelemään alueen asioita. Yhdyshenkilöitä voidaan kutsua aluetoimikunnan kokouksiin myös oman alansa asiantuntijoina.

 

 7) Asiakirjojen allekirjoittaminen

Toimikunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä varmentaa sihteeri.

 

 8) Muut määräykset

Muutoin toimikunnan kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin niitä sääntöjä ja määräyksiä, jotka yleensä koskevat lautakuntia.

 

 9) Tilivirasto

Kaupungin taloustoimisto toimii toimikunnan tilivirastona.