Olet täällä

Tietoa kaupungista

Variskan aluetoimikunnan toimintasääntö

  Hyväksytty Kh 23.10.2000 § 524. Astuu voimaan 1.1.2001.   Kaupunginhallituksen hyväksymä 12.3.2018 § 63.

                

1 § Aluetoimikunnan kokoonpano

Aluetoimikunnan toiminta-alueena ovat Vanhan Vaasan – Ristinummen ¬– Höstveden – Pappilanmäen – Haapaniemen – Melaniemen kaupunginosat ja niiden lähiympäristö. 

Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan toimikaudekseen kahdeksan (8) toiminta-alueella asuvaa jäsentä. Jäsenistä (2) asetetaan alueen asukasyhdistysten esittämistä henkilöistä. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan. Aluetoimikunta valitsee itselleen sihteerin.


2 § Toiminta-ajatus

Aluetoimikunnan tehtävänä on edistää toiminta-alueensa kulttuurista, sosiaalista ja yhteiskunnallista kehitystä alueen asukkaiden etua, hyvinvointia ja viihtyisyyttä silmällä pitäen sekä toimia siten, että alueen asukkaiden todellisia vaikutusmahdollisuuksia heitä koskevissa asioissa lisätään. 


3 § Tehtävät

Aluetoimikunnan tehtävänä on

1.    tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille tai muille tahoille aluetta koskevissa sekä muissa tärkeäksi katsomissaan asioissa 
2.    kehittää alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä ja tukea niiden toimintaa mahdollisuuksiensa mukaisesti
3.    kehittää alueen asukkaiden ja kaupungin viranomaisten välistä yhteistyötä
4.    vaikuttaa alueen palvelutason kehittämiseen ja ylläpitämiseen
5.    järjestää yleisötilaisuuksia asukkaille ajankohtaisista kysymyksistä ja muita toimenpiteitä heidän mielipiteidensä esiin saamiseksi
6.    päättää niistä asioista, jotka viranomaiset tai kaupungin muut toimielimet siirtävät sen ratkaistaviksi.

 
4 § Aluetoimikunnan kokoukset

Kokousmenettelystä on määrätty Vaasan kaupungin hallintosäännössä. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. 

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kutsun yhteydessä jäsenille lähetetään kokouksen esityslista, jonka tulee sisältää selvitys käsiteltävistä asioista. Aluetoimikunta voi käsitellä myös sellaista asiaa, jota ei ole merkitty esityslistaan, jos asia on kiireellinen tai niin yhteisesti sovitaan.
Asiat kokouksessa esittelee puheenjohtaja tai hänen esityksestään sihteeri tai joku jäsenistä.


5 § Työvaliokunta ja asiantuntijat 

Toimikunta voi tarpeelliseksi katsoessaan nimetä asioiden valmistelua ja toteuttamista varten keskuudestaan työvaliokunnan. 

Toimikunta voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita sekä yhdistysten edustajia.


6 § Toimikunnan talous 

Toimikunta laatii toimintasuunnitelman kalenterivuodeksi kerrallaan ja talousarvioesityksen, jonka tulee rakentua kaupunginhallitukselta saatavaan rahoitukseen tai muilta osin omaan tulon-hankintaan. Toimikunta laatii toimintavuotta koskevan toimintakertomuksen.

Kaupungin talous- ja omistajaohjaus toimii aluetoimikunnan kassa- ja tilivirastona.


7 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Toimikunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa toimikunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä varmentaa sihteeri.
                   

8 § Muut määräykset

Tämän toimintasäännön lisäksi noudatetaan toiminnassa Vaasan kaupungin toimielimiä koskevia määräyksiä.