Olet täällä

Tietoa kaupungista

Ympäristön tilan seuranta

Ennakoivaan ympäristönsuojeluun kuuluu selvitysten ja tutkimusten tekeminen sekä erilaisten suunnitelmien ja ohjelmien laatiminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Vaasassa kaupungin keskustan ilmanlaatua seurataan jatkuvatoimisin mittauksin erikokoisten hiukkasten, typen oksidien ja otsonin osalta. Mittausten laadun takaamiseksi on käytössä laatujärjestelmä. Jatkuvatoimisten mittausten tuloksia voi seurata lähes reaaliaikaisesti ilmanlaatuportaalin (www.ilmanlaatu.fi) kautta. Määrävälein toteutetaan myös ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus, jossa seurataan ilman laatua ja siinä pitkällä aikavälillä tapahtuvia muutoksia herkkien luontoindikaattoreiden, kuten jäkälien avulla. Ilmanlaadun vuosiraportin voit lukea täältä:

Ilman laatu 2017
Ilman laatu 2016
Ilman laatu 2015

Ilmanlaadun seurantasuunnitelma vuosille 2017-2021.

Kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen määrä raportoidaan viikon jaksoissa. Lue kasvihuonekaasupäästöistä enemmän CO2-raportista.

Merialueen ja Kyrönjoen tilaa seurataan niille laadittujen seurantaohjelmien mukaisesti.

Kaupungin ympäristöraportti kuvaa kaupungin ympäristöasioiden hallintaa, ympäristön tilan kehitystä sekä ympäristönsuojelusta aiheutuvia rahallisia kustannuksia, tuottoja ja ympäristön hyväksi tehtyjä investointeja.

Kaupungin kasvaessa maa- ja metsätalouskäytössä olleita alueita muuttuu erilaisiksi asuin-, teollisuus-, palvelu- ja liikennealueiksi. Uusien alueiden kaavoituksen yhteydessä suunniteltavan alueen luontoarvot tutkitaan ja arvokkaat luontokohteet jätetään rakentamatta.